Skip to Content

<

Siguldas alas

A cache by jekabsjan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/14/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV] Slēpņa meklēšanas laikā jūs apmeklēsiet visas Siguldas alas. Siguldā alas ir gan lielas, gan mazas, bet noteteikti arī dažas neredzētas!

    [ENG] While searching for the cache, you will visit all caves in Sigulda. Some of them are big, some are small, but definitely some of them you have not seen.


Siguldas alas

    [LV] Lai atrastu šo multi-slēpni jums vajadzēs apmeklēt visas 10 alas, kuru koordinātes ir redzemas pie waypointiem. Pie katras alas būs jāizpilda uzdevums, kuru rezultātā jūs iegūsiet ciparus, ar kuriem beigās būs jāizpilda darbības, lai iegūtu fināla koordinātes, kur atrodas gala konteineris.

    [ENG] To find the cache you will have to visit all the caves in Sigulda. All of the coords of the caves will be in the “waypoints” tab. In all caves you will have to complete a given task, what will give you a number, what will have to be used in the end to get the final coordinates.

Šīs ir gala konteinera koordinātes - N57° H(4-L).(A-B)C(D-1) E24° UW.(P-X)Y(Z-3)

 

[Latvian]            

Alas ir ieteicams apmeklēt secībā, kādā tās ir saliktas.

 1. Ziemas ala - Dažreiz šo alu var saukt par ledus alu, jo dažās ziemās pusi no ieejas ir nosprostojis ledus, kas iekšpusi padara līdzīgu ledus alai. Burta A uzdevums - Dotajā fotogrāfijā ir aizkrāsots burts, kas kādreiz ir iegravēts uz alas sienas. Kurš pēc kārtas (angļu alfabētā) ir šis burts? 

 2. Pēterala - Ieguvusi tādu nosaukumu, jo Ziemeļu kara laikā zemnieks Pēteris ar ģimeni šeit ir slēpušies. Burta B uzdevums - Pa labi no alas, vienā no koka platformas balstiem ir ieskrūvētas skrūves. • = •   •• = –  Hints: Morzes kods

 3. Kraukļu ala - Kādreiz šajā apkārtnē bijis jauks un labsirdīgs vagars. Kungi to bija ievērojuši un rezultātā nosvieduši lejā kraukļu aizā. Ilgi pēc notikušā tur lidinājušies kraukļi. Burta C uzdevums - Dotajā photo ir aizkrāsots skaitlis. Tas ir burts C.

 4. Velnala - Velnalai pieder daudzas teikas par velnu un viņa darbiem. Līdz 1992. gadam ala bija 10m gara, griestu augstums 2,5 m un alas laukums 45 m2. 1992. gadā ala tika tīrīta un rakta, kļuvusi 40 m gara, 9 m plata, 4,8 m augsta. Alu pagarināja "Baltā brālība", meklējot alā savu aprakto "templi". Burta Y uzdevums - Jāatrod vieta, no kurienes fotogrāfija ir tikusi uzņemta. Tajā vietā būs sarkans, ar grafitti uzpūsts cipars Y.

 5. Klinšu atsegums - Šis ir ļoti skaists un tīrs klints atsegums Siguldā, gar kuru iet dabas taka. Burta L uzdevums - Koordinātes aizvedīs uz vietu, kur zem kociņiem atrodas kaste. Tur būs lego kauliņi, kuri jums būs jāsaliek pareizā alfabēta secībā. Pēctam otrā pusē būs matemātisks uzdevums. (Būs vajadzīgs seno ēģiptiešu hieroglifu alfabēts)

 6. Mazā velnala - Kopējais alas garums ir nedaudz vairāk kā 10 metri, alas ieeju sadala pīlārs. Netālu no Mazās Velna alas iztek Gudrības avotiņš, kurā mātes esot nesušas bērnus mazgāt, lai tie augtu gudri. Burta U uzdevums. Pa kreisi no alas tek upīte. Koka tiltiņa sānos, blakus ir saskrūvētas 11 skrūves. U=Lielo skrūvju skaits.

 7. Aunapieres ala - Krimuldā, Gaujas labā pamatkrasta nogāzē, Piķenes kraujā. Burta D uzdevums - Fotogrāfija uzņemta stāvot tieši zem alas. Cik lieli koki aug rindā, fotogrāfijas aizkrāsotajā daļā?

 8. Mazā ala - Agrāk saukta par Revolūcijas alu, jo tajā atrasti 30. gados sacerēti revolucionāri uzsaukumi (proklamācijas). Burta W uzdevums - Kas tas ir par ciparu, kas fotogrāfijā ir aizkrāsots?

 9. Gūtmaņa ala - Izplūst avots, kurš senāk uzskatīts par svētu un dziedniecisku. Ar alu saistīta teika par Turaidas Rozi – Maiju (1620.g.). Arī sena kulta vieta, pat 19 gs. sākumā te vēl slepus ziedoja elku dieviem. Burta X un P uzdevums - Ir dotas 2 fotogrāfijas, kuras abas ir uzņemtas no Gūtmaņalas sienām. 1. bildē burts P ir aizkrāsots, bet 2. bildē burts X ir aizkrāsots. Atrodi tos!

  Nr.1                

  Nr.2             

 10. Turaidas ala - Saukta arī par Dainu, Slakteru alu. Burta Z uzdevums - Ir dota fotogrāfija, pēc kuras vadoties, jūs atradīsiet konteineri ar koka klucīšiem. Saliec koka klucīšus pareizā secībā, lai ieraudzītu burtu Z!

 11. Blusu ala - Atklāta un atrakta 1991. gadā. Garākā zināmā ala Sigulā ar kopgarumu 55 metri. Tomēr maksimālais iespējamais dziļums apmeklētājiem ir ap 15 metriem. Burta H uzdevums - Cik alā ir tādu telpu, kurās var bez grūtībām aiziet un pieaudzis cilvēks var nostāties stāvus?

 

[English]

It is recommended to visit all the caves in order.

 1. Winter cave - Sometimes this cave can be called an ice cave, because in some winters half of the entrance is blocked by ice, that makes the inside similar to an ice cave. Task of letter A - In the given photo, you can see a colored letter. Which in a row is this letter in the english alphabet?

 2. Peter's cave - Got such a name, because during the Northern War, peasant Peter and his family have been hiding here. Task of letter B - To the right of the cave, screws are screwed into one of the wooden platform supports.  • = •   •• = – Hint: Morse code

 3. Raven cave - Once upon a time there was a nice and kind men in this area. The bad people didn't like him and killed him. Long after it had happened there were ravens where the body had been hidden at. The task of letter C - in the photo, there is a number. That is C.

 4. The Devil cave - The Devil cave has many legends about the devil and his deeds. Until 1992, the cave was 10m long, the ceiling height was 2.5 m and the area of ​​the cave was 45 m2. In 1992, the cave was cleaned and the cave became 40 m long, 9 m wide, 4.8 m high. The cave was extended by the "White Brotherhood" in search of a buried "temple" in the cave. Task of letter Y - Find the location where the photo was taken. There will be a red, graphic number Y.

 5. Sandstone outskirts - This is a very beautiful and clean cliff outcrop in Sigulda, along which there is a nature trail. Task of letter L - The coordinates will take you to the place where the box is located below the sticks. In the box there are 16 lego parts, which you will have to place in alphabetic order. Once that is done, on the other side there will be a math task. (You will need eancient Egyptian hieroglyphs)

 6. Small devil's cave - The total length of the cave is just over 10 meters, the cave's entrance is divided by a pillar. Near the small Devil's Cave, there is the Wisdom Source, where the mothers used to bring their children here to clean then so they grow smart. Task of letter U - There is a river to the left from the cave. On the side of the wooden bridge, there are screws 11 screws. U = The number of large screws.

 7. Aries forehead Cave - in Krimulda, on the slope of the main riverbank of Gauja, in the Pikenes valley. Task of letter D - Image is taken right under the cave. How many large trees are there growing in the queue in the photos painted part?

 8. Siguldas small cave - Formerly called the Revolutionary Cave, because there have been found the revolutionary proclamations made in the 1930s. Task of letter B - What is the number on the photo that is painted?    

                    
 9. Gutmans Cave - There is a source that has been regarded as sacred and healing in the past. Cave-related story about Turaidas Rozi-Maya (1620). An ancient cult place, even in the 19th century. At first, they were still sacrificed to gods of idols. Task of letters X and P - Two photos are given, both of which are taken from the walls of Gutmans. In photo nr.1, the letter "P" is painted, but in photo nr.2 the letter "X" is painted. Find them!                  

  Nr.1                Nr.2             

 10. Turaidas cave -  Also called Dainu, killer cave. Task of letter Z - A photo is given, after which you will find container with wooden blocks. Put the wooden blocks in the correct order to see the letter Z!

 11. Flea cave - Discovered in 1991. The longest known cave in Sigulda with a total length of 55 meters. However, the maximum possible depth for visitors is around 15 meters. The task of letter H - How many rooms there are in which you can go without difficulty and a grown man can stand upright?

Additional Hints (Decrypt)

Va n fznyy pnir

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.