Skip to content

SB05 Brezovička Traditional Geocache

Hidden : 10/04/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keška je zo série "Obce a mestá okresu Sabinov".


Základná charakteristika územia obceKód obce:524247Názov okresu:SabinovNázov kraja:PrešovskýŠtatút obce:obecTelefónne smerové číslo:051Prvá písomná zmienka o obci:1320Nadmorská výška obce:467Celková výmera územia obce:8 985 061 m2Hustota obyvateľstva na 1 km :48

  • Obec Brezovička sa nachádza v sabinovskom okrese.
  • Leží pod levočským pohorím na trase Lipany - Levoča.
  • Obcou preteká Slavkovský potok, Vysocký potok a Veský potok.
  • Katastrálne susedí s obcami Nižný Slavkov, Vysoká,Brezovica, Brutovce, Tichý Potok, Torysa.

História vo faktoch


Obec založili na zákupnom práve v polovici 13. storočia. 

V r. 1307 tu Berzeviczyovci postavili nad cestou spájajúcou Spiš so Šarišom kláštor- hrad (pravdepodobne v lokalite Zámčisko) , ktorý zanikol v 14.-15. storočí. Od toho je odvodený pravdepodobne aj pôvodný názov obce - Hamburg- od nemeckého "ham"- výbežok, ostroh a "burg"- hrad, teda "Hrad na výbežku". 

Obec patrila panstvu Torysa  a v r. 1316 pri deľbe Toryského panstva pripadla Kokošovi (spolu s Jánom to boli synovia grófa Rikolfa, pochádzajúceho z Berzeviczyovcov) . Kokoš zabil šľachtica Teodora , syna spišského grófa Arnolda. Za vraždu je v r. 1307 odsúdený k zaplateniu 200 mariek (asi 38 kg striebra) peňažnej pokuty, ku založeniu 6 kláštorov a 4 000 omšových základín za "dušspasenie" zavraždeného Frederika. Jedným z kláštorov  bol aj kartuziánsky  kláštor vo vtedajšom Haynburgu (v lokalite Koscilek) .

S touto skutočnosťou je spojená prvá písomná zmienka o obci a to z r. 1320.

Obec sa neskôr volala Hamburg, Hambork (1773), Hamburg (1786), Hamburg, Hamborg (1808), Hamborg (1863-1902), Hámbor (1907-1913), Hamburek (1920), Hamborek (1927- 1948), Brezovička (1948) . 

V r. 1787 mala obec 63 domov, v r. 1828 mala 84 domov a  624 obyvateľov

Z novších dejín dochované hlavne kaštiele Berzeviczyovcov 

1. horný renesančný z r. okolo 1620, momentálne sídlo DSS 

2. dolný z r. okolo 1700, momentálne sídlo KD a OcÚ.   

Posledný zemepán , ktorého pamätajú ešte žijúci obyvatelia bol Vojtech , ktorý  obýval dolný kaštieľ a jeho syn Ándor (zomrel 21.2.1939), ktorý obýval horný kaštieľ. Ten mal za ženu  Elizabeth von Gemingen (pochádzajúcu z Nemecka)  a synov Fridricha ( zomrel 17 ročný na zápal pľúc) a Emanuela . Ten bol počas vojny v armáde na posádke v Sabinove. Ku koncu vojny po prepadnutí kaštieľa v Hamborku a zbití a zranení služobníctva a hlavne  samotnej starej barónky "partizánmi" (13.8.1944)vraj nechal počas pátrania po nich v zlosti vypáliť pár "stoduliek " v chotári obce a blízkom okolí.  Po vojne ušiel aj s matkou bez majetku (ten bol skonfiškovaný)  najskôr do Nemecka a potom do Austrálie , kde začínal s rodinou od nuly a kde v r. 1988 aj zomrel.  

Z predvojnových a povojnových zaujímavostí z obecných kroník:

- r. 1938 bolo v obci 98 % roľníkov a chovateľov dobytka , 2 kováči, 1 obuvník, 3 stolári, 3 píly a 3 mlyny  (Lúčny, Stredný a Cigánsky) . 

- škola v obci je od r. 1868, od r. 1907 je v novovybudovanej budove (terajšia MŠ)

- vojnové roky - "fronta" prešla obcou 21.-24.1.1945. Dňa 22.1.1945 bol nemeckými vojskami vyhodený do vzduchu hlavný , betónový most, neskôr bol vybudovaný drevený     

- dňa 20.8.1948 je obec Hamborek (nemecký názov) premenovaná na obec Brezovička  

- v r. 1958 mala obec 546 osôb 

- v r. 1958 začala elektrifikácia obce 

- v r. 1961 zriadený miestny rozhlas, do KD zakúpený prvý televízor "Orion" a do školy magnetofón "Sonet- duo"

- v r.1964 preberá časť pôdy do užívania od dovtedy súkromne hospodáriacich roľníkov Štátny majetok v Brezovici. Veľmi ťažké roky pre gazdov, kontingenty boli neúprosne nastavené na ich živorenie a likvidáciu.

- v r. 1964 zriadená Telovýchovná jednota a vybudované futbalové ihrisko

- v r. 1964- 67 - archeologický výskum na Koscilku a na Šľamove

- v r. 1965 - začala výstavba vodovodu a požiarnej zbrojnice

- v  šk. r. 1966/1967 žiaci od 5. ročníka "odškolení"  do N. Slavkova

- v r. 1970 mala obec 561 obyvateľov

- v r. 1974 - všetka pôda už pod správou štátneho majetku v Brezovici, "socializácia" obce a postupné vysídľovanie hlavne kvôli práci a veľkým problémom pri žiadosti o novú výstavbu 

- v r. 1977- dokončený nový most 

- 1.9.1984 - úplne zrušená ZŠ v Brezovičke, všetci žiaci dochádzajú do Brezovice

- 13.3.1986 - otvorená novovybudovaná predajňa Jednoty

- od r. 1991 - začína  prevádzku DSS , vtedy Ústav pre mentálne postihnutú mládež

- v r. 1992-1994 - regulácia potoka na Vyšnom konci

- v r. 1999- futbalová súťaž začína na novovybudovanom ihrisku

- v r. 2000- vydaná publikácia o obci pod názvom "Moja rodná Brezovička "

- v r. 2000- oslavy 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci 

- 28.1.2001- vysviacka novopostavenej farskej budovy

- 23.-26.12.2003 - počas Vianoc návšteva p. Wendy Chapman z Austrálie  , dcéry Emanuela Berzeviczyho, posledného zemepána obce

Osobnosti z obce:

V obci sa 1.11.1652 narodil jej možno najvýznamnejší rodák Henrich Berzeviczy, významný slovenský matematik a náboženský spisovateľ. Študoval na Trnavskej univerzite . V rokoch 1679/80 a neskôr až do r. 1693 už ako poslucháč teológie prednášal matematiku a fyziku na Trnavskej  univerzite. V r. 1704 po obsadení Trnavy vojskami F. Rákócziho sa dostal ako prorektor univerzity do zajatia , po prepustení prednášal matematiku na univerzite v Grazi, neskôr v Levoči a v Trenčíne. Ku koncu života pôsobil ako učiteľ v Banskej Bystrici , kde aj 20.7.1713 zomrel.

V Hamborku sa 20.8.1871 narodil Štefan Bayus, bankár a niekdajší hlavný dozorca Prvej Katolíckej Slovenskej Jednoty, účinkujúci v Lakewood, organizoval rôzne cirkevné a národné podujatia v Clevelande, bol jedným zo zakladateľov Clevelandskej Slovenskej jednoty, zomrel 29.3.1945.

V obci sa 8.10.1879 narodil Andrej Novák , niekdajší hlavný pokladník Prvej katolíckej jednoty. Bol jedným z členov delegácie Slovenskej ligy, ktorá bola v r. 1938 vyslaná na Slovensko s Pittsburghskou dohodou. Zomrel 17.6.1944, týždeň po vysviacke svojho syna Raymonda za kňaza.

V Hamborku sa 31.12.1888  narodil tiež Imrich Valko, advokát v Clevelande a niekdajší predseda Finančného výboru Prvej Katolíckej Slovenskej Jednoty. Bol právnym radcom "Orol Federal Savings and Loan" spoločnosti v Lakewood, Ohio a členom viacerých slovenských podporných a dobročinných organizácií. Zomrel 28.4.1947.

Symboly obce


Erb obce
V zelenom, neskorogotickom štíte ho tvorí  striebrobradá  , zlato  prepásaná a zlato  obutá postava Sv. Martina v striebornom rúchu a plášti , v striebornej zlatolemej  mitre, v pravici so zlatou privrátenou mitrou vo zdvihnutej ľavici so zlatým kalichom, vľavo sprevádzaný dvomi striebornými nad sebou postavenými húskami v zlatej zbroji, dolnou obrátenou a ohliadajúcou sa.

K husiam sa viaže legenda, podľa ktorej  keď chceli Sv. Martina zvoliť a menovať za biskupa, tak on sa vzhľadom k svojej skromnosti schoval k husiam do chlievika, no tie ho vyzradili a tak bol teda predsa len biskupom.

Podkladom pre tento návrh erbu bola obecná pečať, pochádzajúca z r. 1667. Odtlačok typária je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgerovej zbierke pečatí.

Erb
Vlajka Obce
Pozostáva z ôsmych pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, bielej, zelenej, žltej, zelenej, bielej a zelenej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi , t. j. zástrihmi , siahajúcimi do tretiny jej listu.
Vlajka a pečaťZdroj: www.brezoviska.sk

 

Additional Hints (Decrypt)

zntarg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)