Skip to Content

<

Pauzička

A cache by Simon Cooper & ulovo team Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/11/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Daj si pauzičku.
Pozývam na prechádzku do blízkeho okolia Partizánskej lúky.
Na úvodných súradniciach nájdeš niekoľko informačných tabúľ. Na ľavej tabuli je mapa a pri nej text o správaní sa v lese. Je v ňom vymenovaných niekoľko zákonov, teba zaujíma hneď prvý spomínaný (č. xxx/xxxx Z.z.). Urob úplný ciferný súčet týchto siedmich číslic a poznač si hodnotu C.

Ďalej pokračuj rovno po asfaltovom chodníku, smerom na sever. Po ľavej strane minieš bufet a amfiteáter, pokračuj, až kým na ľavej strane uvidíš oplotený dvojaltánok. Pred jeho bránkou sa rozhliadni a vo výške cca 3 metre nájdi na strome vtáčiu búdku. Na jej boku je štítok s červeným logom Bratislavy a trojmiestne číslo. Opíš si poslednú číslicu ako hodnotu F, vráť sa naspäť na asfaltový chodník a pokračuj po ňom, mierne do kopca.

Napravo nad chodníkom uvidíš altánok, potom lampu, a ešte jednu, pod ktorou býva najväčšia tma; po ľavej strane máš rybník. Kúsok za druhou lampou je na pravej strane ďalšia informačná tabuľa. V jej pravom hornom rohu je štítok so zopár číslami, spočítaj prvé tri číslice, číslo preveď na písmeno (A=1 … Z=26) a poznač si ho do tretieho krúžku. Znovu pokračuj po asfaltovom chodníku.

Po asi 340 krokoch*, tesne pred mostíkom odboč z asfaltového chodníka doprava na lesný chodníček, prejdi okolo ďalšej informačnej tabule. Pred sebou vidíš budovu, po pár ďalších krokoch uvidíš aj nápis na jej boku. Spočítaj písmená v prvom riadku a poznač si ich počet ako kód 3.

Pokračuj ďalej popri plote po lesnom chodníčku, až kým sa napravo objaví cestička smerom hore k bunkru. Bunker bol nedávno renovovaný a spoľahlivo ťa k nemu dovedú aj šípky, ktoré si môžeš cestou všimnúť. Možno budeš mať štastie a podarí sa ti dostať aj dnu, ale k zisteniu ďalšej hodnoty to nie je nutné. Ku vchodu sa dostaneš schodami, vedú k nemu z oboch strán. Zo stien pri tomto vchode je vyvedených niekoľko „komínov“. Ich počet vynásob dvomi a poznač si hodnotu D. Keď si si bunker obzrel, vráť sa naspäť po cestičke dolu kopcom až na lesný chodníček, z ktorého si k bunkru odbočil.

Budovu máš už teda za chrbtom a napravo od teba je cestička k bunkru. Pred sebou, na dohľad, máš mostík, prejdi ním ponad potok Vydrica a na ľavej strane uvidíš Božiu muku, pietne miesto s lavičkami. Pristúp bližšie, do stĺpa je vytesaný nápis a rok. Poznač si do druhého krúžku prvé písmeno prvého slova. Poznač si aj tretiu číslicu z roka ako kód 4.

Ďalej pokračuj smerom po prúde Vydrice, po chodníku popri ceste, prejdi asi 230 krokov*. Pri autobusovej zastávke je vjazd do areálu budovy, ktorú si obišiel, a napravo od neho malé parkovisko. Nachádzaš sa za rybníkom (volá sa Tretí rybník), na staršej bielej infotabuli je krátky čierny text s označením pre rybárov. Zisti najčastejšie sa vyskytujúcu číslicu na tejto tabuli, preveď ju na písmeno (A=1 … Z=26) a poznač si ho do štvrtého krúžku.

Pokračuj po asfaltovom chodníku tak, aby si rybník mal po svojej pravej ruke. Za mostíkom odboč doprava k budove požičovne lodiek. Podľa bannerov vyzerá, že snáď aj funguje, ale či je to tak naozaj, netuším. Zídi dolu po schodíkoch až k vode, pri modrom zábradlí zrátaj biele kotviace „účka“, na ktoré sa dajú uviazať loďky, a hodnotu si poznač ako kód 1.

Vráť sa naspäť hore schodmi a pokračuj vľavo lesným chodníčkom, Štvrtý rybník budeš mať po svojej ľavej ruke. V ľavotočivej zákrute neprepásni schodíky dolu spevnené drevenou guľatinou, ktoré ťa privedú k malému drevenému mostíku. Po svojej ľavej strane uvidíš potôčik vytekajúci z rybníka, jeho koryto je zrenovované; všimni si otvor, ktorým vyteká voda z rybníka. Podľa jeho tvaru si poznač hodnotu G – tvar trojuholníka/lichobežníka (G=5), tvar kruhu (G=6), tvar obdĺžnika (G=7).

Pokračuj ďalej po lesnom chodníčku, dovedie ťa schodmi hore až nad amfiteráter. Spočítaj rady drevených lavíc na sedenie od vrchu až na spodok amfiteátra a poznač si číslicu ako kód 2. Ak je počet rád lavíc dvojciferné číslo, poznač si ako kód 2 len druhú číslicu.

Dolu do amfiteátra nechoď, prejdi len kúsok, chodník sa začne zvažovať smerom dolu. Na ľavej strane sa nachádza Euroarborétum, kde sú pre jednotlivé krajiny Európskej únie vysadené stromy, pri ktorých je tabuľka o zalesnení tej-ktorej krajiny. Spočítaj, koľko krajín má lesnatosť menej ako 10% a zapíš si hodnotu B.

Prejdi ďalej po chodníku, po mostíku až ku kanónu (delu), uvidíš ho už z mostíka. Je z roku 1953, vyrobili ho v Plzni. Ostal tu ako spomienka na vojnové obdobie, krátke informácie o ňom môžeš vyčítať na neďalekej infotabuli. Na boku pravej prednej pneumatiky, v hornej časti, nájdi výrazné čísla, je ich dokopy 5. Tretiu čísliu si poznač ako hodnotu A.

Na dohľad od kanónu je prístrešok na grilovanie so stolmi a lavicami, prejdi k nemu po mostíku ponad Vydricu. Tu si môžeš dať pauzičku, len pred tým zrátaj všetky stoly pod prístreškom. Číslo preveď na písmeno (A=1 … Z=26) a poznač si ho do prvého krúžku. A dopočítaj si aj finálne súradnice. K zalogovaniu ťa čaká prejsť už len pár desiatok metrov.

Final: N 48° 10.ABC' E 17° 04.DFG'

Svoj výpočet si môžeš skontrolovať v tomto overovači, nájdeš v ňom aj ďalšie dôležité informácie.
*Priemerný krok dospelého človeka pri chôdzi vychádza na 0,6 m.
Keška obsahuje aj tematickú pečiatku - NEBRAŤ!

Za aktívnu spoluprácu ďakujem Labutka81.Let's have a break.
Let me invite you to walk around Partizanska meadow.
At the initial coordinates, you will find several information boards. There is a map on the left board and a text (also in English) about behavior in the forest. There are several laws listed here, you are interested in the first mentioned (Act No. xxx / xxxx Col.). Make a complete sum of these seven digits (reduce them to one digit), this is the value of C.

Continue straight along the asphalt pavement, heading north. On the left side you will pass by buffet and an amphitheater, continue until on the left side you will see a fenced double-gazebo. Stand in front of its gate and find a birdhouse on the tree at a height of about 3 meters. On its side is a label with the red logo of Bratislava and a three-digit number. Write down the last digit as your F value, go back to the asphalt pavement and continue on it.

On the right you will see another wooden gazebo, then a lamp, and one more lamp, on the left side you have a pond. Next to the second lamp is another information board on the right. On its upper right corner, there is a label with a few numbers, count the first three digits together, convert the number to a letter (A = 1… Z = 26), this will be your letter in the third circle. Continue on the asphalt pavement, heading north.

After about 340 steps*, just before the bridge, turn off the asphalt pavement to the right onto the forest trail and pass another information board. You can see the building in front of you, and after a few more steps you will see a sign on its side. Count the letters in the first row and note the number as code no. 3.

Continue along the fence until a path leading up to the military bunker appears on the right, you can notice several sign boards on the way. It's not necessary to go inside the bunker to find another value. At the bunker site, stairs are leading to the entrance to it from both sides. Several "chimneys" are led out of the walls at this entrance. Multiply their number by two, note the value as your D. Then, go back, downhill to the forest path from which you turn.

Now, the building is behind your back and path to the bunker on your right side. You can see a bridge in front of you, use it to go over creek Vydrica and on the left side is God's worship with benches. Come closer, so you can see the inscriptions and the years carved into the column. Note the first letter of the first word, this will be your letter in the second circle. Also note the third digit of the year as code no. 4.

Continue along the creek, downstream, using the sidewalk along the road, walk about 230 steps*. Near the bus stop (on the left side) there is a entrance to the area of the building you have get around, and a small parking lot at your right side. Go to the parking lot. You are standind behind the pond (called the Third Pond), look around, there is a short black text on the older white board for fishermen (starting with „Revír č.“). Identify the most occured digit on this board, convert it to a letter (A = 1… Z = 26), this will be your letter in the fourth circle.

Continue along the asphalt pavement so, that the pond will be on your right side. Just behind the bridge turn right to the boat rental building (Požičovňa lodí). According to the banners, it seems to be working, but, who knows... At the building go downstairs to the water and count the white mooring stands, to which boats can be anchored. Note this value as your code no. 1.

Go back, upstairs, and turn left on the forest trail, having the pond on your left side. Just before the path turns left, notice and use the natural „stairs“ reinforced with wood, leading down (so you will continue straight ahead). Stairs will lead you to a small wooden bridge. On your left you will see a stream running out of the pond; notice the opening through which the water flows out of the pond. According to its shape, note the value of G - the shape of the triangle / trapezoid (G=5), the shape of the circle (G=6), the shape of the rectangle (G=7).

Continue along the forest path, which is leading you upstairs, to the amphitheater. Count the rows of wooden benches from the top to the bottom of the amphitheater and note the digit as code 2. If the number is a two-digit number, note only the second digit as code 2.

Don't go down to the amphitheater, walk just a bit, the sidewalk will start to go slightly down. On the left, there is a Euroarboretum, where trees are planted for some European Union countries. Under the tree, there is a table about the woodiness of the country. Count, how many countries have woodines less than 10% and note the amount as your value B.

Walk ahead the sidewalk, use the bridge to get near the cannon, you'll see it from the bridge (on the left side). This is anti-aircraft gun from year 1953, it was made in Pilsen, Czechia. It stayed here as a memory of the war period. Come closer near the cannon, on the side of the right front tire, at the top, find 5 significant numbers. Note the third digit as your value A.

From cannon site, you can see a barbecue shelter with tables and benches, walk to it over the bridge over Vydrica creek. Here you can have a break, but just before that, count all the tables under the shelter. Convert the number to a letter (A = 1… Z = 26) and this will be your letter in the first circle. And calculate also the final coordinates.

Final coordinates: N 48° 10.ABC' E 17° 04.DFG'

You can check your coordinates in the checker, you will also find important informations in it.
* The average footstep of an adult is 0,6 m.
Cache includes letterbox stamp – it is not for trade!

Thanks for collaboration, Labutka81.

Additional Hints (Decrypt)

fvin / terl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.