Skip to content

AGT 83: Skalni brana Ptačí polibek EarthCache

Hidden : 04/17/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Sokolí polibek skalní brána 83

Vítejte na dalším pokračování Alkeho Geo-earth-cache Tour. Před časem mě psala moje dobrá kamarádka Mauky... zda nevím, kde se nachází tato skalní brána a poslala mi fotografii překrásné skalní brány. Po chvilce hledání a googlení jsme zjistili název, že se jedná o skalní bránu Sokolí nebo také Ptačí polibek. Tím ale začala ta pravá detektivní činnost, kde se brána nachází. Až po učití několika fíglů jsem měl v ruce přibližné souřadnice a víkendový výlet byl naplánován. Věřím, že toto místo vás nadchne tak jako nás.

Ale pozor, přístup je tentokrát velmi obtížný - hrozí zde pády, ale i poškození brány. Proto buďte maximálně opatrní a brány se za žádnou cenu nedotýkejte.


Skalní brána - základní informace

Skalní brána Sokolí polibek získala svůj název podle zjevného vizuální zjevu připomínající dva ptáky, dotýkající se zobáky. Jedná se tzv. pravou bránu, jelikož jí tvoří jediný skalní masiv, který podléhá selektivnímu zvětrávání.

Skalní brána, skalní most či skalní oblouk je přírodní geomorfologický tvar, vzhledem připomínající bránu či most. Skalní brány vznikají erozí hornin, která z rozličných důvodů postupuje v nižší části skalního bloku rychleji. Tímto důvodem může být např. tok řeky, menší tvrdost skály v nižší části nebo odlišná tloušťka skalní stěny. Jedním ze znaků skalní brány je, že její dno se nachází v úrovni okolního terénu.

Někdy bývají skalní mosty a skalní brány od sebe rozlišeny, např. podle The Natural Arch and Bridge Society je skalní most podtypem skalní brány. Typickým znakem skalní brány je podle zmíněné organizace to, že skrz ní protéká nebo v minulosti protékal vodní tok nebo byl skalní útvar využíván člověkem jako most, případně jej vytvořil člověk sám.
 

Neužší část oblouky skalní brány

Geologická charakteristika území

Příhrazská vrchovina spadá pod Vyskeřskou vrchovinu v rámci Jičínské pahorkatiny. Nejstaršími tvary Příhrazské vrchoviny jsou strukturní vyvýšeniny - pozůstatky strukturní plošiny. Skalní město Příhrazské skály čítá 178 věží. Většina z nich stojí v okrajích kaňonovitých údolí v čele tektonické kry.

Regionální členění:
Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - labský vývoj, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM

Stratigrafie: turon, terciér (neogén - paleogén)

Témata: geomorfologie, sedimentologie, inženýrská geologie

Jevy: pseudozávrt, skalní brána (most), skalní věž, propast, jeskyně pseudokrasová, sesuv, inkrustace, skalní hřib, škrapy

Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , akvatická (činnost vody), eolická (činnost větru), chemogenní, vulkanická, zvětrávání, tektonická, gravitační

Hornina: pískovec
 

Západní pilíř skalní brány sám prodělává selektivní zvětráváním

Zvětrávání

Jedná se o soubor změn, které prodělávají horniny na zemském povrchu vlivem vnějších geologických činitelů (např. působením atmosféry, vody, ledu, kolísající teploty a činností organismů). Jde o určité přizpůsobování se hornin povrchovým podmínkám, zejména nízkým teplotám a tlakům, dostatku kyslíku a vody. Výsledkem uvedených procesů jsou četné zvětrávací produkty, kterými mohou být minerály, úlomky hornin, ionty a plyny. Má povahu fyzikálních nebo chemických procesů, které mohou probíhat za spoluúčasti živých organismů. Zvětrávání může v průběhu času (často velmi rychle, stačí se podívat na stav řady městských fasád), vést k rozpadu hornin a následné erozi, které vede k celkovému přetvoření tváře krajiny.


Druhy zvětrávání podle příčin

Rozlištujeme 3 základní druhy zvětrávání:


Zde se jednoznačně setkáváme s chemickým zvětráváním. Chemické zvětrávání je proces, při kterém se mění minerální a chemické složení hornin. Intenzita těchto pochodů je závislá především na klimatických podmínkách, zejména na množství srážek a teplotě. Značný podíl na chemickém zvětrávání má voda, obsahující rozpuštěné organické i anorganické látky. Účinnost pochodů bývá zvyšována také předcházejícím fyzikálním navětráním dané horniny. Základní formy chemického zvětrávání představují chemické procesy: rozpouštění, hydrolýza, oxidace, hydratace a karbonatizace. Na chemickém zvětrávání mají svůj podíl také rostliny a živočichové. Z rostlin přispívají zejména lišejníky, mechy a vyšší rostliny svými kořeny. Velký význam mají také bakterie. Z živočichů mají větší význam vrtavé houby a mlži, kteří svými výměšky naleptávají pobřežní skály.

Zvětrávání hornin je neustále probíhající proces, který je značně závislý na klimatických poměrech oblasti, vlastnostech matečných hornin, tvaru georeliéfu a stavu rostlinného pokryvu povrchu.


Selektivní zvětrávání

Různá odolnost hornin vůči zvětrávání se projevuje tzv. selektivním zvětráváním, při kterém rychleji vyvětrávají z okolních měkčích hornin horniny více odolné. Např. vypreparované žíly magmatických žil, sopouchy, různé římsy odolných hornin uvnitř souboru sedimentů, pokličky, zemní pyramidy. Zvětrávací procesy podmiňují také pochody, které vedou ke vzniku půdotvorného substrátu. Produkty fyzikálního a chemického zvětrávání, které zůstávají ležet na místě, označujeme jako eluvia. Eluvia jsou typická tím, že postupně přecházejí do neporušené horniny v podloží.
 

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu navštivte místo a na místě získejte a posléze zašlete správné odpovědi na otázky. Odpovědi můžete zasílat přes webový formulář, což uvítám nebo přes profil. Pokud budete odpovědi zasílat přes profil, nezapomeňte uvést svůj nick a na jakou earth-cache odpovídáte. Přes profil může každý zaslat odpovědi dle pravidel jen sámi za sebe.

Pozor - místo je z důvodu ochrany přírody dostupné po celý rok mimo jarních měsíců - přibližně od začátku března po konec května. Bližší termín vždy upřesním. Po tuto dobu je cache nelovitelná a po dohodě s odpovědným reviewerem bude po tuto dobu uzamčená.

Jelikož nechci, abyste bránu byť jen teoreticky ohrozili - otázky jsou vytvořeny tak, aby se dali zjistit i ze vzdálenosti několika metrů. K bráně takové se prosím nepřibližujte.

1) Skalní bránu vytvořil proces označovaný jako selektivní zvětrávání. Proč nebyla skála zvětrávána rovnoměrně?

2) Nachází se na bráně železivec a co to je?

3) Západní pilíř skalního oblouku sám podléhá selektivnímu zvětrávání natolik, že se v něm tvoří další otvory. Pro spočítání těchto otevorů nemusíte do brány přímo vstupovat - je to nebezpečné, ale jsou všechny vidět z dálky. Kolik jich je?

4) Mezi výchozími souřadnicemi a bránou je skalní průrva. Jak je široká?

5) Odhadněte mocnost vrcholu brány (v místě "polibku").

6) Přiložte svou identifikovatelnou fotografii se skalní branou v místě výchozích souřadnic. Pokud nechcete fotit přímo sebe - můžete svou osobu nahradit fotkou své GPS s čitelným nickem.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když je zašlete přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude ve Vašich odpovědích chyba - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete a nebo Vás log nebude obsahovat požadovanou fotografii - bude log odstraněn.

Zdroje:

Infocedule v místě
Web: Wikipedie
Web: Geology.cz
Publikace: Geologické rozhledy

Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Publikace: Geology Academy

Jiné: Geologická mapa ČR AVČR rok vydání 2015

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)