Skip to Content

<

4 Miecze z Brązu

A cache by duszan68 & GC Jasło Team Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/01/2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Sprawić, aby milcząca za szkłem gablot archeologia ożyła i przemówiła do turystów zrozumiałym językiem.

Trzcinica k. Jasła

Skansen Archeologiczny Karpacka Troja położony jest Trzcinicy, w południowo-wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim, kilka kilometrów na północny-zachód od Jasła, nad doliną rzeki Ropy.

Miejsce w którym powstał Skansen należy do najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce o wyjątkowym znaczeniu dla poznania pradziejów całej Europy Środkowo-Wschodniej. W trakcie prac wykopaliskowych, zwłaszcza tych prowadzonych od 1991 r przez Jana Gancarskiego, odkryto tu ponad 160 tys. zabytków, na które składają się naczynia, wyroby z ceramiki, krzemienia i kamienia, kości i rogu, a także brązu i żelaza. Wiele z nich jest zabytkami unikatowymi, uznawanymi za wspaniałe dzieła dawnej sztuki i rzemiosła.


Karpacka Troja

W Trzcinicy odkryto jedną z pierwszych silnie ufortyfikowanych osad znanych z terenu Polski, która powstała w początkach epoki brązu, ponad 4000 lat temu! To także tu odkryto pierwszą w Polsce osadę zakarpackiej kultury Otomani-Füzesabony odznaczającej się wyraźnymi wpływami śródziemnomorskimi, datowaną na okres 1650-1350 p.n.e. Ze względu na rangę tego odkrycia, chronologię oraz wyraźne wpływy południowo-europejskie miejsce to nazwane zostało Karpacką Troją.

Wały Królewskie

Po ponad dwóch tysiącach lat od upadku Karpackiej Troi teren ten zasiedlili Słowianie. Wznieśli oni wielki gród o powierzchni 3 hektarów, otoczony monumentalnymi wałami obronnymi, które jeszcze dzisiaj w niektórych partiach sięgają 10 m wysokości. To właśnie owo stanowisko nazywane jest "Wałami Królewskimi". Gród funkcjonował w latach 770-1030 r. n.e. Słowianie pozostawili po sobie kilkadziesiąt tysięcy zabytków, w tym wspaniały skarb srebrny, w skład którego wchodziło okucie pochwy miecza – arcydzieło rzemiosła wczesnośredniowiecznego.


Nadać przeszłości nową jakość


Miecze z epoki brązu w Karpackiej Troi

W upalną, ostatnią niedzielę maja, idący na wycieczkę w góry dwaj młodzi mieszkańcy Jasła nie spodziewali się, że dokonają jednego z najbardziej niezwykłych odkryć, jakie miały miejsce na południu Polski w ostatnich latach.

  Przy leśnej drodze, rozjeżdżonej kołami traktorów natknęli się na wystający z ziemi ciemnozielony przedmiot, który okazał się zdobioną głowicą miecza. Była to część skarbu, który znaleźli.

  To wyjątkowy na ziemiach polskich skarb 4 mieczy z brązu. Dla porównania trzeba podkreślić, że z terenów dawnej Galicji znane są dwa pewne okazy tego rodzaju zabytków, które zostały odkryte jeszcze w XIX wieku.

  Na skarb składają się dwa rodzaje mieczy różniących się konstrukcyjnie. Trzy miecze z pięknie zachowanymi rękojeściami, należą do grupy mieczy z pełnymi rękojeściami tzw. typu liptowskiego. Nazwa pochodzi od znalezisk na terenie słowackiego Liptowa, regionu  znajdującego się po południowej stronie Tatr. Są to typy mieczy występujące w Europie środkowej w epoce brązu i charakteryzują się pięknie zdobionymi zakończeniami rękojeści miecza, w kształcie tarczki z guzkiem. Inną cechą charakterystyczną dla tego typu mieczy są trzy taśmowate zgrubienia na rękojeści i wykonany w kształcie dzwonu jelec. Możemy ten rodzaj mieczy datować dość precyzyjnie na lata pomiędzy 1200 a 1050 p.n.Ch.

  Miecz ze skarbu nieposiadający rękojeści należy do innej grupy zwanej mieczami ze sztabą do rękojeści. Ich obszar występowania jest większy niż mieczy typu liptowskiego i sięga nawet wybrzeży Morza Śródziemnego. Wydaje się, że takie miecze były trochę od mieczy w typie liptowskim starsze.

fot. Bartłomiej Wilk

  Najprawdopodobniej miecze ze znalezionego skarbu używane były przez wojowników kultury Gava, której centra osadnicze znajdowały się po południowej stronie Karpat. Skarb został znaleziony w pobliży starożytnego traktu handlowego łączącego tereny w Kotlinie Karpackiej z ziemiami położonymi wzdłuż Wisły. Tereny rozlokowane wzdłuż rzek wypływających z Beskidu Niskiego, leżą na przedpolu najniższej części Karpat z najdogodniejszymi do komunikacji przełęczami. To dawny handlowy trakt węgierski. Nie dziwi, więc odkrycie na tym terenie tak niezwykłego skarbu skoro  w stosunkowo niedalekiej odległości od miejsca znalezienia skarbu leży gród w Trzcinicy. Jest to najstarsza w Polsce forteca z epoki brązu, zamieszkiwana przez  ludność kultury Otomani-Füzesabony, która poprzedzała na tym terenie kulturę pilińską i kulturę Gava.


Twoim zadaniem jest wykonanie zdjęcia z jednym z mieczów, które umieszczone są w hallu budynku Muzeum Karpacka Troja. Na zdjęciu musi znajdować się miecz razem z tobą lub z urządzeniem GPS wyświetlającym współrzędne i przesłanie go w logu Found It:

GABLOTA Z MIECZEM DOSTĘPNA JEST W HALLU, NIE MA POTRZEBY ZAKUPU BILETU.

 

W poniedziałki skansen jest nieczynny.

PRACOWNICY SĄ POINFORMOWANI O KESZU.
NIE MA POTRZEBY INTERAKCJI Z PERSONELEM.


Make the silent archaeology of the display cases come alive and speak to the tourists in a comprehensible language.


Trzecinica near Jasło

The Carpathian Troy Archaeological Museum is located in Trzcinica, in the south-eastern part of Poland, in Podkarpackie Province, a few kilometres north-west of Jasło, on the valley of the River Ropa.

The site of the Skansen Museum is one of the most important archaeological sites in Poland, of exceptional importance for getting to know prehistoric people from all over Central and Eastern Europe. In the course of excavation works, especially those conducted since 1991 by Jan Gancarski, over 160 thousand monuments were discovered here, consisting of dishes, ceramics, flint and stone, bones and horns, as well as bronze and iron. Many of them are unique monuments, considered to be great works of old art and craftsmanship.

Carpathian Troy

One of the first strongly fortified settlements known from Poland was discovered in Trzcinica, which was established at the beginning of the Bronze Age, over 4000 years ago! It is also here that the first settlement of the Carpathian Otomani-Füzesabona culture in Poland with its distinct Mediterranean influences, dating back to the period 1650-1350 BC, was discovered. Due to the importance of this discovery, chronology and clear South European influences, this place was called the Carpathian Troy.

Royal Embankments

More than two thousand years after the fall of the Carpathian Troy, the area was settled by the Slavs. They erected a large castle of 3 hectares, surrounded by monumental defensive ramparts, which still reach 10 metres in height in some parts today. It is this position that is called the "Royal Embankment". The castle functioned in the years 770-1030 A.D. The Slavs left behind tens of thousands of monuments, including a magnificent silver treasure, which included a vaginal sword fitting - a masterpiece of early medieval craftsmanship.


Giving the past a new quality

Bronze Age Swords in the Carpathian Troy

On the hot, last Sunday of May, two young Jasło residents going on a mountain trip did not expect to make one of the most unusual discoveries that had taken place in the south of Poland in recent years.

By the forest road, crushed by the wheels of the tractors, they came across a dark green object protruding from the ground, which turned out to be a decorated sword head. It was part of the treasure they found.

It is a unique treasure of 4 bronze swords on Polish soil. For comparison, it should be noted that two specimens of such monuments are known from the former Galicia and were discovered as early as the 19th century.

The treasure consists of two types of swords, which differ in construction. Three swords with beautifully preserved handles belong to the group of swords with full handles of the so-called Liptov type. The name comes from the finds in the Slovak town of Liptov, a region located on the southern side of the Tatra Mountains. These types of swords can be found in Central Europe in the Bronze Age and are characterized by beautifully decorated sword handle ends in the shape of a shield with a nodule. Another characteristic of this type of sword is its three tapered thickenings on the handle and a bell shaped deer. We can date this type of swords quite precisely for the years between 1200 and 1050 BC.

A treasure sword without a handle belongs to another group called a sword with a handle bar. Their range is larger than that of the Liptov swords and even extends to the shores of the Mediterranean Sea. It seems that such swords were a bit older than swords of the Leipzig type.

Most probably, the swords from the treasure found were used by Gava culture warriors, whose settlement centres were located on the southern side of the Carpathians. The treasure was found near the ancient trade route connecting the areas in the Carpathian Basin with the lands located along the Vistula. The area, located along the rivers flowing out of the Low Beskids, lies on the outskirts of the lowest part of the Carpathians with the most convenient to communicate passages. This is the former Hungarian trade route. No wonder, so the discovery of such an extraordinary treasure in this area, when in a relatively close distance from the place of finding the treasure lies a castle in Trzcinica. It is the oldest Bronze Age fortress in Poland, inhabited by the Otomani-Füzesabona culture community, which preceded the Pilsen culture and Gava culture in the area.


Your task is to take a picture with one of the swords, which is located in the hall of the Carpathian Troy Museum building. The picture must contain a centerboard together with you or with a GPS device displaying coordinates and sending it by adding Found It.

SWORDBOARD DISPLAY CASE IS AVAILABLE IN THE HALL, THERE IS NO NEED TO BUY A TICKET.

On Mondays, the open-air museum is closed.

EMPLOYEES ARE INFORMED ABOUT THE CACHE. THERE IS NO NEED FOR INTERACTION WITH STAFF.

 

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.