Skip to Content

<

Zamek Surdęga (ruiny)

A cache by qqqqkuba Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 3/8/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Image and video hosting by TinyPic

PL

W granicach niewielkiej wsi Majkowice istniały niegdyś trzy kolejno funkcjonujące po sobie założenia obronne. Najstarsze z nich, którego resztki zostały zlokalizowane na niewielkim kopcu we wschodniej części osady, miało prawdopodobnie formę drewnianej wieży. Zapewne powstała ona jeszcze w XIII wieku i funkcjonowała w pierwszej połowie XIV stulecia jako fortalicja należąca do rodu Nagodziców-Jelitczyków. Na północny wschód od kopca, bezpośrednio nad brzegiem rzeki znajdują się słabo już widoczne pozostałości kolejnego nasypu ziemnego. Wzgórek z reliktami istniejącej tam w średniowieczu wieży był dobrze widoczny jeszcze przed drugą wojną światową, ale jesienią 1944 został zniwelowany przez Niemców, umacniających linię obrony Pilicy. Wieża owa (a być może bardziej złożony układ obronny) należała do rodu Nagodziców-Jelitczyków i była wzmiankowana w źródłach jako castrum Surdęga. Według tradycji zanotowanej przez Jana Długosza i powtarzanej w literaturze z XIX wieku, obiekt ten mylnie kojarzony jest z rycerzem Władysława Łokietka - Florianem Szarym. Florian rzeczywiście mieszkał na tych terenach, w okresie 1327-1339 pełnił nawet zaszczytną funkcję kasztelana spiczyńskiego, a wcześniej sędziego sieradzkiego, ale budowlę wznieśli zapewne dopiero jego potomkowie w XIV stuleciu lub nawet później. Gotycka kamienna twierdza nie istniała jednak długo i już w XVI wieku została rozebrana.

Kilkaset metrów od starego zamku gotyckiego około roku 1500-1520 powstał nowy, renesansowy gmach. Jego fundatorem była rodzina Majkowskich-Nagodziców, a sam obiekt mimo mylnej nomenklatury i pozornych cech obronnych w rzeczywistości nie przedstawiał większej wartości bojowej. Jego postać była raczej przejawem - jak to określił jeden z historyków - tęsknoty średniozamożnego szlachcica do posiadania prawdziwego zamku.

Rodowa siedziba Majkowskich powstała na nieregularnym planie, charakteryzującym się nietypowym, nieco skomplikowanym kształtem. Zameczek składał się z domu mieszkalnego o wymiarach ok. 15,5x13,5 metra, do którego od strony północnej i wschodu dostawiono dwa ryzality. Ryzalit wschodni pełnił rolę przejazdu bramnego oraz zamkowej kaplicy, a w budynku północnym mieściła się klatka schodowa. Od północnego zachodu do domu mieszkalnego dobudowano, najlepiej dzisiaj zachowaną, cylindryczną basztę, która na wysokości pierwszej kondygnacji przyjmuje plan ośmioboku, natomiast u zwieńczenia jest kwadratowa. Baszta ta zaopatrzona jest w strzelnice kluczowe i na pierwszy rzut oka sugeruje militarny charakter, w rzeczywistości jednak elementy te miały przede wszystkim pełnić funkcję dekoracyjną.

Nowożytna rezydencja Nagodziców zamieszkiwana była przez nich do początku XVII stulecia. Nie znam późniejszych dziejów zameczku. Dzisiaj znajduje się on w stanie szczątkowej, malowniczej ruiny, w skład której wchodzą: pozostałości baszty, fragmenty (głównie naroża) ścian nośnych i niewielka, odgruzowana piwnica. Relikty dawnego dworu stoją w centralnej części wsi, tuż przy przecinającej ją drodze.

O skrytce:

Kesz typu mikro z maskowaniem umieszczona pod podanymi kordami (+/- 5m).

UWAGA! Teren niebezpieczny, wchodzisz na własne ryzyko. Zachowaj szczególną ostrożność i rozwagę przy podejmowaniu. Twoje zdrowie jest najważniejsze. Nie ponoszę odpowiedzialności za Twoje nieprzemyślane decyzje.

W środku tylko logbook i ołówek.

Bardzo proszę o dokładne odkładanie kesza na miejsce.


Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic

ENG

Within the borders of a small village Majkowice there were once three defensive foundation. The oldest of them, whose remains have been located on a small mound in the eastern part of the settlement, was probably the form of a wooden tower. Perhaps it was created back in the thirteenth century and functioned in the first half of the fourteenth century belonging to the family of Nagodziców-Jelitczyków. Northeast of the mound, directly on the banks of the river are already poorly visible remnants of another embankment. Mound of relics in the Middle Ages there existing tower was visible even before the Second World War, but in autumn 1944 was offset by the Germans, strengthening defense Pilica. Tower word (and perhaps more complex defense system) belonged to the family Nagodziców-Jelitczyków and was mentioned in sources as castrum Surdęga. According to the tradition recorded by Jan Dlugosz and repeated in the literature of the nineteenth century, this object is mistakenly associated with a knight of Władysław Jagiełło - Florian Szary. Florian actually lived in these areas in the period 1327-1339, he was even honorable function Castellan spiczyński, and before the judge Sieradz, but the building was erected probably only his descendants in the fourteenth century or even later. Gothic stone fortress not existing there long, and in the sixteenth century it was demolished.

A few hundred meters from the old Gothic castle around the year 1500-1520, was established a new Renaissance building. Its founder was a family Majkowskis-Nagodziców, and the object itself, despite misleading nomenclature and apparent features of defense, in fact, did not represent a greater combat value. His figure was rather a manifestation of - as he called it one of the historians - a middle-noble longing to have a real castle.

Ancestral Majkowski seat founded on an irregular plan, characterized by an unusual, somewhat complicated shape. Castle consisted of a dwelling house measuring approx. 15,5x13,5 meters, which from the north and east added two projections. Break the eastern served as a transit gate and the castle chapel, the building housed the northern staircase. From the north-west to the dwelling house was built, the best preserved today, a cylindrical tower, which at the height of the first floor the plan octagon, while in the final square. This tower is provided in the key shooting and at first glance suggests military character, but in fact these elements were primarily serve a decorative function.

Modern residence Nagodziców was inhabited by them to the beginning of the seventeenth century. It is not known the subsequent history of the castle. Today it is in the state of residual picturesque ruins, which includes: the remains of towers, fragments (mostly the corners) load-bearing walls and a small Rubble was removed cellar. Relics of the old mansion standing in the central part of the village, next to the crossing her path.

About cache:

Cache is a small box with masking located on coordiantes (+/- 5 m).

ATTENTION! unsafe area, you enter at your own risk. Take special care and consideration when taking cache. Your health is the most important. Not responsible for your reckless decisions.

Inside logbook, pencil and PWG for change

I kindly ask for leaving cache exactly in place.

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

16 Logged Visits

Found it 13     Didn't find it 1     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 5 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.