Skip to content

<

Carlstens fästning - Marstrand #5 (Erik 200)

A cache by Erik7777 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/05/2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Press here for English!

[Svenska]

Carlstens fästningDen enda fästningen på Marstrand är Carlstens fästning. Fästningen byggdes upp på 1800-talet och betraktades som en av europas mäktigaste fästningar. Den högsta punkten på fästningen är utsiktstornet. Runt om fästningen finns några fristående fastigheter, eller byggnader som det kallades på den tiden. Dessa fastigheter byggdes på 1700-talet och är det äldsta på fästningen. Fästningen hade fängelsehålor som man använde på den tiden. Den berömda tjuven Lasse-Maja satt fängslad på Carlstens fästning. Idag är fästningen ett byggnadsminne, det innebär att fästningen skyddas på ett beslut av länsstyrelsen. Man har använt fästningen som försvar fram till år 1822. Hela fästningen är byggs av granit.VittringVittring är sönderdelning av exempelvis stenar och mineraler som påverkas av jordens krafter. Man brukar skilja på kemisk och mekanisk vittring. läs mer om det i nästa stycke.
Nedbrytning av mineraler och stenar kan ske ytligt ovanför markytan men kan också ske en bit ner i marken. En kort samanfattning av vad vittring är kan man beskriva på detta sätt, den fasta berggrunden bryts in i mindre delar genom naturens påverkan. Byggnader och statyer kan också utsättas för vittring.

Kemisk vittring


Kemisk vittring innebäär att berget bryts ned med hjälp av kemiska reaktioner mellan grundvatten och mineraler i berget, så att mineralsammansättningen kan ändras. Man brukar säga att det finns tre typer av kemisk vittring.
Upplösning, vatten verkar på berget och de mineraler som är lösta i samma sätt som vi upplösa havssalt i vatten. Ett tecken på upplösning är exempelvis att murbruket på gamla hus har gett vika och runnit ner eller bildat fläckar som inte går att få bort.
Oxidation ett ämne reagerar med luft och förlora en elektron på samma sätt som när järn rost. Denna form av vittring visas oftas i form av vittringsfläckar.
Hydrolys, ett ämne reagerar med vatten och man får ofta bildandet av nya mineraler.
Calthemite-vittring
Calthemite-vittring är en kemisk vittring. Vittringen kan synas i mestadels i grottor men även på byggnadsmaterial. I grottor kan man finna Calthemite stalaktiter som hänger ner från taket. De är oftast vita på grund av att de mestadels består av kalciumkarbonat. stalaktiterna kan också ha en gulaktig färg, detta om den innehåller järnoxid. Calthemite-vittring kan också synas på gamla byggnadskonstruktioner som exempelvis kyrkmurar. När det är byggnadsmaterial som vittrar så ser man oftast det mycket tydligt eftersom att det lösningen är mycket mera vattnig och rinner ner längs exempelvis muren. I grottor hänger det ner långa fasta Calthemite stalaktiter. Det som är anledningen till detta är den kemiska miljön där vittringen äger rum.

Mekanisk vittring


Mekanisk vittring sker när olika fysiska krafter arbetar på berget och bryter ner det. Genom mekanisk vittring bryts berg ner i mindre delar utan att mineralsammansättningen ändras. Det finns flera typer av mekanisk vittring.
Frostsprängning, uppstår när vatten strömmar in i sprickor i bergen, fryser och expanderar. Frostsprängning kan man känna igen eftersom att det lämnar sprickor efter sig.
Termisk expansion, Termisk expansion kan inträffa speciellt i områden med stora temperaturskillnader eftersom att denna typ av vittring innebär att stenen eller berget hettas upp och i samband med att den kyls ned krymper den.

Loggnings instruktionerBesök alla fyra koordinaterna i waypointlistan.
1. På vilka platser har vittring ägt rum? Vilken/vilka platser har vittrat mest? Varför tror du att det är så?

2, Där fästningen har vittrat, har det skett kemiskt eller mekaniskt?

3, Vad innebär Termisk expansion? Beskriv med egna ord!Besök gärna:

Marstrand #1

Marstrand #2

Kvarts - Marstrand #3

Giant Kettles - Marstrand #4

Carlstens fästning - Marstrand #5

Stora Le–Marstrandsformationen - Marstrand #6

Oscar II staty - Marstrand #7

Fältspat - Marstrand #8

Oxidation - Marstrand #9

Lasse-Majas badkar - Marstrand #10

st. Eriks grottor - Marstrand #11

Marstrand Adventure Lab (öppnas i appen)[English]
(machine translated)

Carlsten's fortressThe only fortress on Marstrand is Carlsten's fortress. The fortress was built in the 19th century and was considered one of Europe's most powerful fortresses. The highest point on the fortress is the view tower. Around the fortress there are some independent properties, or buildings as it was called at that time. These properties were built in the 18th century and are the oldest in the fortress. The fortress had dungeons that were used at that time. The famous thief Lasse-Maja was imprisoned at Carlsten's fortress. Today, the fortress is a building memory, which means that the fortress is protected by a decision by the county administrative board. The fortress has been used as a defense until 1822. The entire fortress is built of granite.weatheringWeathering is the disintegration of, for example, stones and minerals that are affected by the earth's forces. One usually distinguishes between chemical and mechanical weathering. Read more about it in the next paragraph.
Decomposition of minerals and stones can occur superficially above the ground surface, but can also take place a bit down in the ground. A brief summary of what weathering is, one can describe in this way, the solid bedrock is broken into smaller parts by nature's influence. Buildings and statues can also be exposed to weathering.

Chemical weathering


Chemical weathering means that the rock is broken down by chemical reactions between groundwater and minerals in the rock, so that the mineral composition can be changed. It is usually said that there are three types of chemical weathering.
Resolution, water acts on the rock and the minerals that are dissolved in the same way as we dissolve sea salt in water. A sign of dissolution is, for example, that the mortar on old houses has given way and run down or formed spots that cannot be removed.
Oxidation a substance reacts with air and loses an electron in the same way as when iron rusts. This form of weathering is often shown in the form of weathering spots.
Hydrolysis, a substance reacts with water, and it often produces new minerals.
Calthemite-weathering
Calthemite weathering is a chemical weathering. The weathering can be seen mostly in caves but also on building materials. In caves you can find Calthemite stalactites that hang down from the ceiling. They are usually white because they mostly consist of calcium carbonate. The stalactites can also have a yellowish color, if it contains iron oxide. Calthemite weathering can also be seen on old building structures such as church walls. When it is building material that is weathering, you usually see it very clearly because that solution is much more watery and runs down the wall, for example. In the caves it hangs down long solid Calthemite stalactites. The reason for this is the chemical environment in which the weathering takes place.

Mechanical weathering


Mechanical weathering occurs when different physical forces work on the rock and break it down. By mechanical weathering, rock is broken down into smaller parts without changing the mineral composition. There are several types of mechanical weathering.
Frost cracking, Freeze blasting occurs when water flows into cracks in the mountains, freezes and expands. Frost cracking can be recognized because it leaves cracks behind.
Thermal expansion, Thermal expansion can occur especially in areas with large temperature differences because this type of weathering means that the stone or rock is heated up and when it cools it shrinks.

Logging instructionsVisit all 4 coordinates in the waypoint list.
1. In what places has weathering occurred? Which places have weathered the most? Why do you think this is so?

2, Has the fortress weathered chemically or mechanically?

3, What does Thermal Expansion mean? Describe in your own words!If you have time you can also visit my other caches here in Marstrand:

Marstrand #1

Marstrand #2

Kvarts - Marstrand #3

Giant Kettles - Marstrand #4

Carlstens fästning - Marstrand #5

Stora Le–Marstrandsformationen - Marstrand #6

Oscar II staty - Marstrand #7

Fältspat - Marstrand #8

Oxidation - Marstrand #9

Lasse-Majas badkar - Marstrand #10

st. Eriks grottor - Marstrand #11

Marstrand Adventure Lab (Opens in the app)

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.