Skip to content

Po stopách andělů Mystery Cache

Hidden : 03/15/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


logo Loreta Rumburk

Die Liste in Deutsch ist unten

Barokní mariánské poutní místo Loreta Rumburk dnes slouží jako učebnice architektury pod širým nebem, ostrov klidu a zážitků. V celoročně přístupném barokním skvostu severních Čech se konají prohlídky, výstavy, koncerty a kulturní akce pro dospělé i rodiny s dětmi.

Loretánská kaple byla postavena počátkem 18. století podle plánů architekta J. L. Hildebrandta na základě přání Antonína Floriána knížete z Liechtensteina. V restaurovaném ambitu s rozsáhlou nástropní výmalbou ze života Panny Marie se nachází kaple Svatých schodů. Ve vstupní budově je k vidění Expozice církevního umění Šluknovska a stálá výstava o historii Lorety s interaktivními a multimediálními prvky. O kapli s ambitem do roku 1950 pečovali řeholníci z přilehlého kapucínského kláštera u sv. Vavřince. Soukromou památku dnes spravuje rumburské děkanství.

Kešku v předsíni Lorety Rumburk je možné odlovit v otevírací době kulturní památky. Vylušti 12 úkolů. Je možné je řešit na přeskáčku. Z vyluštěných číslic vynechej všechny opakující se. Použij zbylé tři a otevře se přístup ke kešce.


Keš se nachází na výchozích souřadnicích.


Otázky

 1. Loreta v Rumburku se postavila poblíž kapucínského kláštera a kostela sv. Vavřince. Ve kterém roce kostel posvětil litoměřický biskup Jaroslav Ignác hrabě ze Šternberka? Letopočet ciferuj.
 2. Sečti hlavy andělů z fresky na průčelí klášterního kostela sv. Vavřince.
 3. Sečti počet soch na kamenném zábradlí před vstupní budovou Lorety v Rumburku.
 4. Sečti počet soch držících v náručí dítě - malého Ježíška. Sochy znázorňují příbuzné Panny Marie.
 5. Sochy na zábradlí původně nestály. Po dostavění loretánské kaple je sochař Franz Biener se s svými pomocníky umístil na její plochou střechu. Stalo se tak ve stejném roce, v němž byl skotský námořník Alexander Selkirk zachráněn z pustého ostrova Más a Tierra u pobřeží Chille. Loreta v Rumburku byla jedinou takto ozdobenou loretánskou kaplí na světě. Letopočet ciferuj.
 6. Sochy byly na své nynější místo před vstupní budovu Lorety přemístěny ve stejném roce, kdy se v Rumburku narodil Franz Xaver Chwatal, pianista, hudební skladatel a pedagog. Kdy se tak stalo? Sečti číslice letopočtu.
 7. Sečti počet všech ciferníků hodin na věži vstupní budovy.
 8. Loretánská kaple stála nejprve dlouho osamocená a trpěla nepřízní počasí. Zjisti letopočet zahájení výstavby vstupní budovy a ambitu kolem Lorety. Jedná se o stejný v rok, v němž byla Marie Terezie korunována českou královnou. Není to náhoda. Obřadu se v Praze zúčastnil také Josef Václav kníže z Liechtensteina. Císařský vojevůdce a majitel rumburského panství poté odjel z Prahy do Rumburku. Zde položili základní kámen ambitu, který sloužil jako útočiště pro poutníky. Letopočet ciferuj.
 9. Kolik loveckých rohů je na znaku Josefa Václava z Liechtensteina a jeho ženy Anny kněžny z Liechtensteina? Znak je nad vchodem do Lorety a říkám nám, kdo dal budovu postavit.
 10. Z kolika částí se skládá kulaté okénko s barevnými skly na kapli stojící na pravém rohu vstupní budovy. Útvar uprostřed upomíná na jazyk sv. Jana Nepomuckého, jemuž byla kaple původně zasvěcena.
 11. V areálu Lorety Rumburk se stavělo od doby baroka až do počátku 20. století. Jako poslední se v jižní části ambitu vybudovala kaple sv. Josefa. V jakém roce byla posvěcena? Ve stejném roce poprvé vyšla kniha "Devatero pohádek" a do kin šla veselohra "Anton Špelec, ostrostřelec". Letopočet ciferuj.
 12. To nejcennější se ukrývá uvnitř loretánské kaple. Za zdejší sochou Černé Matky Boží Loretánské přicházeli poutníci ze severních Čech a Horní Lužice. Prosili ji o pomoc nebo děkovali za uzdravení. Socha byla pořízena v Itálii roku MDCXCIV. Letopočet převeď na arabské číslice a sečti je.Bezeichnung:  Auf Engelsspuren

Die barocke Marienwallfahrtsstätte Loreto Rumburk dient heutzutage als Lehrbuch der Architektur unterm freien Himmel, eine Insel der Ruhe und der Erlebnisse.  Im ganzjährig zugänglichen barocken Kleinod in Nordböhmen finden Besichtigungen, Ausstellungen, Konzerte und Kulturaktionen für Erwahsene  und Familien statt. Erbaut wurde die Loretokapelle am Anfang des 18. Jahrhunderts nach Bauplänen des Architekten
J.L.Hildebrandt auf Wunsch von Anton Florian Fürst von Liechtenstein. Im restauriertem Kreuzgang mit umfangreichen Deckenmalereien aus dem Leben der Jungfrau Maria befindet sich die Kapelle der Heiligen Stiege. Im Einganggebäude befindet sich eine Exposition sakraler Kunst  aus dem  Schluckenauer Gebiet und eine Dauerausstellung über die Geschichte des Loreto mit interaktiven und multimedialen Elementen. Die Kapelle mit Kreuzgang wurde bis zum Jahre 1950 von Ordensbrüdern aus dem anliegenden Kapuzinerkloster des Hl. Laurentius betreut. Das private Kunstdenkmal wird heutzutage vom Rumburger Dekanat verwaltet.

Zur Öffnungszeit des Kulturdenkmals kann man den Cache im Vorraum der Loreto finden. Löse 12 Aufgaben. Die Aufgaben kann man auch abwechselnd lösen. Von allen gelösten Ziffern lasse die weg, die sich wiederholen. Verwende die restlichen drei und der Zugang zum Cache öffnet sich.

http://www.loretarumburk.cz/de/

 1. Loreto in Rumburk wurde in der Nähe des Kapuzinerklosters und der Kirche des Hl. Laurentius erbaut. In welchem Jahr wurde die Kirche vom Leitmeritzer Bischof Jaroslav Ignaz Graf von Sternberg eingeweiht ? Addiere die Ziffern  der Jahreszahl  immer bis zum Einzifferergebnis.
 2. Zähle die Engelsköpfe auf der Freske  an der Vorderseite der Klosterkirche des Hl. Laurentius.
 3. Addiere die Statuenzahl auf dem Steingeländer vor dem Einganggebäude der Loreto in Rumburk.
 4. Zähle die Statuenzahl, die am Arm ein Kind tragen – das Jesukind. Die Statuen stellen die Verwandtschaft der Jungfrau Maria dar.
 5. Die Statuen standen ursprünglich nicht auf dem Geländer. Nach Baubeendung der Loretokapelle stellte sie der Bildhauer Franz Biener  mit seinem Gehilfen auf das flache Dach. Dies geschah im gleichem Jahr, in dem der schotische Matrose Alexander Selkirk von der leeren Insel Más a Tiera bei der chilenischen Küste gerettet wurde. Loreto in Rumburk war die einzige mit einer solchen Verzierung auf der Welt. Addiere die Ziffern der Jahreszahl.
 6. Die Statuen wurden auf den jetzigen Platz vor das Einganggebäude der Loreto im gleichem Jahr umgesetzt, in dem in Rumburk  Franz Xaver Chwatal, Pianist, Komponist und Pedagoge geboren wurde. Wann geschah dies? Addiere die Ziffern der Jahreszahl.
 7. Zähle die Zahl aller Zifferblätter an der Turmuhr des Einganggebäudes.
 8. Die Loretokapelle stand lange Zeit vereinsamt und leidete durch Wetterverhältnisse. Ermittle den Baubeginn des Einganggebäudes und des Kreuzganges um das Loreto. Es handelt sich um das gleiche Jahr, in dem Maria Teresia zur Böhmischen Königin gekrönt wurde. Es ist kein Zufall. An der Zeremonie in Prag nahm auch Josef Wenzel Fürst von Liechtenstein teil. Der kaiserliche Feldherr und Inhaber der Rumburger Herrschaft reiste danach nach Rumburk. Hier legte er den Grundstein zum Kreuzgang, der als Zuflucht für Pilger diente.  Das Fürstenpaar zahlte den Bau. Addiere die Ziffern  der Jahreszahl.
 9. Wieviel Waldhörner sind im Wappen von Josef Wenzel von Liechtenstein und seiner Ehefrau Anna Fürstin von Liechtenstein? Das Wappen befindet sich über dem Loretoeingang und teilt uns mit, wer das Gebäude erbauen ließ.
 10. Aus wievielen Teilen bunter Gläser ist das runde Fenster  der Kapelle, die in der rechten Ecke des Enganggebäudes steht, zusammengesetzt? Das Gebilde in der Mitte erinnert an die Zunge des Hl. Johannes von Nepomuk, dem die Kapelle ursprünglich eingeweiht war.
 11. Im Loretoareal Rumburk wurde seit der Barockzeit bis zum Anfang des 20. Jahrhundert gebaut. Als letzter Bau wurde in der Südseite des Kreuzganges die Kapelle des Hl. Josef errichtet. In welchem Jahr wurde sie eingeweiht? Im gleichem Jahr wurde zum ersten mal das Buch„Devatero pohádek“( Neunerlei Märchen) herausgegeben und im Kino lief die Komödie „Anton Špelec ostrostřelec“. Addiere die Ziffern der Jahreszahl.
 12. Das kostbarste verbirgt das Innere der Loretokapelle. Zur hiesigen Schwarzen Mutter Gottes von Loreto kamen Pilger aus Nordböhmen und der Oberlausitz.  Sie baten um Hilfe oder dankten  für ihre Genesung. Die Statue wurde in Italien im Jahre MDCXCIV beschafft. Übertrage die Jahreszahl in arabische Ziffern und addiere sie.

Additional Hints (No hints available.)