Skip to content

MNK - Kamienica Szołayskich [PL/EN] Letterbox Hybrid

Hidden : 05/22/2019
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Muzeum Narodowe w Krakowie

Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie i mieści się przy Placu Szczepańskim 9. Tam też znajdziedzie skrytkę, ale żeby ją otworzyć, potrzebujecie kodu ukrytego na współrzędnych startowych.

Dostęp do skrytki

Godziny otwarcia Kamienicy (przerwa techniczna: 13-14):
• poniedziałek: nieczynne
• wtorek-piątek: 10-16
• sobota: 10-17
• niedziela: 10-16

Skrytka znajduje się w przestrzeni ogólnodostępnej, więc nie nie ma potrzeby kupowania biletów ani wchodzenia w jakiekolwiek interakcje z personelem Muzeum.

Skrytka została umieszczona za zgodą Dyrekcji Muzeum, a pracownicy są o niej poinformowani.

Jak znaleźć skrytkę?

Użyj mapy z galerii lub tej instrukcji. Po wejściu do budynku od strony Placu Szczepańskiego skęcamy w lewo, przechodzimy przez sklep, następnie przez szatnię i skręcamy w korytarz w prawo. Jest to droga do windy. Kiedy jednak znajdziemy się w tym korytarzu, od razu rozpoznamy skrytkę geocache, która jest odpowiednio oznaczona.

Jeśli wchodzimy od ul. Szczepańskiej, kierujemy się prosto do drzwi na dziedziniec. Wchodzimy na dziedziniec i przechodzimy na wprost do oszklonych drzwi. Wchodzimy przez te drzwi i jesteśmy w korytarzu, w którym znajduje się skrytka.

Skrytka

Do otwarcia skrytki potrzebujesz liczby zaszyfrowanej w kodzie QR, który znajduje się na współrzędnych startowych. Nie ma potrzeby dostępu do internetu.

W skrytce znajduje się pieczątka, która nie jest na wymianę.

Nie martw się o logbook, mam drugą kopię.

 

Wisława Szymborska (1923-2012)

Wybitna poetka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1996 r.

Cezurę, którą w życiu tej zupełnie pozbawionej próżności damy była Nagroda Nobla, przyjaciele zwykli nazywać tragedią sztokholmską i stąd podział życia poetki na to sprzed i to po tragedii sztokholmskiej.

Wysoce ceniła malarstwo mistrza Vermeera, a szczególnie zachwycała ją "Mleczarka", której nawet poświęciła wiersz.

Szymborska miała też inny talent - tworzyła ironiczne kolaże, które w formie pocztówek wysyłała znajomym (tylko tym, którzy potrafili je zrozumieć).

Poetka oraz wystawa jej poświęcona, która znajdowała się w Kamienicy Szołayskich przez kilka lat, do końca 2020 r., były inspiracją tej skrytki.


The National Museum in Krakow

The Feliks Jasieński Szołayski House is a branch of The National Museum in Kraków and is located at 9, Szczepański Square. The geocache is hidden there but to open it you need a code that is hidden at start coordinates.

Access to the cache

Opening hours (technical break: 1 p.m.-2 p.m.):
• Monday: closed
• Tuesday-Friday: 10 a.m. - 4 p.m.
• Saturday: 10 a.m. - 5 p.m.
• Sunday: 10 a.m. - 4 p.m.

The cache is inside the building, but is located in the public area, so there is no need to buy tickets or interact in any way with the Museum staff.

The cache was hidden with the permission of the Museum Management and employees are informed about it.

How to find the cache?

Use a map from gallery or follow the clues. After entering the building from the side of Szczepański Square, turn left, go through the gift shop, then through the cloakroom and turn right into the corridor. This is the path to the elevator. Once in this corridor, you will immediately recognize the geocache, which is marked accordingly.

If you are coming from Szczepańska street (wheelchair access), head straight for the glass door to the courtyard. Go to the courtyard and go straight to the opposite glass doors. Go through this door and you are in the corridor where the geocache is located.

The geocache

To open the container you need a number encrypted in QR code, hidden at starting coordinates. No Internet connection required.

The geocache contains a stamp that is not for trade.

Don't worry about the logook, I have another copy.

 

Wisława Szymborska (1923-2012)

An eminent poet, winner of the Nobel Prize in Literature in 1996.

The poet's friends used to call the turning point, which in the life of this completely devoid of vanity lady was the Nobel Prize, the 'Nobel tragedy'.

She highly valued the painting of Vermeer, and especially she was delighted with "The Milk Maid".

Szymborska also had another gift - she created ironic collages which she sent to her friends in the form of postcards (only to those who could understand them).

The poet and the exhibition devoted to her, which had been located in the Szołayski House until the end of 2020, were the inspiration for this cache.


Additional Hints (Decrypt)

[PL] Cbwrzavx: cngem zncn j tnyrevv; xbq: DE an jfcóyemrqalpu fgnegbjlpu; mnzrx: boebgbjl. [EN] Pbagnvare: frr gur znc va gur tnyyrel; bcravat pbqr: DE pbqr ng fgnegvat pbbeqvangrf; ybpx: ghea.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)