Skip to content

<

Gdynia Port - Okno na świat / window to the world

A cache by Kocembury Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/28/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Przyjęcie ustawy o budowie portu w Gdyni 23 września 1922 przez Sejm RP uznawane jest za formalny początek portu Gdynia. Korzystna sytuacja międzynarodowa, podpisanie Traktatu Wersalskiego, powrót Polski nad morze stanowiły pobudkę do działania dla polskiego rządu.
W 1920 roku doszło do konfliktu w sprawie zablokowania przeładunku broni do Polski w czasie wojny z Rosją, zawijania polskich okrętów wojennych itp. Wskazało to konieczność budowy własnego portu morskiego. W roku 1920 wiceadmirał Kazimierz Porębski, szef Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych, zlecił inż. Wendzie wybranie miejsca na budowę przyszłego portu oraz wykonanie projektu.
W 1921 roku rozpoczęto budowę portu dla małych okrętów wojennych oraz port schronienia dla rybaków. Presja opinii społecznej wpłynęła na Sejm, który 23 września 1922 roku przyjął ustawę upoważniającą rząd do budowy portu w Gdyni
Prace przy budowie prowizorycznego portu zakończyły się oficjalnie 23 kwietnia 1923 r.
13 sierpnia 1923 roku zacumował w Gdyni pierwszy statek - s/s "Kentucky".
Jak podaje budowniczy i projektant portu gdyńskiego Tadeusz Wenda, koszt budowy portu nie przekroczył 300 mln zł.
---------------------------------------------------------------------
Gdynia stała się i jest nadal oknem Polski na świat.
----------------------------------------------------------------------
Razem z portem rosło miasto Gdynia - w 1926 r. otrzymała prawa miejskie, w 1939 r. liczyła już 125 tys. mieszkańców.
Dworzec Morski, znajdujący się na terenie gdyńskiego portu, został wybudowany w 1933 roku. Pełnił funkcję centrum obsługi ruchu pasażerskiego, w tym emigranckiego. Był bazą głównie floty transatlantyckiej - obsługującej linie północno- i południowoamerykańskie. Podczas okupacji służył, jako budynek biurowy hitlerowskiej Kriegsmarine. Po wojnie był bazą pasażerskiej linii transatlantyckiej do Nowego Jorku, później do Montrealu obsługiwanej przez m/s Batory i ostatni polski transatlantyk "Stefan Batory". W budynku Dworca Morskiego mieści się Muzeum Emigracji. Muzeum jest pierwszym na terenie Polski, które gromadzi i prezentuje zbiory dotyczące polskiej emigracji i osiągnięć Polonii. Port w Gdyni był miejscem, z którego wyruszyło w świat wielu Polaków. Pomysłodawcą muzeum jest prezydent Gdyni (od 1998), Wojciech Szczurek. Muzeum uroczyście otwarto 16 maja 2015.
Skrytka znajduje sie na terenie Muzeum Emigracji obok kasy. Nie jest wymagany zakup biletow aby zalogowac sie w logbooku.
Mozliwosc zdobycia skrytki tylko w wyznaczonych godzinach:
Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 12:00-19:00
Środa-czwartek: 10:00-17:00 ( Środa wstep do muzeum bezplatny)
Piątek: 12:00-19:00
Sobota-niedziela: 10:00-17:00


Aby załogować kesza:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Rozpoczynasz swoja wędrówkę z miejsca, w którym najpiękniej widać cały port oraz stocznie w Gdyni.
Przechodząc do etapy 2 znajdziesz sie przed monumentem wzniesionym przez gdyńskich portowców. Pomnik to cztery głazy polodowcowe (wydobyte na powierzchnię podczas pogłębiania akwenu portu gdyńskiego) symbolizujące cztery zawody morskie: dokerów, marynarzy, rybaków i stoczniowców.
Po wykonaniu prostych żądań będziesz mógł podjąć skrtyke, samodzielnie zlokalizuj ja. Uważnie przeczytaj opis etapu 3.

Etap 1 - Startując z wyznaczonego miejsca, policzyć wszystkie słupy cumownicze idac w kierunku budynku "Dworca Morskiego" na całej długości - falochronu na którym stoisz po stronie wschodniej i zachodniej. Zapamiętaj ten numer , Bedzie to Twoje - X -
Etap 2 - Udaj się na wyznaczone współrzędne. Stojąc w miejscu na wprost pomnika należy odnaleźć tablice "Pomnik wznieśli......." suma wszystkich cyfr na niej bedzie to Twoje -Y-
Etap 3 - Udaj sie w miejsce finałowej skrzynki - zlokalizuj ja - znajduje sie na terenie Muzeum Emigracji obok kasy - Nie jest wymagany zakup biletu wstępu. Po odnalezieniu skrytki użyj numerow zapamiętanych z etapu 1 i 2 według wzoru - X+ Y + C- Bedzie to kod do kłódki.
--------------
Oops brakuje C- aby je zdobyc musisz ulozyc proste puzzle, Zajrzyj tu : -- (visit link)
----------------
Po zalogowaniu i odbiciu pieczątki w swoim notesiku zamknij pojemnik w taki sposób, aby nie był dostępny dla osób niewtajemniczonych.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga! Pieczątka nie jest przedmiotem na wymianę. Prosimy zostaw ja dla następnych znalazców!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opcjonalnie - wykonaj fotografie najbardziej obrazującą Twoim zdaniem Gdynskie "okno na świat "
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pragniemy wyrazić Serdeczne podziękowania dla pani Dyrektor za wyrażenie zgody na umiejscowienie skrytki na terenie Muzeum Emigracji.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


[ Eng.]
->
The adoption of the Act at 23 September 1922 on the construction of the port of Gdynia by the Polish Parliament is considered the formal beginning of the port of Gdynia.
The works on its establishment, however starts much earlier. The international situation, signing of the Treaty of Versailles and the restoration of Poland’s access to the sea constituted by the Polish government to take action.
The needs of the Polish trade were to be secured by the Free City of Gdańsk (Wolne Miasto Gdańsk), which was located within the customs area of Poland. The Republic of Poland was granted many rights and privileges related to the use of the commercial port.
In 1920 there was a conflict regarding the blocking of trans-shipment of arms to Poland during the war with Russia, calling Polish warships at port, etc. The need to build the own sea port became apparent. In 1920, Mr. Wenda not only presented a proposal of the port location, but he also designed it and was appointed the construction manager of the port.
------------------------------------------------------------------------------
Gdynia had become and it is still our window to the world.
-------------------------------------------------------------------------------
In the thirties, the port of Gdynia began to compete with other ports of the Baltic Sea and the North Sea.
The Marine Station, located on the territory of the port of Gdynia, was built in 1933. There was a center for passenger traffic, including emigration. It was mainly a transatlantic fleet - serving North and South American lines. During the occupation, there was the office of the Nazi Kriegsmarine. After the war, it was the base of the passenger transatlantic line to New York, then to Montreal served by m / s Batory and the last Polish transatlantic "Stefan Batory". In the building of the Maritime Station at the present time is located Emigration Museum. The museum is the first in Poland that collects and presents collections about Polish emigrants and the achievements of the Polish community. The port Gdynia was the place from many Poles set out to the world. The museum is an idea of the president of Gdynia, Wojciech Szczurek. The museum was officially opened on May 16, 2015.

The cache is located in the Museum next to the ticket office. It is not required to buy tickets to log in to the logbook. Opening hours:
Monday: closed
Tuesday: 12:00 to 19:00
Wednesday-Thursday: 10: 00-17: 00 (Wednesday admission to the museum free of charge)
Friday: from 12:00 to 19:00
Saturday-Sunday: 10: 00-17: 00

-------------------------------
To log in the cache:
-------------------------------
You start your journey from the place where you can easily see the port of Gdynia and the shipyard.
Going to stages 2 you will find yourself at front of the monument placed by the dockers of Gdynia.
The monument it self it is a four after ice age boulders (dredged to the surface during excavate of the bottom in port of Gdynia) symbolizing four sea professions: dockers, seamen, fishermen and shipbuilders.
After completing simple tasks you will be able to locate yourself the cache. Carefully read the description of step 3.

Stage 1 - Starting from a designated place, count all mooring posts heading towards the building of the "Maritime Station" along the entire length of the breakwater on which you are standing on. Count the east side and west, remember this number, It will be your X
Stage 2 - Go to designated coordinates. Standing in the place directly at the front of the monument, you should find the plaques "Monument was rise by the......."Org.(Pomnik wznieśli.......) - the sum of all numbers on it will be yours -Y-
Stage 3 - Go to the final box - locate it ! - It is in the building of the Museum next to the ticket office - No admission ticket required. After finding the box, use the number from stage 1 and 2 according to the pattern X+Y+C - It will be a padlock code.
---------------
Oops It is missing *C* you need to solve a simple puzzle to get the *C*, look here:- (visit link)
----------------------------

After log in and stamping in your notebook, close the container so that it is not available to strangers muggles
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attention!!! The stamp is part of the cache and is not a subject for exchange. Please leave it for the next finders
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optional - take photographs that best illustrate Gdynia's "window to the world"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
We would like to express our thanks to The Director of the Museum for support to place the box in the Museum of Emigration.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Additional Hints (Decrypt)

Hfvnqm an xemrfyr, nol avr hgehqavnp cemrwfpvn.
-------------------------------------------------
Fvg ba n punve qba'g oybpx gur jnl.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)