Skip to content

KK 2019 - Stara Uhlava Traditional Cache

Hidden : 03/13/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Přírodní památka Stará Úhlava se nachází v okrese Klatovy, asi 1,5 km jihovýchodně od obce Švihov a 0,75 km západně od obce Kokšín. Chráněné území o výměře 0,5855 ha představuje zbytek starého meandrujícího koryta řeky Úhlavy, které leží mezi regulovaným řečištěm Úhlavy a zalesněným vrchem Švábí.

Další keš ze vznikající série KK byla opět založena poblíž trasy turistického pochodu Klatovský karafiát (2019).
Přírodní památka Stará Úhlava

mapka umístění lokality
Orientační mapa přírodní památky Stará Úhlava

Řeka Úhlava, která byla dříve uváděna i pod názvem Bradlava, mívala v oblasti Švihova tok s mnoha zákruty a meandry. Díky tomu bývala široká údolní niva dle historických záznamů v minulosti velmi podmáčená a odehrávaly se zde četné záplavy. Z tohoto důvodu byly v letech 1935 – 1948 zrealizovány plošné meliorace zdejších pozemků a bohatě meandrující tok řeky Úhlavy byl napřímen a upraven od obce Malechov k obci Švihov.


srovnaání 19. a 21. století
Srovnání tvaru řečiště před regulací (18. století - vlevo) a v dnešní podobě (stav 2018 - vpravo)

Břehy regulovaného toku byly později osázeny vlhkomilnými dřevinami, zejména javory. Část přírodního koryta se tím oddělila a dále se již vyvíjela jako neprůtočné jezero. Proto tedy Stará Úhlava – staré koryto řeky. Dnešní tok řeky je spíše nevzhledným umělým kanálem.


srovnané řečiště
Současný narovnaný vodní tok řeky Úhlavy

Regulací toku byly odříznuty četné meandry, z nichž vznikly slepé tůně. Tyto zbytky meandrů byly postupně zavezeny a srovnány s okolním povrchem. Území dnešní přírodní památky Stará Úhlava patří k jednomu z posledních nezavezených meandrů. Díky zachování části původního řečiště máme možnost vidět, jak řeka vypadala před spoutáním do narovnaného koryta. Fragment slepého říčního ramene s funkční tůní mohl být ještě delší, pokud by již dříve nedošlo k zavezení úseku starého koryta navazujícího v podobě liniového vrbového porostu.


pohled na tůně
Pohled na PP Stará Úhlava (jednolitá tůň)

Zbytek starého říčního ramene je trvale zaplavený vodou a vytváří jednolitou tůň, což umožňuje existenci a rozvoj vodní vegetace. Voda v tůni není stojatá, nevýrazně proudí. Do starého říčního ramene se dostává voda ze sběrného příkopu při úpatí vrchu Švábí. Tento příkop byl vybudován pro odvodnění přilehlých pozemků v návaznosti na regulaci řeky.

Chráněné druhy živočichů – Otakárek fenyklový, kuňka žlutobřichá, ropucha obecná, ještěrka obecná, slepýš křehký, užovka obojková, čáp bílý, koroptev polní, ledňáček říční, žluva hajní, vlaštovka obecná, ťuhýk obecný.

Chráněné druhy rostlin – ostřice nedošáchor, stulík žlutý, rdest ostrolistý, rdest tupolistý, šípatka střelolistá

Maloplošné chráněné území – přírodní památka Stará Úhlava  – o celkové výměře 0,5855 ha bylo vyhlášeno 1. května 1988.

Stará Úhlava

Přírodní památka Stará Úhlava zvyšuje ekologickou i estetickou hodnotu krajiny a je regionálně zcela výjimečná. Příroda nám ukazuje, jaké krásy umí vytvořit, aby zmírnila průtok vody v krajině a zabránila tak nežádoucím povodním. Škoda je, že si člověk ničeho neváží a pro kus půdy je schopen doslova spoutat řeku do betonu.

SÉRIE „KK” - KLATOVSKÝ KARAFIÁT

Členové turistického odboru KČT Klatovy se v roce 2010 rozhodli založit určitou „keškovou” tradici. Ta se sestává ze založení keše vždy poblíž trasy aktuálního ročníku tradičního turistického pochodu Klatovský karafiát, ke kterému je vydána i speciální limitovaná série CWG. Tyto CWG jsou vždy vložena a připravena pro první nálezce aktuální „karafiátové” kešky daného ročníku a pak v den konání turistického pochodu.

V rámci této tradice již vznikly tyto keše:

Additional Hints (Decrypt)

zabubfgebz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)