Skip to content

Otta Geologi: Kvitskriuprestein EarthCache

Hidden : 04/20/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


På GZ skal vi få oppleve jordpyramider, kaldt Kvistkriuprestein.

Denne naturtypen er ført opp i «Norsk rødliste for naturtyper» som kritisk truet. 

Derfor: 
Hold deg på stien. 
Gå ikke over gjerdet og ned i søyleområdet. 
Kast ikke stein eller andre ting på søylene. 
Skad ikke søylene på noen måte. 
Se, ikke rør. 

Kvitskriuprestin er et naturfenomen av jord- og steinsøyler som ikke finnes andre steder i Nord-Europa. Fenomenet finnes imidlertid flere steder i Alpene. Morenen er lys, og de vegetasjonsløse jordpyramidene synes derfor godt i terrenget som domineres av granskog.

Morenemassen som er her stammer fra siste istid og er minst 9000 år gammel. En morene er usortert løsmateriale av stein, avsatt av en isbre. Denne massen/jordarten kalles "aur" og kjennetegnes av en usortert blanding av ulike partikkelstørrelser, fra leirepartikler mindre enn 0,002 mm til blokker større enn 25 cm. De mindre partiklene som innhyller de større partiklene kalles for «matrise» og de større partiklene kalles for «blokk». Morene kan deles inn i blokkrik eller matriserik morene avhengig av dens sammensetning.

Morene ligner litt på konglomerat, både av utseende og beskrivelse, men det er en vesentlig forskjell. Konglomerat er en sedimentær bergart, som består av blokk, stein eller grus, og et matriks sand, silt og/eller leire som er forsteinet.

To av forutsettningene for at slike pyramider skal oppstå er:
1. Gammel morenegrunn med en blanding av leire og steinblokker som ligger i en bratt dalside. 2. Et klimaområde med lite nedbør som helst bare kommer som korte regnskurer.

Morenens lyse masse er fast og hard når den er tørr, men når det regner vil vannet spyle vekk den massen som ikke er dekket av større flate steiner som beskytter mot regnvannet. Etter hvert som tiden går vil det på denne måten kunne danne seg flere merter høye pyramider.  Erosjonen foregår hele tiden, noen pyramider forsvinner andre blir dannet.

De høyeste pyramidene som er i området er rundt 6 meter høye, geologene antar at disse er mellom 100-200 år gamle.

Morenen i Uladalen er ganske hard når den er tørr, solen bidrar til å gjøre overflaten hardere og mer motstandsyktig, på samme måte som med soltørket leire. Regnskurer vil vaske bort de delene som ikke er dekket av store, flate steiner som beskytter mot regnvannet. Erosjonen pågår kontinuerlig og de fremste ”prestene” vil forsvinne, mens nye dannes lenger inn. Store, flate stein på toppen av pyramidene gjør at de kan vokse seg større. Steinen på toppen fungerer som en paraply mot regnvannet. Hvis denne steinen skrår litt mot dalen, vil regnvannet renne av på nedsiden av pyramiden og derfor grave mindre på oversiden. De høyeste søylene er om lag seks meter, og det hevdes at de vi ser i dag er rundt 200 år gamle.

Spørsmål å besvare for å logge denne EarthCachen:

  1. Når du går trappen oppover dalsiden ser du mange pyramider i skråningen. Basert på teksten over og det du observerer: Er det mulig at de nederste (og eldste) pyramidene vil forsvinne, eller er de beskyttet slik at de bevares?
  2. I dette området foregår erosjonsprosessen hele tiden, området vil være i konstant forandring. Hvilke erosjonsprosesser (slitasjeprosesser) tror du påvirker dette området?
  3. Det dannes sakte men sikkert nye pyramider. Når du studerer området ser du at de største er nederst og de minste er øverst i skråningen. Innimellom de store er også noen små, som mangler en vesentlig detalj. Denne detaljen er helt nødvendig for at pyramiden kan vokse. Studer området nøye. Hva er denne lille detaljen som gjør at noen små pyramider får vokse seg store, mens andre små pyramider raskt forvittrer? 
  4. Kan du, basert på det du har lest her og det du observerer, slå fast at dette er morene og ikke konglomerat? Hva baserer du svaret ditt på?

Når du har funnet svaret på disse spørsmålene sender du dem først inn via en melding til CO via meldingsfunksjonen på Geocaching. Så kan du logge. CO tar kontakt hvis noe er helt feil med svarene. Logger du funn uten å sende inn svarene, blir loggen slettet, da har du ikke løst eart cachen. Dette i tråd med Groundspeek sine regler for logging av earth cacher.English:

At GZ we will experience earth pyramids, called Kvistkriuprestein.

This nature type is listed in the "Norwegian Red List of Nature Types" as critically endangered.

Therefore: 
Stay on the trail. 
Do not cross the fence and down the pillar area. 
Do not throw stones or other objects on the pillars. 
Do not damage the pillars in any way. 
Look, do not touch.

The whitewashing mound is a natural phenomenon of soil and stone columns that are not found elsewhere in Northern Europe. However, the phenomenon exists in several places in the Alps. The mother is light, and the vegetative soil pyramids therefore seem good in the terrain dominated by the forests.

The mother's masses here are from the last ice age and are at least 9000 years old. One mother is unsorted rock material, deposited by a glacier. This mass / earth is called "aur" and is characterized by an unsorted mixture of different particle sizes, from clay particles less than 0.002 mm to blocks larger than 25 cm. The smaller particles that enclose the larger particles are called "matrix" and the larger particles are called "block". The mothers can be divided into blockbuster or matrice mothers depending on their composition.

The mothers are similar to conglomerates, both of appearance and description, but there is a significant difference. Conglomerate is a sedimentary rock, which consists of a block, stone or gravel, and a matrix of sand, silt and / or clay that is precast.

Two of the prerequisites for such pyramids to occur are:
1. Ancient moorland with a mixture of clay and stone blocks located in a steep valley side. 2. A climate zone with little rainfall only comes as short rain showers.

The bright light of the mother is firm and hard when it is dry, but when it rains the water will flush away the mass that is not covered by larger flat stones that protect against rainwater. As time passes, it will in this way form more merit high pyramids. Erosion takes place all the time, some pyramids disappear, others are formed.

The highest pyramids in the area are around 6 meters high, the geologists assume that these are between 100-200 years old.

The mother of Uladalen is quite hard when dry, the sun helps to make the surface harder and more resistant, just as with sun dried clay. Rain showers will wash away the parts that are not covered by large flat stones that protect against rainwater. Erosion is ongoing and the foremost "priests" will disappear while new ones form longer. Large flat stones on top of the pyramids make them grow bigger. The stone on top acts like an umbrella against the rainwater. If this stone slopes slightly towards the valley, the rainwater will drain off the bottom of the pyramid and therefore dig less on the upper side. The highest columns are about six meters, and it is claimed that those we see today are around 200 years old.

Question to answer to log this EarthCachen:

  1. As you walk the stairs up the valley side you will see many pyramids on the slope. Based on the text above and what you observe: Is it possible that the lower (and oldest) pyramids will disappear or are they protected so that they are preserved?
  2. In this area, the erosion process is ongoing, the area will be constantly changing. Which erosion processes (wear processes) do you think affect this area?
  3. Slowly but surely new pyramids are formed. As you study the area, you see that the largest is the bottom and the smallest is at the top of the slope. Between the big ones, some are also small, which lack a significant detail. This detail is essential for the pyramid to grow. Study the area carefully. What is this little detail that makes some small pyramids grow big, while other little pyramids rapidly worsen?
  4. Can you, based on what you read here and what you observe, determine that this is the mother and not the conglomerate? What is your answer based on?

Send the answers via "message this owner".

Additional Hints (No hints available.)