Skip to content

This cache has been locked, but it is available for viewing.
<

De Afsluitdijk

A cache by de trije susters Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/24/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


DE AFSLUITDIJK

De Afsluitdijk, die Noord-Holland met Friesland verbindt, is een beroemde dijk, misschien wel de beroemdste van Nederland. Om 13.02 op 28 mei 1932 gilden stoomfluiten en sirenes en werd de vlag gehesen; de Zuiderzee was niet meer, het laatste stroomgat - de Vlieter - werd gesloten. De dijk was dicht en het IJsselmeer was geboren.

Vijf jaar lang hadden duizenden arbeiders van de Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken - zeg maar een grote aannemerscombinatie - hard gewerkt aan de bouw van de Afsluitdijk.

De afsluiting diende twee grote doelen. De woeste Zuiderzee werd getemd en dat garandeerde de veiligheid van het achterland tegen het oprukkende water. Verder maakte de Afsluitdijk het inpolderen van een deel van de Zuiderzee een stuk gemakkelijker; in het ontstane IJsselmeer waren geen getijden meer.


Op dit punt is de Afsluitdijk op 28 mei 1932 gesloten, ter ere hiervan is hier een monument gebouwd.

Wat moet je doen om deze virtuele cache als gevonden te mogen loggen?
1. Maak bij elk van de drie waypoints (waypoint 1, waypoint 2 en waypoint 3) een foto waarop:
- Óf je zelf staat (eventueel niet herkenbaar) met het (stand)beeld of kunstwerk
- Óf je GPS-apparaat staat met het (stand)beeld of kunstwerk
- Óf een ander persoonlijk eigendom/voorwerp van je staat met het (stand)beeld of kunstwerk
2. Plaats deze drie foto's bij je found-log. (en dus NIET sturen via mail of message center of bij een writenote-log)

Wanneer je met meerdere teams samen komt en je wilt als zelfstandig team loggen, dan zal je ook zelfstandig de opdracht uit moeten voeren. Niet naar de log van een ander team verwijzen, maar zelf foto's bij je log zetten.

Logs zonder de drie gevraagde foto's worden zonder aankondiging en zonder uitleg achteraf verwijderd. Het ligt ALTIJD aan de foto's!


Wp1; Ir. C. Lely                           Wp2; De Steenzetter               Wp3; Kunstwerk onder Vlietermonument


DE AFSLUITDIJK

Der Afsluitdijk, der Noord-Holland mit Friesland verbindet, ist ein berühmter Deich, vielleicht der berühmteste in den Niederlanden. Um 13.02 Uhr am 28. Mai 1932 quietschten Dampfer und Sirenen und die Flagge wurde gehisst; die Zuiderzee war nicht mehr, der letzte Graben - der Vlieter - war geschlossen. Der Deich wurde geschlossen und das IJsselmeer geboren.

Fünf Jahre lang hatten Tausende von Arbeitern der Gesellschaft für die Ausführung von Zuiderzee-Werken - sagen wir eine große Auftragnehmer-Kombination - hart an dem Bau des Afsluitdijk gearbeitet.

Die Schließung diente zwei Hauptzielen. Die wilde Zuiderzee war gezähmt und das garantierte die Sicherheit des Hinterlandes gegen das vorrückende Wasser. Außerdem machte der Afsluitdijk die Rückgewinnung eines Teils der Zuiderzee viel einfacher; Im entstehenden IJsselmeer blieben keine Gezeiten übrig.


An diesem Punkt wurde der Afsluitdijk am 28. Mai 1932 geschlossen, zu Ehren wurde hier ein Denkmal errichtet.

Was sollten Sie tun, um diesen virtuellen Cache als gefunden zu protokollieren?
1. Machen Sie ein Bild an jedem der drei Wegpunkte (Wegpunkt 1, Wegpunkt 2 und Wegpunkt 3) mit darauf:
- Oder Ihr Selbst (möglicherweise nicht erkennbar) mit dem (Stand) Bild oder Kunstwerk
- Oder Ihr GPS-Gerät steht mit dem (Stand) Bild oder Bild
- Oder ein anderes persönliches Eigentum/Objekt mit dem (Stand) Bild oder Kunstwerk
2. Platzieren Sie diese drei Bilder mit Ihrem gefunden Protokoll (und deshalb NICHT per Mail oder Nachrichtenzentrale oder mit einem schriftlichen Protokoll senden)

Wenn Sie mit mehreren Teams zusammenkommen und sich als unabhängiges Team anmelden möchten, müssen Sie den Auftrag auch selbständig durchführen. Beziehen Sie sich nicht auf das Protokoll eines anderen Teams, sondern fotografieren Sie mit Ihrem Protokoll.

Protokolle ohne die drei angeforderten Fotos werden ohne vorherige Ankündigung und ohne Erklärung entfernt. Es ist IMMER die Bilder!


Wp1; Ir. C. Lely                           Wp2; De Steenzetter               Wp3; Kunstwerk onder Vlietermonument


DE AFSLUITDIJK

he Afsluitdijk, which links Noord-Holland with Friesland, is a famous dike, perhaps the most famous in the Netherlands. At 13.02 on May 28, 1932 steamers and sirens squealed and the flag was hoisted; the Zuiderzee was no longer, the last ditch - the Vlieter - was closed. The dike was closed and the IJsselmeer was born.

For five years thousands of workers of the Society for the Execution of Zuiderzee Works - say a large contractor combination - had worked hard on the construction of the Afsluitdijk.

The closure served two major goals. The savage Zuiderzee was tamed and that guaranteed the safety of the hinterland against the advancing water. Furthermore, the Afsluitdijk made the reclamation of part of the Zuiderzee a lot easier; no tides were left in the resulting IJsselmeer.


At this point the Afsluitdijk was closed on May 28, 1932, in honor of this a monument was built here.

What should you do to log this virtual cache as found?
1. Make at each of the three waypoints (waypoint 1, waypoint 2 and waypoint 3) a picture showing:
- Or your self is (possibly not recognizable) with the (stand) image or work of art
- Or your GPS device is standing with the (stand) image or artwork
- Or another personal property/object of your state with the (stand) image or artwork
2. Place these three pictures with your found log (and therefore NOT send by mail or message center or with a writenote log)

When you come together with several teams and you want to log in as an independent team, you will also have to carry out the assignment independently. Do not refer to the log of another team, but take pictures with your log.

Logs without the three requested pictures are removed without prior notice and without explanation. It is ALWAYS the pictures!


Wp1; Ir. C. Lely                           Wp2; De Steenzetter               Wp3; Kunstwerk onder VlietermonumentVirtual Reward - 2017/2018


Deze virtuele cache maakt deel uit van een gelimiteerde oplage van virtuals die tussen 24 augustus 2017 en 24 augustus 2018 gemaakt zijn. Slechts 4000 cache eigenaren hebben de kans gekregen om een virtuele cache te plaatsen. Lees meer over virtuele beloningen in de Geocaching Blog.

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.


Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Mbet ibbe qr tbrqr sbgb'f!
Cnff nhs qvr thgra Ovyqre nhs!
Gnxr pner bs gur tbbq cvpgherf!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.