Skip to content

Certi kopecek / Devil's Hill EarthCache

Hidden : 08/21/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zasazen v západním svahu Kozákovského hřbetu, naproti kuestě Fialníku, tyčí se nad obcí Koberovy pravidelný kužel Čertího kopečku.

Located on the western slope of the Kozákovský ridge, opposite the Fialnik cuesta, there is a regular cone of the Devil's Hill over Koberovy village.


Čertí kopeček

Vzhledem k blízkosti Kozákovského hřbetu, ležícího na Lužické poruše, která byla příčinou rozsáhlé vulkanické aktivity v regionu, se soudí, že se jedná o postranní sopečný kužel Kozákova. Charakteristický tvar odkazuje na vulkanický původ a nedávná aktivita spojená s vulkanismem vedla k jeho názvu i vzniku několika pověstí. Jedná se patrně o nejmladší vulkanický útvar v Českém ráji. Bohužel vinou postvulkanické aktivity vedoucí k jeho vzniku není možné jeho stáří přesně určit.

Více populárních i odborných informací o kopečku najdete na informačním panelu v nedalekých Koberovech.

Earthcache

Na úvodních souřadnicích je vrcholek Čertího kopečku. Parkujte prosím v Koberovech na značeném parkovišti, místní jsou z cizích aut poněkud nesví a nestojíme o žádné konflikty. Pro splnění úkolů není třeba přelézat ploty a ohradníky! Úkoly jsou následující:

  1. Najděte výchozy (skály a kameny) na vrcholu. Odhadněte rozměry největšího z nich (směrem k silnici).
  2. Prohlédněte si detailně některý z kamenů na ve výchozech. Popište ho (barva, struktura).
  3. Na vrcholu se nachází kamenný patník. Z jaké horniny je? Popište ho (velikost, barva, struktura).
  4. Na waypointu Geopark vyhledejte panel věnovaný Čertímu kopečku. Zjistěte odborný název horniny tvořící Čertí kopeček., její složení a mechanismus vzniku.
  5. Na informačním panelu zjistěte, jaká pověst o jaké postavě z místní historie se k Čertímu kopečku váže. Švec Kryšpín není postava z historie, ale postavička z báchorek

Nejdříve pište zprávu, logujte i bez potvrzení správnosti. Pokud budu mít k odpovědím výhrady, pošlu doplňující otázky a/nebo nápovědu.

K logům prosím nepřipojujte fotografie, které by umožnily řešení otázek bez návštěvy míst. Jiné fotografie jsou naopak vítány. Děkuji.

Devil's Hill

Due to the proximity of the Kozákovský Ridge, situated in the Lusatian Fault, which was the cause of extensive volcanic activity in the region, it is considered to be the lateral volcanic cone of Kozákov. The characteristic shape refers to volcanic origin, and the recent activity associated with volcanism has led to its name and also several legends. It is probably the youngest volcanic formation in the Bohemian Paradise. Unfortunately, due to post-vulcanic activity leading to its formation, it is not possible to determine its age.

Earthcache

On the initial coordinates is the peak of Devil Hill. Please park in Koberovy on a marked parking lot, locals are somewhat uncomfortable with foreign cars and we do not want any conflicts. No fences are required to pass to complete the tasks! Tasks are following:

  1. Find outcrop (rocks and stones) at the top. Estimate the dimensions of the largest one (towards the road).
  2. Take a look at one of the stones in detail. Describe it (color, structure).
  3. At the top there is a border stone. What kind of rock is it? Describe it (size, color, structure).
  4. At the Geopark waypoint, look for a panel devoted to Devil Hill. Find the professional term of the rock forming the Devil Hill, its composition and the mechanism of its origin.On the Info Panel, find out what a story about what character from local history is related to Devil's Hill.

E-mail first, log even without confirmation. In case of incomplete answers I'll either provide additional questions or hints.

Please do not attach any spoiler photos to your logs; any other photos are welcome. Thank you.

Additional Hints (No hints available.)