Skip to content

Neverjetne gore: Gora velikanov - Lubnik Mystery Cache

Hidden : 05/30/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


English description

Gorenjsko pokrajino, kot že ime nakazuje, zaznamujejo gore. Povezanost Gorenjcev z gorami se kaže tudi v kulturi, dokaze o tem pa hranijo muzeji, ki predstavljajo gorske zgodbe kot del naše skupne preteklosti.

V Loškem muzeju v Škofji Loki so predstavljeni Lubnik in predmeti iz bakrene dobe, v Medobčinskem muzeju Kamnik je poudarjeno planšarstvo – življenje na Veliki planini, v Tržiškem muzeju je izpostavljena smučarska tekma na Zelenici, v Čebelarskem muzeju v Radovljici plemenilne postaje, ki jih srečamo na poti proti Roblekovem domu, v Gorenjskem muzeju v Kranju se spominjajo 40. obletnice slovenskega vzpona na Everest, za katerega so se pripravljali na Joštu, v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pa Planinski raj v karikaturah prikaže odnos do gora nekoč in danes, ki ga lahko ponotranjimo na primeru Golice. Gore in muzeji so v obdobju med majem 2019 in septembrom 2020 postali prave zakladnice!

Lubnik - gora velikanov

 

Uganka nas popelje po začasni zbirki Gora velikanov - Lubnik v Loškem muzeju Škofja Loka, ki je na izhodiščnih koordinatah. Zaklad je na recepciji, zaklenjen s kombinacijsko ključavnico. Za pridobitev prave kombinacije je treba opraviti nekaj nalog.

Pred vstopom v muzej je treba na virtualni stopnji Stolp pridobiti podatek, brez katerega ni mogoče dobiti vpisnega dnevnika. Na koordinatah virtualne stopnje Stolp preštej okna na grajskem stolpu (brez strešnih oken). Dobiš vrednost X. Da dobiš manjkajoče vrednosti od A do E, bo treba odgovoriti na nekaj vprašanj, ki se nanašajo na začasno zbirko. Priporočamo natančen ogled razstave. Interakcija z muzejskim osebjem ni potrebna.

LUBNIK V PRETEKLOSTI

Gora je ljudi privlačila že v daljni preteklosti. Glede na dosedanje vedenje so jo prvič obiskali v bakreni dobi med letoma ****–**** pr. Kr. (A je vsota števk v obeh letnicah). Eneolitik ali bakrena doba predstavlja prehodno obdobje med mlajšo kameno in bronasto dobo. V tem času so bili ljudje stalno naseljeni, glavni gospodarski panogi sta bili živinoreja in poljedelstvo. Večina orodja je bila še vedno izdelana iz kamna (glajena orodja). Pojavila se je prva metalurgija, začetki rudarstva za potrebe pridobivanja bakrove rude so privedli do postopnega razvoja obrti in trgovine.

Obiskovalci na obronkih Lubnika so se v tem času utaborili v varnem zavetju jam (B je število jam, v katerih so bile odkrite arheološke najdbe). Na to nas opozarjajo številne materialne ostaline njihovih aktivnosti, odkrite pri arheoloških raziskavah, ki so potekale v Lubniški jami in Kevdercu v letih **** do **** (C je razlika med letnicama) pod vodstvom dr. Franceta Lebna. Jami, ki ležita na višini 810 m, veljata za najvišje ležeči eneolitski jamski najdišči v Sloveniji.

Na severovzhodnem pobočju gore Lubnik, v težko dostopni jami Pod plavo skalo, je v rimskem obdobju obstajalo jamsko svetišče, kar predstavlja pravo redkost na našem prostoru. Pred vhodom v jamo so bili med kamnitim gruščem odkriti številni rimski novci skupaj z odlomki keramičnih posod in živalskih kosti. Gre za darove, ki so jih ljudje prinašali in darovali neznanemu božanstvu. Vhod v jamo, kjer je prebivalo božanstvo, ni bil dostopen vsem, ampak je bil najverjetneje skrbno zaprt z neke vrste leseno pregrado ali vrati, na kar nas morda opozarjata najdbi dveh bronastih ključev. V povezavi s kultom so najverjetneje tudi najdbe tankih ploščic, izdelanih iz bronaste pločevine. Predstavljeni predmeti nakazujejo obredno rabo prostora v času od *. do *. stoletja n. št. (D je vsota obeh številk).


Levo: Bakrenodobne najdbe iz jame Kevderc (foto: Jože Štukl)
Na sredini: Darilna listina (foto: Jože Štukl)
Desno: Rimskodobni predmeti iz jame pod Plavo skalo (foto: Jože Štukl)

Slovanska oziroma Staroslovenska naselitev je dokončno prekinila antično tradicijo v naših krajih. Naši predniki so se na območje današnje Slovenije začeli priseljevati z vzhoda v valovih ob koncu 6. in v začetku 7. stoletja. V langobardskih virih se že pred sredino 8. stoletja omenja Karniola – Kranjska kot domovina Slovanov, katere središče je bilo v Kranju.

Naši predniki so se naselili tudi na Lubniku in v okolici. Čeprav njihovih materialnih ostalin na Loškem zaenkrat ne poznamo, nam prisotnost dokazujejo krajevna, ledinska in vodna imena slovenskega izvora. Tu se omenjajo vasi in zaselki Stara Loka (Lonca), Suha (Susane), Žabnica (Sabniza), Selca (Zelasach), Gosteče (Gostehe), reka Sora (Zouriza) ter gora Lubnik (Lubinic). V pisni obliki so se ohranila v darilni listini iz leta ***. Vrednost E dobite tako, da seštejete števke v letnici izdaje darilne listine, s katero je nemški cesar Oton II. freisinškemu škofu Abrahamu podaril Loško gospostvo in v kateri je prvič zapisano ime gore Lubnik.

 

Kontrolna vsota: A+B+C+D+E+X=61

Ključavnico odklenemo po formuli:

A * E * D - ( X - B ) * ( C - 1 ) - 1 = YYYY

 

V vseh zakladih se nahaja žig in kdor bi jih želel zbirati, si lahko natisne brošuro (klikni za prenos).
Opozorilo: Kot lastnik zaklada zagotavljam, da je ta datoteka na povezavi varna za prenos. Geocaching HQ ali pregledovalec ni preveril morebitne zlonamerne vsebine. Datoteko prenašate na lastno odgovornost.

 

Obisk razstave je možen od torka do nedelje od 10. do 18. ure, ob ponedeljkih in praznikih (razen izjem) zaprto. V juniju, juliju, avgustu in septembru je muzej odprt tudi ob ponedleljkih. Vstopnina za odrasle je 5 €, upokojence 4 €, šolsko mladino 3 € in za družine 12 €. Ogled razstave Neverjetne gore: Lubnik – gora velikanov je BREZPLAČEN.

Skupna vstopnica za vseh šest muzejev znaša za odrasle 8 €, za družine 17 € in za upokojence in šolsko mladino 6 €.

Brezplačni ogledi muzeja in razstav: 8. februar – državni kulturni praznik, 18. maj – mednarodni dan muzejev, 3. sobota v juniju – Poletna muzejska noč, 3. december – Ta veseli dan kulture.

 

As its name indicates, the Gorenjska region is distinguished by mountains (gore means mountains). People of Gorenjska have always lived in close connection with mountains, which is evident from their culture and their past, preserved in museums. Stories from the mountains are a part of the history we share, which can be found in the museums.

Škofja Loka Museum presents Lubnik mountain and items from the Copper Age, Intermunicipal Museum Kamnik introduces Alpine dairy farming and life at Velika planina, Tržič Museum highlights the ski competition at Zelenica, Museum of Apiculture in Radovljica presents breeding stations which are located on the way to the Roblekov dom mountain hut on Mt. Begunjščica, Museum of Gorenjska in Kranj pays tribute to the 40th anniversary of the first Slovenian ascent of Mount Everest, the preparation of which took place at Jošt mountain in Kranj, the Slovenian Alpine Museum in Mojstrana with its exhibition Mountain Paradise invites visitors to reflect upon our past and present attitude to mountains, which can be internalized on Golica mountain. By May 2020, mountains and museums will become a treasure of adventure!

Lubnik – Mountain of Giants

 

The coordinates will place you at the Škofja Loka Museum, where you will find the cache at the reception. It is locked with a combination lock and to get the right combination you will need to find the answers to some questions, all of which can be answered by a visit of the temporary exhibition Lubnik – Mountain of Giants.

Before you enter the museum and sign the logbook, you have to get a key information for the calculation at the Stolp virtual stage. Go to the virtual stage Stolp and count the windows on the castle tower (without roof windows). You get value X. To get the missing values from A to E, you will need to answer some questions. We recommend you see the exhibition. There is no need for interaction with the museum staff.

LUBNIK IN THE PAST

The mountain attracted people already in the ancient past. According to our current knowledge, the first visitors reached Lubnik in the Copper Age between **** and **** BC (A is the sum of digits in both years). Eneolithic or the Copper Age was an era of transition between the Neolithic and the Bronze Age. Permanent settlements occurred during that time and the main economic branches were cattle farming and agriculture. Most of the tools were still made of stone (smoothed tools). Metallurgy started to evolve, as well as mining in the form of copper ore production, which led to the gradual development of crafts and trade.

In that time, visitors of Lubnik settled in the safe shelter of caves (B is the number of caves in which archaeological finds were discovered). A tangible proof of this is the numerous material remains of their activities, which were discovered during archaeological excavations that took place in Lubniška jama and Kevderc between **** and **** (C is the difference between the two years) and were led by Dr France Leben. The caves, which are located 810 m high, are the highest positioned Eneolithic cave sites in Slovenia.

In Roman period, there was a cave sanctuary in the out-of-the-way cave Pod plavo skalo at the north-eastern slope of Lubnik mountain, which is a true rarity in our area. At the entrance to the cave, several Roman coins were discovered in the stone clay, together with fragments of ceramic vessels and animal bones. These were gifts, brought and donated to an unknown god. The entrance to the cave, where this god resided, was not accessible to all, but was most likely closed carefully by a sort of wooden barrier or door, as indicated by the find of two bronze keys. The discovery of thin plates made of bronze sheet metal are probably also related to the cult practices. Presented items indicate that the cave was used for rituals from * to * century AD. (D is the sum of both numbers).


Left: Copper Age finds from Kevderc cave (photo by Jože Štukl)
Middle: Deed of gift (photo by Jože Štukl)
Right: Roman-era items from the cave Pod plavo skalo (photo by Jože Štukl)

The Slavic and Old Slovene settlements finally interrupted the ancient tradition in our land. Our ancestors began to migrate to the territory of today’s Slovenia in waves from the east at the end of the 6th and early 7th centuries. Already before the middle of the 8th century, the Lombard sources mentioned Carniola – Kranjska, the centre of which was in Kranj, as the homeland of the Slavs.

Our ancestors also settled on Lubnik and its surroundings. Although their material remains have not been discovered in the area of Škofja Loka so far, their presence is proved by the names of places, fields and rivers, which are of Slovene origin. Here we have villages and settlements called Stara Loka (Lonca), Suha (Susane), Žabnica (Sabniza), Selca (Zelasach), Gosteče (Gostehe), the Sora River (Zouriza) and Lubnik mountain (Lubinic). These names have been preserved in writing in the deed of gift from the year ***. You get value E by summing up the digits in the year of issuing the deed of gift with which the German Emperor Oton II gave the Freising Bishop Abraham the Loka territory and in which the name Lubnik was first written.

 

Checksum: A + B + C + D + E + X = 61

Unlock the combination lock by using the formula:

A * E * D - ( X - B ) * ( C - 1 ) - 1 = YYYY

 

You will find stamps in caches. In case you want to collect them, print the leaflet (click to download).
Alert: As the geocache owner, I ensure that this linked file is safe to download. It has not been checked by Geocaching HQ or by the reviewer for possible malicious content. Download the file at your own risk.

 

Opening hours: Tue-Sun 10am to 6pm, closed on Mondays and holidays. In June, July, August and September, the museum is opened also on Mondays. Entrance fee: 5 € (adults), 4 € (seniors) 3 € (school youth), 12 € (families). Free entrance for the exhibition Incredible Mountains: Lubnik – Mountain of Giants.

Joint ticket for all six museums: 8 € (adults), 17 € (families), 6 € (seniors and school youth).

Free visits of the museum: 8 February (National Day of Culture), 18 May (International Museum Day), 3rd Saturday in June (Summer Museum Night), 3 December (Merry Day of Slovenian Culture).

Additional Hints (No hints available.)