Skip to content

<

Giant Kettles - Marstrand #4

A cache by Erik7777 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/17/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Press here for English!

[Svenska]

Vad är jättegrytor?

Jättegryta är en i berg urholkad fördjupning, som bildats genom att strömmande vatten fått en sten att rotera tillsammans med grus och mindre stenar i en virvel under en längre tid. Många stora jättegrytor skapades under istiderna, genom att lösryckta moränblock i framforsande smältvatten fraktades tillsammans med grus och småsten, för att slutligen hamna på glaciärens botten. Där kilades blocket (stenen) fast i en grop eller spricka av berggrunden, varmed smältvattnet med all kraft skötte dess rotation och grytan som bildades blev ett faktum. Löpstenen som urholkat en jättegryta ligger oftast kvar som en ovanligt slät, äggformad sten, antingen på dess botten eller i dess närhet. Även om jättegrytor i allmänhet är bildade neråt, finns det exempel där stenar och grus har roterat mot en bergvägg och skapat en horisontell urgröpning.


Hur bildas jättegrytor?Jättegrytor har uppkommit genom nötning då starkt strömmande vatten har nött grus och stenar mot berget. Ibland finns en sten, en så kallad löpare, kvar i jättegrytan och denna är då ofta helt klotrund. Det är dock inte ovanligt att dessa stenar har försvunnit under tidens lopp. Många jättegrytor kan fortfarande vara oupptäckta eftersom de är fyllda med sten och sand. De största jättegrytorna i Norden är 8–10 meter i diameter och 20–30 meter djupa.
Glaciala jättegrytor har bildats under istiden när smältvatten från inlandsisen strömmat fram under kraftigt tryck vid bottnen av isen och satt stenar och annat moränmaterial i rotation. Jättegrytor kan också bildas i forsar, där hög strömhastighet och virvlande vatten orsakar erosion, eller vid havsstränder. Vid en bergklack eller något annat hinder i älven ökar vattnets strömhastighet och de i vattnet lösta gaserna bildar bubblor. Nedanför bergklacken minskar strömhastigheten tvärt och gasbubblorna upplöses. Om detta sker nära berghällen får man en hammarslagsliknande effekt. Den här processen kallas kavitation och den är effektivast där hällen är svag. Genom kavitation bildas små gropar i berghällen vilka utgör början till jättegrytor. Jättegrytorna bildas sedan genom den slipverkan som sand, grus och stenar utför i det starkt virvlande vattnet.Jättegrytor på MarstrandMarstrand är en tätort i Kungälvs kommun, belägen på de två öarna Marstrandsön och Koön. Marstrandsön ligger längst ut mot havet, och hyser ortens centrum. Därifrån går personfärja till stadsdelen Arvidsvik på Koön, som har landsvägsförbindelse med fastlandet. Från 2015 har SCB avgränsat delen på Koön som en separat tätort med namnet Marstrand Arvidsvik.

I Bohuslän är det vanligt med jättegrytor dock inte stora grytor. Här på Marstand så finns det en stor gryta (den vid koordinaten) och en lite mindre längre bort (se waypoint). Den lite större jättegrytan har en oval form och ett större djup. Framför dig i berget vid koordinaten ser du en jättegryta av den större storleken och högre upp på berget finner du fler fast i mindre storlek (som den vid waypointen) medan i den mindre (waypoint) finns inte löpsten kvar. Här på Marstrand varierar formen och djupet på grytorna. Löpstenen finns kvar i några grytor (den vid koordinaten). Innanför avtagsvägen till nakenbadet på östra sidan av ön kan du finna fler grytor, inte så stora men de kan också vara värt ett besök om du är intresserad.
Loggnings instruktionerFör att kunna logga cachen skall du svara på följande frågor:

Det finns en spricka på platsen där grytan finns.
1. På vilket sett tror du den har påverkat uppkomsten av den stora grytan? Hur förhåller den sig till grytan? 

2. Den stora grytan är inte riktigt rund utan lite mer oval, varför tror du det är så?
 


3. Är löpstenen kvar eller har den försvunnit från den lilla grytan? Om den är kvar varför tror du att den är kvar, om den försvunnit varför tror du att den försvunnit och hur tror du att löpstenen försvunnit från den mindre jättegrytan?font>


4. Mät djupet på den stora grytan.

5. Ladda upp en eller flera bilder från ditt besök i din logg [frivilligt, men uppskattas!]

För att logga cachen skall du maila svaren till mig via min profilsida (länk.) Alternativt skicka svaren till aa1124aa@outlook.com Vid eventuella fel så kontaktar jag dig.
Besök gärna:

Marstrand #1

Marstrand #2

Kvarts - Marstrand #3

Giant Kettles - Marstrand #4

Carlstens fästning - Marstrand #5

Stora Le–Marstrandsformationen - Marstrand #6

Oscar II staty - Marstrand #7

Fältspat - Marstrand #8

Oxidation - Marstrand #9

Lasse-Majas badkar - Marstrand #10

st. Eriks grottor - Marstrand #11

Marstrand Adventure Lab (öppnas i appen)[English]

Giant kettles

Giant kettle is a hollowed-out hollow in rock, which is formed by flowing water having a stone rotating along with gravel and smaller stones in a vortex for a long time. Many large giant pots were created during the ice ages, as detached moraine blocks in forward melting water were transported together with gravel and pebbles, to eventually end up on the glacier's bottom. There the block (stone) was wedged in a pit or crack of the bedrock, with which the melt water with all its power managed its rotation and the giant kettle that formed became a fact. The pebble stone which has eroded a giant pot usually remains as an unusually smooth, egg-shaped stone, either on its bottom or in its vicinity. Although giant kettle are generally formed downwards, there are examples where rocks and gravel have rotated against a rock wall and created a horizontal excavation.


How are giant kettles formed?Giant kettles have been created by abrasion when strongly flowing water has gravel and rocks against the rock. Sometimes there is a stone, a so-called runner, left in the giant pot and this is often completely round. However, it is not unusual for these stones to have disappeared over time. Many giant kettles can still be undetected because they are filled with rock and sand. The largest giant potholes in the Nordic countries are 8–10 meters in diameter and 20–30 meters deep. Glacial kettles have been formed during the ice age when melt water from the ice sheet flowed forward under heavy pressure at the bottom of the ice and put rocks and other moraine material in rotation. Giant kettles can also be formed in rapids, where high current velocity and swirling water cause erosion, or at sea beaches. At a rock heel or any other obstacle in the river, the flow of water increases and the gases dissolved in the water form bubbles. Below the rock heel the current velocity decreases sharply and the gas bubbles dissolve. If this happens near the mountain slope, you get a hammer-like effect. This process is called cavitation and it is most effective where the hob is weak. Through cavitation, small pits are formed in the rock slope which form the beginning of giant kettle. The giant kettles are then formed by the grinding action that sand, gravel and stones perform in the highly swirling water.


Giant kettles at MarstrandMarstrand is a town in Kungälv municipality, located on the two islands Marstrandsön and Koön. Marstrandsön is located far out to sea, and houses the town center. From there, the passenger ferry goes to the district of Arvidsvik on Koön, which has a national road connection with the mainland. From 2015, Statistics Sweden has delimited the part of Koön as a separate urban area called Marstrand Arvidsvik.

In Bohuslän, it is common with giant kettles, however, not large kettles. Here at Marstand there is a large pot (the one at the coordinate) and a little less further away (see waypoint). The slightly larger giant kettle has an oval shape and a greater depth. In front of you in the rock at the coordinate you see a giant kettle of the larger size and higher up on the mountain you find more fixed in smaller size (like the one at the waypoint) while in the smaller (waypoint) there is no running stone left. Here at Marstrand the shape and depth of the kettle vary. The stone remains in some kettle (the one at the coordinate). Within the exit path to the nude bath on the eastern side of the island you can find more giant kettles, not so big but they can also be worth a visit if you are interested.
Logging instructionsTo be able to log the cache you must answer the following questions:

There is a crack in the place where the giant kettle is located
1. In what way do you think it has affected the upcomming of the large giant kettle? Describe the position of the crack and the giant kettle?

2. The big kettle is not really round but a little more oval, why do you think so?


3. is the rotationstone left or has it disappeared from the small pot? If it is left why do you think it is left, if it has disappeared why do you think it has disappeared and how do you think the running stone has disappeared from the smaller giant kettle?


4. How deep is the biggest giant kettle (at the coordinates)? .

5. Upload an image from your visit [Optional!]

To log, send the answer to me from my profile page (link) Or send your answer to aa1124aa@outlook.com I Contact you if somthing is wrong.
You dont need to wait on answer from me to log!

If you have time you can also visit my other caches here in Marstrand:

Marstrand #1

Marstrand #2

Kvarts - Marstrand #3

Giant Kettles - Marstrand #4

Carlstens fästning - Marstrand #5

Stora Le–Marstrandsformationen - Marstrand #6

Oscar II staty - Marstrand #7

Fältspat - Marstrand #8

Oxidation - Marstrand #9

Lasse-Majas badkar - Marstrand #10

st. Eriks grottor - Marstrand #11

Marstrand Adventure Lab (Opens in the)

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.