Skip to content

SENOVAZNE NAMESTI / SENOVAZNE SQUARE Multi-cache

Hidden : 02/05/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


English verson bellow, Dutch translation in attachement
SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ alias SENNÝ TRH 
                            

Jedná se o jednoduchou multinku, neměla by vám zabrat více než půl hodiny. Pro finálku taky nebudete muset někam daleko. Tužku s sebou.

V místech dnešního Senovážného náměstí bývala kdysi malá obec Chudobice.Sám její název napovídá, jak asi vypadala a kdo v ní žil. 
Když dal Karel IV. v roce 1348 položit základy Nového Města pražského, postoupili majitelé Chudobic pozemky králi a ten je začlenil do velkolepého urbanistického projektu: nechal tu vyměřit prostranství pro jeden ze tří novoměstských trhů – pro Senný trh.
Pojmenování reflektovalo skutečnost, že v místě býval senný trh, obchod s veškerou pící a senná váha.

Prodávaný materiál byl příčinou neustálého nepořádku a až do konce 18. století mělo toto náměstí spíše venkovský zabahněný a špinavý ráz. Části rynku bývaly zaplaveny velkými loužemi – které nakonec v roce 1507 prokázaly dobrou službu, když při požáru poskytly hasičům vodu na hašení.

V 19. století se ale situace začala výrazněji měnit. Místo obchodníků s krmivem pro dobytek se zde začaly objevovat různé cirkusy a zábavné boudy, ale ty v první polovině století vytlačil zase obchod, tentokrát s přerůzným zbožím obchodníků a řemeslníků.

V letech 1896-1940 se jmenovalo Havlíčkovo náměstí. Za německé okupace se vrátil název Senovážné, poté opět do roku 1947 Havlíčkovo. V letech 1947-1951 jej opět přejmenovali na Soukupovo. 1951 dostalo pojmenování Maxima Gorkého a po roce 1990 se vrátil název Senovážné náměstí.

Žádné dlouhé otálení, vrhněme se rovnou na jednotlive stage této multinky a postupně si povíme víc o jednotlivých zastaveních.

Pokud nechcete číst listing, jděte rovnou do waypoints pro detaily.
V případě potřeby najdete v přílohách dokument označující konkrétní místa, kde hledat indicie.

************************************************************************** 

STAGE 1
Jindřišská věž
 alias vež ve věži s unikátní zvonkohrou

Jindřišská věž je původní zvonice kostela svatého Jindřicha a svaté Kunhůty. Byla postavena v letech 1472-75 a v dalších letech několikrát upravována. Však víc fakt se můžete dočíst na desce umístěné vedle vchodu. Je nejvyššíí volně stojící zvonicí v Praze, vysoká 65,7 metrů.  


V roce 2002 se v ní podařil unikát a to postavit věž do věže. Ta Jindřišská věž je totiž pouze obal a uvnitř stojí ještě jedna kovová věž, která je s tou vnější částí spojená jen částečně.

Je ve zvonici od roku 2003, v 10-tém patře věže v původním krovu. V tomto místě je tzv. krátká akustika. Unikátní zvonkohra, nebo-li soubor litých bronzových zvonů, byla projektována jako komorní nástroj a to právě pro poslech v uzavřeném prostoru, čím se stala světovým unikátem.
Největším unikátem je ale nepochybně její zvonkohra, která nemá v Evropě obdoby.

Zvonkohra je také unikátní tím, že se zde dá předvolit 1 152 skladeb, které mohou být buď spouštěny automaticky, nebo hrány ručně pomocí ovladačů konkrétních bicích kladiv.

Za zmínku stojí, že hodiny na věži jdou bez větší poruchy už od roku 1577. A na ty hodiny se právě zaměřte: 
A = letopočet ve spodních dvou rozích hodin  

STAGE 2
Kostel sv. Jindřicha a sv. Kunhůty


Jde o gotický farní kostel zasvěcený královským manželům Jindřichovi a Kunhutě byl založený spolu s Novým Městem pražským v r. 1348. Byl vystavěn z lomového zdiva, ze kterého byla při opravách začátkem 20. století odstraněna omítka. Kostel byl obklopen hřbitovem, který byl používán zvláště intenzivně při morových ranách.  Od r. 2008 zde působí kromě české také slovenská farnost.
Jindřišská věž byla původní zvonicí tohoto kostela.

Přes svoji nenápadnost byl svého času považován za druhý nejdůležitější v Praze hned za Týnským chrámem. Nenápadnost je daná asi i tím, že kostel nedosahuje příliš do výšky. Stavba je naopak řešena tak, že výška je poloviční oproti šířce.
B = na levé straně u vchodu do kostela je na kamenné stěně/podstavci sochy
      latinský nápis. Na posledním řádku je jedno římské číslo

STAGE 3
Palác Pojišťovacího spolku průmyslu cukrovarnického


Nebo take cukrovarnický palác, anebo  do svého do "krachu" také centrála Investiční a poštovní banky (IPB).
Jedná se o novobarokní dům s kubistickými a novoklasicistickými prvky. Josef Zasche je autorem půdorysného a konstrukčního řešení, Theodor Fischer je autorem průčelí. Na průčelí jsou plastiky německého sochaře Franze Metznera.

Právě v této budově se v roce 2000 uskutečnila legendární policejní akce, při níž zakuklené komando se samopaly doprovodilo do sídla IPB nuceného správce. 

C = celkový počet kamenných kalichů na severní straně budovy            

STAGE 4
Čeští muzikanti


Soubor soch je zajímavý už tím, že je uváděn pod různými názvy. Protože jsou roztančené sochy součástí kašny, je dílo nazývané jednoduše "Tančící kašna". Že jsou ulity z bronzu, říká se mu tedy také "Zvuk bronzu". A že všichni tančící mají nějaký hudební nástroj, tak jsou to zkrátka "Čeští muzikanti".  S odkazem na slavný hudební festival je to třeba take "Pražské jaro". A podle uměleckého záměru autorky je to "Hudba řek". Vyberte si.

Dílo Praze věnovala známá exilová sochařka Anna Chromy.  Sochy představují jednotlivé řeky: socha s mandolínou indickou řeku Gangu, flétna jihoamerickou Amazonku, houslitka Dunaj a trubač Mississipi.
Opodál stojí ještě jedna solitérní socha, vyjadřující probouzející se Nil. Pod ní je umístěno pítko. Sochy byly původně barevně upraveny, takže jejich fialová pestrost poněkud dráždila. Postupem času ovšem barva mizí povětrnostními vlivy.

D = na kašně je umístěna cedulka, letopočet na ní = D   

STAGE 5
Pražské kolektory alias podzemní tunely

Právě stojíte u jednoho z hlavních vstupů do pražského podzemí.
Kolektory jsou průchozí podzemní liniové stavby, které slouží k ukládání inženýrských sítí potřebných pro plynulý chod velkoměsta. Jsou v nich soustředěny vodovody / teplovody plynovody/ kanalizace/ kabely.

Kolektorová síť je budovaná pod hlavním městem Praha již více než 35 let je téměř 90km dlouhá, v samotném centru města vede 17 km kolektorů. Maximální hloubka, ve které je kolektor uložen je 45m. Bohužel vstup do kolektorů je pro veřejnost dočasně uzavřen.
E = počet sloupků s řetězy ohraničující vstup/oblast
     (vč. těch bez řetězů a bez těch 3 nahoře uprostřed = sudé číslo)STAGE 6
Novoměstské kasárny
ale také Česká hypoteční banka, Česká pošta a dnes 5* hotel


Neorenesanční palác dnes slouží jako hotel. Budovu si nechala postavit Česká hypoteční banka. Byla postavena na místě bývalých novoměstských kasáren.

Po druhé světové válce, v roce 1949 získala palác Česká pošta. Z banky se stala vnitrostátní i hlavní mezinárodní pošta. Místo to bylo z hlediska poštovního provozu strategické, neboť se nacházelo mezi dvěma hlavními pražskými nádražími.  Na poště ale docházelo kromě standardního odbavení poštovních zásilek také k probírce a ilegální kontrole korespondence tajnou státní bezpečností. 

V r. 1991 se pošta proměňuje v hotel, tam kde agenti StB zadržovali dopisy s „nevhodným obsahem" se dnes nachází bazén. Jistou kuriozitou hotelu je dochovaná bankovní trezorová místnost, využívaná nyní k archivování vín stálých klientů.
F = počet kamenných schodů u hlavního vstupu do dnešního hotelu

************************************************************************** 

FINÁLKA
Teď už máte vše co potřebujete, tak jen rychle spočítat a vyrazit.

N 50. 0(C-3). 0(D-A-E-33)
E 14. 2(F-4). (D/B + ExF + 387)


Jste v centru Prahy, takže hoooodně zamudleno a obvzlášť u finálky. Tužku s sebou.

GeoCheck.org

************************************************************************** 
SENOVÁŽNÉ  NÁMĚSTÍ alias SENNÝ TRH
It's a simple multi, OK for wheelchair users, and it should take you about half an hour max to complete. Final cache is also not far. BYOP.

In today's place of Senovážné Square used to be a small village called Chudobice „poor village“.Its name explains itself how did it look and who lived there. When Charles IV. in 1348 established the foundations of the New Town of Prague, Chudobice gave their land to the king and he incorporated it into a urban project:  the space for one of the three New Town markets - Hay Market. The naming reflected the fact that there was a hay market. The material sold there was causing constat mess, and by the end of the 18th century, this square was rather rustic and dirty. Parts of the market had been flooded with large puddles - which helped firefighters in 1507 as they have used water of it. In the 19th century, however, the situation began to change significantly. Instead of livestock traders, various circuses and fun booths began to appear here, but in the first half of the century, they pushed back the business, this time with the merchants and craftsmen. In 1896-1940 square was named to Havlíčkovo Square. During the German occupation, the name Senovážné was returned, then back to Havlíčkovo Square again in 1947. In 1947-1951 it was renamed to Soukupovo, 1951 named after Maxim Gorky and after 1990 the name Senovážné Square returned.

Now let's go straight to the stages of this multi and let's talk about the individual stops - or if you in a hurry, use waypoints for finding clues.

STAGE 1
Jindřišská věž
 “Henry’s tower” alias tower within tower

Jindřišská věž is the original bell tower of St. Jindrich and St. Kunhut. It was built in years 1472-75 and upgraded few times in next years. You can find more on the info board next to the entrance. It is the highest free-standing bell tower in Prague, 65.7m. From year 2002 is really unique as tower within tower was build. Original tower is only “cover”, inside is another metal tower connected with the original one only partially. The biggest unique (and the only one type in Europe) feature is its chime. Was placed there in 2003, on the 10th floor of the tower where so-called “short acoustic” is. The unique chime, alias set of bronze bells, was designed as a chamber instrument and that's just for listening in a closed space. Chime is also unique by having 1152 pre-selected tracks that can either be triggered automatically or played manually using the drivers of specific drum hammers.

It is worth mentioning that the clock on the tower goes without any major disruption since 1577. And let’s get first clue from the clock itself.
A = year displayed in 2 bottom corners of tower clock      

STAGE 2
Church of St. Jindřicha and St. Kunhut

 Jindřišská věž “Henry’s tower” was the original bell tower of this church.
It is a Gothic parish church dedicated to the royal couple of Jindřich and Kunhut was founded together with the New Town of Prague in 1348. It was built from quarry brick, from which plaster was removed during repairs at the beginning of the 20th century. The church was surrounded by a cemetery, which was used intensely in plague epidemics. Since 2008 there is also a Slovak parish in addition to the Czech. 
In spite of its inconspicuity, it was considered to be the second most important church in Prague right after the Tyn Church. Its Inconspicuity is probably due to the fact that the church does not reach much height. On the contrary, the building is designed to be half the width
 B = on the left side of the church entrance you can find Latin text which includes 1 Roman numeral

STAGE 3
Palace of the “Sugar Industry Insurance Association”
Or also known as the sugar palace or the "Investiční a poštovní Bank" headquarters.

This is a neo-Baroque house with cubist and neo-classical elements. Josef Zasche is the author of the ground plan and design solution, Theodor Fischer is the author of the facade. On the facade are the sculptures of the German sculptor Franz Metzner. It was in this building where a legendary police action took place in 2000 during which a jammed squad squadron escorted the IPB headquarters to a forced administrator.
C = total sum of stone goblets on west part of the building  

STAGE 4
Czech musicians

The set of sculptures is known under different names. Because the dancing sculptures are part of a fountain, the work is simply called "Dancing Fountain". Because there are bronze shells, he is also called "Bronze Sound". And that all dancers have some musical instrument, so they are simply "Czech musicians". With reference to the famous music festival it is also called “Prague Spring". And according to the artist's artistic intent, it's "River Music". You choose.
The art was given as a present to Prague by the well-known exile sculptor Anna Chroma. Sculptures represent individual rivers: a statue of the Gang of India, mandolin, the South American Amazon flute, the Danube violin, and the Mississippi trumpeter.  There is another solitary statue in the background, expressing the awakening Nile. The sculptures were originally painted in violet colour, however over the time, the colour disappears by weathering.
D = small plaque on fountain includes year

STAGE 5
Prague collectors alias underground tunnels
You are standing close to the one of main entrances to the Prague underground.
Collectors are going underground line structures as “storage space” of engineering networks needed for the smooth running of the city. They contain water pipes / gas pipelines / sewers / cables. The collector’s  network is built under the capital city of Prague for more than 35 years, it is almost 90 km long, in the centre of the city leads 17 km of collectors. The maximum depth in which the collector stored is 45 m.
Unfortunately, the entrance to the collectors is temporarily closed to the public.

E = number of metal column with chains in borderline area (incl. those without chains - it is even number)


STAGE 6
New Town barracks 
but also the Czech Mortgage Bank, Czech Post and today the 5* hotel
The neo-Renaissance palace today serves as a hotel. The building was built by the Czech Mortgage Bank “Česká hypoteční banka”. It was built on the site of former New Town barracks. After World War II, in 1949, the Czech Post has acquired this building. The bank became both domestic and major international post offices. Location was strategic in terms of postal traffic as it was located between two major Prague railway stations. However, in addition to the standard postal mailing, the post office was also involved in the illegal inspection of correspondence by secret state security. In 1991, the post office was transformed into a hotel, the place where StB agents withdrew letters with "inappropriate content" is now hotel pool. A certain curiosity of the hotel is a preserved bank safe- room, now used to archive the wines.
F = number of stair to the main entrance
 

FINAL
Now you have everything you need, just count final coordinates and go.
N 50. 0(C-3). 0(D-A-E-33)
E 14. 2(F-4). (D/B + ExF + 387)

You are in the city centre, it’s extremely muggled around final!!! 

Additional Hints (Decrypt)

Gergí cyrpubiý cnencrg 3eq jvaqbjf fvyy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)