Skip to content

<

Złoty Pociąg

A cache by Jaremi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/23/2017
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Polskie Geo-Laury Geo-Laureat 2018

PL Złoty Pociąg
Logbook znajduje się w „ostatnim wagonie”.
Pieczątka stanowi wyposażenie skrytki. Nie zabieraj jej.

EN Golden Train
The logbook is in the „last car”.
The stamp is the equipment of the cache. Do not take it away.

Złoty pociąg
Pociąg pełen skarbów ukryty w Grudziądzu. / A train full of treasures hidden in Grudziądz.

PL POLSKI OPIS

Na przełomie 1944 / 1945 r. z Wrocławia w kierunku Wałbrzycha wyruszył pociąg wypełniony złotem, kosztownościami oraz dziełami sztuki zrabowanymi w Polsce przez hitlerowskich nazistów. Pociąg nigdy do Wałbrzycha nie dotarł. Jest kilka hipotez co się z nim stało. Już w latach 70-tych XX wieku poszukiwania „złotego pociągu” przeprowadziły służby bezpieczeństwa PRL. Bez efektu. W sierpniu 2015 członkowie Dolnośląskiej Grupy Badawczej przekazali władzą miasta Wałbrzych informację o domniemanym miejscu ukrycia oraz o jego możliwej zawartości. Informacja ta została upubliczniona, wywołała bardzo duże zainteresowanie oraz nagły wzrost liczby turystów w Wałbrzychu, zamku Książ oraz okolicach rzekomego miejsca ukrycia. We wrześniu 2015 r. wojsko rozpoczęło badania geologiczne oraz zabezpieczenie terenu. Pod koniec 2015 r. teren domniemanego ukrycia przebadali georadarem naukowcy z AGH w Krakowie. Wynik badania – brak tunelu, brak pociągu. Odkrywcy amatorzy nie odpuszczają. W połowie 2016 r. wykonują przekopy kontrolne. Okazało się, że anomalia wykazana badaniem ich georadarem to anomalia geologiczna a nie tunel w nasypie. Pod koniec 2016 r. powołano fundację celem ułatwienia pozyskiwania środków finansowych na dalsze poszukiwania. Poszukiwania trwają.
Moim zdaniem nic nie znajdą ponieważ ...........

Złoty Pociąg ukryty jest w lesie komunalnym w Grudziądzu.

Jak do niego dotrzeć?

Idź na współrzędne N 53° 27.857 E 018° 45.931. Koniecznie po zmroku tak aby nikt Cię nie widział. Zabierz ze sobą geolatarki i rozejrzyj się dokładnie. Blask wskaże Ci drogę.
Poruszaj się po ścieżkach leśnych. Jeżeli 50 m za skrzyżowaniem ścieżek nie znajdziesz informacji dalszej drogi, wróć do skrzyżowania i szukaj na innej ścieżce.


PAMIĘTAJ. Znajdujesz się w lesie. To dom dzikiej zwierzyny. Dużo jest tutaj saren, danieli, dzików, lisów, borsuków. Gniazduje sporo gatunków ptaków. Zachowuj się cicho zwłaszcza w okolicy oznakowanych miejsc gdzie pasą się zwierzęta. Niczego nie niszcz, nie łam. Śmieci zabierz ze sobą.

UWAGA! W lesie po zmroku w okolicach zadaszonych ławek mogą przebywać bezdomni mugole pod wpływem płynów rozgrzewających. Zachowaj szczególną ostrożność. Zachowuj się cicho. Rozmawiajcie szeptem. Zalecam pracę zespołową w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

EN ENGLISH DESCRIPTION

In 1944/1945, a train filled with gold, valuables and works of art stolen in Poland by the Nazis went out from Wrocław towards Wałbrzych. The train never reached Wałbrzych. There are several hypotheses what happened to it. Already in the 1970s, the search for the "golden train" was carried out by the PRL security services. Without success. In August 2015, members of the Silesian Research Group gave to the Wałbrzych municipal authorities the information about the alleged place of its hiding and about possible content. This information was made public, it caused a lot of interest and a sudden increase of tourists in Wałbrzych, Książ Castle and the area of the alleged hiding place. In September 2015, the army secured the area and started geological research. At the end of 2015, the area of the alleged concealment was examinated with the georadad by researchers from AGH in Kraków. The test result - any tunnel, any train. Amateur explorers do not give up. In mid-2016, they make control excavations. It turned out that the anomaly detected by their georadar is a geological anomaly and not a tunnel in an embankment. At the end of 2016, a foundation was established to find funds for further exploration. The research continues.
In my opinion, they will not find anything because ...........

The Golden Train is hidden in the municipal forest in Grudziądz.

How to reach it?

Go to coordinates N 53 ° 27.857 E 018 ° 45.931. Go there after dark, make sure no one can see you. Take the geo flashlight and look around carefully. The brightness will show you the way.
Follow the forest paths. If 50 m beyond the crossroads, you will not find any further information, return to the crossroads and look for a different path.


REMEMBER. You are in the forest. This is the home of wild animals. There is a lot of deer, fallow deer, wild boars, foxes and badgers here. Many species of birds have their nests here. Be silent especially in the area where animals graze. Do not destroy and break anything. Take the garbage with you.

WARNING! In the forest, after dark, near the roofed benches, you can meet the homeless under the influence of various liquids. Take special care. Keep silent. Talk whisper. I recommend teamwork to increase security.

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Fmhxnw cbq pmrejbalz / Frnepu haqre erq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)