Skip to content

AGT 112 Muzeum Teplice EarthCache

Hidden : 02/21/2019
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Regionální muzeum Teplice Mineralogie a paleontologie 112

Regionální muzeum v Teplicích je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje a ve svých historických, knihovních, archeologických a přírodovědných sbírkách spravuje, odborně zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti statisíce sbírkových předmětů. Jednou z těchto expozice je mineralogická a paleontologická expozice. Ty představují výběr mineralogických a paleontologických vzorků z některých nejdůležitějších či nejznámějších nalezišť v širším okolí Teplic. Vítejte na 112 pokračování AGT - Alkeho geo-earth-cache Tour.


Mineralogická expozice

Základem mineralogicko-geologických sbírek teplického muzea se v roce 1897 stala soukromá sbírka, která byla zakoupena od sběratele a pozdějšího kustoda A. H. Fassla. Poté se sbírky dlouho rozšiřovaly pouze příležitostnými dary, výměnami a koupěmi. Již tehdy zde převažovaly vzorky z Teplicka, Krušných hor a Českého středohoří. Nárůst sbírek byl oslaben v době první a druhé světové války. V roce 1947 se začaly rozšiřovat také vlastními sběry. Postupně se rozvíjela systematická dokumentace území města Teplice, Krušných hor, Slavkovského lesa, Tepelské plošiny, Doupovských hor, Českého středohoří i Severočeské hnědouhelné pánve. Zásluhou terénních sběrů bývalých kustodů jsou sbírky obohaceny vzácnými a estetickými vzorky minerálů z mnohých, dnes již zaniklých lokalit a ložisek. V současné době se sběrná a výzkumná terénní činnost soustřeďuje především na území Českého středohoří. Sbírkový fond mineralogicko-geologického oddělení dnes tvoří přibližně 20 000 vzorků.

Z tohoto množství tvoří mineralogická sbírka přibližně 10 000 vzorků z dokumentované oblasti a z ložisek našich i zahraničních se stejným nebo podobným typem mineralizace. Je zde také bohatá kolekce doplňující sbírku ve smyslu mineralogického systému.
 


Výběr mineralogických vzorků z některých nejdůležitějších či nejznámějších nalezišť v širším okolí Teplic je prezentován touto malou expozicí. Vystaveny jsou minerály nejvýznamnějších a v minulosti těžených rudních ložisek Krušných hor v teplickém regionu, jako byly Cínovec, Krupka, Vrchoslav a Moldava. Můžeme tak obdivovat nádherné a lesklé, černé krystaly (kroupy) cínové rudy kasiteritu, bohaté lupenité srostlice lithné slídy cinvalditu, krásné krystaly křemenů, pestrobarevné krychlové krystaly fluoritů, krystalky vzácného minerálu stolzitu, žlutohnědé krystaly scheeleitu, stříbřité lupeny molybdenitu, velké krystaly wolframitu, stříbronosný akantit a galenit, barevné sekundární minerály (malachit, azurit, mimetezit, olivenit apod.) a mnohé další. Dále jsou zde zastoupeny základní i vzácnější minerály z různých a dnes již většinou zaniklých dolů nebo povrchových velkolomů Severočeské hnědouhelné pánve. Mezi nimi nás jistě zaujmou zkřemenělá dřeva, tvarově i barevně variabilní srostlice krystalů sádrovce, zlatožluté krystaly markazitu a pyritu, namodralé vrstvy hematitu, sloupečkovité limonity, krystalky organického minerálu whewellitu nebo ukázky českého jantaru duxitu. Další skupinu tvoří minerály vulkanitů Českého středohoří. Zde mají jasnou převahu dutinové minerály ze skupiny zeolitů, jako jsou např. natrolit, apofylit, analcim, fakolit, chabazit, thomsonit, phillipsit a také vzácný zeofylit. Spolu s nimi se vyskytují též krystaly kalcitu a aragonitu. K zajímavostem zde patří také leštěný vzorek rud (galenit, sfalerit) z roztockého polymetalického ložiska.

Mezi vystavenými exponáty pak mají své zvláštní místo minerály z blízkého okolí Teplic. Vedle světoznámých aragonitů z Čičova, augitů z Paškapole a amfibolů z Lukova jsou zde také ukázky kalcitu a aragonitu ze Všechlap, opály z Žichova a české granáty (pyropy) v matečné hornině z okolí Třebívlic a Měrunic a řada dalších. V této skupině exponátů dominují rovněž minerály teplických termálních pramenů baryt a kalcit. Expozice je příležitostně doplňována novými zajímavými exponáty, získanými vlastní činností nebo formou darů.

Expozice mineralogie je na protilehlé zdi doplněna velkoplošnými fotografiemi, které na příkladech celé řady bývalých a dnes již zrekultivovaných velkolomů Severočeské hnědouhelné pánve dokumentují postupné proměny tzv. měsíční krajiny.
 

Paleontologická expozice

Expozice představuje zkameněliny všech geologických útvarů zastoupených na území okresu Teplice a v jeho nejbližším okolí, které jsou dochovány v paleontologické sbírce Regionálního muzea v Teplicích.
Jsou zde vystaveny vybrané ukázky fosilní mořské zvířeny druhohor z období svrchní křídy, dále třetihorní květena i zvířena zastoupená zejména souborem z prostoru hnědouhelné pánve a rovněž ukázky kosterních pozůstatků některých savců z období starších čtvrtohor. Expozice umožňuje svému návštěvníkovi vytvoření bližší představy o prehistorickém životě v oblasti Teplicka v období přibližně před 100 miliony lety až do dob pravěkého člověka.

Počátky muzejní paleontologické sbírky jsou spojeny se samotným založením teplické muzejní společnosti v roce 1894 a otevřením spolkového muzea pro veřejnost v roce 1897. Shromažďování nálezů zkamenělin však započalo již před rokem 1890.

Základem sbírky zkamenělin se stala původně soukromá sbírka Antona Hermanna Fassla, všestranného a neúnavného sběratele a zároveň pozdějšího muzejního kustoda. Muzejní společnost jeho soukromé sbírky zakoupila. Kolekce zkamenělin již tehdy obsahovala mnoho cenných vzorků fosilní flóry a fauny druhohor i třetihor z Teplic a okolí. Mnoho z těchto vzácných nálezů bylo předmětem odborného zájmu tehdejších věhlasných paleontologů, jakými byli například Paul Menzel či Gustav Carl Laube.

Část nashromážděných nálezů zkamenělin pochází také z období první třetiny 20. století a nezanedbatelnou část sbírky pak tvoří materiál ze současných vlastních sběrů prováděných od roku 1995.


Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) V expozici vyhledejte tyto minerály a napište mi jejich jména

2) V expozici naleznete ukázky zkamenělin šišek. Uveďte alespoň jeden druh této šišky a místo jejího nálezu.

3) Napište mi alespoň dva druhy živočišných hub, které se v expozici nachází.

4) Který exponát v celé expozici je největší?

5) Který minerál je typický pro duchcov a je zde staveno několik jeho vzorků.

6) Úkol: Vytvořte fotografii sebe v expozici tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu. Vaše fotografie bude ozdobou mé cache.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

 

Zdroje:

Web: Wikipedie
Web: Geology.cz
Oficiální webová prezentace muzea
Publikace: Geologické rozhledy

Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Publikace: Geology Academy
Jiné: Geologická mapa ČR AVČR rok vydání 2012

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)