Skip to Content

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.

EarthCache

Jai-Paljukka

A cache by Team HEP Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 6/11/2017
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tämä earth-kätkö opettaa asioita jääkauden loppuvaiheen sulamisvesien vaikutuksesta maaperän pinnan muotoihin. Kätköpaikka esittelee jääkauden sulamisvesien muodostaman ekstramarginaalisen deltan eli Jai-Paljukan purkausdeltan Pellossa. Se on syntynyt jäätikön reunan ulkopuolelle sulamisen aikaisen suuren purkausvoiman seurauksena. Jaipaljukka on Länsi-Lapin tunnettu luontokohde. Alueella on tämän opetuksellisen earth-kätkön lisäksi myös tradi-kätkö.Kuva (C) Team HEP.Jääkausiperäiset pinnan muodot ja muodostelmien luokittelu

Jääkausiperäiset pinnan muodot ja edelleen jääkauden aiheuttamat muodostelmat voidaan luokitella salpausselkiin, muihin muotoihin, lajittumattomiin muotoihin sekä lajittuneisiin glasifluviaalisiin muotoihin.

Glasial = jää

Fluvial = joki

Jäätikön sulamisvedet voivat toimia sekä kuluttajina, kuljettajina että kasaajina. Sulamisvesien aikaansaamia jäätikköjokimuodostumien kasaantumismuotoja ovat muun muassa harjut, deltat ja sandurit. Näistä deltat ovat muodostuneet virtaavaan veteen, kun sandurit ovat kuivalle maalle muodostuneita jokisuistoja, jotka ovat levittäytyneet useiksi pieniksi uomiksi.


Kuva (C) Team HEP.

Deltat

Pohjois-Suomessa on runsaasti erikokoisia ja eri tavoin jäätikön reunalle syntyneitä jäätikön sulamisvesivirtojen muodostamia muotoja. Muodostelmista yleisimpiä ovat suistokerrostumat eli deltat, jotka ovat syntyneet jäätikön sulamisvesivirtojen loppuvaiheessa.

Deltat ovat usein ainekseltaan hiekkaa, jota esiintyy kymmenien metrien paksuisena kerrostumana. Deltojen rakenteesta on tyypillisesti erotettavissa erilaisia raekokoja ja kerrostumia. Jaipaljukka on sen sijaan syntynyt hyvin karkearakeisesta glasifluviaalisesta aineksesta Anculysjärven vedenpinnan tasoon. Jai-Paljukan purkausdelta on ekstramarginaalinen delta. Ekstramarginaalinen delta on syntynyt jäätikön reunan ulkopuolella. Toinen Länsi-Lapin ekstramarginaalinen delta on Ruoppaköngäs.

Deltoille on tyypillistä, että ne ovat muodoltaan epäsymmetrisiä. Jäätikön puoleinen eli proksimaalireuna on yleensä loiva. Sen sijaan ulapanpuoleinen eli distaalinen sivu on jyrkkä. Deltan laki on tasainen ja se on muodostunut sulamisen aikaisen vedenpinnan (järven tai meren) tasoon.

Geologian tutkimuskeskuksen Jai-Paljukkaa käsittelevässä dokumentaatiossa (lähdemateriaali 1) purkausdeltaa kuvataan seuraavasti:

"Mannerjäätikön reunan ollessa Jaipaljukalla jäätikön reunaan avautui lännestä pituudeltaan todennäköisesti suhteellisen lyhyt jäätikköjoki, jota myöten jäätiköltä tulevat sulamisvedet purkautuivat vaaran koillisrinteellä Ancylusjärveen. Jäätikköjoki kulutti Jaipaljukan laelle lähes 10 metrin syvyisen uoman kallioperän ruhjeeseen ja kuljetti siitä irrottamansa kivimateriaalin uoman suulle purkausdeltaksi, jonka pinta on vaaran ylärinteellä ylimmän Ancylusjärven rannan tasossa eli noin 194 metrin korkeudella. Delta on pinta-alaltaan pieni, mutta sillä on erittäin jyrkkä koilliseen avautuva rinne, jonka korkeus on lähes 50 metriä."Kuva (C) Team HEP.

KYSYMYKSET

Mene annettuihin koordinaatteihin ja havannoi paikanpäällä:

1. Kuvaile Jai-Paljukan luonnonmuodostumaa ja arvioi, kuinka se on jääkauden loppuvaiheessa muodostunut? Millä alueilla kiviä sijaitsee ja minkälaisessa muodostelmassa? Miten voit päätellä, onko ilmiönä kyseessä kuluttaminen, kuljettaminen vai kasaaminen?

2. Löydätkö Jai-Paljukan purkausdelta-alueelta deltoille tyypillisiä kerrostumia ja hienojakoisia lajittuneita maalajeja? Kerro löydöksistäsi muutamalla lauseella.

3. Mittaa GPS-laitteellasi tai arvioi muulla tavoin, millä korkeudella deltan laki sijaitsee ja miksi laki on muodostunut juuri siihen kohtaan? Kerro havainnoistasi muutamalla lauseella.

4. Löydätkö Jai-Paljukan alueelta selkeän jäänpuoleisen proksimaalisen loivan sivun ja ulapanpuoleisen distaalisen jyrkän sivun? Kerro havainnoistasi muutamalla lauseella.

5. Vapaaehtoinen tehtävä: Ota itsestäsi kuva Jai-Paljukan purkausdeltan alueella ja lisää kuva loggaukseesi.Älä kirjoita vastauksia löytöloggaukseesi, kiitos.


Voit logata käyntisi vastausten lähettämisen jälkeen, et tarvitse erillistä loggauslupaa. Jos vastauksissa on epäselvyyksiä, otamme yhteyttä.LÄHTEET:

1.) GTK - Jai-Paljukka: http://wwwi.ymparisto.fi/tuura/b/Y13_Lappi/TUU-13-168.pdf
2.) Retkipaikka - Seikkailuja Suomen luonnossa. 2015. Toim. Antti Huttunen ja Touko Kauppinen
3.) Geologian tutkimuslaitoksen erikoisjulkaisu, Sora-, hiekka- ja hietakerrostumat. Peter Johansson, Raimo Kujansuu ja Kalevi Mäkinen http://tupa.gtk.fi/julkaisu/erikoisjulkaisu/ej_046_pages_051_076.pdf
4.) Jai-Paljukan luontopolku 4 km http://www.luontoon.fi/miekojarvi/reitit
5.) Jääkausiperäiset pinnanmuodot. 15.3.2012. Pasi Vilpas. https://www.slideshare.net/attebattitude/jkausiperiset-pinnanmuodotThis Earth cache teaches about the affects of the melting ice to the surface of Earth at the end of the last ice age. The cache point presents the extramarginal Delta of Jai-Paljukka, an ice lake eruption delta in Pello. It was born outside the edge of the glacier as a result of the large discharge force during melting. Jai-Paljukka is a well-known nature resort in Western Lapland. In addition to this teaching earth cache, the area has a traditional cache.


Image (C) Team HEP.Surface shapes caused by ice age and classification of the formations

Surface shapes formed by ice age and further glaciation-induced formations can be classified as ridges, other shapes, unsorted shapes, and sorted glasifluvial shapes.

Glasial = ice

Fluvial = river

Glacier melting waters can act as consumers, transporters and pilers. Forms created by melting waters include ridges, deltas and sandurs. Deltas are formed in flowing water, while sandurs are river deltas formed on dry land, and have spreaded into form of several smaller streams.


Image (C) Team HEP.

Deltas

In northern Finland, there are many different sizes and different forms of formations that ice melting water currents have formed on the glacier's edge. The most common formations are the delta layers, which are the final stages of ice melting water flows.

Delta is often a matter of sand, which is found as a layer of ten meters thick. Different grain sizes and deposits can typically be distinguished from the structure of the deltas. The Jai-Paljukka has been born from a very coarse-grained glasifluvial material to the level of the water level in Anculysjärvi. The Jai-Paljukka eruption delta is an extramarginal delta. The extramarginal delta is formed outside the edge of the glacier. Another extramarinal delta in Western Lapland is Ruoppaköngäs.

Deltas are characterized by their asymmetrical shape. The proximal edge of the glacier is usually gentle. Instead, the outermost or distal side is steep. The top of the Delta is flat and has formed to a level of the melted water of the clacier (lake or sea).

In the documentation on the Jai-Paljukka Geological Survey (source material 1, by GTK), the discharge stream is described as follows (translated by Team HEP):

"At the edge of the glacier, a relatively short glacier river was opened from the west, and the melting waters coming from the glacier flowed on the northeast hill side to the Ancylus Lake. The glacier river formed nearly 10 meters deep gorge, and transported the material from the gorge to an eruption delta at the shore of the lake Ancylus, at an altitude of about 194 meters nowadays. The Delta is small in size, but has a very steep northeast slope at a height of nearly 50 meters. "Image (C) Team HEP.

Questions

Go to the coordinates provided and find the answers for the following:

1. Describe Jai-Paljukka natural formation and estimate how it was formed at the end of the Ice Age? In what areas are the rocks located and in what form? How can you determine whether this phenomenon is consuming, transporting, or piling?

2. Is Jai-Paljukka a typical river delta? Do you find fine grained material that is typical for deltas? Tell me about your findings with a few sentences.

3. Measure with your GPS device or otherwise assess the height at which Delta's top is located and why the top of the delta has been formed there. Tell us about your observations with a few sentences.

4. Do you find at Jai-Paljukka a clear ice side gentle proximal side and an outward distal, sharp side? Tell us about your observations with a few sentences.

5. Optional task: Take a picture of yourself in the Jai-Paljukka eruption delta area and add an image to your log.Do not write your answers to your log, thank you.


You can log your visit after sending out the replies, you do not need a separate logging permission. If there are any unclear things in the answers, we will contact you.Information Sources:

1.) GTK - Jai-Paljukka: http://wwwi.ymparisto.fi/tuura/b/Y13_Lappi/TUU-13-168.pdf
2.) Retkipaikka - Seikkailuja Suomen luonnossa. 2015. Toim. Antti Huttunen ja Touko Kauppinen
3.) Geologian tutkimuslaitoksen erikoisjulkaisu, Sora-, hiekka- ja hietakerrostumat. Peter Johansson, Raimo Kujansuu ja Kalevi Mäkinen http://tupa.gtk.fi/julkaisu/erikoisjulkaisu/ej_046_pages_051_076.pdf
4.) Jai-Paljukan luontopolku 4 km http://www.luontoon.fi/miekojarvi/reitit
5.) Jääkausiperäiset pinnanmuodot. 15.3.2012. Pasi Vilpas. https://www.slideshare.net/attebattitude/jkausiperiset-pinnanmuodot


Additional Hints (No hints available.) 

Find...

8 Logged Visits

Found it 7     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 9 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 12/10/2017 12:19:29 AM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (8:19 AM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page