Skip to Content

This cache has been archived.

HåloGeo: Thank you for visiting this location! We hope that you enjoyed exploring Harstad, Norway. Thank you to the community for all the great logs, photos, and Favorite Points during the past year, It has been so fun!

More
<

HGT 26: Gullfunn i Kongsvik

A cache by HåloGeo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/25/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Letterboks:
Her skal du oppsøke de oppgitte koordinatene, videre følger du bildene i beskrivelsen til du når finalen. Denne typen kombinerer en vanlig tradisjonell cache og bruk av stempel. Stempelet er ment å forbli i cachen og brukes av geocachere til å registrere besøket.Et av de rikeste og mest fantastiske oldtidsfunn ble gjort i Kongsvik i 1740-årene. Funnet er beskrevet i detalj i rettsprotokoller fra tingmøte i Kongsvik 13.juni 1749, og slik vet vi omfanget av det. 

Funnet kom for dagen da den ti år gamle gutten Hans Paulsen og søsteren Anna Paulsdatter i 1744 ble sendt opp i åsen for å sanke brensel. Mens de gikk der i krattskogen kom Hans plutselig over en perle på størrelse med et stær- eller spurveegg og noen tråder av metall. De tok dette med hjem til faren, Paul Hansen. Sakene ble så levert videre til sognepresten, Arnoldus Schytte, uten at det skjedde noe mer.
 Hans hadde merket seg funnstedet og i 1747 gjorde han på nytt et funn der. Denne gangen var det gjenstander formet som «billeder og båtformet». Faren var bortreist på fiske og Hans tok gjenstandene med til naboen Lars Michelsen. Lars ble med opp til stedet og under en steinhelle fant de en hel del metallsaker, som senere ble overlevert fogden Christian Schnitler. 
 Arkeologene Gerd Stamsø Munch og Povl Simonsen har gjort en faglig vurdering av funnet ut fra beskrivelsene i rettsprotokollene og har identifisert følgende gjenstander:

• Flere gullperler, store som spurve- og stæregg

• En snodd betalingsring, vekt 5 gram

• En korsformet gullplate, vel en del av en smykkenål

• Minst 11 små gullbilder, sannsynligvis flere

• En del små båtfigurer av løvtynt gull

Vekta på gjenstandene ble anslått til 300-370 gram, noe som gjør funnet til det nest største gullfunnet i Nord-Norge. Eieren har utvilsomt vært en høvding og funnet styrker helt klart teorien om et mektig høvdingsete i området.

Kilde: Tjeldsund Lokalhistorielag

Det er ikke klarlagt eksakt hvor gullskatten ble funnet men historien om den er fortsatt levende her ved Tjeldsundet og funnstedet heter fortsatt “Gullåsen”.Ved startkoordinatene skal du se deg rundt, finner du denne detaljen har du retningen for hvor du skal gå videre:

Fortsatt veien videre til du kommer opp på toppen, ca 1,3 km fra starten:


Oppe ved postkassen (den røde turboksen) fortsetter du slik skisporene under viser (til høyre og inntil et grantre):Letterbox:
Here you need to visit the posted coordinates and then follow the picture in the description until you reach the final. This cache combines a traditional cache and the use of a rubber stamp. The rubber stamp is not a trade item but intended to stay within the cache.
The gold discovery in Kongsvik
One of the richest and most amazing ancient finds has been made in Kongsvik in the 1740s. The discovery is described in detail in court records from the congressional meeting in Kongsvik on 13 June 1749, and that’s how we know the extent of it. The discovery was made when the ten-year-old boy Hans Paulsen and his sister Anna Paulsdatter in 1744 was sent up the hill to gather firewood. As they walked in the bush, Hans suddenly found a pearl with the size of a starling or sparrow egg and some metal threads. They took this home to their father, Paul Hansen. The goods were then passed on to the parish priest, Arnoldus Schytte, without anything happening. Hans had marked the location and in 1747 he made a new discovery there. This time he found items shaped like images and a little boat. His father was gone fishing and Hans took the items to the neighbor Lars Michelsen. Lars went with them up to the location, and under a stone slab they found a lot of metal cases, which later were handed over to the bailiff Christian Schnitler. Archaeologists Gerd Stamsø Munch and Povl Simonsen have made an academic assessment of the discovery of the descriptions in the court records and have identified the following objects:

• Several gold beads, large as sparrow and starling eggs
• A twisted ring, weight 5 grams
• A cruciform gold plate, a part of a jewelery needle
• At least 11 small gold images, probably more
• Some small boat figures of leaf gold

The weight of the objects were estimated to 300-370 grams, making the discovery the second largest gold discovery in Northern Norway. The owner has undoubtedly been a chieftain and the discovery clearly strengthens the theory of a mighty chieftain seat in the area.

Source: Tjeldsund Lokalhistorielag

It is not exactly clear where the gold treassure was found but the story of it is still lives here at Tjeldsundet and the discovery site is still called "The golden hill".


At the start coordinates look around and see if you find the following the detail, then you have the direction of where you should start your walk:

Follow the road until you get to the top, approximately 1.3 km from the start:


When you get to the mailbox (the red box) continue as the ski tracks indicates (to the right and close to a pinetree):Velkommen til HåloGeoTour (GT91)!
Dette er en serie med 40 geocacher plassert i Harstad og omegn. Nyttig informasjon om HålGeoTour kan du finne i HGT 01, som er første cache i denne GeoTour-en. En oversikt over cachene som serien består av kan du finne her: GT91. Her kan du laste ned passet du trenger for å fullføre GeoTour-en (om du ikke allerede har det), du kan se noen bilder, og du finner linker til våre sosiale mediekanaler. Del gjerne din opplevelse med oss i sosiale medier med #halogeotour


Welcome to HåloGeoTour (GT91)!
This is a series of 40 geocaches placed in and around Harstad. Useful information about the HåloGeoTour can be found in HGT 01, which is the first geocache in this GeoTour. An overview of the geocaches this GeoTour consists of can be found here: GT91. At this page you can download the passport you need to complete this GeoTour, you can see some pictures, and find links to our social media channels. We would love to see your experience shared in social media with #halogeotour!

Additional Hints (Decrypt)

[Nor] Xbqra gvy uratryåf: 793
[Eng] Pbqr gb gur cnqybpx: 793

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.