Skip to content

<

Virtual Reward 'Dolende Gilden / Wandering Guilds'

A cache by HaMaSi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/24/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


NL

De 'gilden' (beroepsverenigingen) waren eeuwenlang een belangrijke speler in het politieke en economische leven van Gent. Tot vandaag bepalen hun gildehuizen mee het stadsbeeld. Zo is het Toreken op de Vrijdagsmarkt het gildehuis van de huidevetters; verder staan er gildehuizen in de Cataloniëstraat (gildehuis van de metselaars), aan de Groentenmarkt (Groot Vleeshuis en gildehuis van de visverkopers) en op de Gras- en Korenlei (vrije en onvrije schippers, korenmeters, ...) De stadskerken (voornamelijk Sint-Jacobs en Sint-Niklaas) kregen hun huidige vorm omdat de gilden er hun eigen kapellen inrichtten.
Dat Gentenaar Jacob van Artevelde in 1338 opperhoofdman werd van het revolutionaire bewind van het Graafschap Vlaanderen was mede te danken aan de invloed van de Gentse gilden. Het hoeft dus niet te verwonderen dat de wapens van de gilden verwerkt werden in de sokkel van zijn standbeeld op de Vrijdagsmarkt (door Pieter De Vigne-Quyo in 1863).

Bij het beeld van Jacob Van Artevelde vervul je de eerste opdracht om deze virtual te loggen. Maak een foto waarop je een gildenwapen naar keuze aanwijst en stuur die naar de eigenaar van de cache of plaats die in je log.

Je kan nu op weg naar het 'additional waypoint'. Onderweg kom je langs het stadhuis. Tussen de gevelbeelden van het gotische deel ontdek je leden van 2 gilden die hun gildewapen dragen (goudsmeden en wapenmakers). Je belandt bij de Lakenhal die aanleunt tegen de oostzijde van het Belfort. Ze werd gebouwd vanaf 1425 in Brabantse gotische stijl, naar ontwerp van Simon Van Assche. In 1445, toen slechts 7 van de 11 geplande traveeën klaar waren, werd de bouw wegens geldgebrek stop gezet. In 1903 werden 4 traveeën toegevoegd aan de noordzijde en was het oorspronkelijke 15de-eeuws ontwerp voltooid. De bovenzaal van het gebouw werd van dan af gebruikt door de 'Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent'. Bij die gelegenheid werd er een decoratie aangebracht door de Gentse architect en veelzijdig kunstenaar Armand Heins, verwijzend naar de Gentse geschiedenis. De wapens van de gilden kregen daarin hun plaats.

Je GPS laat je de Lakenhal binnengaan. DOEN! Je moet niet betalen om deze eerste ruimte te betreden, het is pas als je hogerop wil dat je aan de inkom moet betalen. Deze virtual kan je dus gratis doen. Je kan vrij passeren aan de rechterzijde van de 'glazen box'.

In de noordwestelijke muur van de zaal zie je vooraan een deur die leidt naar hogerop, deze deur negeer je voor deze cache. Verderop in die noordwestelijke muur (op ongeveer 2/3 van de zaal) zie je nog een – dubbele - deur. Ga naar die deur en stel je er met je rug naartoe. Volg dan het meest linkse van de 4 wittig licht gekleurde tegelpaden. Bij elke splitsing, ook bij de kleinste (!) kies je steeds het linkse pad. Let op, het pad is soms wit, soms gelig, soms beige (maar nooit zwart of donkergrijs). Als het pad doodloopt en je kijkt recht voor je omhoog, zie je een steunbeer. Als tweede deel van de opdracht stuur je een bericht met de namen van de 2 gilden die hun wapenschild net links en net rechts van deze steunbeer hebben. Zodra je beide opdrachten hebt volbracht, mag je de cache loggen.

Maar als blijkt dat je verdwaald bent tussen de gilden en dus niet het juiste antwoord doorstuurde, verwijderen we je log!

De Lakenhalle is dagelijks gratis te bezoeken tussen 10u en 18u, behalve op 25 december en 1 januari.

EN

The 'guilds' (professional associations) have been an important player in the political and economic life of Ghent for centuries. Until today, their guild houses determine the cityscape. E.g. , the 'Toreken' on the 'Vrijdagsmarkt' is the guildhall of the skin-setters; furthermore there are guild houses in the 'Cataloniëstraat' (guildhall of the bricklayers), at the 'Groentenmarkt' (Great Meat House and guildhall of the fishmongers) and at the 'Graslei' and 'Korenlei' (free and unfree skippers, corn meters, ...) The city churches (mainly Saint James and Saint Nicolas Church) got their actual scape because of the guilds who had their own chapels in there. That Jacob van Artevelde in 1338 became chief of the revolutionary regime of the County of Flanders was partly due to the influence of the Ghent guilds. Therefore it is not surprising that the coat of arms of the guilds were incorporated in the pedestal of his statue on the 'Vrijdagsmarkt' (by Pieter De Vigne-Quyo in 1863).

At the statue of Jacob Van Artevelde, you fulfill the first assignment to log this virtual. Take a photo on which you point to a guild coat of arms of your choice and send this photo to the owner of the cache or place it in your log. You can now go to the 'additional waypoint'.

On the way you'll pass the town hall. Between the statues in the facade of the Gothic part, you will discover members of 2 guilds who carry their guild coat of arms (goldsmiths and weapons makers). You end up at the Cloth Hall that leans against the east side of the Belfry. It was built from 1425 in Brabant Gothic style, designed by Simon Van Assche. In 1445, when only 7 of the 11 planned bays were finished, construction was stopped due to lack of money. In 1903, 4 bays were added to the north side and the original 15th-century design was completed. Since then, the upper room of the building was used by the 'Society for History and Archeology in Ghent'. On that occasion, a decoration was made by the Ghent architect and versatile artist Armand Heins, referring to Ghent's history. The coat of arms of the guilds got their place in it.

Your GPS will let you enter the Hall. DO IT! You don't have to pay to enter this first room, it is only if you want to go up higher that you have to pay at the entrance. So you can do this virtual for free. Just pass at the right site of the central glas box.

In the northwest wall of the hall you see a door leading up to the front, this door you ignore for this cache. Further on in the northwest wall (about 2/3 of the room) you see a double door. Go to that door and stand with your back against the door. Then follow the leftmost of the 4 light colored tile paths. At every split, even the smallest (!) you choose the left path. Note, the path can be white, yellowish, beige (but never black or dark gray). When your path ends and you look straight ahead, you see a buttress. As a second part of the assignment you send a message with the names of the 2 guilds who have their coat of arms just to the left and to the right of this bear. Once you have completed both assignments, you can log the cache.

But if it turns out that you are lost between the guilds and do not send the correct answer, we will remove your log!

The Cloth Hall can freely be visited every day from 10 AM until 6 PM, except on Christmas Day and on New Year's Day.


BANNER
When you've logged this virtual cache, you can put this banner in your profile:


Use this code:

<a href="http://coord.info/GC7B8GP"><img src="http://users.skynet.be/fb208352/banner_GC7B8GP.jpg"></a>

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.