Skip to content

AGT 95: Prirodni pamatka Medovy Ujezd EarthCache

Hidden : 07/18/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Medový Újezd hranice kambria a ordoviku
i paleontologické naleziště
95

Při častých cestách na eventy do Holoubkova mě zaujala cedule nedaleko hlavní cesty. Teprve v nedávné době jsme kolem projížděli za světla (přeci jen eventy jsou většinou večerní záležitost) a tak došlo i na prozkoumání místa. A bylo to velké překvapení. Kromě krásného odkryvu jsem na místě našel i otisky prvohorních živočichů. Vítejte na dalším pokračování série AGT.

Chráněné území Medový Újezd se nalézá v nadmořské výšce 450 - 470 m. n. m. v příkrém svahu na pravém břehu Medoújezdského potoka v prostoru bývalého lomu na okraji obce Medový Újezd.
Zde je názorně odkryt styk dvou geologických útvarů a to středního kambria a spodního ordoviku, ke kterému došlo vlivem dlouhodobého přerušení sedimentace. Budete-li postupovat proti proudu potoka, dostaneme se díky uložení vrstev do vyšších stratigrafických jednotek (mladších vrstev).
Kambrium zde zastupuje jinecké a ohrazenické souvrství.
 

 

Jinecké souvrství je tvořeno jílovitými břidlicemi s polohami slídnatých pískovců a prachovců. Odtud pocházejí nálezy ramenonožců a vzácně i nálezy trilobitů. Kromě vlastních zkamenělin prvohorních živočichů je zde možno nalézt četné stopy po jejich činnosti.

Ohrazenické souvrství představuje asi 5 m mocná lavice světle šedých křemitých pískovců. Pískovce jsou pravděpodobně plážového původu a neobsahují žádné fosílie.
Ordovik je zastoupen třenickým a klabavským souvrstvím.

Třenické souvrství tvoří slepencová lavice a cca 14 m mocné vrstvy drob, směrem k nadloží dochází k zjemňování zrna.

Klabavské souvrství tvoří červenohnědě zbarvené slepence, prachovce a prachovité břidlice. V prachovcích se vyskytují hojně úlomky ramenonožců a mikroskopických konodontů. Červené zbarvení klabavských sedimentů je způsobeno jemně rozptýleným hematitem v hornině.


Základní informace

Geologická charakteristika: Jinecké souvrství (kambrium) je reprezentováno biozónou Hydrocephalus lyelli. Je tvořeno střídáním šedých, tence štípatelných břidlic (s promněnlivou příměsí silitového a písčitového materiálu) s nepravidelně mocnými polohami deskovitých pískovců, které často na krátkou vzdálenost vykliňují. V břidlicích se místy hromadně vyskytují zbytky schránek ramenonožce druhu Lingulella matthewi. Nálezy trilobita druhu Ellipsocephalus hoffi jsou velmi vzácné. Na lokalitě je odkryta hranice kambrium-ordovik.

Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, stratigrafie, geologie, sedimentologie
Jevy: zkameněliny - fauna, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek)
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)
 

Nakloněné moře


Původně odlesněný vrch, dnes pokrývá rozvolněný porost dubu letního (Quercus robur), dubu zimního (Q. petraea) a borovice lesní (Pinus sylvestris). Křovinné a bylinné patro tvoří běžné druhy jako bez černý (Sambucus nigra), krušina olšová (Frangula alnus), ostružiník maliník (Rubus ldaesus), srha laločnatá (Dactylis glomerata), třtina křovištní (Calarnagrostis epigejos), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) a metlička křivolaká (Avenella flexuosa).

Zdejší sled vrstev je odkrytostí, litologickým vývojem a faunistickým obsahem jedinečným odkryvem českého spodního ordoviku a středního kambria.

Na ochranu této významné paleontologické lokality bylo výnosem Ministerstva kultury 10. února 1977 zřízeno chráněné území.

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Na tomto území můžete vidět hranici mezi kambriem a ordovikem. S hranicemi geologických období se setkáváme v earth-cache poměrně často, ale málo kdo chápe, proč jedna vrstva patří do jednoho období a další do druhého, když živočichové i rostliny se mezi obdobími překrývají. Zde na informační ceduli je to pěkně vysvětleno. Napište mi ten důvod vlastními slovy.

2) Kromě samotné hranice geologických období zde můžeme sledovat čtyři souvrství. Dobře si je na informační ceduli prohlédněte. Po té se přesuňte na WP Odkryv a určete porovnáním fotografií a skutečnosti, o které souvrství se jedná.

3) Na tomto WP můžete vidět horniny nikoliv však usazené, ale přeměněné. Asi nikdo z nás si neumí představit tlak a teplotu, při které docházelo k "lisování" resp. přeměně vápence a pískovce v... a to už je na Vás. Které přeměněné horniny se zde nachází?

4) Závěrem se přesuneme na WP Nakloněné moře. Zde můžete pozorovat původní mořské dno, jenž bylo vlivem vrásnění, erupcí a dalších geologických jevů nakloněno do současného úhlu. Jaký je ten úhel.

5) Úkol: Vytvořte fotografie sebe v místě výchozích souřadnic a na stage (na všech) tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo své GPS s čitelným nickem a tyto fotografie přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroje:

Hlavní zdroj: Informační cedule

Web: Wikipedie
Web: Geology.cz
Publikace: Geologické rozhledy

Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Publikace: Geology Academy

Jiné: Geologická mapa ČR AVČR rok vydání 2015

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)