Skip to content

AGT 76: Sfingy u Medence EarthCache

Hidden : 12/28/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Sfingy na Měděnci metamorfovaná ortorula a výrostlice křemene
76

Vítejte na sedmdesátém šestém pokračování Alkeho Geo-earth-cache tour... tentokrát tvořené pod živým dohledem reviewera :-). Sfingy jsem chtěl navštívil už dávno, ale buď při cestě do Božího Daru nebyl čas, nebo počasí, nebo čas a počasí. Dnes to konečně vyšlo. A v zhledem k nedalekému bydlišti GeoawareCZ jsem na místo vyrazil přímo s velkým šerifem. Snad se bude líbit i Vám...


Základní informace

Sfingy jsou přírodní památka o rozloze 0,6 ha nacházející se v Krušných horách na katastru Kamenné, místní části obce Měděnec v okrese Chomutov. Předmětem ochrany jsou až 15 metrů vysoké skalní útvary vzniklé ve čtvrtohorách procesem mrazového zvětrávání. Oblast je chráněna od 15. července 1983. Skalní útvar byl pojmenován podle egyptské sfingy, kterou svým tvarem připomíná.

Přírodní památka Sfingy se nachází v Krušných horách asi 0,5 km jihovýchodně od obce Měděnec v Ústeckém kraji, v okrese Chomutov. Jedná se o velmi snadno dostupnou lokalitu, která leží v blízkosti silnice vedoucí z Měděnce do Kamenné. Skalní útvary se nachází v nadmořské výšce 790 m n. m. Vrchol přírodní památky poskytuje výhled na údolí Ohře a Doupovské hory.
 


Skalní útvar Sfingy byl vyhlášen přírodní památkou 27. 4. 1990, do té doby byl tento útvar chráněný přírodní výtvor, a to od 15. 7. 1983. První plán péče byl vydán pro období 2013–2022.
 

Geologie

Jednou z charakteristických hornin Krušných hor, která zpravidla upoutá již na první pohled, je hrubozrnná porfyrická ortorula, řazená saskými geology do skupiny t.zv. červených rul, které se v největší míře vysktují v jádrech antiklinálních struktur. Tento typ ortoruly tvoří často na náhorních plošinách, nebo na hranách svahu malebné, bizardní skály. Patří k nim i skalní útvar, pro určitou tvarovou podobnost s egyptskou Sfingou označovaný jako Sfinx. Je tvořený hrubozrnnou, okatou biotitickou ortorulou, balvanitě rozpadavou. Tato hornina představuje variský metamorfovaný hrubozrnný granit s vrostlicemi živců. Přeměna granitů na ortorul probíhala zde za výrazného působení orientovaného tlaku, t.zv. stressu. Tato deformace vedla k vytvoření výrazných ploch břidličnatosti, které se na výchozu uklánějí ploše k SSZ. Těchto ploch diskontinuity v závěru variského magmatismu využily hydrotermální roztoky bohaté Si. V důsledku jejich cirkulace po těchto plochách vytvořily se zde cm až dm ložní žíly a čočky šedobílého sekrečního křemene. Na plochách břidličnatosti je patrná dobře výrazná minerální lineace roztažení, z níž lze vyčíst, že hlavní pohyb, který využil plochy břidličnatosti, usměrnění minerálů a způsobil přeměnu všesměrných granitů na usměrněné ortoruly zde probíhal přibližně ve směru V-Z. Vrostlice živců původních granitů byly tabulkovité. Změnu jejich tvaru v závislosti na stupni deformace lze nejlépe sledovat na puklinových plochách kolmých k břidličnatosti i lineaci, ale rovnoběžně s lineací. V prvém případě jsou průřezy živců izometrické, nebo oválné, přičemž poměr delší osy ku kratší nepřesahuje hodnotu 2. V druhém případě jsou průřezy živců daleko protáhlejší a mají charakter různě plochých a protáhlých čoček. To znamená, že prostorově mají deformované vrostlice živců tvar roubíků s osou protažení ve směru lineace. Na puklinových plochách, zejména na jižní části skalisek, je dobře patrné selektivní vyvětrávání živcových ok, které jsou vůči zvětrávání odolnější.

Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum

Stratigrafie: proterozoikum

Témata: geomorfologie, petrologie, geologie

Jevy: mrazový srub, charakteristická hornina

Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)

Hornina: ortorula

Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)
 

Skalní masiv a skalní oka - vznik

Skalní útvary vysoké až 15 m, připomínající egyptské sfingy, vznikly v horninách krušnohorského krystalinika (stáří hornin svrchní proterozoikum až spodní paleozoikum).

Prvohory trvaly celkem asi 345 miliónů let. Celé toto období se dělí na 6 period : kambrium, ordovik, silur, devon (starší prvohory), karbon a perm.

Kontinenty pochopitelně vypadaly zcela jinak než dneska, Alfred L. Wegener jako první vyslovil doměnku o tom, že se kontinenty vůči sobě pohybovaly. Ke konci prvohor existoval pouze jeden ",mega-kontinent", zvaný PANGEA. Pangea se poté rozdělila na 2 části, na severní části to byla LAURASIE a v jižní části GONDWANA. Mezi těmito kontinenty bylo středozemní moře zvané TETHYS. V devonu se formovala zejména LAURASIE, docházelo zde poté k silnému zvětrávání a následně se usazovaly mocné vrstvy sedimentů. Na nich pak vznikalo mnoho živočišných či rostliných druhů, ty jsou doloženy i z dnešního Grónska. Krom toho, že na konci prvohor moře ustoupilo, došlo k mnohem masivnějšímu vymírání organismů, než na konci křídy.
V prvohorách došlo ke vzniku nejrůznějších forem života. V nejsarším období převládaly řasy, později až do konce karbonu se hojně vyvíjely sporonosné výtrusné rostliny (kapradiny). Pokud tyto rostliny odumřely a více rostlinných zbytků se nahromadilo na sebe, docházelo ke zuhelnaťení, dnes využíváme karbonských rostlin při těžbě černého uhlí. V 2. polovině permu hlavně převládaly rostliny nahosemenné.

Jedná se silně metamorfovanou (přeměněnou) horninu typu hrubozrnné, dvojslídné okaté ortoruly.
 


Ortorula vznikla ve velkých hloubkách a za působení vysoké teploty přeměnou vulkanického granitu.

Jedná se převážně o světle zbarvené horniny s různou zrnitostí. Textury jsou všesměrné, plošně paralelní někdy páskované. Struktura může být porforblastická i homeoblastická, základní tkáň nejčastěji granoblastická nebo lepidogranoblastická.

Ortoruly jsou horniny chemicky i fázově velmi podobné granitům. Hlavním rozlišovacím kritériem jsou jejich metamorfní stavby. Jako ortorulu bychom měli označovat pouze horninu vzniklou metamorfózou granitoidních hornin. Existuje však řada hornin podobného složení a staveb, které nevznikly z granitoidů a pro takové se používá označení leukokratní rula.

Ortoruly obsahují převážně světlé minerály jako křemen, K-živce a plagioklasy. Obsah tmavých minerálů by neměl překročit 20 % a zastoupeny jsou muskovit, biotit nebo amfibol. Většina ortorul a leukokratních rul vznikla v podmínkách amfibolitové facie, některé silněji metamorfované horniny postrádají muskovit a převládá v nich ortoklas, přítomny jsou často i kyanit, sillimanit nebo granát.

Zvláštní složení mají alkalické ortoruly, které běžně obsahují alkalické amfiboly a alkalické pyroxeny.

V Českém masivu jsou ortoruly zastoupeny velmi hojně: v krušnohorském nebo krkonošsko-jizerském krystaliniku, sileziku nebo moldanubiku.

Vedlejší minerály jsou granáty, kyanit, případně amfibol.
 

 

Oka (živcová) na sfingách

Oči GeoawareCZ (reviewer) na sfinách...
... po té, co se dozvěděl,
že plánuji dalších 30 earth-keší.


Za působení orientovaného tlaku vznikly plochy břidličnatosti, které využily hydrotermální křemičité roztoky v době průniku magmatu při variském vrásnění (období před 270 mil.lety) a proudily horninou a srážením roztoků při chladnutí vytvořily čočky (oka) šedobílého křemene a živce, které mohou být velké až 5 cm.


Křemen


Křemen je minerál s chemickým vzorcem SiO2 (oxid křemičitý), hojně se vyskytující v litosféře, kde tvoří jeden z nejdůležitějších minerálů.

Křemen vytváří celou řadu odrůd, mezi které patří hvězdovec, čirý křišťál, růžový růženín, hnědá záhněda, chalcedon, achát, onyx, ametyst, tygří oko, železitý křemen, jaspis, žlutý citrín, černý morion a další. Křemen je běžnou součástí žuly, pískovce a mnoha dalších hornin.

Křemen vzniká jako poslední člen Bowenova reakčního schématu z magmatu. Struktura je tvořena propojenými tetraedry SiO4, které spadají do základních stavebních prvků křemičitanů. Často se vyskytuje v pegmatitech, žulách, ryolitech či jako výplň žilných těles a různých dutin.


Živec


Živce jsou skupinou horninotvorných minerálů z oddělení tektosilikátů. Tvoří až 60 % zemské kůry.

Na minerály uvedených řad se nahlíží jako na tuhé roztoky draselného živce (K-živce, KAlSi3O8), albitu (Na-živce, NaAlSi3O8) a anortitu (Ca-živce, CaAl2Si2O8). Tuhé roztoky draselného živce a albitu jsou nazývány sodno-draselnými živci (čili alkalickými živci), roztoky mezi albitem a anortitem jsou nazývány sodno-vápenatými živci (čili plagioklasy). Draselný živec se s anortitem mísí jen omezeně, mezera mísitelnosti je v celém rozmezí teplot obvyklých v prostředí zemské kůry. Minerály z řady draselno-barnatých živců se v přírodě vyskytují poměrně vzácně.
 

Živcová žíla na jedné ze sfing (obrázek k otázce 5)


Živce krystalizují z magmatu a jsou součástí jak intruzivních tak extruzivních hornin, jsou přítomny v mnoha metamorfovaných horninách. Vyskytují se jako kompaktní minerály či jako nerostné žíly. Živce jsou alumosilikáty (hlinitokřemičitany), jejich strukturu tvoří tetraedry SiO4 a AlO4. Jsou dokonale štěpné ve dvou rovinách, které jsou na sebe kolmé nebo téměř kolmé. Rozpadají se na fylosilikáty.

V případě, že se v době vzniku v tavenině nachází málo SiO2, tak dochází ke vzniku foidů.
 

Geomorfologie a vznik tvarů podobným sfingám

Hlavně v období čtvrtohor (během dob ledových – glaciálů) docházelo k promrzání a rozpadu ortoruly podél systému puklin v hornině. Tím vznikl typický mrazový srub s téměř svislými skalními stěnami o výšce až 15 m.

Mrazový srub je geomorfologický tvar, který je definován jako skalní stupeň ve svahu, vzniklý mrazovým zvětráváním a následným odnosem. Je součástí tzv. kryoplanační terasy, kde se kromě mrazového srubu odlišuje kryoplanační plošina, často překrývaná sutí. Stěny takovýchto srubů bývají většinou svislé či téměř svislé, případně i převislé, což odvisí od struktury hornin.

Vznik mrazových srubů je spojen s vývojem kryoplanační terasy. Vyvolává jej intenzivní mrazové zvětrávání, přičemž jeho maxima byla v dobách pleistocénních glaciálů. Při mrazovém zvětrávání dochází ke vniku srážkové či tavné vody do puklin mezi jednotlivými vrstvami hornin. Při zmrznutí dochází ke zvětšení objemu této vody až o 9 % a led tak rozšiřuje stěny puklin. Tím dochází k tzv. mrazovému tříštění (čili kongelifrakci a gelivaci) a následnému vzniku příkrých skalních stěn, tedy mrazových srubů.
 

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte nebo splňte přes formulář či přes profil správně následující otázky a úkoly.

1) Jaká hornina tvoří sfirngy?

2) V jaké době získaly sfingy svůj unikátní tvar?

3) Jak vnikají skalní oka?

4) Najděte největší skalní oko a změřte přesně jeho velikost.
Pozor: Na internetu se vyskytuje údaj 5 cm. Při návštěvě místa se nám s reviewerem podařilo na nejvýchodnějším skalním masivu naléz výrazně větší. Prosím o sdělení přesné velikost (na milimetry).
Tip: Pokud s sebou nemáte pravítko, přeneste si velikost na papír a doma změřte.

5) Odhadněte mocnost křemenné žíly na jedné ze sfing - viz. obrázek výše.

6) Úkol: Vytvořte fotografii sebe u sfing tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroje:

Infocedule v místě
Web: Wikipedie
Web: Geology.cz
Web: Mistopis.eu
Web: Speleg (old verze)
Web: ČVÚT
Web: GWeb.cz
Publikace: Geologické rozhledy

Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Publikace: Geology Academy

Jiné: Geologická mapa ČR AVČR rok vydání 2012

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)