Skip to content

Walking on Fossils - Stockholm EarthCache

Hidden : 01/01/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[Swe]

Obs! Denna EarthCache är belägen i Stockholms centralstation och är bara tillgänglig mellan 05:00 till 00:15

Walking on Fossils - Stockholm

Stockholms centralstation

Stockholms centralstation är Sveriges största järnvägsstation. Den ligger på Norrmalm, i gamla stadsdelen Klara, vid Centralplan/Vasagatan och sträcker sig från Vattugatan i söder till Kungsbron i norr. Stationen invigdes den 18 juli 1871 och efter bolagiseringen av Statens Järnvägar 2001 ägs och förvaltas byggnaden av Jernhusen AB medan bangården och spåren förvaltas av Trafikverket.

Byggnaden för Stockholms centralstation uppfördes efter ritningar av arkitekt Adolf W. Edelsvärd och har därefter om- och tillbyggts ett flertal gånger. Den största förändringen skedde 1925 till 1928 då den stora centralhallen kom till, ritad av arkitekt Folke Zettervall. Huset är sedan 1986 ett statligt byggnadsminne.

Kalksten i Stockholms centralstation

I Stockholms centralstation så kan du hitta flera olika geologiskt interessanta objekt. Golvet i hallen består av ekebergsmarmor från Glanshammar utanför Örebro.

I golvet så finner man även flera block av kalksten. Dessa består av ljusgrå kalksten från Öland och röd Jämtlandskalksten från Brunflo. Golvet består mest av Jämtlandskalksten. Båda dessa kalkstenar bildades under den geologiska perioden som kallas för ordovicium. Ölandskalkstenen bildades under den äldre delen av ordovicium, för cirka 510 till 475 miljoner år sedan.

Fossiler

Fossil är de förstenade resterna av en död växt eller ett dött djur. I de allra flesta fall förmultnar levande organismer när de dör, och de försvinner utan spår. Men i vissa miljöer kan åtminstone delar bevaras, vanligen hårda delar, till exempel skelett. Det vanligaste är att den döda organismen begravts i avlagringar på sjö- eller havsbottnen och sedan förstenats. Den nu fossiliserade organismen täcks av flera sedimentära lager, och efter ett tag så kommer fossilen i dagen på grund av vittring och erosion.

I den ständigt frusna marken i Sibirien i Ryssland har stora elefantdjur, mammutar, bevarats djupfrysta. De äldsta kända fossilen representerar encelliga, bakterielika organismer i 3,5 miljarder år gamla bergarter i södra Afrika och västra Australien. De yngsta fossilen är lämningar av nu levande arter som legat begravda i kanske bara ca 10 000 år sedan slutet av den senaste istiden.

I kalkstenen som du finner i centralens hall är de fossiler som förekommer främst av ortoceratiter men andra fossiler finns också.

Ortoceratiter

Ortoceratiter är ett samlingsnamn för utdöda bläckfiskar med rakt skal inom överordningen nautiloidéer. Skalet är koniskt och har ett varierande antal konkava kammarväggar, septa. Dessa är vända mot boningskammaren, dvs. mot den öppna ändan av skalet där mjukvävnaden var fästad. Tvärs genom kammarväggarna, längs med skalet går ett rör, sifunkel. Alltefter djuret växte, byggde det en ny boningskammare vid öppningen och pumpade ut vätska via sifunkeln ur de närmast liggande kamrarna.

Ortoceratiterna levde från ordovicium till äldre krita (för ca 500–130 miljoner år sedan) och deras skal förekommer ofta som fossil. I Sverige kan de finnas i stor mängd i kalkstenar från ordovicium, bl.a. i Västergötland, Närke, Jämtland och på Öland. Dessutom förekommer de i lager från silur på Gotland och i Skåne.

Trilobiter

Trilobiter är en utdöd klass trilobitartade leddjur som levde i havet från äldre kambrium till yngre perm (för ca 560–250 miljoner år sedan). Klassen omfattar minst 15 000 beskrivna arter, men det verkliga antalet är säkerligen avsevärt större. Flertalet former blev 3–10 cm långa, men kroppslängden kunde variera från några millimeter till nästan 70 cm. Ryggsidans hudskelett (exoskelett) var hårt och väl förkalkat, varför det lätt bevarades som fossil. Välbevarade rester av buksidan med dess extremiteter är däremot ytterst sällsynta. Trilobiterna var mycket formrika under kambrium och ordovicium, och de utgör ofta ett dominerande inslag i fossila faunor från dessa perioder. I yngre ordovicium (för ca 440 miljoner år sedan) började en tillbakagång, som sedan tilltog. Många trilobiter är viktiga ledfossil och värdefulla för jämförande åldersbestämningar, särskilt i lagerföljder från kambrium och ordovicium.

Ammoniter

Ammoniter är en utdöd överordning bläckfiskar som levde från äldre devon till yngsta krita, för ca 400–65 miljoner år sedan. De hade ett yttre skal av mineralet aragonit, och detta skal hade vanligen formen av en bilateralsymmetrisk plan spiral. Skalens diameter kan nå från någon centimeter till 2,5 meter. Efter hand som djuret växte ökade diametern på skalet, och dess äldre delar avsnördes som kamrar med hjälp av väggar, septa. Genom kammare och kammarväggar löpte ett tunt rör, sifunkel. Med hjälp av sifunkeln ersattes vätskan i de färdigbildade kamrarna med en kväverik gas, vilken gjorde skalen nästan lika lätta som havsvattnet.

EarthCachen

För att få logga denna EarthCache så måste du besöka de ovanstående koordinaterna samt skicka in svar på frågorna nedan till mig. Du behöver inte vänta på svar från mig, utan det är bara att skicka iväg din logg när du har skickat svaren till mig. Om ni är flera som loggar EarthCachen så räcker det om en person skickar in svar, men skriv vilka nick som är med och loggar. Om inte dessa krav följs så kan din logg raderas av mig.

Frågorna:

1. Vid de ovanstående koordinaterna så står du vid ingången längst till höger vid centralstationen. Beskriv de ortoceratiter som du kan se härifrån. Hur pass stora är dem? Är dem i ungefär samma storlek? Varför tror du att det är så?

För att svara på dessa frågor så ska du besöka de två angivna platserna i centralstationen. Du finner dessa platser på en karta längst ner i beskrivningen. Besök platserna och kolla på fossilerna i kalkstenen och svara på frågorna.

2. Hur är de fossiliserade skalen som ortoceratiterna har? Vilken färg har skalen? Består de av samma mineral som kalkstenen? Finns det skal där samma skal består av olika sorters mineral?

3. Jämför skalen med den omkringliggande kalkstenen. Tror du att mineralen som skalen består av är hårdare eller mjukare än kalkstenen? Varför tror du så?

4. Förutom ortoceratiter vad finner du för fossiler i kalkstenen?

5. Obs! Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och/eller din GPS i centralhallen till din logg. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga. 

 

[Eng]

Note! This EarthCache is in the Stockholm Central Station and is only avaible between 05:00 and 00:15

Walking on Fossils - Stockholm

Stockholm Central Station

Stockholm Central Station is the largest train station in Sweden. It is located in Norrmalm, in the old district of Klara, the Central Plan / Vasagatan and range from Vattugatan in the south to Kungsbron to the north. The station was opened July 18, 1871.

The building of the Stockholm Central Station was built according to plans by architect Adolf W. Edelsvärd and then rebuilding and rebuilt several times. The biggest change occurred from 1925 to 1928 when the great central hall came to, designed by architect Folke Zettervall. The house is since 1986 a national monument.

Limestone in the Stockholm Central Station

In the Stockholm Central Station one can find several geologically interesting objects. The floor in the hall is made out of marble from Glanshammar outside Örebro.

In the floor you can find several blocks out of limestone. These are made out of light grey limestone from Öland and red limestone from Brunflo in Jämtland. The floor is mostly made out of limestone from Jämtland.

Fossils

Fossils are the petrified remains of a dead plant or dead animal. In most cases living organisms decays when they die, and they disappear without a trace. However, in some environments, at least portions are preserved, usually hard parts, such as skeletons. The most common is that the dead organisms buried in sediments on the sea or ocean floor are then petrified. In the ever-frozen soil in Siberia in Russia large elephant animals, mammoths, have been preserved frozen. The oldest known fossils represent one-celled bacteria as organisms in 3.5 billion years old rocks in southern Africa and western Australia. The youngest fossils are the remains of living species that has been buried for perhaps only about 10 000 years ago at the end of the last ice age.

In the limestone in the hall you find fossils, mainly orthoceratites but other fossils are also available.

Orthoceratites

Orthoceratites is a collective name for the extinct squid with straight shell. The shell is conical and has a variable number of concave chamber walls, the septa. These face dwelling house, i.e. towards the open end of the shell in which soft tissue was attached. Across the chamber walls, along with the shell is a tube.

Orthoceratites lived from the Ordovician to Early Cretaceous (for about 500-130 million years ago) and their shell often occur as fossils. In Sweden, they may be in large quantities in the limestone from Ordovician, including in Singapore, Närke, Jämtland and Öland. Moreover, they occur in layers from the Silurian of Gotland and in Skåne.

Trilobites

Trilobites are an extinct species that lived in the sea from older to younger Cambrian Permian (for about 560-250 million years ago). The class includes 15 000 described species, but the real number is certainly much higher. Most forms were 3-10 cm long, but the length of the body could vary from a few millimeters to almost 70 cm. The back side skeleton was hard and well calcified, so it easily preserved as fossils. Well-preserved remains of the ventral side with its limbs are however extremely rare. The trilobites were very rich form during the Cambrian and Ordovician, and they often form a dominant feature of the fossil faunas from these periods. In younger Ordovician (for about 440 million years ago) began a decline, which then grew.

Ammonites

Ammonites are an extinct order of octopuses which lived from older Devonian to Cretaceous youngest, for approximately 400-65 million years ago. They had an outer shell of the mineral aragonite, and this case had usually a shape of bilateralsymmetrisk planar spiral. Shells diameter can reach from a few centimeters to 2.5 meters. As the animal grew, the diameter of the shell, and the older parts avsnördes which chambers by walls, septa. The chamber and the chamber walls ran a thin tube, sifunkel. Using sifunkeln replaced the liquid in the pre-formed chambers with a nitrogen-rich gas, which made the shells almost as light as sea water.

The EarthCache

To log this EarthCache you must visit the above coordinates and submit answers to the questions below. You do not need to wait for a response from me, it's just to send your log once you have sent me answers. If you are several who log the EarthCache it is enough if only one person sends in response, but write the nicknames of who is with and is logging the cache. If these requirements are not followed, your log will be deleted by me.

The questions:

1. At the above coordinates you are at the entrance to the station. Look at the floor, from the door furthest away to the left. Describe the orthoceratites that you can se from here. How large are they? Are they about the same size? Why do you think that is?

To answer these questions you will need to visit the two places in the station. You will find these on the map down below. Visit the places and look at the fossils in the limestone and answer the questions.

2. The shells of the orthoceratites, what colour are they? Are they made out of the same mineral as the limestone? Are there shells which are made out of several kinds of minerals?

3. Compare the shells with the limestone. Do you think that the minerals in the shells are harder or softer than the limestone?

4. Other than the orthoceratites, what fossils can you find in the limestone?

5. Optional: Upload a picture of you and/or your GPSr at the site to your log. This is completely optional and is not a logging requirement.

 

Platser att besöka i rött / Places to visit in red

Additional Hints (Decrypt)

[Swe] Xbyyn ovyqrean söe ngg uvggn cyngfrean [Eng] Ybbx ng gur cvpgherf gb svaq gur cynprf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)