Skip to Content

<

Neverjetne gore: Kranjska sivka

A cache by Neverjetne_gore Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/30/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


English description

Gorenjsko pokrajino, kot že ime nakazuje, zaznamujejo gore. Povezanost Gorenjcev z gorami se kaže tudi v kulturi, dokaze o tem pa hranijo muzeji, ki predstavljajo gorske zgodbe kot del naše skupne preteklosti.

V Loškem muzeju v Škofji Loki so predstavljeni Lubnik in predmeti iz bakrene dobe, v Medobčinskem muzeju Kamnik je poudarjeno planšarstvo – življenje na Veliki planini, v Tržiškem muzeju je izpostavljena smučarska tekma na Zelenici, v Čebelarskem muzeju v Radovljici plemenilne postaje, ki jih srečamo na poti proti Roblekovem domu, v Gorenjskem muzeju v Kranju se spominjajo 40. obletnice slovenskega vzpona na Everest, za katerega so se pripravljali na Joštu, v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pa Planinski raj v karikaturah prikaže odnos do gora nekoč in danes, ki ga lahko ponotranjimo na primeru Golice. Gore in muzeji so v obdobju med majem 2019 in septembrom 2020 postali prave zakladnice!

Kranjska sivka - naša naravna dediščina

 

Uganka nas popelje po stalni zbirki Kranjska sivka – naša naravna dediščina v Muzeju radovljiške občine, ki je na izhodiščnih koordinatah. Zaklad je na recepciji, zaklenjen s kombinacijsko ključavnico. Za pridobitev prave kombinacije je treba opraviti nekaj nalog.

Pred vstopom v muzej je treba na virtualni stopnji Trg pridobiti podatek, brez katerega ni mogoče dobiti vpisnega dnevnika. Na koordinatah virtualne stopnje Trg najdi dolgo stavbo na vzhodu. Na njej preštej vse obraze med okni prvega in drugega nadstropja. Dobiš vrednost X. Da dobiš manjkajoče vrednosti od A do E, bo treba odgovoriti na nekaj vprašanj, ki se nanašajo na stalno zbirko. Priporočamo natančen ogled razstave. Interakcija z muzejskim osebjem ni potrebna.

 

Čebelarji so čebele že nekdaj selili na različna območja, da so jim omogočili bogato pašo. V odmaknjene kraje so jih celo nosili z lesenimi nahrbtniki – krošnjami, po dostopnejših poteh pa so jih vozili s posebej prilagojenimi lesenimi vozovi. V drugi sobi poišči maketo voza za prevoz čebel in preštej, koliko panjev je na njem (vrednost A).

Poslikane panjske končnice so ljudska umetnost poslikavanja sprednjih deščic panjev, značilna za slovensko čebelarstvo (območje nekdanje Kranjske). Motivi poslikav so zelo različni, v glavnem jih delimo na dve skupini: posvetne in cerkvene. Najstarejša poslikana panjska končnica v muzeju prikazuje božjepotno Marijo. Najdemo jo v 3. sobi v prvi vitrini na levi. Poišči letnico njenega nastanka. Začne se s 17** – zadnji števki sta vrednost B.

Poleg cvetnega prahu, propolisa, voska, čebeljega strupa in matičnega mlečka je glavni čebelji proizvod med. Čebele medičino (cvetlični nektar) in mano (proizvod žuželk na iglavcih) nabirajo na različnih rastlinah, zato tudi poznamo več vrst medu: kostanjevega, cvetličnega, lipovega, akacijevega, gozdnega. Vrste medu se razlikujejo po barvi, gostoti, vonju in okusu. V 4. sobi muzeja v vitrini na levi strani najdeš epruvete z medom. Preštej, koliko vrst medu je razstavljenih (vrednost C).


Levo: Del razstave s panjskimi končnicami (foto: Miran Kambič)
Desno: Panjsko satje s čebelami (foto: Miran Kambič)

Plemenilnik je majhen panj z dvema ali tremi polovičnimi AŽ-sati. V njem so mlade čebele delavke iz zdravih čebeljih družin. Trotov v njem ne sme biti, da zagotovimo parjenje matice samo z odbranimi čebeljimi samci. Ko se mlada matica v naravi opraši s troti, začne zalegati jajčeca v plemenilniku, kar je znak za rodovitnost. Čebelar jo lahko skupaj s 6 do 10 čebelami delavkami prestavi v transportno matičnico in proda. Plemenilniki so postavljeni na plemenilnih postajah, ki so dovolj oddaljene od okoliških čebelarstev (v okolici ni trotov, razen tistih na postaji). Koliko plemenilnikov najdeš na razstavi (vrednost D)?

Kranjska čebela, imenovana tudi kranjska sivka zaradi značilnih sivorjavih dlačic, ki pokrivajo njeno oprsje in del zadkovih obročkov, je vrsta medonosne čebele, izredno priljubljene pri čebelarjih zaradi mirnosti, delavnosti, dolgoživosti in odpornosti proti nekaterim boleznim, dobre orientacije, dobrega izkoristka paše … Za njeno telesno sestavo sta značilna izrazito dolg rilček, s katerim srka nektar, in vitko telo. Na ilustracijah v šesti sobi preštej, koliko parov nog ima (vrednost E).

 

Kontrolna vsota: A + B + C + D + E + X = 102

Ključavnico odklenemo po formuli:

B * ( X + A + E ) - ( C + D + 4 ) * 2 + 1 = YYYY

 

V vseh zakladih se nahaja žig in kdor bi jih želel zbirati, si lahko natisne brošuro (klikni za prenos).
Opozorilo: Kot lastnik zaklada zagotavljam, da je ta datoteka na povezavi varna za prenos. Geocaching HQ ali pregledovalec ni preveril morebitne zlonamerne vsebine. Datoteko prenašate na lastno odgovornost.

 

Obisk razstave je možen od torka do nedelje od 10. do 18. ure, ponedeljki in prazniki (razen izjem) zaprto. Vstopnina za odrasle je 4 €, za družine 7 € in za šolsko mladino 2 €.

Skupna vstopnica za vseh šest muzejev znaša za odrasle 8 €, za družine 17 € in za upokojence in šolsko mladino 6 €.

Brezplačni ogledi muzeja in razstav: 8. februar – državni kulturni praznik, 3. december – Ta veseli dan kulture.

 

As its name indicates, the Gorenjska region is distinguished by mountains (gore means mountains). People of Gorenjska have always lived in close connection with mountains, which is evident from their culture and their past, preserved in museums. Stories from the mountains are a part of the history we share, which can be found in the museums.

Škofja Loka Museum presents Lubnik mountain and items from the Copper Age, Intermunicipal Museum Kamnik introduces Alpine dairy farming and life at Velika planina, Tržič Museum highlights the ski competition at Zelenica, Museum of Apiculture in Radovljica presents breeding stations which are located on the way to the Roblekov dom mountain hut on Mt. Begunjščica, Museum of Gorenjska in Kranj pays tribute to the 40th anniversary of the first Slovenian ascent of Mount Everest, the preparation of which took place at Jošt mountain in Kranj, the Slovenian Alpine Museum in Mojstrana with its exhibition Mountain Paradise invites visitors to reflect upon our past and present attitude to mountains, which can be internalized on Golica mountain. By May 2020, mountains and museums will become a treasure of adventure!

Carniolan Bee – Our Natural Heritage

 

The coordinates will place you at the Museum of Apiculture in Radovljica, where you will find the cache at the reception. It is locked with a combination lock and to get the right combination you will need to find the answers to some questions, all of which can be answered by a visit of the permanent exhibition Carniolan Bee – Our Natural Heritage.

Before you enter the museum and sign the logbook, you have to get a key information for the calculation at the Trg virtual stage. Go to the virtual stage Trg and find a long building on the east. Count how many faces are there between the windows of the first and the second floor. You get value X. To get the missing values from A to E, you will need to answer some questions. We recommend you see the exhibition. There is no need for interaction with the museum staff.

 

The beekeepers have always been moving their bees to different areas in order to offer them a better pasture. When going to remote places in the olden days, they even carried the bees in wooden boxes on their backs. When access to the pasture was better, the bees were transported with specially adapted wooden carriages. Find a model of the bee carriage in room 2 and count how many beehives it holds (value A).

Painting front panels of the beehives with folk motifs is characteristic of the beekeeping in Slovenia (former Carniola). The motifs vary greatly and can be divided in two major groups: secular and religious. The oldest painted beehive panel in the museum depicts the Pilgrim Virgin. It is kept in room 3, in the first showcase on the left. Find the year of its origin. It starts with 17**. The last two numbers make for value B.

In addition to pollen, propolis, wax, bee venom and royal jelly, honey is the main bee product. The bees forage for flower nectar and honeydew (the product of insects on conifers) on different plants, and therefore produce several types of honey: chestnut, floral, linden, acacia, forest. The honey types vary in colour, density, smell and taste. In room 4, the showcase on the left contains honey tubes. Count how many honey types are displayed (value C).


Left: Part of exhibition with beehive panels (photo by Miran Kambič)
Right: Honeycomb with bees (photo by Miran Kambič)

A mating hive is a small hive with two or three half-size combs. It contains young worker bees from healthy bee families. There should be no drones in it to ensure the queen mates with selected male bees only. Once a young queen mates with drones in the nature, she starts laying eggs in the mating hive, signalling fertility. A beekeeper can transfer her to the transport queen cage together with 6 to 10 bees and sell them. The mating hives are placed at breeding stations, far away from the surrounding beekeepers (there should be no drones in the vicinity except for those on the station). How many mating hives can you find at the exhibition (value D)?

The Carniolan honey bee, also known as the “grey bee” due to its grey-brown hair covering its front and part of the rear rings, is a species of honey bee, which is very popular with beekeepers, as it is non-aggressive, hardworking, lives long and is resistant to some diseases, has a good sense of orientation and is able to take full advantage of the pasture … It has a very long tongue for harvesting nectar and a slim body. See the illustrations in room 6 and count how many pairs of legs does the Carniolan bee have (value E).

 

Checksum: A + B + C + D + E + X = 102

Unlock the combination lock by using the formula:

B * ( X + A + E ) - ( C + D + 4 ) * 2 + 1 = YYYY

 

You will find stamps in caches. In case you want to collect them, print the leaflet (click to download).
Alert: As the geocache owner, I ensure that this linked file is safe to download. It has not been checked by Geocaching HQ or by the reviewer for possible malicious content. Download the file at your own risk.

 

Opening hours: Tue-Sun 10am to 6pm, closed on Mondays and holidays. Entrance fee: 4 € (adults), 7 € (families), 2 € (school youth).

Joint ticket for all six museums: 8 € (adults), 17 € (families), 6 € (seniors and school youth).

Free visit of the museum: 8 February (National Day of Culture), 3 December (Merry Day of Slovenian Culture).

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

6 Logged Visits

Found it 5     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 4 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.