Skip to content

AGT 113 Vavrova skala EarthCache

Hidden : 02/22/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vavrova skála / Na Skále Přírodní památka 113

Vítejte na dalším pokračování AGT - Alkeho Geo-earth-cache Tour. Dnes je naším cílem rulový skalní útvar modelovaný mrazovým zvětráváním. Tento útvar, který je zároveň přírodní památkou, je výjimečně situován mimo zalesněné hřbety Žďárských vrchů a tvoří pohledově exponovanou kupu nad obcí.

GEOLOGIE

Skalní útvar (nazývaný Vávrova skalka) na západním svahu Pohledecké skály v Pohledeckoskalské vrchovině se nachází na pruhu silně migmatitizovaných ortorul na rozhraní svrateckého krystalinika a strážeckého moldanubika.

Je tvořen rulou, což je hornina vzniklá za vysokého stupně regionální metamorfózy při přeměně rozsáhlých horninových celků, kdy teplota a tlak dosahují značné výše. Ruly patří ke krystalickým břidlicím. Ruly vzniklé z vyvřelin se nazývají ortoruly, ruly vzniklé metamorfózou sedimentů jsou pararuly. Ruly se vyznačují rovnoběžnou stavbou (břidličnatostí), která může mít různý vnější vzhled, např. zrnitá s nevýrazným usměrněním slíd, plástevná se souvislými slídovými pásky, okatá s čočkami světlých nerostů, stébelnatá aj. Zrno mají ruly jemné až hrubé. Jedna z nejhrubších rul je např. rula vyskytující se na Liberecku, tzv. ještědská rula. Barva je světle šedá, šedá, tmavošedá, žlutavá, hnědá až červenavá. Od granitu se rula liší zbřidličnatěním (plošným uspořádáním minerálů kolmo na směr tlaku). Podobně jako ve svorech se v ní nachází někdy v menším množství i granáty. Má rovnoběžně proužkovitý vzhled, v němž se střídají světlé proužky křemene a živců s tmavšími proužky slídy - zvláště biotitu. Pevné, nezvětralé ruly se místně používají jako stavební kámen. Rula však snadno zvětrává, proto jako stavební materiál není příliš vhodná. Přesto se zejména pro svou dekorativnost ve stavebnictví používá na schody a chodníky nebo jako štěrk.
 


Procesy mrazového zvětrávání ve straších čtvrtohorách byl zformován do podoby bloku s výraznou paralelní strukturou vodorovných puklin.

Mrazové zvětrávání vzniká tlakem mrznoucí vody v mikroskopických trhlinkách hornin. Mrznoucí voda zvětšuje svůj objem, až se postupně začne trhlina prostřednictvím krystalizační síly zvětšovat. Mrazové zvětrávání probíhá nejintenzivněji v oblastech, kde teplota mezi dnem a nocí přechází přes 0 °C. Ke kongelifrakci tedy dochází v horských, subpolárních a periglaciálních oblastech. Mrazovým zvětráváním dochází např. k rozpadu žuly (granitu) na kvádry. Kolem skály jsou vytvořeny jen mělké ochrické půdy s kyselou půdní reakcí.

KVĚTENA

Skála je porostlá pokryvnou vegetací lišejníků Lecanora badia, Gyrophora hirsuta, Cetraria glauca, mechorostů Andreaea rupestris, Cynodontium polycarpum, Polytrichum piliferum a dalších. V ochranném pásmu kolem skály jsou vytvořena oligotrofní lada svazu Violion caninae s dřevinnými nálety jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia), břízy bělokoré (Betula pendula), bezu červeného (Sambucus racemosa), vrby ušaté (Salix aurita) a jejího křížence s v. slezkou (Salix x subaurita). V druhově chudé vegetaci rostou borůvka černá (Vaccinium myrtillus), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), smilka tuhá (Nardus stricta), vřes obecný (Calluna vulgaris), hvozdík kropnatý (Dianthus deltoides) a mizející populace kociánku dvoudomého (Antennaria dioica).

ZVÍŘENA

Území obývají ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), ťuhýk obecný (Lanius collurio), aj. Za potravou sem zalétá často poštolka obecná (Falco tinnunculus).

VYUŽITÍ

Pohledově exponovaný skalní útvar je značně navštěvován a využíván horolezecky, přičemž dochází k pálení ohňů, pohazování odpadků a k poškozování skály vyrýváním nápisů. Proto je nutno zajišťovat sanaci prostředí skály a v jejím okolí redukci nadměrného dřevinného náletu, příp. pomístné kosení travních společenstev nebo obnovení regulované pastvy.


Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Jakou horninou je skalní útvar tvořen?

2) Co je to mrazové zvětrávání a při jakých podmínkách probíhá?

3) Na skalním útvaru můžeme pozorovat pukliny. V jakém úhlu tyto pukliny jsou s vodorovinou?

4) Určete výšku, šířku a hloubku skalního útvaru.

5) Úkol: Vytvořte fotografii sebe v místě výchozích souřadnic tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu. Vaše fotografie bude ozdobou mé cache.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

 

Zdroje:

Web: Wikipedie
Web: Geology.cz
Infocedule v místě
Publikace: Geologické rozhledy

Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Publikace: Geology Academy
Jiné: Geologická mapa ČR AVČR rok vydání 2012

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)