Skip to content

<

#11 Památné stromy Horažďovicka - bonus

A cache by stoupapm Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/24/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Památné stromy

Památné stromy Horažďovicka - bonus

Stromy jsou nedílnou součástí naší krajiny a neodmyslitelnou složkou životního prostředí, ať už ve volné krajině nebo v lidských sídlech. Člověk měl stromy odedávna v úctě, protože mu poskytovaly mnoho užitečného. Dřevo stromů člověka provázelo, a vlastně provází dodnes, doslova od kolébky až do hrobu. Staré mohutné stromy se jako symbol síly a svědci minulosti staly již v dávných dobách předmětem uctívání. Stromy vynikající svým stářím a vzrůstem sloužily od pradávna jako orientační body v krajině, při cestách nebo vyznačovaly hranice pozemků, a proto byly také chráněny před skácením.
Staré stromy jako symboly kultu byly od nepaměti chráněny a úcta k nim se přenášela z generace na generaci. Pokusy o legislativní ochranu stromů najdeme už u Karla IV. (Maiestas Carolina) nebo později za císařovny Marie Terezie. Vyhledávání a ochraně starých a památných stromů se u nás ke konci 19. století věnovaly četné okrašlovací spolky. První přehled památných stromů v Čechách sepsal v r. 1899 Jan Evangelista Chadt-Ševětínský. V dalších letech tento seznam několikrát rozšířil a v roce 1913 už popisuje 320 vzácných stromů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se 160 vyobrazeními. V období platnosti prvního zákona o ochraně přírody č. 40/1956 Sb., tedy v letech 1956-1992, byly významné stromy a stromořadí zahrnovány do kategorie „chráněný přírodní výtvor“ nebo „chráněná přírodní památka“ a označeny zeleným plechovým štítkem s nápisem „strom chráněný státem“. Podle současně platného zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlašovány za „památné stromy“. Do této kategorie se zařazují stromy vynikající svým vzrůstem a/nebo stářím, význačné krajinné dominanty nebo dřeviny historicky a kulturně cenné, jejichž existence nebo vysazení je spojené se známou historickou událostí nebo se k nim vztahují lidové báje a pověsti. Seznam památných stromů je součástí Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP), který vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Informace o památných stromech jsou vedeny jak v papírové, listinné podobě (archiv ÚSOP), tak v digitální (databáze památných stromů). Ta je volně dostupná z webové stránky http://drusop.nature.cz.  Památné stromy jsou v terénu označeny tabulí s malým státním znakem České republiky a nápisem „památný strom“ nebo „památné stromy“. Na tabuli bývá často uveden i doprovodný text se základní informací o chráněném objektu. Novým aspektem ochrany památných stromů je záchrana jejich genetického bohatství. Vychází se přitom z předpokladu, že stromy starší než 250-300 let jsou pozůstatkem autochtonních místních populací domácích dřevin. Péče o památné stromy a jejich ochrana tak v sobě spojuje zájmy přírodovědné (botanické, dendrologické, ekologické), kulturní, historické i etické (vztah člověka k přírodě, životu i historii).

Keš

Pokud správně dosadíte do vzorečků, pak jistě naleznete i ty správné souřadnice.
N 49°XX.XXX E 013°YY.YYY
XX.XXX=F.GHI+AE.FFF+J a YY.YYY=AB.CDE+FH.CHA+J

Nezapomeňte sledovat atributy a dbát na bezpečnost, a proto na finální odlov nechoďte sami!

Memorial trees

Memorial trees of Horažďovice district - bonus

Trees are an integral part of our landscape and an inherent part of the environment, whether in open landscapes or in human settlements. One has always had the trees in veneration because they have provided him with many useful things. The tree of man's trees was accompanied, and indeed still, to the present day, literally from the cradle to the grave. Old powerful trees, as a symbol of power and witnesses of the past, have already been worshiped in ancient times. Trees that are excellent in their age and growth have served from time immemorial as landmarks in the countryside, on roads or land borders, and therefore protected from skimming.
Old trees, as symbols of the cult, have been protected since time immemorial, and the respect for them has been passed from generation to generation. Attempts to legislate on tree protection can be found at Charles IV. (Maiestas Carolina) or later for Empress Maria Theresa. The search for and protection of old and memorable trees was carried out in the end of the 19th century by numerous ornamental associations. The first list of memorable trees in Bohemia was written in 1899 by Jan Evangelista Chadt-Ševětínský. In the following years he expanded this list several times and in 1913 already described 320 rare trees in Bohemia, Moravia and Silesia with 160 pictures. During the period of validity of the First Nature Conservation Act No. 40/1956 Coll., Ie in 1956-1992, important trees and arid trees were included in the category "protected natural creation" or "protected natural monument" and marked with green a metal plate bearing the inscription "State protected tree". According to the currently valid Act No. 114/1992 Coll., On the protection of nature and landscape, the trees, their groups and alley trees are declared as "memorable trees". This category includes trees that are outstanding in terms of their growth and / or age, significant landmarks or historical and culturally valuable trees, the existence or abandonment of which is related to a well-known historical event or relates to folk tales and rumors. A list of memorable trees is part of the Central Nature Conservation List (WHO), which is run by the Nature Conservation Agency of the Czech Republic. Information about memorable trees is kept both in paper, paper form (ÚSOP archive) and in digital (database of memorable trees). It is freely available from http://drusop.nature.cz. Memorial trees are marked in the field with a small sign of the Czech Republic and the inscription "memorable tree" or "memorable trees". On the blackboard is often also included an accompanying text with basic information about the protected object. A new aspect of the protection of memorable trees is to save their genetic wealth. It is based on the assumption that trees over 250-300 years old are the remains of autochthonous local populations of domestic trees. The care of memorable trees and their protection combines the interests of natural science (botanical, dendrological, ecological), cultural, historical and ethical (man's relationship to nature, life and history).

Cache

If you fit correctly into the formulas, you will surely find the correct coordinates.

N 49°XX.XXX E 013°YY.YYY
XX.XXX=F.GHI+AE.FFF+J and YY.YYY=AB.CDE+FH.CHA+J

Do not forget to watch the attributes and take care of safety, so do not go for the final catch yourself!

Série "Památné stromy Horažďovicka"

Památný strom

Těm kteří dočetli až sem chceme poděkovat a všem přejeme ať se vám naše prvotina líbí. Samozřejmě log je pro nás asi jedinou odměnou a tak se klidně rozepište . Rádi se poučíme z chyb, tak klidně napište a pokusíme se to napravit. Angličtinou moc nevládneme, ale přesto jsme chtěli zpřístupnit listing větší komunitě. Všechny schránky jsou odlovitelné po celý rok dospělou osobou.

Additional Hints (Decrypt)

wnibe

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.