Skip to content

Kešeriáda 20/21 Mega-Event Cache

This cache has been archived.

SimonCooper.sk: Prišiel čas.

Ďakujem všetkým zúčastneným, hlavne tým, ktorí sa zapojili aj do športov a hier o čom event je, organizačnému tímu za spoluprácu a možno niekedy nabudúce sa vidíme na Kešeriáde opäť.
Snáď aj bez obmedzení a zásahov vyššej moci.

Nech sa vám v zdraví darí.

Simon

More
Hidden : Saturday, 22 May 2021
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

22 May 2021, 10:00 - 16:00

Bojovnik

Event bol po schválení Groundspeaku presunutý z roku 2020 na rok 2021.

Výsledky Kešeriáda 20/21:

Desaťboj – výsledky

MUŽI

1. roys4
2. Kubo111
3. dankogamer

ŽENY
1. georios
2. Emu_lienka
3. BeiVPohybe

ŠIPKY – turnaj
1. konikSANDY
2. mimino84
3. NPETER.F

Petanque
1. Engerau
2. TURKY912
3. anaconda.marian

Desaťboj – jednotlivé disciplíny

ŠIPKY
1. dankogamer
2. mimino84 / pierko_z_delfina
3. roys4 / sharkix

Skok do diaľky
1. TURKY912
2. Ondro91
3. M_a_c_o - Marcel

Skoky cez švihadlo
1. TominoTO
2. buffy32
3. georios

Hod na cieľ
1. Marška
2. DonRobertoSK
3. roys4

Hod na kôš
1. Yulko / Eldamon / sharkix
2. Kubo111 / žabička29 / Martinka00 / dankogamer / sviri – Anna / athabasqa / OK-investigators- Katka
3. roys4 / Kamjir / Ulovo team / TominoTO / OlinkoS / buffy32 / Marška

Strela na bránu
1. kapplan / Engerau / žabička29 MT-Jonea / dankogamer / Eldamon / riskelen2612
2. M_a_c_o - Marcel
3. M_a_c_o – Evka / PavucinaMP

Hod medicimbalom
1. TURKY912
2. huaPlus2syn - Marián
3. mycherryfamily

Brušáky
1. Kubo111
2. Marška
3. dankogamer

Beh
1. Ondro91
2. Marška
3. sharkix

Výdrž v zhybe
1. Marška
2. Kubo111
3. DonRobertoSK
Téma: športový deň kešerov a ich priateľov


Miesto konania: Bratislava, Partizánska lúka pri Amfiteátri

Zmeny:
- v dátume, aktuálne: 22.5.2021
- v čase, aktuálne od 10:00 - 16:00
- v názve: teraz Kešeriáda 20/21 (predtým Kešeriáda 2020)

REGISTRÁCIA: OD 09:45 na súradniciach.

Súťažíme v troch disciplínach, a to PETANQUE, ŠÍPKY (301) a DESAŤBOJ.
Hodnotia sa prvé tri miesta.
Kráľovskou disciplínou sa tak tento rok pre xy obmedzení stáva DESAŤBOJ a ten zahŕňa:

10:30-12:30
Je jedno či začneš o 10:30 alebo 12:00, ale v tomto čase prebiehajú disciplíny:
- BEH (beh okolo Štvrtého jazera - okruh má 600 m)
- STRELA NA BRÁNU (futbal. lopta)
- VÝDRŽ V ZHYBE (na čas)
- SKOK CEZ ŠVIHADLO (za 1 minútu)
- HOD NA KÔŠ (basket. lopta)
- ŠÍPKY (bodovanie)

13:00-14:30
Je jedno či začneš o 13:00 alebo 14:30, ale v tomto čase prebiehajú disciplíny:
- BRUŠÁKY (počet za 1 min)
- HOD MEDICIMBALOM (do diaľky)
- SKOK DO DIAĽKY (z miesta)
- HOD NA CIEĽ (s predmetom)


Každá disciplína je samostatne bodovaná. Súťažiaci s najväčśím počtom bodov vyhráva súťaž, a to zvlášť muži, zvášt ženy. Hodnotia sa prvé tri miesta.
DETSKÉ DISCIPLÍNY: hry pre deti budú pripravené, avšak pre aktuálne obmedzenia nebudú oragnizované ako súťaž. Každé dieťa získa drobný darček za zapojenie sa.


PRE ZAPOJENIE SA DO HIER JE NUTNÉ VYPÍSAŤ: POVINNÝ FORMULÁRVecičky z dielničky ku KEŠERIÁDE si môžeš zakúpiť prostredníctvom megac.sk alebo osobne na evente (možná platba kartou).

K EVENTU BUDE PUBLIKOVANÝCH 50 LAB KEŠIEK, ktoré pre vás pripravili:
JaSaHram, Filip(co), Labutka81, hudecof, mimino84.
Na svojich mapách ich nájdete v sobotu od 06:01 a budú aktívne minimálne 30 dní.


Riadime sa:
https://automat.gov.sk/bratislava?detail
https://korona.gov.sk/prevadzky-sluzby-a-hromadne-podujatia/

Aktuálne podmienky v ružových okresoch (1. stupeň varovania), vyplývajúce z Covid Automatu: ❗ Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu 14 dní od ukončenia podujatia, a to na účely epidemiologického vyšetrovania. Po uplynutí 14 dní je organizátor povinný údaje zničiť. Ownerovi odporúčame robiť zoznam účastníkov fyzicky, priamo na evente.

❗ V interiéri musia mať účastníci eventu nasadený respirátor. V exteriéri je vyžadované rúško, pri zachovaní minimálneho odstupu 2 metre medzi účastníkmi.

Zdroj: https://www.health.gov.sk/

CESTOVANIE SPOZA SLOVENSKÝCH HRANÍC ŽIAL NEDOKÁŽEM ZMENIŤ. PROSÍM SLEDUJTE SI PODMIENKY V ŠTÁTOCH Z KTORÝCH PLÁNUJETE PRÍCHOD.


EN
The event was moved from 2020 to 2021 after the approval of Groundspeak.
Topic: sports day for cachers and their friends
Place: Bratislava, Partizánska lúka near the Amphitheater

Changes:
- date, current: 22.5.2021
- time, currently from 10:00 to 16:00
- title: now Kešeriáda 20/21 (formerly Kešeriáda 2020)

REGISTRATION: from 09:45 on event coordinates.
We compete in three disciplines, namely PETANQUE, DARTS (301) and DECATHLON.
The first three places are evaluated.
This year, for the xy constraints, the DECATHLON becomes the royal discipline and includes:
10:30-12:30
It doesn't matter if you start at 10:30 or 12:00, but at this time the disciplines are available:
- RUNNING (running around the Fourth Lake - the circuit is 600 m)
- SHOT ON THE NET (soccer ball)
- RESISTANCE IN MOTION (on time)
- JUMP THE ROPE (in 1 minute)
- SET SHOT (basketball ball)
- DARTS (scoring)

13:00-14:30
It doesn't matter if you start at 13:00 or 14:30, but at this time the disciplines are available:
- SIT-UPS (number in 1 min)
- THROW THE MEDICINE BALL (at a distance)
- STANDING BROAD JUMP
- COCK-SHOT

Each discipline is scored separately. The competitor with the highest number of points wins the competition, separate men, separate women. The first three places are evaluated.
CHILDREN'S DISCIPLINES: games for children will be ready, but due to current restrictions they will not be organized as a competition. Each child will receive a small gift for participating.


TO JOIN IT IS NECESSARY TO FILL IN: MANDATORY FORM


You can buy things from the KEŠERIÁDA workshop via megac.sk or in person at the event (possible payment by card).

50 LAB CACHES WILL BE PUBLISHED, which have been prepared for you by:
JaSaHram, Filip (co), Labutka81, hudecof, mimino84.
You will find them on your maps on Saturday from 06:01 and they will be active for at least 30 days.

We follow:
https://automat.gov.sk/bratislava?detail
https://korona.gov.sk/prevadzky-sluzby-a-hromadne-podujatia/

Current conditions in the pink districts (1st level of warning), resulting from the Covid Automat:
❗ The organizer is obliged to keep telephone or e-mail contact of visitors for 14 days from the end of the event, for the purposes of epidemiological investigation. After 14 days, the organizer is obliged to destroy the data. We recommend the owner to make a list of participants physically, directly at the event.
❗ Event participants must wear a respirator indoors. A mask is required outdoors, maintaining a minimum distance of 2 meters between participants.

Source: https://www.health.gov.sk/

I CANNOT CHANGE TRAVELING FROM THE ABROAD. PLEASE WATCH THE TERM IN THE COUNTRIES FROM WHICH YOU ARE PLANNING YOUR ARRIVAL.

Additional Hints (No hints available.)