Skip to content

AGT 102: Kodesova skala a Kodesuv vrch EarthCache

Hidden : 10/02/2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Kodešova skála a Kodešův vrch 102

Jen malý kousek od hranic s Polskem se nachází unikátní přírodní památka Kodešova skála. Přírodní památka byla zřízena dne 1.2.1997 nařízením Okresního úřadu v Liberci č. 8/96. Jejím posláním je ochrana čedičového skalního masivu se stěnou, na níž je patrné vzácné vějířovité uspořádání sloupců. Navazující zalesněnou část prorůstá druhově bohatý listnatý les. Touto keší se série AGT opět vrací na český sever se svým 102 pokračováním.


Základní informace

Skála je pojmenována podle frýdlantského učitele Otakara Kodeše, pomocníha Stráže ochrany státu, který byl u ní byl 22 .9. 1938 zastřelen příslušníkem sudetoněmeckého oddílu.
 

Geologie

Skalní výchoz tvoří třetihorní intruzivní těleso (olivinického nefelinitu), který pronikl podložní biotitickou tzv. rumburskou žulou (východní okraj lužického plutonu). Při chladnutí se vytvořila vějířovitě uspořádaná sloupcovitá odlučnost. Ta je dnes odkryta v menší opuštěné lomové stěně na okraji protáhlého skalnatého hřbetu (Mackovčin a kol., 2002).

Jedná se o relikt několik metrů mocného lávového proudu, který v tomto místě patrně částečně vyplňoval mělké paleoúdolí.

Rychlé chladnutí lávy vedlo k nedokonalé krystalizaci a drobné vyrostlice olivínu a klinopyroxenu s nehojnými pseudomorfózami po xenokrystech křemene jsou uzavřené v základní hmotě tvořené směsí klinopyroxenu, magnetitu, nefelínu a izotropního hnědého skla.
 

Stage Lom: Ukázka vějířovitého efektu sloupcové odlučnosti


Sloupce jsou relativně tenké a rozevírají se do podoby vějíře.

Podobné menší odkryvy v okolí naznačují, že láva sem natekla v podobě několika dílčích jazyků které chladly samostatně a vytvořily tak jedinečnou kulisu různě pokroucených čedičových sloupců.

Lokalita je významná především pro svou estetickou hodnotu. Jedinečnost lokality spočívá v neobvyklém uspořádání sloupcové odlučnosti.

Vulkanizmus na Frýdlantsku zatím nebyl předmětem vulkanologického výzkumu a chybí dokonce i základní geochronologické údaje. (V. Rapprich 2015) Skála je pozůstatkem Gothova lomu.
 

Čedič

Čedič neboli bazalt (starší, paleozoické bazalty se nesprávně nazývají diabas nebo melafyr) je velice četná tmavá výlevná vyvřelá hornina s charakteristickou porfyrickou nebo sklovitou strukturou, někdy s vyrostlicemi jednotlivých minerálů. Vyskytuje se však i ve formě škváry, bez viditelných krystalů. Obvykle má šedou či černou barvu, zvětralý čedič má barvu spíše šedou.

Termín čedič (bazalt) se používá k označení jemně zrnitých extruzivních, případně mělce uložených intruzivních hornin, hrubě zrnité hlubinné horniny daného složení se označují názvy dolerit a gabro. Termín bazalt, předtím používaný už ve starém Řecku a Egyptě, zavedl v současném pojetí v roce 1546 Georgius Agricola. Starověké použití termínu je připisováno římskému přírodovědci Pliniovi staršímu.
 


Pro čedič je charakteristická jemnozrnná stavba vzniklá rychlým utuhnutím lávy na povrchu planety. Ve své stavbě obsahuje často velké krystaly minerálů či vesikule, drobné bublinky vyplněné plynem či druhotnou mineralizací, a nebo se vyskytuje ve formě strusky. Odlučnost čediče je obvykle sloupcovitá. Při chladnutí magmatu a pozdějším zvětrávání se tvoří pěti, šesti či sedmiúhelníkové bloky. Textura bývá proudovitá nebo všesměrná. Dle oficiální definice vycházející z pozice čediče v diagramu QAPF je tato hornina jemnozrnná vyvřelá hornina, která má méně než 20 objemových procent křemene a méně než 10 % foidů a minimálně 65 % živců ve formě plagioklasu.

Hexagonální odlučnost čediče v oblasti Sheepeater Cliff, Yellowstonský národní park, USA
Na Zemi vzniká většina čedičových magmat dekompresním tavením pláště. Čediče tvoří ve velké míře oceánskou kůru, která vzniká na středooceánských hřbetech výstupem (upwelling) plášťového materiálu.
 

Sloupcová odlučnost - efekt varhan

Sloupcová odlučnost je geologický jev, který se projevuje zejména u čediče.
 

 

A jak vzniká efekt varhan? To je právě ta sloupcovitá odlučnost. Je způsobena smršťováním lávy při jejím chladnutí. Tak jako u bahenních prasklin na dně vypuštěného rybníka dochází při zmenšování objemu chladnoucího čediče k vertikálnímu rozpukání a vzniku pěti až šestihranných sloupů. U lávových výlevů jsou sloupce orientovány kolmo k povrchu (tedy nikoliv jako běžné odkryvy např. vápenců, které jsou horizontálně.
 


Mimo Země jsou čediče známé taktéž z pozemského Marsu, Venuše a dokonce i z asteroidu Vesta. Předpokládá se, že zdrojovými horninami pro částečné tavení jsou jak peridotity tak i pyroxenity.
 

Otakar Kodeš

Otakar Kodeš, po kterém je skála pojmenovaná, se narodil 3. června 1904 ve Vídni, v VII. okrese, kde žilo mnoho českých rodin. Kodešovi rodiče se později vrátili do Čech a usídlili se v Moravčicích u Jičína. Otec pracoval jako pekař. Mladý Otakar vystudoval na reálce v Jičíně a na učitelském ústavu v tomto městě získal kvalifikaci učitele. Po několikaletém působení na obecných školách ve vnitrozemí přišel na Frýdlantsko. Od r. 1928 byl učitelem na státní obecné škole ve Frýdlantě. Po složení odborných zkoušek v Hradci Králové působil jako odborný učitel přirodopisu, fyziky a kreslení na české státní měšťanské škole ve Frýdlantě, která byla v budově dnešní ZŠ v Bělíkově ulici. Bydlel v podnájmu u českého obuvníka Vondráčka v Raisově ulici. Když se oženil s učitelkou obecné školy Stanislavou Maršovou, která pocházela z Domažlic a s oblibou oblékala chodský kroj, bydlili oba manželé u českého obuvníka Davida v Mlýnské ulici č. 445.

Otakar Kodeš dobře plnil úkoly českého učitele a vychovatele. Prováděl vlasteneckou výchovu a vyučoval děti také hře na housle. Byl u žáků velmi oblíben i pro své sociální cítění, které prokazoval i podporováním chudých rodin. Organizoval ochotnická divadelní představení a ze získaných prostředků byly podporovány dělnické rodiny.

V době ohrožení naší republiky výbojným německým fašismem, postavil se Otakar Kodeš nekompromisně do řad obránců naší vlasti, stal se pomocníkem našich jednotek SOS – Stráže obrany státu. Konal hlídky na hranicích, sledoval činnost nacistů, kteří přebíhali do Německa a zde se formovaly do jednotek Freikorps.

Učitel Kodeš rád jezdil na kole a nebylo mu zatěžko objet pohraniční obce na Frýdlantsku. Když 22. září 1938 vnikla ozbrojená jednotka Freikorps před hranice do Heřmanic a zmocnila se části obce, rozhodl se učitel Kodeš zjistit situaci, neboť ve Frýdlantě kolovaly o tom zkreslené zprávy a vznikala panika. Bylo nebezpečí, aby Němci neobsadili celé Frýdlantsko. Kodeš se v podvečerních hodinách vypravil s jiným frýdlatským občanem Pernerem na kole do Heřmanic. Když dojeli do poloviny protáhlé obce, upozornila je naše hlídka, že dál není možno jít, neboť Němci střeží silnici. Kodeš s Pernerem se nedali odradit a chtěli proniknout dál do obce. Šli pěšky příkopem, ale sotva ušli asi 100 metrů, ozval se řev nacistů: „Halt, Hände hoch!“ a hned nato střelba z pušek. Kodeš byl zasažen a klesl do příkopu, Pernera nacisté povalili a oba vlekli po silnici ke své strážnici u celnice. Mrtvého Kodeše přetáhli nacisté přes hranice a pohřbili v městečku Reichenau (dnešní Bogatyňa v Polsku) při vnější zdi hřbitova. Perner byl uvězněn v koncentračním táboře, kde zemřel.

Po osvobození v r. 1945 pátraly naše orgány a snažily se objasnit Kodešův konec a zjistit místo jeho hrobu. To se podařilo, neboť hrobník označil místo na hřbitovní zdi. K exhumaci a převozu ostatků však už nedošlo.

Kodešova rodina (paní a synek Ota) musela koncem září 1938 odejít do vnitrozemí jako tisíce jiných rodin. Už v r. 1945 bylo pátráno po vrahu zákeřně zavražděného učitele Kodeše. Jako vrah byl usvědčen Němec z Heřmanic jménem Max Freuher. Lidový soud, který zasedal ve Frýdlantě, jej spravedlivě odsoudil k nejvyššímu trestu.

 

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Vysvětlete vlastními slovy, co způsobilo vějířovitý efekt ve sloupcové odlučnosti.

2) Popište, co se nachází na souřadnicích N 50° 53.580 E 015° 01.037. Odpověď skalní odkryv neuznávám a upozorňuji, že Street-view ani Mapy.cz nejsou v době publikace cache aktuální.

3) Odhadněte výšku skály na výchozích souřadnicích.

4) Úkol: Vytvořte fotografie sebe v místě výchozích souřadnic a na stage Skalní odkryv tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo své GPS s čitelným nickem a tyto fotografie přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroje:

Web: Wikipedie
Web: Geology.cz
Oficiální webová prezentace obce
Publikace: Geologické rozhledy

Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Publikace: Geology Academy
Jiné: Geologická mapa ČR AVČR rok vydání 2012

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)