Skip to content

<

Paviljongen

A cache by st.Adventius Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/24/2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Free Clipart

På 1600 og 1700 tallet var det mange konglige på besøk på Hafslund Hovedgård og da måtte“Sarpen” (fossen) beskues. Den første som kom skal ha vært Christian I, men offisielt var hans navnebror med nummer V etter seg den første i 1685.
Til hans ære ble det reist et mastetre med krone på toppen. Masten ble plassert på “Kongehøien”(GC211QF) ved Hafslund Hovedgård. Dette ble tydeligvis en tradisjon, for da kong Frederik IV etter å ha “beseet dette store Vandfald og Navnkundige Sarp” i 1704, ble det satt opp nok et mastetre. Den neste som fikk et slikt spesielt minnesmerke var ChristianVI i 1733.
Kronprins Frederik fikk oppleve fossen den 24. juni 1788 også han fikk sin mast reist. Det fikk samtidig også prinsesse Lovise, men hun besøkte Hafslund og fossen i 1773.
Mastetrærne fikk føle tidens tann. På begynnelsen av 1800 tallet da statsråd Rosenkrantz eide godset tok han initiativ til å bygge en paviljong med form av et søyletempel på det samme stedet.
Inne i den runde kuppelen ble de mange kongenavnene skrevet. Også navnene til Karl XV, Oscar II og Karl Johans gemalinne, dronning Desideria, som besøkte Hafslund flere ganger.
Paviljongen sto på “Kongehøien”(GC211QF) fram til 1904 da søylene råtnet opp og truet med å slippe kuppelen.
I 1930-åra ble en kopi av den gamle paviljongen reist i hagen på Hafslund parken, og tradisjonen er gjenopptatt.
I dag står det å lese, med malte bokstaver, på den nederste delen av kuppelen: Chris-tiano Qvinto, Friderico Qvarto, Lovisoe, ChristianoSexto, Friderico Qvinto, Friderico Sexto, MarioeSophioe Fridericoe og Eugenioe.
Høyere oppe i kuppelen står det: Carolo XIV, Desideria, Oscaro I, Carolo XV, Oscaro II, Haakon VII, Olav V og Harald V.Krav for å logge denne cachen :
  1. Ta et Lanskaps bilde av paviljongen fra dette veipunktet FOTO01 og post bilde i loggen(eksempel bilde lengre ned i cache beskrivelsen).
  2. Ta et bilde av deg selv eller av din GPS foran paviljongen ved de gitte koordinatene (der Ikonet ligger) og post også dette bilde i loggen (eksempel bilder lengre ned i cache beskrivelsen).
  3. Hvilke to navn står skrevet i taket på innsiden av paviljongen over og under hverandre (vertikalt) i østlig retning(mot hovedbygningen)?send svarene til st.Adventius herEksempler på å løse logge krav 1.

Fire eksempler på alternative måter å løse logge krav 2.


Clipart

In the 1600 and 1700s there were many royals visiting Hafslund Hovedgård and then the "Sarpen" (the waterfall) had to be seen. The first one was Christian I, but officially his first name brother Christian V was the first, in 1685.
To his honor a masttree with a crown on the top was raised. The mast was located on the “Kongehøien”(GC211QF) at Hafslund Hovedgård. This became a tradition, because when King Frederik IV had "observed this great and famous waterfall with the name Sarp",in 1704, another masttree was set up. The next one who received such a special memorial was Christian VI in 1733.
Crown Prince Frederik visited the waterfall on June 24 1788, also he got his mast raised. Princess Lovise also received a mastetree, but she visited Hafslund and the waterfall in 1773.
The masttrees felt the effects of ageing. At the beginning of the 19th century, when Rosenkrantz the government council owned the goods, he took the initiative to build a pavilion in the shape of a column temple at the same spot.
Inside the roof of the round dome many names of king's were written. Name's as Karl XV, Oscar II and Karl Johans gemalinne, Queen Desideria who visited Hafslund several times.
The pavilion was placed on the "Kongehøien" (GC211QF) until 1904 when the the columns got rotten and threatened to cave in. In the 1930's a copy of the old pavilion was raised in the garden of Hafslund
and the tradition continued.
Today you can read the painted letters on the bottom of the roof: Christiano Qvinto, Friderico Qvarto, Lovisoe, Christiano Sexto, Friderico Qvinto, Friderico Sexto, Marioe Sophioe Fridericoe and Eugenioe.
Higher up on the inside the roof you can read the name's: Carolo XIV, Desideria, OscaroI, Carolo XV, Oscaro II, Haakon VII, Olav V and Harald V .
Requirements to log this cache:
  1. Take a Landscap picture of the pavilion from this waypoint FOTO01 and post it in your logg(see exampel 1. photo further down)
  2. Take a picture of yourself or your GPS front pavilion at the given coordinates( and post this photo in yor logg as well (see exampel photos further down).
  3. Which two names are written inside the roof of the pavilion in the eastern direction (vertical)above each other (towards the main building)?Post your answear to st.Adventius here.

Example logging task 1.

Four examples of optional ways to solve logging task 2.

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)