Skip to content

AGT 90: Slepici vrsek EarthCache

Hidden : 07/13/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Slepičí vršek Poušť v srdci Evropy 90

Když jsem se před časem zajímal o lokalitu Písečného přesypu u Vlkova, zjistil jsem, že v oblasti jižněji se nachází další podobný útvar. Na rozdíl však od pouště u Vlkova - zde se jedná o vyvýšený útvar nad okolním terénem. Další cíl geovýpravy byl tak jistý. Vítejte na devadesátém pokračování AGT.

Pískový přesyp 0,5 km severně od obce Lužnice. Přesyp má dosud poměrně dobře zachovalý charakteristický původní tvar, který je nápadný převýšením 3 - 4 m nad okolní krajinou. Refugium vzácné pískomilné květeny a fauny.


Geologie

Svrchnokřídové sedimenty jsou překryty mocnými vrstvami pleistocenních fluviálních štěrků a písky a na povrchu překryté eolickými sedimenty - vátými písky, pravděpodobně vytříděnými v pozdním glaciálu ze štěrkopískových nánosů Lužnice. Váté písky tvoří typický vyvýšený přesyp oválného tvaru (rozměry zhruba 200 x 60 m) protažený v severojižním směru. Lokalita byla v minulosti značně narušena drobnou těžbou písku a vede přes ni cesta. Povrch vátého písku je na velké části území překryt tenkým horizontem silně vysychavých půd - kambizem arenická. Plochy čistého písku, na kterých je možno pozorovat recentní eolické procesy, jsou obnovovány technickými zásahy.
 

 

Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kvartér
Témata: geomorfologie, sedimentologie, botanika
Jevy: písečný přesyp
Původ geologických jevů (geneze): eolická (činnost větru)
Hornina: písek
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)
 


Flóra
Přesyp pokrývá společenstvo svazu (Corynephorion canescentis), které v jednotlivých trsech i větších porostech kostřavy ovčí (Festuca ovina), k. vláskovité (F. filiformis), k. drsnolisté (F. trachyphylla) a metličky křivolaké (Deschampsia flexuosa) zpevňuje plochy volného písku. V rozvolněných trávnících se vyskytuje celkem řídce trávnička obecná (Armeria vulgaris), písečnatka nejmenší (Arnoseris minima), pavinec horský (Jasione montana), nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis) a nepatrnec rolní (Aphanes arvensis). Na obvodu je přesyp stabilizován borovými porosty, z nichž velká část, která pokrývala i nejvyšší bod přesypu, byla odstraněna. Na vykácených otevřených místech dochází k nežádoucímu pronikání ruderálních rostlin, ale i nových semenáčků borovice lesní (Pinus sylvestris) a dubu letního (Quercus robur).

Fauna
Charakteristická je psamofilní entomofauna, především ze skupiny blanokřídlých, různé samotářské včely, kutilky, hrabalky a mravenci. Běžné je saranče modrokřídlé (Sphingonotus caerulans), v píscích probíhá vývoj larev listokaza kovového (Anomala dubia). Byl nalezen vzácný suchomilný střevlík Masoreus wetterhallii. Vzhledem k nepatrné rozloze na území rezervace migrují běžné druhy obratlovců okolních biotopů. Žije zde poměrně početná populace ještěrky obecné (Lacerta agilis).

Lesnictví
Lesní skupiny s převahou borovice se nacházejí především v západní části rezervace.

Využití
Vlivem zvýšeného přísunu živin z okolních zemědělských pozemků i díky atmosférické depozici dusíku dochází k zarůstání duny bylinnou vegetací i nálety dřevin. V rámci řízené péče jsou nevhodná společenstva odstraňována. Lokalita je přístupná veřejnosti po cestě z obce Lužnice.

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Jak vznikla tato poušť? Popište proces tvorby a zachování pouště vlastními slovy od vzniku do současnost.

2) Čím se liší tato poušť od Písečného přesypu u Vlkova. Popis této cache naleznete na předchozí cache ALKEHO GEOEART-CACHE TOUR - AGT 89: Pisecny presyp u Vlkova.

3) Kromě písku zde můžete vidět ještě jinou horninu - bohatě zastoupenou? O jakou se jedná?

4) Úkol: Vytvořte fotografii sebe na okraji Slepičího vrchu tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroje:

Web: Rozhlas.cz
Web: Wikipedie
Web: Geology.cz
Publikace: Geologické rozhledy

Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Publikace: Geology Academy

Jiné: Geologická mapa ČR AVČR rok vydání 2015

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)