Skip to content

AGT 105: Vyvery Ricky EarthCache

Hidden : 10/16/2018
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Vývěry Říčky brána do Moravského krasu 105

Vítám Vás na dalším pokračování série AGT, tentokrát jsme po dvou zastaveních v Brně zavítali jen pár kilometrů za tuto moravskou metropoli - do Údolí Říčky. Jedná se o geomorfologicky cenné krasové území v devonských vápencích jižní části Moravského krasu s jeho jeskynními systémy (jeskyně Ochozská, Pekárna, Netopýrka, Malčina, Švédův stůl a další). V těchto jeskyních systémech můžeme pozorovat unikátní jev - vývěry vod potoků a říček. Věřím, že tuto cache uvítá nejeden podvodník.
 

Základní informace

Vývěry Říčky jsou situovány v západní části údolí Říčky, několik desítek metru od hranice zkrasovělých devonských vápenců s nekrasovými horninami. Vyvěrají zde všechny ponorné vody Říčky, Ochozského a Hostěnického potoka. Nejvýznamnější je Vývěr Říčky I. Mala jeskyně je změněna průzkumnými pracemi z roku 1967. Ve vývěru byla ražena štola, jež ve vzdálenosti 20 m zastihla asi 18 m hluboký, dodnes nepřekonaný sifon. Přibližně 150 metrů odtud vyvěrá další krasový pramen Vývěr Říčky II. Posledním pramenem je nedaleká Kaprálova studánka. Nejde o vývěr Říčky, ale o krosový pramen vod z malého ponoru pod Lysou horou.
 

Vývěry Říčky a člověk Vodu z vývěrů využíval člověk již od pradávna. Vývěr možná sloužil za zdroj vody i pravěkým obyvatelům jeskyni. V 18. století byl přítok zatrubněn a sveden do vodního náhonu. Přítok, který nezamrzal, poháněl Horní mlýn. Drastické využití vývěru známe z 80. let 20. století. Do jeskyně byla prostřílena další štola. V sifonu bylo nainstalováno výkonné čerpadlo, které zásobovalo vodou tajný vojenský objekt u Kanic. Tento zásah způsobil trvalé o nevratné změny v hydrologickém systému Říčky.
 

Geologie

Geologická charakteristika: Území je převážně tvořeno vilémovickými vápenci. Charakteristické je intenzivní zkrasovění - řada aktivních, periodicky zaplavovaných i vodami opuštěných jeskyní (Ochozská, Netopýrka, Malčina, Švédův stůl, Křížova, Adlerova aj). Ochozská jeskyně je známa bohatou krápníkovou výzdobou, různými formami chodeb a dalšími krasovými tvary. Je protékána povodňovým Hostěnickým potokem. Vyplńují ji mocné vrstvy převážně říčních sedimentů. Hydrograficky významné je Hostěnické propadání - poloslepé ponorové údolí na styku devonských vápenců a drahanského kulmu. V korytu Říčky je vyvinuto několik výrazně zahloubených ponorů, které po spojení s podzemním tokem Hostěnického potoka vyvěrají na dvou místech. V horních partiích údolí, zejména na Lysé hoře, jsou vyvinuta škrapová pole.

 

Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Moravský kras

Stratigrafie: devon, visé

Témata: geomorfologie, hydrogeologie, archeologie, kvartérní geologie, paleontologie, stratigrafie

Jevy: jeskyně krasová, škrapy, koryto řeky, kras, závrt, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), sedimentární , eolická (činnost větru)

Hornina: vápenec

Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)
 

Moravský kras

Moravský kras je nejvýznačnější krasovou oblastí České republiky. Je územím vyhledávaným odborníky nejrůznějších vědních oborů, je i významným územím z hlediska cestovního ruchu a turistiky. V Moravském krasu známe více než 1000 jeskyní a na objevení čekají další. Systém jeskyně Amatérské s téměř 34 km je nejdelším podzemním systémem a Rudické propadání je nejmohutnějším ponorem v České republice. Množstvím a hustotou závrtů nemá Moravský kras v republice srovnání. Známe odtud 22 druhů z celkového počtu 24 druhů netopýrů a vrápenců vyskytujících se v České republice. Bohatství živočichů přibližuje např. více než 2200 druhů motýlů, což je 66% fauny České republiky. Jen málo chráněných oblastí se může pyšnit výskytem endemických organismů. Z Moravského krasu k nim řadíme nejméně 5 druhů bezobratlých jeskynních živočichů a zdejším rostlinným endemickým poddruhem je kruhatka Matthiolova moravská (Cortusa matthioli subsp. moravica). Živou přírodu doplňují pozoruhodné památky. Architektonickým skvostem je barokní chrám stavitele Santiniho ve Křtinách. Zcela unikátní jsou doklady dávného života zvířat a našich předků uchované v jeskynních sedimentech.

Unikátní příroda i výjimečné kulturní a historické památky byly důvodem, proč byl Moravský kras již v roce 1956 vyhlášen chráněnou krajinnou oblastí (je to druhá nejstarší CHKO v České republice). Rozloha chráněného území je 92 km². Cennost území se projevila ve vysokém zastoupení nejpřísněji chráněných lokalit. I. zóna ochrany zaujímá 17 % rozlohy chráněné oblasti a zahrnuje 17 přírodních rezervací a památek (z toho šest z nich v národní kategorii). Hodnotu území zdůraznilo zařazení podzemního systému Punkvy v roce 2004 mezi mezinárodně významné lokality Ramsarské úmluvy. Téměř polovina území chráněné oblasti byla začleněna do soustavy Natura 2000.

 

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

Na výchozích souřadnicich se nachází infocedule a jeskyně s prvním vývěrem

1) Na informační ceduli zjistěte, co následuje po 20 m vybudované štoly.

2) U vývěru se nachází kovový štítek s číslem. Jaké to je číslo?

3) Jaká je aktuální výše hladiny vody u kraje jeskyně v den Vaší návštěvy?

4) Voda se dříve používala pro zásobování nedalekého vojenského krytu, protože nikdy nezamrzala. Vysvětlete vlastními slovy proč.

5) Vysvětlete vlastními slovy, jaký je rozdíl mezi vývěrem a pramenem.
 

Stage Vývěr 2

6) Zde se nachází druhý vývěr. Jaká je zde aktuální výše hladiny.

7) Jen nedaleko odsud je lesní studánka. Nejedná se o vývěr v pravém slova smyslu, ale o krosový pramen vod z malého ponoru pod Lysou horou. Jaká je mocnost tohoto pramene. Proveďte pokus a řekněte, za jak dlouho nateče 1 litr vody.

 

8) Úkol: Vytvořte fotografie sebe v místě výchozích souřadnic a na stage tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo své GPS s čitelným nickem a tyto fotografie přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroje:

Web: Informační cedule v místě
Web: Cittadella
Web: Česká geologická služba

Publikace: Geologické rozhledy
Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Jiné: Geologická mapa ČR AVČR rok vydání 2017


 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)