Skip to content

<

Tombstone Tales by HolmDK

A cache by HolmDK Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/04/2018
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


FTF er væk

Tombstone Tales

 

Cachen hedder Tombstone Tales. Bag hver gravsten på kirkegården ligger der en historie. Mange folk har levet et jævnt og almindeligt liv. Jeg har gravet nogle af de mere spændende historier frem. Nogen vil måske kalde mig Sherlock Holm.  Det er disse steder, der skal besøges.

 

Her vil jeg fortælle lidt om de forskellige personer/begivenheder.  Jeg har valgt en kort beskrivelse her i beskrivelsen, da det ellers bliver alt for omfattende. Her er link til et PDF-dokument, hvor der er en længere beskrivelse. Der er der også links, hvor der kan læses meget mere.
 

Jeg ved, at jeg ikke behøver at nævne det, men jeg gør det alligevel. Respekter at vi er på en kirkegård.

 

For at kunne logge denne cache skal du besvare en række spørgsmål på din tur rundt på kirkegården. På din tur rundt skal du også finde et flot sted efter eget valg, hvor du tager et billede af dig selv eller din GPS. Dette billede uploader du sammen med din log.Svarene sender du til mig. Lige så snart du har sendt dine svar må du logge cachen.

Spørgsmålene der skal besvares kan ses i waypoints - og der er også link til et PDF-dokument med spørgsmålene, som man kan printe ud.

(Link til printvenlig udgave af spørgsmålene)
 

Send svarene til : VIRTUALTINGLEV@GMAIL.COM
Tinglev Kirke

The cache is called Tombstone Tales. Behind each tombstone in the cemetery is a story. Many people have lived an even and ordinary life. I've dug up some of the more exciting stories. Some might call me Sherlock Holm. These are the places to visit.

Here I will tell you a bit about the different people / events. A have chosen a brief description - else the cache description will be far to long. Here is a link to a PDF-document in Danish, where you can read a longer description.There are also links, where you can read a lot more.

I know, that I don't have to mention it, but I will do it anyway. Respect that we are at a graveyard.

To log this cache, you must answer a number of questions on your trip around the graveyard. On your trip you must also find a nice place of your own choice, and take a picture of yourself or your GPS. Upload Your image when logging the cache. Send the answers to me. As soon as you have sent your answers, you can log the cache on geocaching.com
 

The questions to be answered can be seen in the waypoints - and there is also a link to a PDF document with the questions that can be printed and taken on the tour around the graveyard.
(Link to print-friendly version of the questions)

Send the answers to / Sende die Antworten an : VIRTUALTINGLEV@GMAIL.COM


 

Kort beskrivelse af personer/begivenheder:

Tinglev og Tinglev Kirke - i korte træk.
Tinglevs tidlige historie begyndte i den vestlige del omkring kirken. Vest for kirken er der udgravet en boplads fra yngre romersk-/ældre germansk jernalder (4.-5. årh. e.kr.). Øst for Tinglev findes Olmerdiget / Olgerdiget fra 3. århundrede e.Kr. Olmerdiget er et 13 km langt forsvarsværk bestående af 90.000 egetræsstolper og en grav foran på 75-200 cm dybde

Tidligere lå her en trækirke opført på 3 gravhøje. Den nuværende kirkes ældste del går tilbage til Valdemars tid (1157 – 1241). Ifølge et vandresagn er kirkerne: Bylderup-Ravsted, Tinglev-Bjolderup og Hjordkær-Uge parvis opført af øksekastende kæmper.

Altertavlen er en lutheransk fløj altertavle med predella fra sidste
fjerdedel af 1500-tallet. Her skildres en protestantisk gudstjeneste. Typen findes kun to steder i Danmark.
Korbuekrucifiks med sengotisk figur fra 1400-tallets slutning, på unggotisk kors,
fra omkring 1250—75.
Prædikestol i renæssance, af den såkaldte vestflensborgske type, fra tiden efter 1614.

 

Tinglev and Tinglev Church - in short.

Tinglev's early history began just west of the church. Here a settlement has been found from the younger Roman / older Germanic Iron Age (4th to 5th centuries). East of Tinglev was Olmerdiget / Olgerdiget from 3rd century AD. Olmerdiget is a 13 km long defense work consisting of 90,000 oak peaks and a grave in front which depth was 75-200 cm.

Earlier there was a wooden church built on 3 burial mounds. The oldest part of the present church dates back to Valdemar's time (1157 - 1241). According to an old legend, the churches: Bylderup-Ravsted, Tinglev-Bjolderup and Hjordkær-Uge were build 2 by 2 by axe fighting giants.

The altar board is a Lutheran wing altarpiece with predella from last quarter of the 16th century. Here is a protestant service depicted. The type exists only in two places in Denmark.

The crucifix with a lascivious figure from the 1400s, on the young Gothic cross,

from about 1250-75.

Renaissance pulpit, of the so-called West Flensborg type, from the time after 1614.

Mindesten over faldne i “Den store krig”.

Efter slaget ved Dybbøl i 1864 mistede Danmark Sønderjylland/Nordslesvig til Tyskland. Efter afstemning kom Sønderjylland tilbage til Danmark i 1920. Derfor kæmpede mange folk i tysk tjeneste under “Den store krig” (senere 1. verdenskrig).

Mindestenen indeholder navnene på de 71 faldne fra sognet.

Memorial stone for the fallen in the Great War
After the battle at Dybbøl in 1864, Denmark lost Sønderjylland / Nordslesvig to Germany. After voting, Sønderjylland became Danish again in 1920. Therefore, many people fought in German service during "The Great War" (later World War I).
The memorial stone contains the names of the 71 fallen from the parish.

 

Commonwealtgravene
Wargraves
Under 1. verdenskrig havde tyskerne en krigsfangelejr lige udenfor Tinglev. Fangerne udførte arbejde i omegnen. Kost og logi var dårlig. Som en følge af det og af tidligere strabadser døde i marts og april 1915 ti britiske og fem russiske fanger. 1 blev senere ramt af et lyn.

Alle gravstenene er udført efter den britiske krigsgravskomites standard.

 

War graves

During WW1 Germany had a prisoners of war camp right outside of Tinglev. The prisoners worked in the area. Diet and lodging were poor. Because of that and their earlier struggles 10 british and 5 russian prisoners died march 10. 1915. One was later struck by lightning. All tombstones are performed according to the British War Excavation Commitment standard.

 

Jens Peter Jessen
Jens Peter Jessen var hovedmanden bag 20. juni attentatet i 1944 mod Hitler. Filmatiseret som “Operation Valkyrie” med Tom Cruise i hovedrollen. På grund af et færdselsuheld udførte han ikke selv attentatet. For sin rolle i attentatet blev han henrettet i Berlin 30. november 1944.

 

Jens Peter Jessen was the ringleader  behind the 20th June assassination in 1944 against Hitler. Filmed as "Operation Valkyrie" with Tom Cruise in the lead role. Due to a road accident, he did not carry out the attack himself. For his role in the attack, he was executed in Berlin on November 30, 1944.

 

Anna Christiane Ludvigsen
Om hendes digterskab og rolle for danskheden. Skønt ikke særligt originale var hendes digte et virksomt middel i bevidstgørelsen af den sønderjyske danskhed.

 

About her poetry and role for Danish. Although not very original, her poetry was an effective means in the awareness of the Southern Jutland´s Danish feeling.


Peter Möller Johannsen
Peter Møller Johannsen
Var præst i Tinglev Kirke i 35 år. Døde 14. marts 1909. Pastor Johannsen blev på mange måder en god mand for Tinglev. Han opfattede præstegerningen som et kald og var levende engageret i gudstjenesterne og de kirkelige handlinger. Han gjorde også meget for byen.


Was a priest in Tinglev Church for 35 years. Died March the 14th in 1909. Pastor Johannsen became a good man for Tinglev in many ways. He perceived preaching as a call and was vividly engaged in worship and ecclesiastical acts. He also did a lot for the town.

Carl Th. Nielsen
Frihedskæmper fra Tinglev-gruppen. Deltog i flere jernbanesabotager og efterretningsopgaver. Blev arresteret af Gestapo den 10.10.1944 og ført til Kolding. I begyndelsen af november overført til Frøslevlejren, hvorfra han den 12.1.1945 blev deporteret til Neuengamme. Døde den 10.3.1945 under udkommando i arbejdslejren Dessauer Ufer.


Patriot from the Tinglev group. Participated in several railways sabotages and intelligence missions. Was arrested by Gestapo on 10.10.1944 and led to Kolding. In early November he was transferred to Frøslevlejren, from which he was deported to Neuengamme on 12.1.1945. Died on 10.3.1945 under a transfer to the labor camp Dessauer Ufer.

Frederik Grube

På gårdspladsen ved Den gamle Smedje. Hovedgaden 105 står smeden med sin ambolt. Det er en imponerende træskulptur, skåret af Tinglevs træskærer, Frederik Grube. Bag ved smedjen er der en skulpturpark med mange figurer af mennesker og dyr skåret af Grube ved hjælp af sin motorsav. På kirkegården bag den gamle skole står der også en figur skåret af Frederik Grube.

In the courtyard of the Old Forge, Hovedgaden 105, is the blacksmith with his anvil. It is an impressive wooden sculpture, cut by Tinglev's wood cutter, Frederik Grube. Behind the blacksmith there is a sculpture park with many figures of humans and animals carved by Grube using his chainsaw. At the graveyard behind the old school there is also a figure cut by Frederik Grube.


Livet og døden

Skulptur opsat af Tinglev Menighedsråd. Det skrøbelige liv kontra den hårde verden vi lever i.
 

Life and death
Sculpture placed by Tinglev Church Council. The fragile life versus the tough world we live in.

 


Sten
Sten venskabsby
Skænket af venskabsbyen Mallusjoki i Finland.

Stone
Given by the friendship town of Mallusjoki in Finland.
This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.
HQ Note

 

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.