Skip to content

ZUŠ Imra Weinera Kráľa Traditional Geocache

Hidden : 06/24/2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


ZUŠ Imra Weinera Kráľa

V tejto umeleckej škole sa vyučuje nie len výtvarná výchova, ale aj dramatický či tanečný.

Imro Weiner Kráľ

*26 október 1901 Pov. Bystrica †11 august 1978 Bratislava

Bol slovenský maliar a grafik. Bol najoriginálnejším predstaviteľom slovenského výtvarného nadrealizmu a secesného expresionizmu.


"Tak ako život,
aj obrazy sú každý deň inakšie.

Umelec sa celkom oddáva svojmu dielu.
A umenie sa rodí z toho najlepšieho,
čo v ňom je."História

Podľa dnes dostupných dokladov a informácií sa výtvarná v Považskej Bystrici vyučovala od školského roku 1960/61 v Dome osvety. Bolo to elokované pracovisko Základnej výtvarnej školy v Žiline. Vyučovanie viedol Albín Móres.

Od školského roku 1961/62 bol výtvarný odbor v zmysle celoštátnej reformy umeleckého školstva zlúčený spolu s hudobným, literárno-dramatickým a tanečným odborom pod Ľudovú školu umenia v Považskej Bystrici. Riaditeľkou bola pani Anna Hegedüšová.

V školskom roku 1962/63 prišiel do výtvarného odboru ďalší pedagóg – akademický maliar František Jurišta. Vyučovalo sa už v bývalej škole na námestí. Neskôr prvých učiteľov vystriedali ďalší: Peter Babka, Ivan Bystriansky.

V školskom roku 1973/74 nastala zmena vo vedení školy. Ján Marciňa vystriedal Júliusa Hlubinu. Zlatica Jurisová-Plešková prišla po učiteľke výtvarného odboru Jiřine Hobzovej.

Veľkou zmenou v chode výtvarného odboru a celej ĽŠU bolo sťahovanie sa do budovy bývalej priemyslovky v školskom roku 1974/75. Výtvarný odbor získal ďalších pedagógov, boli to: Božena Bošková-Rončáková, Anna Kaliňáková, Blanka Cedzová. Prišli ďalšie úspechy v domácich i medzinárodných výtvarných súťažiach, pravidelné žiacke výstavy.

Od roku 1980 vzniká tradícia výstav z tvorby učiteľov. Žiacka základňa sa rozširuje, priestory školy nestačia. Vyučuje sa na vysunutých pracoviskách v priestoroch základných škôl. Výtvarný odbor – i škola vôbec – sa rozrastá.

Školský rok 1989/90 je rokom zmien – priniesol nové kultúrno-spoločenské pomery, nový názov školy a novú školskú budovu – budovu bývalej odborovej rady. Pôvodná ĽŠU, po novom ZUŠ sa tam sťahuje bez výtvarného odboru. Ten zostáva v budove bývalej priemyslovky.

1.februára 1991 sa výtvarný odbor organizačne odčlenil. Vznikla základná umelecká škola – výtvarný odbor. Do funkcie riaditeľky školy bola menovaná Mgr. Zlatica Plešková. Vlastná budova školy a tvorivý pedagogický kolektív, tradícia výstav a nové aktivity podmienili rozvoj školy.

V roku 1993 pribúdajú Výtvarné alternatívy, ktoré sa z okresnej prehliadky netradičnej tvorby vyprofilovali na nosný projekt školy s podporou Ministerstva školstva SR a mesta Považská Bystrica. Jeho súčasťou sa stalo medzinárodné bienále Výtvarné alternatívy, výstavy víťazov bienále, celoslovenské semináre pre pedagógov výtvarnej výchovy i netradičné prehliadky žiackej odevnej tvorby.

V roku 1994 je Mgr. B. Cedzová menovaná zástupcom riaditeľa školy. Školské priestory sa upravujú, prispôsobujú potrebám výtvarného odboru. Vo výstavných priestoroch začína svoju činnosť školská galéria ZUŠka (1996) s výstavami originálov významných osobností slovenského umenia i za spolupráce Galérie Miloša Bazovského v Trenčíne.

V roku 1996 Ministerstvo školstva SR zapožičalo škole za výchovno-vyučovacie výsledky i aktivity čestný názov Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa. Autorkou maliarovej plastiky vo vestibule školy je G. Verešová. Naďalej prichádzajú ocenenia z výtvarných súťaží na Slovensku i z Poľska, Ukrajiny, Lotyšska, Fínska, Dánska, Macedónie, Španielska, Kanady, Austrálie, Číny. Vyučovanie obohacuje nielen štúdium originálov výtvarných diel umelcov v školskej galérii ZUŠka, ale i kurzy kresby a maľby i workshopy v prírode, ktoré škola organizuje pre svojich žiakov. Žiaci a učitelia mali možnosť zúčastniť sa tvorivých dielní vo Francúzsku, Maďarsku a Nemecku.

V roku 1997 začína dopĺňať aktivity školy literárno-dramatický odbor – ožívajú tak obrázky, výtvarné kostýmy, vernisáže výstav. Postupne pribúdajú divadielka pre žiakov, začínajú pracovať detské divadelné súbory… So skvalitnením vyučovacieho procesu prichádza vybavenie učebne počítačovej grafiky, obohatenie výučby o intermediálne disciplíny, práca s internetom a tiež organizácia výtvarnej súťaže cez internet. V roku 1997 je Mgr. V. Mikulášová menovaná druhým zástupcom riaditeľa školy.

Novou aktivitou školy sú Dobročinné aukcie a výstavy umeleckých diel výtvarníkov z celého Slovenska v spolupráci s Pamel Artés s.r.o., so Spolkom rodičov a priateľov ZUŠ IWK a členmi Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave. O dobrom zázemí medzi rodičmi hovorí spolupráca s rodičovským združením i školské juniálesy uzatvárajúce školský rok.

V roku 2008 je menovaná do funkcie riaditeľa školy Mgr. Blanka Cedzová. Zástupcami riaditeľa školy sa stávajú Mgr. Veronika Mikulášová a Mgr. Jozef Pobočík.

V rámci prípravy žiakov na stredné a vysoké školy s výtvarným zameraním škola spolupracuje so ZSŠS Lednické Rovne, ZSOŠ Púchov, PF UMB v Banskej Bystrici.

ZUŠ IWK a jej pedagógovia spolupracujú s PX Centrom, Považskými strojárňami, Považským múzeom v Považskej Bystrici a ďalšími kultúrno-spoločenskými organizáciami pri festivale Otvára sa letu brána, vystúpeniach Folklórneho súboru Považan ai. Podieľajú sa na kultúrno-spoločenskom živote nášho mesta. Na výchove a vzdelávaní mladej generácie i záujemcov z radu dospelých v oblasti umenia.

Keš je umiestená mimo areálu školy.


Additional Hints (Decrypt)

i cybgr mnenfgraý

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)