Skip to content

Gångbergarter på Kluntarna EarthCache

Hidden : 07/04/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

SV: Naturreservatet Kluntarna går besöka både sommar och vinter. Sommartid går turbåtar från Luleå. Observera att det är absolut förbjudet att köra snöskoter på skärgårdens öar!

ENG: Kluntarna can be visited both during summer and winter. In the summer there are tour boats. Note that it is forbidden to drive snowmobiles on the archipelago islands!


Kluntarna
 

Gångbergarter på Kluntarna


Bottenvikens berggrund består till stor del av magmatiska bergarter som bildats för flera miljarder år sedan när magma som trängt igenom jordskorpan kristalliserats och stelnat. På Kluntarna finns gott om inlandsisslipade och havssvallade hällar där det går att stifta närmare bekantskap med en del av dessa bergarter.

Magmatiska bergarter – en översikt
Beroende på var och hur kristallisationen av magma skett kan bergarter delas in i tre huvudsakliga undergrupper:

Magmatisk bergartDjupbergarter (intrusiva bergarter) har bildats när magma trängt in i äldre bergarter och stelnat djupt ned i jordskorpan. Eftersom avsvalning och kristallisering skett långsamt har de enskilda mineralen hunnit bilda relativt grova kristaller (ett par millimeter till någon centimeter stora). Genom erosion under många miljoner år blottas djupbergarterna vid jordytan.
Exempel är gabbro, granit, diorit och monzonit.

Ytbergarter (vulkaniska bergarter) har bildats när magma runnit ut som lava på jordytan eller när vulkanisk aska avsatts efter vulkanutbrott. Eftersom kristalliseringen gått snabbt är bergarterna ofta finkristallina med enskilda mineralkorn som inte kan urskiljas med blotta ögat.
Exempel är basalt, andesit och vissa porfyrer.

Gångbergarter har bildats när magma trängt fram och stelnat i sprickor i berggrunden, ofta närmare jordytan. Exempel är diabas, aplit och pegmatit.

Magmatiska bergarter på Kluntarna
Kluntarnas hällar består till största delen av djupbergarten Haparandamonzonit, som bara förekommer just i yttre delen av Luleås skärgård, där den å andra sidan är vanlig. Monzoniten är grovporfyrisk (ögonförande) och består av olika mörka fältspatsmineraler. Sammansättningen är lik granit och granodiorit men med lägre innehåll av kvarts.

I hällarna kan ett antal gångbergarter påträffas, som är yngre än den omgivande monzoniten:

Kimberlit uppträder i 10-30 cm breda gångar. Bergarten är svagt magnetisk och lättvittrad (dvs. mjuk, vilket gör den svår att upptäcka) och mossgrön till svart till färgen. Namnet kommer från de sydafrikanska diamantfälten, eftersom kimberlit ibland är diamantförande.

Karbonatit är orangebrun till färgen och uppträder i 5-10 cm breda gångar som ofta har en breccierad (fragmenterad) kontaktyta mot den omgivande berggrunden.

Basalt uppträder i 0,5-2 m breda gångar och är svartfärgad, med spår av finkornig kopparkis inbäddat. Basalt är finkornigt och kan ha en vesikulär textur, dvs. vara full med små gropar, om små gasbubblor bildats då magman stelnade. Basalt är jordens vanligast förekommande lavabergart.

Aplit är rosafärgad och finkornig och skär kors och tvärs genom berggrunden i gångar från ett par cm till flera meters bredd.

EarthCachen
Skicka svar på frågorna nedan till CO (på svenska eller engelska). Du behöver inte vänta på att bli godkänd, utan kan logga EarthCachen direkt. Jag hör av mig om något behöver kompletteras.

1. Vilka gångbergarter kan du identifiera på berghällarna i närheten av cachens koordinater? Beskriv bergarternas utseende (t.ex. struktur och färg).

Genom att studera bergarterna på platsen på riktigt nära håll (välj en ren yta, använd gärna förstoringsglas!) kan du se hur gångbergarternas struktur skiljer sig från det omgivande berget (korn/kristallstorlek, yta mm) och utifrån detta göra antaganden om hur bergarterna har bildats.

2. Utifrån vad du kan se på platsen - hur tror du kristallisationshastigheten hos de förekommande gångbergarterna varit jämfört med den omgivande monzoniten?

3. Hur tror du att dessa gångar bildats en gång i tiden?

4. (Frivilligt) Ta gärna en bild på dig och/eller din GPS på platsen och posta i din logg.


Intrusive igneous rocks on Kluntarna


The bedrock of Bottenviken consists mainly of magmatic (igneous) rocks formed several billion years ago when magma that had penetrated through the crust crystallized and solidified when cooling. At Kluntarna there is plenty of rock surface that has been polished smooth by glacial movements, where you can get to know some of those rocks better.

A full English version of the EarthCache can be found at this link.

Questions
Send the answers to the questions below in Swedish or English to CO. You can log the EarthCache immediately, without waiting for approval. If something is amiss, I’ll contact you.

1. Which subvolcanic rocks (intrusive igneous rocks in dikes or veins) can you identify in the proximity of the cache coordinates? Describe the appearance of the rocks (e.g. structure, colour etc.).

By examining the rock closely (choose a clean surface and, if possible, use a magnifying glass!) you can see how the structure of the dike rocks differ from the surrounding bedrock (grain/crystal size, surface, texture, etc.), and from this make assumptions regarding how the rocks were formed.

2. Based on what you can observe - How do you think the crystallization speed of the dike rocks was compared to that of the surrounding monzonite?

3. How do you think these dikes were once formed?

4. (Optional) Take a picture of you and/or your GPS at the site and post in your log!


Under sommaren går turbåt från Luleå (Södra hamn) till Kluntarna flera gånger i veckan (dagligen under högsäsong). Mer info finns här. För den med egen båt finns en gästhamn med ca 30 båtplatser.

På ön finns bastu, uthyrningsstugor och en vacker och mestadels lättvandrad naturstig som tar dig runt ön. Mer info finns bland annat här.

Från hamnen är det ca 500 meters promenad till EarthCachen på bitvis ojämn mark. Stabila skodon rekommenderas.

Observera att det är absolut förbjudet att köra snöskoter på själva öarna i Norrbottens skärgård!


Additional Hints (No hints available.)