Skip to Content

This cache has been archived.

HåloGeo: Thank you for visiting this location! We hope that you enjoyed exploring Harstad, Norway. Thank you to the community for all the great logs, photos, and Favorite Points during the past year, It has been so fun!

More
<

HGT 28: Gravrøysplass

A cache by HåloGeo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/25/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Gravskikk i vikingtiden
Hentet fra Terra Buskerud Historieboka.no skrevet av Marie Olaussen

Ved hjelp av arkeologiske undersøkelser av gravfunn fra vikingtiden vet vi i dag litt om hvordan vikingene gravla sine døde. Gravhauger og røyser kan vi se mange steder i Norge. Likevel ble nok de aller fleste som døde på 800- og 900-tallet gravlagt i flatmarksgraver. Noen av disse er markert med små steinlegginger, men ikke alle. Derfor er de ikke så lett å finne igjen i dag. Mange har nok også blitt borte med årene.

Vikinggravene finner vi ofte i små eller større grupper - fra to til 20 samlet i ett område. I tillegg finner vi noen få større gravområder, men dette er mer sjelden. Noen brente sine døde før de ble begravet. De som ikke ble lagt i branngraver, ble ofte lagt i trekister. Det hendte også at man ble gravlagt i en båt. Virkelige betydningsfulle personer kunne gravlegges i et stort skip. 

Arkeologene og historikerne tror at det nettopp var mennesker som betydde mye i det samfunnet der de levde som fikk de flotteste gravene. Høvdinger, storbønder, modige krigere og mektige husfruer ble lagt i jorden på storslått vis. Mye tyder på at de som levde i vikingtiden og også tidligere i historien trodde på et liv etter døden. I mange av gravene kan vi derfor ofte finne gjenstander som den døde skulle få bruk for i det neste livet. Disse gjenstandene kalles gravgaver. De forteller oss en del om hvem det er som ligger i graven.

Gravgaver finner vi også i graver som er mye eldre enn vikingtiden. Likevel ser vi at gjenstandene i vikinggravene er spesielt flotte. De aller rikeste kunne få med seg hester, senger, skip, tjenere og alt annet som kunne være nyttig å ha med seg. Mer vanlig var bruksgjenstander, våpen, smykker og annet utstyr. Dette kan vi finne både i manns- og kvinnegraver. Ved å se på tingene som ligger i gravene, kan vi ofte finne ut om det er en mann eller en kvinne som er gravlagt der. Flere våpen i samme grav, for eksempel øks, spyd og sverd peker på at det er en mann som er begravet. Øksa finner vi også i kvinnegraver, men da som redskap, ikke våpen. Ovale kjolespenner ble brukt av kvinner, og er et tegn på at den døde er kvinne. Det er også spinnehjul. Mange av vikinggravene i Norden er plyndret av gravrøvere i middelalderen eller i senere tider. Samtidig er det mange gravhauger og gravrøyser som ikke er åpnet og som ikke vil bli åpnet.

Kongsvik, Tjeldsund kommune 
Her i Kongsvika i Tjeldsund Kommune finner vi en gravrøysplass her på Balstad. Mellom lyng og einerkratt er det her en 60m lang, 7m bred og 1,2m høy voll av rullestein som er en langrøys. Litt vest for den, nedenfor veien er en annen røys, 6m i diameter. Enda litt lengre vest er en ny langrøys som er 15m lang, 6m bred og 1m høy. I vestenden støter den sammen med en annen langrøys, 15m lang og 4,5m bred - som ligger på tvers, slik at anlegget blir T-formet. Røysene er ubevokste og uten jordlag over steinene. Det er en del opprotninger i overflaten slik at langrøysene virker som flere sammenhengende graver, men hullene er fra nyere tid. Man vet intet om antallet, alderen eller arten av gravene. At stedet kan ha utgjort et politisk og økonomisk sentrum, viser både stedsnavnet Kongsvik og at det på selve gården er gjort et stort gullfunn fra jernalderen. 

Kilde: www.arild-hauge.com


Burial customs in the Viking Era
Norwegian version from Terra Buskerud Historieboka.no written by Marie Olaussen

With the help of archaeological surveys of burial finds from the Viking Age, we know a little about how the Vikings buried their dead. We can see burial mounds and tumulus’ in many places in Norway. Nevertheless, most of the people who died in the 8th and 9th centuries were buried in flat-field graves. Some of these are marked with some stones, but not all. Therefore, they are not so easy to locate today. Many have probably also disappeared over the years.

We often find Viking graves in small or larger groups - from two to 20 gathered in one area. In addition, we find a few larger burial sites, but this is more seldom. Some burned their dead before they were buried. Those who were not laid in fire graves were often put in wooden coffins. Some were also buried in boats. Really significant people could be buried in a large ship. The archaeologists and historians believe that it was people who meant a great deal to their society that got the best graves. Chieftains, great landowners, brave warriors, and mighty housewives were buried in a magnificent way. There are many indications that those who lived in the Viking Age and earlier in the history believed in a life after death. Therefore, in many of the graves, we can often find objects that the dead would need for the next life. These objects are called burial gifts. They tell us a lot about the person who got buried in the grave.

Burial gifts are also found in graves that are much older than the Viking Age. Yet we see that the objects in the Viking graves are particularly beautiful. The richest could bring along horses, beds, ships, servants and anything else that could be useful to bring to the afterlife. More common were utility items, weapons, jewelry and other equipment. We can find this in both male and female graves. By studying the objects in the graves, we can often find out if there is a man or a woman buried there. Several weapons in the same grave, such as an ax, a spear and a sword indicates that there is a man buried. The ax is also found in women's graves, but then as a tool, not a weapon. Oval dress buckles were often used by women and are a sign that the dead is a woman. So were also spindle whorls.

Many of the Viking graves in the Nordic countries are plundered by grave robbers in the Middle Ages or later. At the same time, there are many burial mounds that have not been opened and which will never be opened.

Kongsvik, municipality of Tjeldsund 
In Kongsvika in the municipality of Tjeldsund we can find a burial site here at Balstad. Between heather and juniper, there is a 60m long, 7m wide and 1.2m high dike of pebble rock that is a long mound. A little west of it, below the road another burial mound, 6m in diameter. A little further west is another long mound which is 15m long, 6m wide and 1m high. In the west, it joins with another long mound, 15m long and 4.5m wide - so that they form a T-shape. There is hardly anything growing on these mounds and no soil covers the rocks. There are some upheavals in the surface so that the long mounds seems like several continuous graves, but the holes are more recent. We know nothing about the number, age or nature of the graves. But that the place may have constituted a political and economic center, is both indicated by the name Kongsvik (Kings bay) and that on the farm itself a large gold discovery from the Iron Age was encountered.

Source: www.arild-hauge.com


Velkommen til HåloGeoTour (GT91)!
Dette er en serie med 40 geocacher plassert i Harstad og omegn. Nyttig informasjon om HålGeoTour kan du finne i HGT 01, som er første cache i denne GeoTour-en. En oversikt over cachene som serien består av kan du finne her: GT91. Her kan du laste ned passet du trenger for å fullføre GeoTour-en (om du ikke allerede har det), du kan se noen bilder, og du finner linker til våre sosiale mediekanaler. Del gjerne din opplevelse med oss i sosiale medier med #halogeotour


Welcome to HåloGeoTour (GT91)!
This is a series of 40 geocaches placed in and around Harstad. Useful information about the HåloGeoTour can be found in HGT 01, which is the first geocache in this GeoTour. An overview of the geocaches this GeoTour consists of can be found here: GT91. At this page you can download the passport you need to complete this GeoTour, you can see some pictures, and find links to our social media channels. We would love to see your experience shared in social media with #halogeotour!

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.