Skip to content

Fancal, stredoveka dedina Mystery Cache

Hidden : 05/01/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Keška z cyklu Menej známa história


Fančal – stredoveká dedina

Poznáte v okolí Trnavy dedinu menom Fančal? Ani nemôžete, lebo zanikla už pred 500 rokmi. Ak sa chcete viac dozvedieť, prečítajte si listing a na mieste kešky si spomeňte na krátky príbeh z úvodu.

Príbeh zo stredoveku:Horúci letný podvečer roku pána 1243, odpočíva pod dvoma košatými stromom pri odbočke z prašnej cesty medzi Bozinom a Tyrnaviou starý mních. Je pred ním už iba krátka cesta k dedine Fančal, kde pôsobia jeho druhovia z mníšskemu rádu cistercitov. Čaká ich tu veľa práce, po nájazde Mongolov je krajina zničená, celé dediny zbúrané, polia vypálené, mnoho ľudí zabitých, alebo odvlečených do zajatia. Chcú tu postaviť murovaný kostol, aby mohli slúžiť Bohu, ale tiež vyklčovať les, obrábať pôdu, založiť sady a záhrady, a tak pomôcť preživším, aby mohli zakladať rodiny a zveľaďovať svoju rodnú krajinu.
Po chvíli odpočinku a rozjímania sa mních pomaly dvíha, a aby odľahčil svojim krokom v závere púte, ťahavo ako modlitbu odriekava- quattuor octo duo unus duo octo tres unus septem duo quinque duo quattuor septem.


Trochu z archeológie a histórie:

Archeológovia odkryli v Budmericiach na miernej vyvýšenine nad Štefanovským potokom pozostatky po zaniknutej dedine. Objavili tu kamenné základy románskeho kostola z druhej polovice 13. storočia o rozmeroch približne 17x10 m. Na jednoloďový kostol, nadväzovala štvorcovú apsida. Steny kostola dosahovali hrúbku cez 1,5 metra a podlaha bola vydláždená tehlami. Jeho vybudovanie sa pripisuje mníšskemu rádu cistercitov. Okolo kostola sa aj pochovávalo, našli sa tu stredoveké hroby.

Pôdorys základov kostola Fančal (kresba K. Fúryová) a jeho možná podoba (rekonštrukcia AÚ SAV Nitra-kostol Zbehy)

Vykonaný historický prieskum predpokladá v katastri obce Budmerice existenciu dvoch zaniknutých dedín, a to Dolný a Horný Fančal. Obe dediny sa prvýkrát spomínajú v listinách z roku 1291. V Hornom Fančali, kde podľa záznamov Nitrianskej kapituly stál kostol sv. Ducha a tiež výrobné a hospodárske stavby, pôsobili pravdepodobne cisterciti. V Dolnom Fančali, ktorého polohu ale nepoznáme, bola poddanská dedina. Názov Fančal je dodnes zachytený na katastrálnych mapách.

Poloha Horného Fančalu a kostola na mape

Posledná historická správa o Fančali sa nachádza v urbári z roku 1543. Dedina, ktorá sa spomína už ako opustená, ležala oproti mostu do Budmeríc, a v tom čase stálo už iba niekoľko stĺpov brán a kostol, ktorý bolo dobre vidieť z hradu Červený Kameň. Za zánikom dediny môžu stáť hospodárske či spoločenské dôvody, ale tiež živelné pohromy, vojny, feudálne rozbroje.

Poloha stredovekej dediny na leteckej snímke

Kto boli cisterciti:

Cisterciti, alebo aj cisterciáni sú mníšskym rádom, ktorý má pôvod vo Francúzsku, odkiaľ šírili svoju rehoľu po celej Európe. Na naše územie sa dostali koncom 12. storočia. Riadia sa heslom Ora et labora - modli sa a pracuj. V ich živote má prvé miesto modlitba, duchovné čítanie a rozjímanie. Druhou ich činnosťou je fyzická práca. Klčovali lesy, obrábali pôdu, zakladali rybníky, sady, stavali mlyny, píly, skleníky, vyrábali víno, zavádzali zavlažovací systém, tavili rudu vo vysokých peciach. Aj vo Fančali sa popri kostole podarilo archeológom odkryť väčší výrobný objekt s množstvom železnej trosky. Môžeme o nich povedať, že boli hlavnou silou duchovného, kultúrneho, ale aj technického rozvoja veľkej časti Európy v tom období.

Cisterciti v kláštore Topusko pri modlitbách a v kláštore Monasterio de Piedra pri výrobe, aj keď už neskôr, neuhádnete čoho. :-)


Ako na kešku:

Na úvodných súradniciach sa našli pri výskume základy románskeho kostola zaniknutej obce Fančal, tam však ísť nemusíte. Stačí, ak budete pozorne počúvať, čo ako modlitbu odriekava starý mních v príbehu.Informácie čerpané:

  • https://digilib.phil.muni.cz/xmlui/bitstream/handle/11222.digilib/139375/2_ArchaeologiaHistorica_06-1981-1_41.pdf?sequence=1
  • http://budmerice.net/fancal-fanchal-fancsal-fonsol-fonchal /
  • https://www.sme.sk/c/2174154/tento-rok-si-europa-pripomenula-900-vyrocie-zalozenia-radu-cistercianov-pionierov-gotiky-a-prvych-integratorov-stareho-kontinent.html#ixzz5mU4c7TYS

Additional Hints (No hints available.)