Skip to Content

<

Yettiho posledná stopa-Zrelaxovaný

A cache by MacoGeo75 & Galky Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/21/2018
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Náš priateľ major Fero Škrblíček objavil pri svojej zaslúženej dovolenke prameň s čistou a pitnou vodou. Hneď o ňom od miestnych pozisťoval čo len mohol...Dlhodobou záhadou pre ľudstvo bol kolobeh vody – ovzdušné, povrchové i podzemné vody a preto už v 19. storočí vznikol nový vedný odbor – hydrológia. Mala odkrývať záhady výskytu a obehu vody, ako aj vzťahy medzi biosférou, atmosférou a litosférou a medzi hydrosférou. Taktiež dlhodobú tradíciu má u nás záujem o minerálne a termálne pramene a ich využitie v prospech ľudstva.

Ako sa na Slovensku dostávame k pitnej vode?

Slovensko získava pitnú vodu z podzemných a povrchových zdrojov. Ak by sme chceli tieto zdroje rozdeliť percentuálne, tak 80 % pitnej vody získavame z podzemných vôd a len 20 % z povrchových.

Slovensko má veľa prameňov, predovšetkým v horských oblastiach, ktoré sú vhodné na zásobovanie obyvateľov. Voda z nich je veľmi kvalitná, pretože spĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody. Preto sa zabezpečuje iba dezinfekciou bez akejkoľvek ďalšej úpravy. Toto konštatovanie platí aj pre podzemné vodárenské zdroje nachádzajúce sa v oblasti Žitného ostrova, ktorý je našou najväčšou zásobárňou pitnej vody. Niektoré podzemné vodárenské zdroje situované najmä na západnom a východnom Slovensku, majú zvýšený obsah železa a mangánu. Takéto vody sa upravujú technologickým postupom odpovedajúcim ich kvalite a po úprave voda spĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody. Niektoré podzemné vody, najmä na strednom Slovensku majú zvýšenú koncentráciu oxidu uhličitého, a preto sa musia upravovať na odkysľovacích hmotách.

Povrchové zdroje tvoria vodárenské nádrže a priame odbery vody z tokov. Povrchové vody sa v porovnaní s podzemnými vodami obvykle vyznačujú nižšou mineralizáciou, vyššími koncentráciámi nerozpustených látok a kyslíka, malým obsahom oxidu uhličitého, menšími koncentráciami železa a mangánu, ale vyššou koncentráciou organických látok, ktorých charakter je rôzny v závislosti podľa pôvodu vody. Počet mikroorganizmov v povrchovej vode v porovnaní s podzemnými vodami je podstatne vyšší a taktiež aj biologické oživenie je rozmanitejšie. Povrchové vody, ktoré sa používajú na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou sa vždy upravujú, aby kvalita upravenej vody spĺňala požiadavky na kvalitu pitnej vody.

Medzi veľmi významné zdroje pitnej vody na Strednom Slovensku patria Strážovské vrchy.

Podpovrchová voda sa označuje každé skupenstvo vody či už plynné, kvapalné, alebo pevné. Póry v sypkých, nespevnených horninách sú miesta, kde ju môžeme nájsť, rovnako aj v puklinách skál a iných podloží. Dostáva sa do nich zvyčajne vsakovaním zrážok, ktoré prechádzajú cez prevzdušnené pásmo až do prevodného pásma, kde sú priestory vyplnené vodou. Takto priepustné sú väčšinou pieskovcové, karbónové a zlepencové horniny.

V Strážovských vrchoch je väčšina hornín vápencového charakteru, tu sa sústreďujú najvýznamnejšie zásoby podzemnej vody. Ich veľkosť záleží na zemepisnej šírke, hrúbke hornín a ich rozpukanosti. Nájdeme tu aj zvláštny spôsob výskytu vody, nazýva sa krasová voda v krasových útvaroch. Viac mineralizovaná je tá voda, ktorá má úzky kontakt s horninami a tečie pomaly ako tá, čo je v rôznych dutinách bez úzkeho spojenia s horninami. V Strážovských vrchoch, v okolí Domaniže, výrazne prevládajú minerály vápnik a magnézium. Krasová voda vytvorila na nami popisovanom území niekoľko významných útvarov ako sú Závadské jaskyne a Pružinská jaskyňa – Dúpna. Jej prieskum uskutočnil dr. Karol Brančík, na ktorého počesť je nazvané aj trienčianske múzeum. Celkovo sa v Strážovských vrchoch eviduje okolo 200 menších či väčších jaskýň a niektoré z nich sú veľmi ťažko dostupné.   

Považím preteká významná rieka Váh. Z ľavej strany vteká do Váhu Rajčianka, ktorá zberá vodu zo Strážovských vrchov a Malej Fatry a tiež rieka Domanižanka, ktorá preteká cez Domanižu a susedné obce a z ich väčšej časti zberá prítoky menších riečok a potokov. Tieto rieky majú maximálny prietok v marci a apríli a naopak minimálny v zimných mesiacoch. Toky a taktiež podzemné vody tohto územia sa vyznačujú čistotou a veľkou kvalitou, preto sú aj hlavným zdrojom pitnej vody pre mesto Považská Bystrica. Zvláštnosťou tejto vody je, že v zime nezamŕza a v lete nevysychá. Takisto málo turistov vie o malom miestnom toku vlievajúcom sa do potoka Hôrňanka, ktorý sa nachádza v obci Domaniža, v časti Tri studničky. V súčasnosti upravený tok – kaskádami- vytvára jazierko, ktoré v zime zamŕza. Málokto vie, že aj tento tok, ako všetky toky a riečky v Strážovských vrchoch je pitný.

Zdroje:

http://vedanadosah.cvtisr.sk/slovensko-je-krajina-kvalitnej-pitnej-vody

GALOVIČOVÁ, M., 2010. Diverzita flóry v južnej časti okresu Považská Bystrica: magisterská práca. Nitra: UKF, 2010. 83 s.

Pre zalogovanie je potrebné odpovedať na nasledujúce otázky:

1. Aký je rozdiel medzi povrchovými vodami a podzemnými v Strážovských vrchoch?

Stage1:tok Tri studničky

2. Odkiaľ vyviera voda toku?

3. Koľko je drevených kaskád?

4. Koľko vody pretečie za 10 sekúnd cez predposlednú kaskádu? (na meranie môžeš použiť napr. fľašu)

Stage2: jazierko

5. Ako sa volá potok, do ktorého sa vlieva tok Troch studničiek a prechádza jazierkom?

6. Aká je šírka jazierka pri výtoku?

7. Aký je rozdiel v nadmorskej výške pri kaskádach a pri výtoku jazierka?

Poteší nás, ak pripojíte aj svoju fotku.

For logging in, you need to answer the questions: 1. What is the difference between surface waters and underground in Strážovské vrchy?
Stage1 stream "Tri studničky" 2. While the water ponded? 3. How much is a wooden cascade? 4. How much water will run out of the previous cascade in 10 seconds?
Stage 2 lake 5. How to call a stream into which the spring flows from Studničky and runs through the lake? 6. What is the width of the lake? 7. What is the difference between the height above sea level of the Tri studničky spring and the lake?
Yettiho posledná stopa:
1.časť:Yettiho posledná stopa-Stratený
2.časť:Yettiho posledná stopa-Uprataný
3.časť:Yettiho posledná stopa-Vypočúvaný
4.časť:Yettiho posledná stopa–Objavený

5.časť:Yettiho posledná stopa-Vyznamenaný
6.časť:Yettiho posledná stopa-Zrelaxovaný

Additional Hints (Decrypt)

Qb ybth zôžrgr ancífng, xqr enqv erynkhwrgr, nol fn aáš lrggv vašcvebiny. :-)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.