Skip to content

Neverjetne gore: Na planincah luštno biti Mystery Cache

Hidden : 05/30/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


English description

Gorenjsko pokrajino, kot že ime nakazuje, zaznamujejo gore. Povezanost Gorenjcev z gorami se kaže tudi v kulturi, dokaze o tem pa hranijo muzeji, ki predstavljajo gorske zgodbe kot del naše skupne preteklosti.

V Loškem muzeju v Škofji Loki so predstavljeni Lubnik in predmeti iz bakrene dobe, v Medobčinskem muzeju Kamnik je poudarjeno planšarstvo – življenje na Veliki planini, v Tržiškem muzeju je izpostavljena smučarska tekma na Zelenici, v Čebelarskem muzeju v Radovljici plemenilne postaje, ki jih srečamo na poti proti Roblekovem domu, v Gorenjskem muzeju v Kranju se spominjajo 40. obletnice slovenskega vzpona na Everest, za katerega so se pripravljali na Joštu, v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pa Planinski raj v karikaturah prikaže odnos do gora nekoč in danes, ki ga lahko ponotranjimo na primeru Golice. Gore in muzeji so v obdobju med majem 2019 in septembrom 2020 postali prave zakladnice!

Na planincah luštno biti

 

Uganka nas popelje po stalni zbirki Na planincah luštno biti v Medobčinskem muzeju Kamnik, ki je na izhodiščnih koordinatah. Zaklad je na recepciji, zaklenjen s kombinacijsko ključavnico. Za pridobitev prave kombinacije je treba opraviti nekaj nalog.

Pred vstopom v muzej je treba na virtualni stopnji Tablica pridobiti podatek, brez katerega ni mogoče dobiti vpisnega dnevnika. Na koordinatah virtualne stopnje Tablica poišči modro tablico z večjo belo številko na sredini. Dobiš vrednost X. Da dobiš manjkajoče vrednosti od A do F, bo treba odgovoriti na nekaj vprašanj, ki se nanašajo na stalno zbirko. Priporočamo natančen ogled razstave. Interakcija z muzejskim osebjem ni potrebna.

Najstarejši doslej znani dokazi o človekovi dejavnosti na Veliki planini datirajo v bronasto dobo. Sekira iz Tihe doline in številni odlomki lončenih posod iz Pečic so stari okoli 3200 let. So bili prvi obiskovalci planine in gora lovci, nabiralci, rudarji ali pastirji? Morda vse hkrati. Neutrudni raziskovalci gora še vedno iščejo odgovore na to vprašanje. Seštej vse števke v obeh rojstnih letnicah Toneta Cevca in Vlasta Kopača (vrednost A).

Velika planina je največja pašna planina v Sloveniji. Nesporni dokazi za pašo drobnice so zvonci in kemblji. Eden najstarejših zvoncev (iz 1. stoletja našega štetja) je bil najden na dogonski poti na Veliko planino nad sv. Primožem. Preštej koliko zvoncev je na razstavi (vrednost B).

Sezonska paša je postala glavna gospodarska panoga planine, ki se v sodnih zapisnikih omenja kot Velika konjska planina. Skozi stoletja se je pašna živina spreminjala. Danes se na planino vrača cikasto govedo – avtohtona pasma krave. Seštej števke v letnici, ko je bila Velika planina omenjena kot Velika konjska planina (vrednost C).

Pečat velikoplaninski krajini je nekoč dajala ovalna arhitektura. Tovrstna gradnja bajt se je začela že ob koncu 16. oziroma v začetku 17. stoletja, dokaz za to so arheološke najdbe. Leta 1945 so bile bajte požgane. Le Preskarjevi so postavili enako – ovalno, kot je bila nekoč: z izbo in ovalom, v katerem je bil prostor za živino. Postala je muzej. Skromna pastirjeva izba, v kateri je imel pograd, odprto ognjišče in police za posodo, je zadoščala za kratko poletno sezono. Preštej vse predmete v vitrini z arheološkimi predmeti, najdenimi Na stanu, med Kocjanovo in Hbanovo bajto (vrednost D).


Levo: Bronast zvonček, 1. stoletje našega štetja, Sušave – Pasje pečine (foto: Janja Železnikar)
Na sredini: Rekonstrukcija ognjišča velikoplaninske bajte in pastirjeva oprava (foto: Janja Železnikar)
Desno: Trniči in pisave za trniče iz zbirke Vlasta Kopača (foto: Tomaž Lauko)

V prostem času so pastirji izdelovali trniče – slane sirčke iz skute, s kislega mleka posnete smetane in soli. Okrasili so jih s pisavami za trniče, sušili nad odprtim ognjiščem in ob povratku v dolino podarili svojim srčnim izbrankam. Preštej vse originalne pisave za trniče, vključno s tistimi v stenski omari (vrednost E).

Pastirji pasejo, molzejo krave, kosijo travo, delajo tlako (čiščenje gozda, poti …). Nekoč so si čas krajšali z izdelavo lesenih igrač – buš, pip, kuhinjskih pripomočkov itd., danes je na planini skoraj vse kot v dolini. Preštej število relativno celih pip v vitrini (vrednost F) - brez dveh posameznih pokrovčkov za pipe.

 

Kontrolna vsota: A + B + C + D + E + F + X = 131

Ključavnico odklenem po formuli:

E * ( A + C - X) + X + B + 1 - D + 2 * F = YYYY

 

V vseh zakladih se nahaja žig in kdor bi jih želel zbirati, si lahko natisne brošuro (klikni za prenos).
Opozorilo: Kot lastnik zaklada zagotavljam, da je ta datoteka na povezavi varna za prenos. Geocaching HQ ali pregledovalec ni preveril morebitne zlonamerne vsebine. Datoteko prenašate na lastno odgovornost.

 

Odpiralni časi:
Poletni čas: (April - Oktober), od torka do sobote od 10. do 18. ure.
Zimski čas: (November – Marec), od torka do petka od 8. do 16. ure, sobota od 10. do 16. ure.
Nedelje, ponedeljki in prazniki (razen izjem) zaprto. Vstopnina za odrasle je 3 €, za upokojence 2,5 €, za šolsko mladino 1,5 € in za družine 6 € (ne glede na število članov).

Skupna vstopnica za vseh šest muzejev znaša za odrasle 8 €, za družine 17 € in za upokojence in šolsko mladino 6 €.

Brezplačni ogledi muzeja in razstav: 8. februar – državni kulturni praznik, 18. maj – mednarodni dan muzejev, 3. sobota v juniju – poletna Muzejska noč, 3. december – Ta veseli dan kulture.

 

As its name indicates, the Gorenjska region is distinguished by mountains (gore means mountains). People of Gorenjska have always lived in close connection with mountains, which is evident from their culture and their past, preserved in museums. Stories from the mountains are a part of the history we share, which can be found in the museums.

Škofja Loka Museum presents Lubnik mountain and items from the Copper Age, Intermunicipal Museum Kamnik introduces Alpine dairy farming and life at Velika planina, Tržič Museum highlights the ski competition at Zelenica, Museum of Apiculture in Radovljica presents breeding stations which are located on the way to the Roblekov dom mountain hut on Mt. Begunjščica, Museum of Gorenjska in Kranj pays tribute to the 40th anniversary of the first Slovenian ascent of Mount Everest, the preparation of which took place at Jošt mountain in Kranj, the Slovenian Alpine Museum in Mojstrana with its exhibition Mountain Paradise invites visitors to reflect upon our past and present attitude to mountains, which can be internalized on Golica mountain. By May 2020, mountains and museums will become a treasure of adventure!

Life in the Kamnik Mountains

 

The coordinates will place you at the Intermunicipal Museum Kamnik, where you will find the cache at the reception. It is locked with a combination lock and to get the right combination you will need to find the answers to some questions, all of which can be answered by a visit of the permanent exhibition Life in the Kamnik Mountains.

Before you enter the museum and sign the logbook, you have to get a key information for the calculation at Tablica virtual stage. Go to the virtual stage Tablica, find a blue tablet with a big white number written in the middle. You get value X. To get the missing values from A to F, you will need to answer some questions. We recommend you see the exhibition. There is no need for interaction with the museum staff.

The earliest known evidence of human presence in Velika planina alpine pasture plateau dates to the Bronze Age. The axe from Tiha dolina and numerous fragments of pottery from Pečice are from 3200 years ago. Were the first visitors of alpine pastures and mountains hunters, pickers, miners or shepherds? Perhaps all of this. Inexhaustible mountain researchers are still looking for answers to these questions. Sum up all the numbers in the birth year of Tone Cevc and Vlasto Kopač (value A).

Velika planina is the largest alpine pasture plateau in Slovenia. Bells and clappers prove the pasture conclusively. One of the oldest bells (from 1st century AD) was located on the herdsman path to Velika planina above sv. Primož mountain. Count how many bells are there at the exhibition (value B).

Seasonal pasture became the main activity at the alpine pasture plateau, which is mentioned in the court records as Velika konjska planina. The type of grazing livestock has changed throughout the centuries. Nowadays, an indigenous breed of cows called cika is coming back to the alpine pasture. Sum up the numbers of the year when Velika planina was mentioned as Die Gross Ross Alben (value C).

The landscape of Velika planina was once distinguished by oval cottages. The beginnings of such architecture date to the end of the 16th century and the early 17th century. In 1945, the cottages were burnt down. Only the Preskar family built a new cottage that was oval as in the past, the oval part housed the cattle. The cottage was turned into a museum. A modest room for a shepherd included a simple bed, open fire and a shelf for pots. This sufficed for the brief summer season. Count the exhibited archaeological objects that were found on location Na stanu, between Kocjan's and Hban's cottages (value D).


Left: Bronze bell, 1st century AD, Sušave – Pasje pečine (photo by Janja Železnikar)
Middle: Reconstructed fireplace of a cottage from Velika planina and shepherd's attire (photo by Janja Železnikar)
Right: Trnič hard cheese and trnič wooden moulds from the collection of Vlasto Kopač (photo by Tomaž Lauko)

In their spare time, shepherds would make trnič – salty cheese made of cottage cheese, cream from sour milk and salt. Trnič was decorated with special wooden seals and dried above the open fire. When shepherds returned from the mountains, they give the hard cheese (trnič) to their sweethearts. Count the original wooden seals, including those in the cabinet on the left (value E).

The shepherds herd their cattle, milk cows, mow the grass, clear the forest and the paths, etc. In the past sheperds made wooden toys, pipes, kitchen utensils, etc. in their spare time. Today, life on the mountain is not much different from that in the valley. Count the number of a well-preserved pipes in the showcase (value F) - do not add two pipe caps to the sum.

 

Checksum: A + B + C + D + E + F + X = 131

Unlock the combination lock by using the formula:

E * ( A + C - X) + X + B + 1 - D + 2 * F = YYYY

 

You will find stamps in caches. In case you want to collect them, print the leaflet (click to download).
Alert: As the geocache owner, I ensure that this linked file is safe to download. It has not been checked by Geocaching HQ or by the reviewer for possible malicious content. Download the file at your own risk.

 

Opening hours:
Summer time: (April - October), Tue-Sat 10am to 6pm.
Winter time: (November – March), Tue-Fri 8am to 4 pm, Sat 10am to 4pm.
Closed on Sundays, Mondays and holidays. Entrance fee: 3 € (adults), 2.5 € (seniors), 1.5 € (school youth), 6 € (families).

Joint ticket for all six museums: 8 € (adults), 17 € (families), 6 € (seniors and school youth).

Free visits of the museum: 8 February (National Day of Culture), 18 May (International Museum Day), 3rd Saturday in June (Summer Museum Night), 3 December (Merry Day of Slovenian Culture).

Additional Hints (No hints available.)