Skip to content

Warsaw Cache Letterbox Hybrid

Hidden : 08/29/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Nadszedł czas, abyś zakochał się w Warszawie! To miasto wielu kontrastów, bogatej historii, sławnych ludzi oraz fascynujących miejsc i opowieści. Pojawiła się okazja, żebyś je wszystkie poznał – a przy okazji odnalazł wiele interesujących skrytek, w tym właśnie tę jedną wyjątkową, oficjalną skrytkę Warszawy! Aby ją namierzyć musisz odkryć lokalne atrakcje i spotkać ciekawych ludzi! Pozwolą Ci one obliczyć współrzędne finałowe oraz odcyfrować kod do otworzenia skrzyni.

Zanim odwiedzisz to piękne miasto, wybierz się z nami w wirtualną podróż po najciekawszych jego zakątkach.

Na początek trzeba wybrać się na spacer na Stare Miasto – najstarszą część Warszawy – która choć została doszczętnie zniszczona w czasie II wojny światowej, to została odbudowana i jako jedyna w pełni zrekonstruowana dzielnica historyczna została wpisana na Listę Światowego Dziedzińca UNESCO. W którym roku wpisano dzielnicę na listę UNESCO? >>> ABCD

Na Starym Mieście warto odwiedzić Rynek Starego Miasta z pomnikiem Syreny i Muzeum Warszawy, punkt widokowy na Gnojnej Górze, Archikatedrę św. Jana Chrzciciela czy Zamek Królewski. Spod Kolumny Zygmunta III Wazy dobrze jest udać się na spacer Traktem Królewskim – historyczną drogą łączącą warszawskie rezydencje królewskie. Wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia, Nowego Światu i Alej Ujazdowskich obejrzeć można mnóstwo zabytkowych kościołów, pałaców, kamienic, willi, pomników i innych detali! Idąc cały czas Traktem dojdziesz do rezydencji Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski. Jak nazywa się zespół pałacowo-parkowy założony przez Stanisława Augusta Poniatowskiego? >> EF
>>> 28 = Natolin
>>> 37 = Królikarnia
>>> 64 = Łazienki Królewskie

Interesujące obiekty skupiają się jednak nie tylko wzdłuż Traktu Królewskiego, ale także we współczesnym centrum Warszawy. Stanowi ono niebywałą mieszankę architektury z różnych okresów – dziewiętnastowieczne czynszówki, przedwojenne kamienice, powojenne socrealistyczne i modernistyczne budynki oraz współczesne wieżowce i biurowce. Wśród nich szczególnie wyróżnia się Pałac Kultury i Nauki – najwyższy budynek w Warszawie to pomnik architektury realizmu socjalistycznego, pełny masywnych detali, pomników i rzeźb socjalistycznych robotników i przyjaciół ludu pracującego. Jaką wysokość całkowitą ma ten budynek? >> GHI

Warszawa to też miasto sławnych ludzi! Poznaj Chopina! Fryderyk Chopin to najsławniejszy z warszawiaków – cudowne dziecko, mistrz fortepianu, autor dziesiątek mazurków, polonezów, walców i innych utworów muzycznych. Fryderyk Chopin to warszawiak o międzynarodowej sławie i gdyby żył dzisiaj, miałby bez wątpienia tysiące fanów na Facebooku. Popularność zdobył jeszcze jako nastolatek, grał koncerty w pałacach, kościołach czy prywatnych mieszkaniach. Jeden z koncertów zagrał w 1825 roku obecności cara rosyjskiego Aleksandra I, a zachwycony monarcha podarował Chopinowi drogi pierścień z brylantem. W którym kościele odbył się ten koncert? >> KL
>> 15 = w kościele św. Trójcy
>> 32 = w kościele św. Kazimierza
>> 67 = w kościele św. Krzyża

Kiedy już odwiedzisz wszystkie najciekawsze atrakcje, warto wybrać się na krótki relaks – szczególnie latem najlepiej jest zrobić to nad rzeką! Wisła to najdłuższa rzeka Polski, przyrodniczy skarb naszego kraju, przecina Warszawę na dwie części, a oba brzegi są od siebie całkowicie odmienne. Na lewym brzegu znajdują się nowoczesne bulwary spacerowe z klubokawiarniami, drogami dla rowerów, przystaniami i wyjątkowym Multimedialnym Parkiem Fontann. Działają one w okresie letnim, a w piątki i soboty odbywają się specjalne pokazy światło – woda – dźwięk. Na prawym brzegu znajduje się zaś dzika, nieokiełznana przez człowieka przyroda z naturalnymi plażami i ścieżkami spacerowymi. Najbardziej znana plaża znajduje się na wysokości Stadionu Narodowego – jak popularnie się ona nazywa? >> MN
>> 27 = Szczecinianka
>> 32 = Poniatówka
>> 54 = Narodowa

Dowiedziałeś się już wszystkiego, co najważniejsze na temat Warszawy. Wiesz już też jak znaleźć naszą skrzynkę finałową. Znajduje się pod następującymi współrzędnymi – każdy nawias to oddzielna cyfra:
N (L)(G)°(A)(H).(B)(N)(A)
E (D)(G)(K)°(D)(D).(G)(C)(N)

Sprawdź rozwiązanie

Do otwarcia skrytki potrzebny jest następujący kod – każdy nawias to oddzielna cyfra:
(A)(F)(D)(M)(L)

Skrytka znajduje się w zasięgu kamer monitoringu oraz pod obserwacją ochrony, ale nie obawiaj się ich – wiedzą o Twojej obecności!

Na stronie profilu konta "warsawcache" znajdziesz dodatkowe informacje, które znacznie ułatwią poszukiwanie skrytki! Skrzynka dostępna jest przez całą dobę. Miejsce jest pod osłoną kamer monitoringu, ale obserwujący Cię ochroniarze wiedzą o Twojej obecności, nie musisz się ich obawiać. Pamiętaj jednak o niezbędnych środkach ostrożności względem mugoli, aby nie odkryli prawdziwej zawartości skrytki! Mam nadzieję, że zawartość skrzynki was zachwyci! POWODZENIA!


The time has come to fall in love with Warsaw! Warsaw is a city full of contrasts, rich in history, famous people and fascinating places and stories. You have the chance to discover all of this – and at the same time find lots of interesting caches, including the one, unique, official cache of the city of Warsaw! To find it you have to discover local attractions and meet interesting people! They will help you calculate the final coordinates and decipher the code to open the cache.

Before you visit this beautiful city, join us on a virtual journey around its most interesting parts.

First of all, you need to check out the Old Town – the oldest part of Warsaw – which despite being utterly destroyed during World War II, was rebuilt and is the only fully-reconstructed historical urban complex on the UNESCO World Heritage List. Which year was the Old Town inscribed in the UNESCO list? >>> ABCD

First off, it’s worth visiting the Old Town Square with the Mermaid Statue and the Museum of Warsaw, the viewing point on Gnojna Góra (dung mound), the Cathedral of St. John the Baptist as well as the Royal Castle. Starting from Sigismund III Vasa’s column, take a stroll down the Royal Route – the historical road linking Warsaw’s royal residences. Along Krakowskie Przedmieście St, Nowy Świat St and Aleje Ujazdowskie, you can see lots of historic churches, palaces, town houses, villas, monuments as well as many other details! If you continue on down the route, it takes you to the residence of Stanisław August Poniatowski, the last king of Poland. What is the name of the park complex founded by Stanisław August Poniatowski? >> EF
>>> 28 = Natolin
>>> 37 = Królikarnia
>>> 64 = Łazienki Królewskie

It’s not just along the Royal Route, but also in the modern centre of Warsaw that you can find interesting sights. The city centre is an unusual architectural mix of different eras – 19th-century tenement houses, pre-war residential blocks, post-war Socialist Realism and modernist buildings as well as modern skyscrapers and office buildings. In this cityscape, the Palace of Culture and Science stands out – the tallest building in Warsaw and a monument to the architecture of Socialist Realism, full of massive details, monuments and sculptures of socialist workers and friends of the proletariat. What is the total height of this building? >> GHI

Warsaw is also a city of famous people! Meet Chopin! Fryderyk Chopin is Warsaw’s best-known resident – a wonderful child, master pianist, author of dozens of mazurkas, polonaises, waltzes and other types of music. Frederic Chopin was a Varsovian of international fame and if he were alive today, would undoubtedly have thousands of fans on Facebook. He was already famous as a teenager, when he gave concerts at palaces, churches and private residences. The Tsar of Russia Alexander I was present at one of his concerts in 1825, and was so impressed that he gave Chopin an expensive diamond ring. In which church was the concert held? >> KL
>> 15 = in the Church of the Holy Trinity
>> 32 = in the Church of St. Casimir
>> 67 = in the Church of the Holy Cross

Once you have seen the most interesting attractions, it is worth taking a moment to relax – particularly in the summer the best place for this is the river! The Vistula is the longest river in Poland, a national treasure, and splits Warsaw in two. The two banks are completely different from each other. The left bank has modern boulevards with cafes and bars, bike paths, ports and the unique Multimedia Fountain Park. The fountains are in operation in the summer, and on Fridays and Saturdays there are special “Water – Light – Sound” multimedia shows. On the right bank of the river you can enjoy areas of wild, untamed nature and sandy beaches with walking paths. The most well-known beach is next to the National Stadium – what it is most commonly known as? >> MN
>> 27 = Szczecinianka
>> 32 = Poniatówka
>> 54 = Narodowa

You already know the most important things about Warsaw. You also know how to find our final cache. It is located at the following coordinates – each bracket represents a different number:
N (L)(G)°(A)(H).(B)(N)(A)
E (D)(G)(K)°(D)(D).(G)(C)(N)

Check your answer

To open the cache, you need the following code – each bracket represents a different number:
(A)(F)(D)(M)(L)

Cache is under observation of cameras and guards, but don't be afraid – they know about your presence!

In the profile information of the account "warsawcache" you are going to find some information, which will help you to find the cache! The cache is available all day. The location is monitored but the security guards observing you are aware of your presence so there’s no need to be afraid of them. Remember, however, to take precautions against muggles, so that they don’t discover the true contents of the cache! I hope you will like what’s inside! GOOD LUCK!


Höchste Zeit, dass du dich in Warschau verliebst! Eine Stadt mit vielen Gegensätzen, einer bewegten Geschichte, berühmten Einwohnern sowie faszinierenden Orten und Legenden. Du hast die Möglichkeit, all diese kennenzulernen und bei dieser Gelegenheit auch viele interessante Caches, unter anderem die eine, wirklich außergewöhnliche – der offizielle Cache von Warschau – zu finden! Um diese zu lokalisieren, musst du lokale Attraktionen entdecken und interessante Menschen treffen! So kannst du nämlich die Endkoordinaten berechnen und den Code entziffern, mit dem du die Box öffnen kannst.

Bevor du dich aber aufmachst, in dieser schönen Stadt herumzustöbern, unternimm mit uns eine virtuelle Reise zu ihren interessantesten Ecken.

Zu Beginn empfiehlt sich ein Spaziergang durch die Altstadt, den ältesten Teil Warschaus, der während des Zweiten Weltkrieges bis auf die Grundfesten zerstört, wieder aufgebaut wurde und als einziges vollkommen rekonstruiertes historisches Stadtviertel in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurde. In welchem Jahr war das? >>> ABCD

In der Altstadt lohnt es sich, den Marktplatz mit dem Denkmal der Warschauer Meerjungfrau und dem Historischen Museum, den Aussichtspunkt auf dem Góra Gnojna, die Johanneskathedrale oder das Königsschloss zu besuchen. Von der Sigismundsäule aus begibt man sich am besten auf einen Spaziergang auf den Warschauer Königstrakt – einen historischen Weg, der die königlichen Residenzen Warschaus miteinander verbindet. Entlang der Straßen Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat und Aleje Ujazdowskie kann man viele historische Kirchen, Palais, Wohnhäuser, Villen, Denkmäler und andere Besonderheiten sehen! Verfolgt man den Königstrakt weiter, gelangt man zur Residenz von Stanisław August Poniatowski, dem letzten König Polens. Wie heißt die Schloss- und Parkanlage, die Stanisław August Poniatowski anlegen ließ? >> EF
>>> 28 = Natolin
>>> 37 = Królikarnia
>>> 64 = Łazienki Królewskie

Interessante Gebäude häufen sich jedoch nicht allein entlang des Königsweges, sondern befinden sich auch im heutigen Zentrum von Warschau. Es ist eine außergewöhnliche architektonische Mischung aus unterschiedlichen Epochen – Mietshäuser aus dem 19. Jh., Mietskasernen aus der Vorkriegszeit, sozrealistische und modernistische Bauwerke aus der Nachkriegszeit, bis hin zu modernen Büro- und Hochhäusern. Unter all diesen sticht der der Kultur- und Wissenschaftspalast ganz besonders hervor – das höchste Gebäude Warschaus, ein architektonisches Denkmal der Epoche des Sozrealismus, angehäuft mit massiven Details, Denkmälern und Skulpturen sozialistischer Arbeiter und Freunde des arbeitenden Volkes. Welche Höhe weist dieses Bauwerk bis zum Ende der Spitze auf? >> GHI

Warschau ist auch die Stadt berühmter Persönlichkeiten! Lerne Chopin kennen! Fryderyk Chopin ist der berühmteste Warschauer. Ein Wunderkind, Meister des Klaviers, Komponist Dutzender Musikwerke: Mazurkas, Polonaisen, Walzern und anderer Musikstücke. Fryderyk Chopin ist ein Warschauer internationalen Renommees und würde er heute leben, hätte er zweifelsohne Tausende von Facebook-Fans. Berühmtheit erlangte er bereits als Teenager, er gab Konzerte in Palästen, Kirchen und zu privaten Anlässen. Eines dieser Konzerte spielte er 1825 in Gegenwart von Zar Alexander I. Der russische Herrscher war derart begeistert, dass er Chopin einen wertvollen Brillantring schenkte. In welcher Kirche fand dieses Konzert statt? >> KL
>> 15 = in der Kirche der Hl. Dreifaltigkeit
>> 32 = in der St.-Kasimir-Kirche
>> 67 = in der Heilig-Kreuz-Basilika

Wenn du schon die vielen interessanten Highlights besuchst, musst du auch mal eine kleine Pause einlegen. Und gerade im Sommer ist ein Fluss hierzu am besten geeignet! Die Weichsel ist der längste Fluss Polens, ein natürlicher Schatz unseres Landes, die Warschau in zwei vollkommen voneinander getrennte, sehr unterschiedliche Hälften teilt. Am linken Ufer befinden sich moderne Boulevards mit Club-Cafés, Fahrradwegen, Landungsplätzen und dem einzigartigen Multimedialen Springbrunnenpark. Geöffnet ist er in der Sommersaison, und freitags und samstags gibt es hier besondere Licht-, Wasser- und Ton-Vorführungen. Am rechten Ufer hingegen finden wir wilde, von Menschenhand ungezähmte Natur mit natürlichen Stränden und Wanderwegen. Der bekannteste Strand befindet sich auf Höhe des Nationalstadions. Wie wird dieser allgemein genannt? >> MN
>> 27 = Szczecinianka
>> 32 = Poniatówka
>> 54 = Narodowa

Jetzt weißt du bereits alles, was zum Thema Warschau wichtig ist. Du weißt schon, wie du unseren Final-Cache finden kannst. Er befindet sich unter den folgenden Koordinaten (jede Klammer bedeutet eine separate Zahl):
N (L)(G)°(A)(H).(B)(N)(A)
E (D)(G)(K)°(D)(D).(G)(C)(N)

Prüfen Sie die Lösung

Zum Öffnen de Caches brauchst du den folgenden Code (jede Klammer bedeutet eine separate Zahl):
(A)(F)(D)(M)(L)

Der Cache ist videoüberwacht, sieht ihn auch die Sicherheitsdienst, aber haben Sie keine Angst – sie wissen um Ihre Anwesenheit!

Auf der Profilinformationseite von dem Konto "warsawcache" findest du zusätzliche Informationen, die die Suche nach einer sicheren Box viel einfacher machen wird! Der Cache ist rund um die Uhr verfügbar. Der Ort steht unter Schutz von Monitoring-Kameras. Die Wächter wissen also, dass du da bist – aber keine Angst. Du musst nur die wichtigsten Sicherheitsregeln zum Schutz vor Muggeln beachten, damit diese nicht entdecken, was sich wirklich in dem Cache befindet. Wir hoffen, dass euch der Inhalt des Caches gefallen wird. VIEL GLÜCK!

Additional Hints (Decrypt)

avrovrfxn / oyhr / oynh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)