Skip to content

AGT 91: Geopark Stozec EarthCache

Hidden : 07/13/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Geopark Stožec Geologická expozice Šumavy 91

Při jedné ze svých cest po Šumavě jsem objevil krásný Geopark Stožec - vybudovaný v roce 2005. V té době již earth-cache měl a tak si jí s chutí zalogoval. Nedávno jsem po letech jel okolo a moc mě překvapilo, že žlutý smailík z mapy zmizel. Myslím, že toto místo si svou geologickou cache zaslouží a tak jí zde vytvářím. Vítejte na AGT 91.


O geoparku

Geologická expozice je umístěna v lesoparku v blízkosti Informačního střediska NP Šumava ve Stožci. Návštěvníci Národního parku mají tak jedinečnou možnost seznámit se s horninami a geologickými procesy, které v daleké i bližší minulosti budovaly podloží a reliéf Šumavy. V lesoparku jsou shromážděny vzorky hornin z jižní části Šumavy se stručným popiskem, lokalizací, fotografií horniny pod mikroskopem a informacemi o složení, stáří, vzniku a praktickém využití (ukázka cedulky s popisem vzorku). Části horninových vzorků jsou naleštěny, takže je možné dobře pozorovat minerální složení, textury a struktury hornin.


Součástí expozice jsou také dva informační panely, na nichž je v jednotlivých geologických obdobích prezentován geologický vývoj Šumavy s důrazem na geologické události, které jsou pro vývoj Šumavy významné. Výstava je ve stínu mezi stromy a uprostřed je stůl z přibližně 320 milionů let staré eisgarnské žuly, u kterého můžete posvačit či naplánovat další směr vašeho putování.
 

 

Geopark pojednává o geologické vývoj Šumavy - o jejích specifikách a unikátech.
 

Geologie Šumavy

Z regionálně geologického hlediska je území Národního parku Šumava budováno dvěma základními geologickými celky - moldanubikem a moldanubickým plutonem.
 


Jako moldanubikum je označován soubor středně a silně metamorfovaných hornin (pararuly, migmatity, vložky kvarcitů, erlánů aj.). V daném území jsou řazeny k tzv. jednotvárné jednotce. Stáří moldanubických hornin je obecně zatím nejasné a podle různých autorů se pohybuje od spodního proterozoika až ke staršímu paleozoiku.

Stáří metamorfózy a doprovodných vrásnění v moldanubiku je hodnoceno různě. Nejnovější výzkumy v této oblasti (Fiala 1988) se ztotožňují s představou dvou tektonometamorfních procesů, z nichž starší je spíše raně variský než prevariský (kadomský) a mladší variský je spjatý s pokročilejším stadiem vývoje svrchnopaleozoických orogenů.

Moldanubický pluton je v této své šumavské větvi reprezentován několika většími granitovými intruzemi (prášilský masiv, masiv Vydry, masiv Plechého) a množstvím drobnějších granitovitých těles v jejich okolí. Stáří těchto intrusí je obecně variské, svrchnopaleozoické, přičemž za starší je považován granit weinsberského typu (349 mil. let), za mladší granit eisgrarnského typu (316 mil. let - podle Scharbertové, 1987). Při jihovýchodním okraji zasahuje na území národního parku i granit rastenberského typu. Žilný doprovod je zastoupen především žulovým porfyrem a tzv. žilnou žulou.

Kvartérní uloženiny mají převážně polycyklický vývoj a polygenetický charakter. Nejvíce jsou zastoupeny deluviální uloženiny soliflukčního původu, ve značné míře rašeliny, méně pak fluviální a deluviofluviální uloženiny a ojediněle i glaciální sedimenty. Stratigraficky náležejí většinou do pleistocénu a z části do holocénu až recentu. Deluviální uloženiny jsou litologicky proměnlivé a jejich složení se pohybuje od hlín přes hlinité písky, hlinito-kamenité sedimenty až k blokovým uloženinám různých mocností. Kamenná moře jsou obvykle založena při mrazových srubech.
 


Geologická stavba území Šumavy je determinována přítomností velkých plutonických intrusí, průběhem moldanubického komplexu a v neposlední řadě i zlomovou tektonikou. Strukturní stavba moldanubických hornin je representována dominantní metamorfní foliací, která udílí celému komplexu charakter monoklinálně uloženého souboru generelního směru ZSZ - VJV až SSZ ? JJV, s lokálními odchylkami. Významné tektonické systémy představují zlomové zóny ZSZ - VJV, SSZ - JJV (až S - J) a SSV - JJZ. Jejich stáří se pokládá za mladopaleozoické až tercierní. Často docházelo i k opakovaným pohybům. K takovému oživení významně přispěla i alpsko - karpatská orogenese, jež hlavně v období mesozoika až terciéru způsobila rozčlenění původní paroviny na jednotlivé kry. Jak dokazují seismické záznamy, trvá mírný tektonický neklid v podhůří Šumavy dodnes.

Geologická prozkoumanost území národního parku i celé Šumavy je celkově na nízkém stupni, protože od šedesátých let, kdy proběhlo regionální mapování 1:200 000 se celá tato oblast octla na okraji zájmu geologického výzkumu. Teprve v posledních letech zde dochází ke zvýšení geologické aktivity, zaměřené do více oborů.

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Jakými dvě základními geologickými celky bylo území Šumavy budováno?

2) Popište mi vlastními slovy, jak probíhá přeměna vyvřelé horniny na přeměněnou. Stačí, když uvedete, co tuto přeměnu způsobuje.

3) Najděte v expozici Porfyr přímo ze Stožce a určete tvar a velikost světle šedých ok.

4) Úkol: Vytvořte fotografii sebe v geoparku v místě výchozích souřadnic tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroje:

Web: Enviweb.cz
Web: Wikipedie
Web: Geology.cz

Publikace: Geologické zajímavosti České republiky

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)