Skip to content

This cache has been archived.

HåloGeo: Thank you for visiting this location! We hope that you enjoyed exploring Harstad, Norway. Thank you to the community for all the great logs, photos, and Favorite Points during the past year, It has been so fun!

More
<

HGT 13: Drapet på Vegard fra Verdal

A cache by HåloGeo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/25/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Drapet på Vegard Verdal, kongens «beste venn og måg», i Harstadhamn:
Vegard fra Verdal er kjent som birkebeinerhøvdingen som ble gift med Inga fra Varteig, Håkon IV Håkonssons mor. Historien til Inga og Håkon er best kjent ved at de ble ført fra Lillehammer over fjellet til Østerdalen, i frost og hardt snøvær, av birkebeinerne Skjervald Skrukka og Torstein Skevla. For å holde kongssønnen i sikkerhet fra baglerne.

Vegard fra Verdal er i sagaen blant annet omtalt som Håkons måg. Han og Inga hadde visstnok sønnen Olav Ingasson sammen, som i 1223 styrte kong Håkons skip. Da kong Inge døde i april 1217 var Vegard særlig aktiv blant de frendene og vennene som tok seg av Håkons interesser og fikk ham kongehyllet på Øyrating i juni.

Vegard fra Verdal fikk sysle (ble sysselmann) i Hålogaland vinteren 1219/1220, og han ble drept her i Harstad Havn i 1221. Dette blir nevnt i Snorres Saga om Håkon Håkonsson slik:

“På denne tid kom menn av Vegard Verdals følge sørover fra Helgeland og fortalte kongen at Andres Skjaldarband, som var kong Håkon Håkonsons frende, hadde latt drepe Vegard Verdal som var kongens beste venn og måg. Kong Håkon spurte hva som vel var grunnen. De svarte at Vegard ikke hadde gjort noe galt. De var nord i Hinnøy, Andres var der det kalles Havn og Vegard var litt lenger oppe i bygden. Så kom Vegard til Havn, og han innbød Andres til å spise med seg, og Andres sa ja takk. Vegard sendte noen sveiner for å dekke bordet.

Andres ba Vegard gå bort til det huset finnskatten var forvart i, og se etter at ikke noe ble ødelagt. Vegard gikk til huset. Der var det saget ned en planke, han tok av seg stålhatten og så inn. Da løp to av sveinene til Andres frem, Botolv Lem og en til, og de ga ham banesår.

Kongen likte slett ikke dette; han kjente det som han hadde mistet to av sine mest trofaste venner på denne måten. Men han mente også å vite hva som var roten til slikt.

Han gikk til jarlen og fortalte ham hva som hadde hendt, og han syntes han skjønte på jarlen at han ikke ville synes det var noen skade skjedd, om det ble tatt hevn på Andres Skjaldarband for dette.

Kongen kalte nå sammen noen av sine venner og spurte dem til råds i denne saken. De rådet til at Andres skulle miste den rang kongen hadde gitt ham, men han skulle ikke miste livet, enda han hadde fortjent det. Folk mente at det var menn som helst så dem døde begge to, og de hadde størst skyld for gjerningen.

Litt senere kom Andres til byen, han hadde en 20-sesse med godt mannskap. Andres angret det som var skjedd; han mente han skjønte nå hva for snarer det var lagt for ham.

Kongen tok fra ham sysselen, men ga ham forlik; han ga sysselen til Ivar Utvik. Men jarlen ga Andres en syssel i sin del av riket den vinteren.”


The murder of Vegard Verdal, the king's "best friend and brother in law", in the harbour of Harstad:
Vegard from Verdal is known as the birkebeiner chieftain that married Inga from Varteig, the mother of Håkon IV Håkonsson, son of king Håkon III. The history of Inga and Håkon is best known for that they were led from Lillehammer over the mountain to Østerdalen, in harsh winter weather, by the birkebeiner skiers Skjervald Skrukka og Torstein Skevla, to get the kings son in safety from the baglers.

Vegard from Verdal is in the saga mentioned once as the king's best friend and brother in law. He and Inga apparently got the son Olav Ingasson, who in 1223 was captain of king Håkon’s ship. When king Inge died in April 1217, Vegard was very active among the kinsmen and friends that protected Håkon’s interests and got him proclaimed as a king at the Øyrating in June.

Vegard from Verdal became the governor of Hålogaland the winter of 1219/1220, and he was killed here in the harbor of Harstad in 1221. This is mentioned in the saga about Håkon Håkonsson:

“At this time, men from Vegard Verdals herd came south from Helgeland. They told the king that Andres Skjaldarband, who was King Håkon Håkonson's kinsman, had killed Vegard Verdal, who was the king's best friend and brother in law. King Håkon asked what the reason for this was. They replied that Vegard had done nothing wrong. They were north on Hinnøy, Andres was at the location called Havn and Vegard was a little further up in the village. Then Vegard went to Havn, and he invited Andres to eat with him, and Andres accepted the invitation. Vegard sent some servants to set the table.

Andres asked Vegard to go to the house where the taxes from the sami were being kept, and check that nothing was destroyed. Vegard went to the house. A board had been cut down, he took off his helmet and looked in. Then two of Andres’s servants ran towards Vegard and they gave him a deadly wound.

The king did not like this at all; He felt that he had lost two of his most faithful friends this way. But he also thought he knew the reason for this.

The king went to the earl and told him what had happened, and he got the understanding that the earl would not think there would be any harm done if he took revenge on Andres Skaldarband for this.

The king summoned some of his friends and asked them for advice on this matter. They advised the king to withdraw the rank he had given to Andres, but he should not kill him, even though he had deserved it. People meant there were men which wanted them both dead, and that they were most responsible for the doing.

A little later, Andres came to town, he had a 20-seat with a good crew. Andres regretted what had happened; he thought he understood what traps that were set for him.

The king took away his rank, but gave him a compensation; he gave the job to Ivar Utvik. But the earl gave Andres a job in his part of the kingdom that winter.”

Kilde/Source: Sør- Troms Museum, Store Norske Leksikon og Håkon Håkonssons saga


Velkommen til HåloGeoTour (GT91)!
Dette er en serie med 40 geocacher plassert i Harstad og omegn. Nyttig informasjon om HålGeoTour kan du finne i HGT 01, som er første cache i denne GeoTour-en. En oversikt over cachene som serien består av kan du finne her: GT91. Her kan du laste ned passet du trenger for å fullføre GeoTour-en (om du ikke allerede har det), du kan se noen bilder, og du finner linker til våre sosiale mediekanaler. Del gjerne din opplevelse med oss i sosiale medier med #halogeotour


Welcome to HåloGeoTour (GT91)!
This is a series of 40 geocaches placed in and around Harstad. Useful information about the HåloGeoTour can be found in HGT 01, which is the first geocache in this GeoTour. An overview of the geocaches this GeoTour consists of can be found here: GT91. At this page you can download the passport you need to complete this GeoTour, you can see some pictures, and find links to our social media channels. We would love to see your experience shared in social media with #halogeotour!

Additional Hints (Decrypt)

[Nor] Xbqr gvy uratryåf: 793
[Eng] Pbqr gb gur cnqybpx: 793

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.