Skip to content

<

Götaplatsen [Stalaktiter] - Earthcache

A cache by Erik7777 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/28/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Press here for English!


[Svenska]

Stalaktiter & Stalagmiter

Droppsten är en utfällning av kalk från droppande eller rinnande vatten i grottor. Kalken är löst i vattnet men avlagras långsamt när vattnet kommer ut i luften. Då bildas stalaktiter och stalagmiter. Droppsten är den geologiska samlingsterm som används för att beskriva olika typer av Droppstenar, Stalaktiter och stalagmiter är två exempel på droppsten. En stalaktit är en hängande tapp som växer från droppande vatten i “taket”. Stalaktiter kan variera i både tjocklek och längd. En stalagmit växer av droppande vatten som en kon från golvet istället för taket. Stalaktiten bildas ibland ovanför stalagmiter och de kan till slut mötas och bilda en pelare. Det kan se lite olika ut beroende på om stalaktiterna växer inne i grottor eller på byggnadskonstruktioner som exempelvis valv eller broar.

Reaktionsformel för stalaktit.

CaCO3(s) + H2O + CO2 <=> Ca2 + 2HCO3

Färgen på stalaktiter kan variera beroende på omgivningen. Om stalaktiterna eller kalkutfällningen är färgad åt det orangeaktiga hållet så beror det på att närvaron (halten) av järn har varit stor. Om stalaktiterna däremot är kritvita är det inte mycket, knappt något järn alls som medverkat vid skapelsen utan istället får de färgen genom mineralet kalciumkarbonat. Du kan med andra ord ta reda på om järn har medverkat och påverkat stalaktiterna som är vid koordinaterna för denna earthcache genom att kolla på färgen.

Kalkutfällningar kan även finnas på ställen där det har bildats stalaktiter. Kalkutfällningar är när vattenlösningen med kalk har runnit ut längs exempelvis en bergvägg eller en gammal kyrkmur. Det behöver inte finnas kalkutfällningar där det finns stalaktiter men det är inte helt ovanligt att det förekommer. Om det finns kalkutfällningar kan man däremot avgöra om byggnadsmaterialet eller grottan innehåller ett överskott på kalk. Vilket för övrigt ger en vitare färg på stalaktiterna.

Stalaktiter kan bildas med lite olika hastigheter beroende på om de befinnersig i naturlig miljö som grottor eller i mer stadsrikmiljö. I grottor i skogen bildas stalaktiter med en genomsnittlig hastighet på 1mm/år medan i städer i som mäst kan hastigheten komma upp i 2mm/dag, kan du tänka dig? I stadsmiljö som vid koordinaterna för denna Earthcache bildas stalaktiterna med ett högre tempo än de som är i grottor ute i skogen. Vad som är anledningen till att stalaktiterna vid koordnaterna för denna earthcache växer snabbare än de ute i skogen får du själv fundera ut och svara på i frågorna nedan men ett tips är att titta på reaktionsformeln för stalaktiter som jag skrev ovan.

Stalaktiterna som är vid koordinaterna för denna earthcache kan ses väldigt tydligt och ett medelvärde för hastigheten av produktionen är 4mm/månad och kan beskrivas med denna formeln :

T(cm)= cm/0.1 /4

där T är antalet månader det tagit att producera stalaktiten och cm är längden på stalaktiten. Alltså om vi vet längden på stalaktiten kan vi beräkna hur lång tid det tagit att bilda just denna stalaktiten vid koordinaterna.


Loggnings instruktionerFör att kunna logga cachen skall du svara på följande frågor:

1. Beskriv de stalaktiter/stalagmiter som är vid kooridnaterna för denna Earthcache. Är de långa korta, tjocka, smala. Vilken färg har de? Vad kan du dra för sluts kring stenen som de växer på? Innehåller den mycket eller lite järn?


2. Kalkutfällningar kan ibland finnas på platser där det finns stalaktiter, kan du se någon kalkutfällning vid koordinaterna?

3. Hur lång är den längsta stalaktiten som du kan hitta? Hur lång tid har det tagit att bilda just denna stalaktit? Tips! Sätt in värdet du mätt i cm i formeln ovan i beskrivningen för att få fram svaret direkt!

4. Varför tror du att Stalaktiterna vid kooridnaterna produceras snabbare än de som är i grottor ute i skogen?

För att logga cachen skall du maila svaren till mig via min profilsida (länk.) Vid eventuella fel så kontaktar jag dig.
Du behöver inte vänta på svar från mig för att logga!


Om du har läs/skrivsvårigheter men ändå vill få ta del av upplevelsen i Earthcachen erbjuder jag dig att du kan du ringa och tala in svaren på min telefonsvarare 0700198997 Glöm inte att säga ditt användarnamn så jag vet vem svaren gäller för. Utnyttja endast funktionen om du behöver, det är du själv som avgör om du är i behov av stödet.
[English]

Stalactites & Stalagmites

The drip stone is a precipitate of lime from dripping or running water in caves. The lime is dissolved in the water but slowly deposits when the water comes out into the air. Stalactites and stalagmites are then formed. Droppsten is the geological collection term used to describe different types of drip stones, Stalactites and stalagmites are two examples of the drip stone. A stalactite is a hanging pin that grows from dripping water in the "ceiling". Stalactites can vary in both thickness and length. A stalagmite grows from dripping water as a cone from the floor instead of the roof. The Stalactite is sometimes formed above stalagmites and they can eventually meet and form a pillar. It may look a little different depending on whether the stalactites grow inside caves or on building structures such as arches or bridges.

RReaction formula for stalactite.

CaCO3(s) + H2O + CO2 <=> Ca2 + 2HCO3

The color of stalactites may vary depending on the environment. If the stalactites or the lime precipitate are colored to the orange-like direction, this is because the presence (content) of iron has been great. If, on the other hand, the stalactites are chalk white, it is not much, hardly any iron at all, which participated in the creation, but instead they get the color through the mineral calcium carbonate. In other words, you can find out if iron has participated and influenced the stalactites that are at the coordinates of this earthcache by checking the color.

Lime deposits can also be found in places where stalactites have been formed. Lime deposits are when the water solution with lime has run out along, for example, a rock wall or an old church wall. There is no need for lime deposits where there are stalactites, but it is not uncommon for them to occur. However, if there are lime deposits, it can be determined whether the building material or the cave contains an excess of lime. Which, incidentally, gives a whiter color to the Stalactites.

Stalactites can be formed at slightly different speeds depending on whether they are found in a natural environment such as caves or in a more urban environment. In caves in the forest, stalactites are formed at an average speed of 1mm / year, while in cities in which most can speed up to 2mm / day, can you imagine? In urban environments, which at the coordinates of this Earthcache, the stalactites are formed at a higher rate than those in caves in the forest. What is the reason why the stalactites at the coordinates of this earthcache grow faster than those out in the forest, you have to think out and answer in the questions below, but a tip is to look at the reaction formula for stalactites that I wrote above.

The stalactites that are at the coordinates of this earthcache can be seen very clearly and a mean value for the rate of production is 4mm / month and can be described by this formula:

T(cm)= cm/0.1 /4

where T is the number of months it has taken to produce the stalactite and cm is the length of the stalactite. Thus, if we know the length of the stalactite, we can calculate how long it has taken to form this particular stalactite at the coordinates.


Logging TasksTo log, answer this questions:

1. Describe the stalactites / stalagmites that are at the coordinates for this Earthcache. They are long short, thick, narrow. What color do they have? What can you draw for conclusions around the stone on which they grow? Does it contain much or little iron?


2.Lime deposits can sometimes be found in places where there are stalactites, can you see any lime precipitation at the coordinates?

3. How long is the longest stalactite that you can find? How long has it taken to form this particular stalactite? Tip! Insert the value you measured in cm in the formula above in the description to get the answer immediately!

4. Why do you think the Stalactites at the coordinates are produced faster than those in caves in the woods?

To log, send the answer to me from my profile page (link.) I Contact you if something is wrong.
You dont need to wait on answer from me to log!

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.