Skip to content

Gdynia Port - Okno na świat / window to the world Letterbox Hybrid

Hidden : 02/28/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Przyjęcie ustawy o budowie portu w Gdyni 23 września 1922 przez Sejm RP uznawane jest za formalny początek portu Gdynia.

Korzystna sytuacja międzynarodowa, podpisanie Traktatu Wersalskiego, powrót Polski nad morze stanowiły pobudkę do działania dla polskiego rządu.

W 1920 roku doszło do konfliktu w sprawie zablokowania przeładunku broni do Polski w czasie wojny z Rosją, zawijania polskich okrętów wojennych itp. Wskazało to konieczność budowy własnego portu morskiego.

W roku 1920 wiceadmirał Kazimierz Porębski, szef Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych, zlecił inż. Wendzie wybranie miejsca na budowę przyszłego portu oraz wykonanie projektu.

W 1921 roku rozpoczęto budowę portu dla małych okrętów wojennych oraz port schronienia dla rybaków. Presja opinii społecznej wpłynęła na Sejm, który 23 września 1922 roku przyjął ustawę upoważniającą rząd do budowy portu w Gdyni Prace przy budowie prowizorycznego portu zakończyły się oficjalnie 23 kwietnia 1923 r. 13 sierpnia 1923 roku zacumował w Gdyni pierwszy statek - s/s "Kentucky".

Jak podaje budowniczy i projektant portu gdyńskiego Tadeusz Wenda, koszt budowy portu nie przekroczył 300 mln zł.

Gdynia stała się i jest nadal oknem Polski na świat.

Razem z portem rosło miasto Gdynia - w 1926 r. otrzymała prawa miejskie, w 1939 r. liczyła już 125 tys. mieszkańców. Dworzec Morski, znajdujący się na terenie gdyńskiego portu, został wybudowany w 1933 roku.

Pełnił funkcję centrum obsługi ruchu pasażerskiego, w tym emigranckiego.

Był bazą głównie floty transatlantyckiej - obsługującej linie północno- i południowoamerykańskie. Podczas okupacji służył, jako budynek biurowy hitlerowskiej Kriegsmarine.

Po wojnie był bazą pasażerskiej linii transatlantyckiej do Nowego Jorku, później do Montrealu obsługiwanej przez m/s Batory i ostatni polski transatlantyk "Stefan Batory".

W budynku Dworca Morskiego mieści się Muzeum Emigracji. Muzeum jest pierwszym na terenie Polski, które gromadzi i prezentuje zbiory dotyczące polskiej emigracji i osiągnięć Polonii.

Port w Gdyni był miejscem, z którego wyruszyło w świat wielu Polaków.

Pomysłodawcą muzeum jest prezydent Gdyni (od 1998), Wojciech Szczurek. Muzeum uroczyście otwarto 16 maja 2015.

Skrytka znajduje sie na terenie Muzeum Emigracji obok kasy. Nie jest wymagany zakup biletow aby zalogowac sie w logbooku.

Mozliwosc zdobycia skrytki tylko w wyznaczonych godzinach:

Poniedziałek: nieczynne

Wtorek: 10:00-18:00

Środa - Piątek: 10:00-17:00 ( Środa wstep do muzeum bezplatny)

Sobota-niedziela: 10:00-17:00

Zadanie do wykonania : 

Przed wyjściem w teren rozwiąż PUZZLE

i zapamiętaj cyfrę jaka pojawi się po ich rozwiązaniu jako Z

                  OKNO ->Jigsaw puzzle - Okno na swiat

Etap 1

Rozpoczynając wędrówkę w terenie z miejsca wyznaczonego na mapie 

stając frontem do budynku policz ilość kotwic w zasięgu wzroku

zapamiętaj jako  X

Etap 2

Wyznacz kierunek 211° i przejdź odległość 44 m od wyznaczonego miejsca na mapie.

Tutaj  postaraj się odnaleźć tablice z cytatem kronikarza Gall Anonim

Interesują nas jedyna rzymska liczba zapamiętaj jako Y

Wykonaj teraz działanie matematyczne

X +Y+ Z = kod do kłódki.

- Etap 3 -

Udaj sie w miejsce finałowej skrzynki - zlokalizuj ja - znajduje sie na terenie

Muzeum Emigracji obok kasy

Nie jest wymagany zakup biletu wstępu aby móc zalogować swoją wizytę.

Po zalogowaniu i odbiciu pieczątki w swoim notesiku zamknij pojemnik w taki sposób,

aby nie był dostępny dla osób niewtajemniczonych

 
 
 
 

- Uwaga! Pieczątka nie jest przedmiotem na wymianę. 

Opcjonalnie - wykonaj fotografie najbardziej obrazującą Twoim zdaniem Gdynskie "okno na świat "

 

Pragniemy wyrazić Serdeczne podziękowania dla pani Dyrektor za wyrażenie zgody na umiejscowienie skrytki na terenie Muzeum Emigracji.

 

-------------------EN-------------------

 

The establishment of the act on the construction of the port in Gdynia

on September 23, 1922 by the parliament of the Republic of Poland is considered

to be the formal beginning of the port of Gdynia.

The favorable international situation, the signing of the Versailles Treaty, and Poland's

return to the seaside were an incentive for the Polish government to act.

In 1920, there was a conflict over the blocking of the reloading of weapons to Poland during the war with Russia, the calling of Polish warships, etc.

This indicated the need to build your own seaport.

In 1920, Vice-Admiral Kazimierz Porębski, head of the Department of Maritime Affairs of the Ministry of Military Affairs, commissioned Eng. Wendy,

choosing a place for the construction of the future port and the implementation of the project.

In 1921, the construction of a port for small warships and a harbor for shelter for fishermen began. The pressure of public opinion influenced the Seym, which on September 23, 1922 adopted the law authorizing the government to build the port in Gdynia

Work on the construction of the makeshift port officially ended on April 23, 1923.

On August 13, 1923, the first ship - s / s "Kentucky" moored in Gdynia .

According to the builder and designer of the Gdynia port,

Tadeusz Wenda, the cost of building the port did not exceed PLN 300 million.

Gdynia has become and still is Poland's window to the world.

Together with the port, the city of Gdynia grew - in 1926 it received city rights, in 1939 it had already 125,000 inhabitants. residents. The Sea Station, located in the Gdynia port, was built in 1933.

It served as a passenger traffic service center, including emigrant traffic.

It was mainly the base of the transatlantic fleet - serving North and South American lines. During the occupation, it served as the office building of the Nazi Kriegsmarine.

After the war, it was the base of the transatlantic passenger line to New York, then to Montreal operated by m / s Batory and the last Polish transatlantic liner "Stefan Batory".

The Emigration Museum is located in the building of the Maritime Station. The museum is the first in Poland that collects and presents collections on Polish emigration and the achievements of the Polish diaspora.

The port of Gdynia was the place from which many Poles set out into the world.

The originator of the museum is the president of Gdynia (since 1998), Wojciech Szczurek. The museum was officially opened on May 16, 2015.

The hiding place is located in the Emigration Museum, next to the cash register. Purchase of tickets is not required to log into the logbook.

It is possible to get a stash only during certain hours:

Monday: closed

Tuesday: 10:00  - 19:00 

Wednesday-Thursday: 10: 00-17: 00 (Wednesday admission to the museum free)

Friday: 10: 00-17: 00

Saturday-Sunday: 10.00  - 17.00 

 

Before you start the Field task, solve the PUZZLE  

and remember the number that will appear after solving the puzzle as letter Z

 

 
OKNO ->
Jigsaw puzzle - Okno na swiat

Stage 1

 Starting your activities in the field from the place marked on the map, facing the building,

count the number of anchors

 remember as X

- Stage 2

 Set the direction of 211 ° and walk 44 m from the designated point on the map.

 Here, try to find the plaques with a quote from the chronicler Gall Anonymous

 We are interested in the only Roman number remember as – Y –

Do the math operation now

 X + Y + Z = padlock code.

- Stage 3 -

 Go to the cache location - located inside of the Emigration Museum next to the cashier desk  - No admission ticket purchase required.

- After logging in , close the container in such a way that it is not accessible to the Muggles.

Additional Hints (Decrypt)

Or Avpr qba'g oybpx gur jnl Cyrnfr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)