Skip to content

Evangelická modlitebna v Hořátvi Traditional Geocache

Hidden : 01/01/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Evangelická modlitebna v Hořátvi

 (English bellow)

Tato keška vás zavede do Hořátve, malé obce na Nymbursku. Kromě hromadné dopravy se do Hořátve můžete dostat také po cyklostezce 0124, vedoucí z Kostelní Lhoty do Poděbrad. 19kilometrová trasa je rovinatého charakteru a tím vhodná i pro méně zdatné cyklisty nebo rodiny s potěrem. Po svých se můžete vydat z Nymburka po červené trase č. 0019, v Pístech pak odbočit doleva na žlutou a dál už pořád za nosem.

Hořátev je poprvé písemně zmíněna r. 1384. V současnosti má 830 obyvatel. V obci bylo vždy silné evangelické zastoupení, a to i přes habsburskou rekatolizaci, stejně jako v nedalekých Chlebích. Ihned po vydání Tolerančního patentu se k evangelické víře přihlásili kromě 2 rodin všichni tehdejší obyvatelé Hořátve a započaly práce na stavbě nové modlitebny – nejdříve finanční sbírka, později i samotná stavba modlitebny.

Historická Hořátev
Historická Hořátev

Toleranční patent (vydán 13. 10. 1781 Josefem II.) povoloval v českých zemích kromě katolického také další vyznání: augsburské (lutherské), helvétské (reformované = kalvínské), řeckokatolické a židovské. Do roku 1787 se k jiným náboženstvím přihlásilo v Čechách a na Moravě 78 000 osob, z toho 19 000 příslušníků augšpurské (luterské) církve a 59 000 členů helvetské církve, což byla necelá 2 % obyvatelstva. Příslušníci těchto náboženských menšin nejen že mohli svou víru vyznávat veřejně, ale mohli také vykonávat řemesla, do té doby vyhrazená pouze katolíkům, nabývat městských práv a zastávat veřejné úřady. Nově povolená vyznání mohla konat bohoslužby, jejich charakter však musel zůstat soukromý. Byly povoleny nekatolické sakrální stavby, nesměly však stát v centru měst a obcí, pouze na jejich okraji, vchod do nich nesměl být z hlavního veřejného prostranství (náměstí, ulice) a nesměly mít žádné obvyklé prvky sakrálních staveb – věže, zvonice ani zvony. Proto se dnes pro stavby tohoto typu používá slovo „modlitebna“ a dodnes zachované modlitebny z tohoto období mají podobu, která na první pohled neupoutá :-)

Evangelická modlitebna v Hořátvi - celkový pohled
Evangelická modlitebna v Hořátvi - celkový pohled

Vedle sakrálních staveb mohli příslušníci tolerovaných vyznání budovat také další – hřbitovy, školy, fary… Provoz všech těchto staveb a institucí museli hradit z vlastních zdrojů, kromě toho však každý nekatolík musel odvádět také desátek katolické církvi.

8. 4. 1861 vydává František Josef I. (tehdy ještě mladík :-)) Protestantský patent. Teprve ten nastoloval (v rakouské části monarchie, v Uhersku již od r. 1859) skutečnou náboženskou rovnost – rodiče po jeho vydání mohli svobodně rozhodovat o vyznání svých dětí (do té doby bylo možno k evangelictví přistoupit až v dospělosti), evangelické modlitebny směly mít věže a zvony. Evangelické církve směly vést křestní, oddací a úmrtní matriky a pořizovat z nich právně platné výpisy. Byly zrušeny poplatky, které dosud evangelíci museli odvádět katolickým učitelům, ačkoli své děti posílali do svých vlastních, nikoli katolických škol. Ohlášky sňatků se měly dít jen na evangelické bohoslužbě, v případě smíšeného evangelicko-katolického sňatku pak v obou církvích. Na území Čech a Slovenska platil Prostestantský patent až do r. 1949.

Modlitebna v Hořátvi - interiér
Evangelická modlitebna v Hořátvi - interiér

Evangelický sbor helvétského vyznání započal v Hořátvi svou činnost prakticky ihned po vydání Tolerančního patentu. Jeho prvním farářem se stal Ladislav Baka, pod jeho vedením místní evangelíci do r. 1786 vystavěli dřevenou modlitebnu, faru a školu. Povolení ke stavbě zděné evangelické modlitebny bylo získáno v roce 1791 a již za rok byl tento kostel postaven. Modlitebna byla vystavěna v klasicistním stylu a dokončena r. 1792. Jde o jednolodní stavbou bez odděleného presbytáře, završenou sedlovou, na západě zvalbenou střechou. Ke stěně se v ose váže dodatečně přistavěná předsíň (1811) s rozeklaným barokním štítem. Stěny o třech okenních osách jsou členěny lizénovými rámy a fabionovou římsou. Východní průčelí, ukončené štítem, se otevírá pravoúhlým vstupním otvorem s půlkruhovým nadsvětlíkem. Štít je probrán půlkruhovým okénkem. Západní stěna je členěna půlkruhově klenutým oknem.

Modlitebna Hořátev - předsín z r. 1811
Modlitebna v Hořátvi - předsíň z r. 1811

Ve 2. polovině 19. století řada evangelických sborů začala bořit nevyhovující a chátrající toleranční modlitebny a stavět nové honosné chrámy. Také v hořátevském sboru se vážně uvažovalo o přestavbě modlitebny a byl vypracován plán modernizace, a to tak, že k boční stěně měla být přistavěna věž a na protější stěně půlkruhová apsida. Dnes se jeví jako mimořádně šťastná okolnost, že k tomu nedošlo a že modlitebna zůstala zachována v původní historické podobě. Protože od té doby neprošla žádnou zásadní přestavbou, nese dodnes všechny znaky svého dobového omezení. Je jednou z mála evangelických tolerančních modliteben, které se jak po exteriérové, tak po interiérové stránce zachovaly do dnešní doby v původním autentickém stavu, proto byla také prohlášena kulturní památkou. Mobiliář je dodnes originální, stejně jako uspořádání lavic a kazatelny. V kostele se dochovala původní kazatelna a stůl Páně. Ze stříšky kazatelny visí dřevěné zvonky, které byly také po okraji stolu Páně, které se již nezachovaly. Také varhany jsou původní z roku 1874 a hrají. Prostor kostela pojme 300 osob. Napravo od vchodu sedali muži, nalevo ženy. Levá kruchta hostila obyčejně návštěvníky přespolní, na pravé kruchtě byl pan učitel se zpěváky.

Modlitebna v Hořátvi - historický detail
Modlitebna v Hořátvi - historický detail

V srpnu roku 1988 byly položeny nové střešní tašky na střechu kostela. Stalo se tak díky daru rakouských evangelíků a darem domácí Jeronymovy jednoty. Roku 2010 byla za přispění Státního zemědělského a intervenčního fondu rekonstruována fasáda, která mj. dostala původní barevnost. V letech 2017–18 pak proběhla velká rekonstrukce barokního krovu, poškozeného hnilobou a dřevomorkou. Na tuto rekonstrukci přispěli Ministerstvo kultury, Středočeský kraj, Nadace ČEZ, Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Nymburce a drobní dárci. Podařilo se tak zachránit a pro veřejnost znovu zpřístupnit jedinečnou památku. Více o hořátevské modlitebně a poslední rekonstrukci se můžete dočíst zde: www.modlitebna.cz.

Modlitebna v Hořátvi - barokní krov
Modlitebna v Hořátvi - barokní krov

Modlitebna Hořátev - poškozený krov
Modlitebna v Hořátvi - poškození krovu

Rekonstrukce krovu protézováním
Rekonstrukce krovu protézováním

Faráři, kteří v Hořátvi působili:

  • Ladislav Baka (1783–1820)
  • Jan Molnár (1820–52)
  • Jindřich z Tardy (1853–58)
  • Dr. Heřman z Tardy (1858–67)
  • František Kocián
  • Josef Kocián
  • Rudolf Kalda (1909–19)
  • Josef Kostkan (1919–52)
  • Jaromír Sklenář (1953–68)
  • Lubomír Linka (1969–80)
  • Vladimír Taich (1980–90)
  • administrátor Blahoslav Matějka (1990–95)
  • administrátor Pavel Dvořáček (1996–97)
  • Kateřina Roskovcová (1997–dosud)

Modlitebna v současnosti není veřejnosti přístupná. Chcete-li si prohlédnout interiér, lze tak učinit v době bohoslužeb v měsících duben-říjen každou neděli od 8.30 do 9.30 hod. V případě, že byste chtěli modlitebnu navštívit mimo tento čas a s větší skupinou, je možno domluvit si individuální prohlídku (zdarma). V takovém případě mne kontaktujte zprávou přes profil (alespoň 14 dní předem).

Potěší mne, když ke svému logu připojíte fotku dveří hlavního vstupu do modlitebny (dveře v přistavěné předsíni zezadu stavby, NE dveře za plotem viditelné ze silnice). 1 log = 1 zápis v logbooku, nelogujte prosím pod nějakými společnými značkami. Log kačera, kterého nenajdu ve fyzickém logbooku, mohu smazat. V keši není tužka, račte si donést vlastní psadlo :-) Buďte opatrní, dodržujte hint a vracejte kešku přesně na místo, ať i vaši následovníci mohou hledat nenápadně.

Přeji příjemný výlet :-)

 


ENGLISH (translated by translator)

The Evangelical Prayer Church in Horatev

This cache will take you to Hořátev, a small village near from Nymburk. In addition to public transport, you can also reach Hořátev along the bike path 0124, leading from Kostelní Lhota to Poděbrady. The 19-kilometer route is of a flat nature and is therefore suitable for less able cyclists or families with childrens. After your trip you can leave Nymburk on the red route No. 0019, then turn left in yellow on the Písty and continue on streight.

Hořátev is first mentioned in writing in 1384. It currently has 830 inhabitants. There has always been a strong evangelical representation in the village, despite Habsburg recatholization, as well as in the nearby village Chleby. Immediately after the issue of the Toleration Patent, all the then inhabitants of Hořátev were declared to the Evangelical Faith in addition to 2 families, and the work on the construction of a new church was started - the first financial collection, later the construction of the church.

Historical Horatev
Historical Hořátev

Tolerance patent (issued October 13, 1781 by Joseph II) allowed other clergy in the Czech lands as well: Augsburg (Luther), Helvetic (Reformed), Greek Catholic and Jewish. Until 1787, 78,000 persons entered into other religions in Bohemia and Moravia, of which 19,000 were members of the Augustus (Lutheran) churches and 59,000 members of the Helvetic Church, which was less than 2 % of the population. The members of these religious minorities were not only able to publicly confess their beliefs, but they could also perform crafts, which until then were reserved only for Catholics, to acquire municipal rights and to hold public authorities. Newly permitted denominations could perform worship, but their character had to remain private. Non-Catholic sacral structures were permitted, but they were not allowed to stand in the center of towns and villages, only at their margins, the entrance could not be from the main public area (square, street) and should not have any usual features of sacred buildings – towers, belfry, or bells. That's why the word "prayer house" is used today for this type of construction, and the preserved prayers of this period have a form that does not at first glance :-)

Evangelical Prayer Room in Hořátev - general view
The Evangelical Prayer Room in Hořátev – general view

In addition to sacral buildings, members of the tolerated religions could also build other - cemeteries, schools, parishes ... The operation of all these buildings and institutions had to be paid out of their own resources, except that every non-Catholic had to pay the tithing to the Catholic Church.

8. 4. 1861 published by Franz Joseph I. (at that time young man :-)) Protestant patent . Only in the Austrian part of the monarchy, in Hungary since 1859, he established true religious equality – after his release, the parents could freely decide on the confession of their children (until that time evangelicalism was possible until adulthood), the evangelical prayers were allowed to have towers and bells. The Evangelical Churches were allowed to hold baptismal, marriage and death records and to obtain legally valid extracts from them. The charges that the Evangelists had to pay to Catholic teachers, although they sent their children to their own rather than Catholic schools, were abolished. Marriage announcements should only be made on evangelical worship, in the case of mixed evangelical-Catholic marriages in both churches. On the territory of Bohemia and Slovakia, the Protestant patent was valid until 1949.

Evangelical Prayer Room in Hořátev - Interior
Evangelical Prayer Room in Hořátev - Interior

The Evangelical Corps of Helvetic Religion started its Hořátev activity just as soon as the Tolerance Patent was issued. His first pastor was Ladislav Baka, under his leadership the local evangelicals built a wood prayer room, a barracks, and a school in 1786. A permit to build a brick evangelical prayer house was acquired in 1791 and this church was built for a year. The prayer room was built in a classicist style and was completed in 1792. It is a single-walled structure without a separate presbytery, a gabled saddle, a west-hulled roof. To the wall is attached an upgraded hall (1811) with a jagged baroque shield. Walls of three window axes are divided by lysene frames and a fabion ledge. The east front, ending with a shield, opens with a rectangular inlet opening with a semicircular overhead. The shield is covered by a semicircular window. The western wall is divided by a semicircular vault.

The Evangelical Prayer Room in Hořátev - the hall from 1811
The Evangelical Prayer Room in Hořátev - the hall from 1811

In the second half of the 19th century, a number of evangelical churches began to ruin inappropriate and dying tolerance prayers and build new temple churches. Also, in the Hoffer church, the reconstruction of the church was seriously considered, and a modernization plan was drawn up, with the tower being built on the side wall and a semicircular apse on the opposite wall. Nowadays, it seems like an exceptionally happy fact that this has not happened and that the prayer room has been preserved in the original historical form. Since it has not undergone any major rebuilding since then, it still carries all the features of its time constraint. It is one of the few evangelical tolerance prayers that have been preserved to the present day in the original authentic state, both exterior and interior, and therefore it has also been declared a cultural monument. Furniture is still original, as well as the arrangement of benches and pulpit. The original pulpit and table of the Lord have been preserved in the church. There are wooden bells hanging from the pulp of the pulpit, which were also on the edge of the Lord's table, which no longer survived. Also organs are original since 1874 and plays. The space of the church occupies 300 people. To the right of the entrance sat men, to the left of a woman. The left hook was hosted by cross-country visitors, the teacher was the singer.

The Evangelical Prayer Room in Hořátev - historical detail
The Evangelical Prayer Room in Hořátev - historical detail

In August 1988, new roof tiles were laid on the roof of the church. It was thanks to the gift of the Austrian Evangelicals and the gift of Jeronym's Unity. In 2010, with the contribution of the State Agricultural and Intervention Fund, a façade was reconstructed which, among other things, got its original color. In the years 2017-18, a major reconstruction of the Baroque roof truss, damaged by rot and fungus Serpula lacrymans was carried out. The Ministry of Culture, the Central Bohemian Region, the CEZ Foundation, the Parish Corps the Evangelical Church of Czech Brethern in Nymburk and small donors contributed to this reconstruction. It has saved the public and made it unique to the public.

The Evangelical Prayer Room in Hořátev – baroque roof
The Evangelical Prayer Room in Hořátev – baroque roof

The evangelical Prayer Room in Hořátev – damaged roof
The Evangelical Prayer Room in Hořátev – damaged roof

Reconstruction of the truss by the prosthesis
Reconstruction of the truss by the prosthesis

The pastors who worked in Hořátev:

  • Ladislav Baka (1783-1820)
  • Jan Molnár (1820-52)
  • Henry of Tarda (1853-58)
  • Dr. Jerman of Tarda (1858-67)
  • Frantisek Kocian
  • Josef Kocian
  • Rudolf Kalda (1909-19)
  • Josef Kostkan (1919-52)
  • Jaromir Sklenar (1953-68)
  • Lubomir Linka (1969-80)
  • Vladimir Taich (1980-90)
  • Administrator Blahoslav Matějka (1990-95)
  • Administrator Pavel Dvoracek (1996-97)
  • Katerina Roskovcova (1997-present)

The prayer room is currently not accessible to the public. If you want to see the interior, you can do so in the months of April-October every Sunday from 8.30 am to 9.30 pm. In case you want to visit the church outside of this time and with a larger group, you can arrange an individual tour (free of charge). In that case, please contact me via the profile (at least 14 days in advance).

It will please me when you attach a photo of the main entrance door to the prayer hall (the door in the built-in hall from the rear of the building, NO the door behind the fence visible from the road). 1 log in web GC = 1 log in logbook entry, please do not log in under any common tags. I can delete a log of a tree I can not find in a physical logbook. There is no pencil in the cache you can make your own writing :-) Be careful, keep your hint and return the cache exactly where your followers might look inconspicuous.

I wish you a nice trip :-)

Additional Hints (Decrypt)

hcebfgerq anuber, "záz wrqah ehxh qybhubh"/ zvqqyr hc
ohqgr cebfvz arancnqav!/cyrnfr or vapbafcvphbhf!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)