Skip to content

Mystery längs 26:an #91 Mystery Cache

Hidden : 05/31/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Detta kommer att bli en serie mysterys längs riksväg 26.
Cachen finns inte på angivna koordinater. Parkering finns vid alla cacher.
Lös problemet nedan för att få fram koordinater. I checkern fås även en hint.Spegel spegel på väggen där

llon ɿɒmmɒʞ ɘɈni υb åƨ ,ɒʞɒʞ bɘm ɘʇʇɒʞ ɘɈil ɒʞɔiɿb ɈɈɒ åq ɒƨƨɒq åƨ ϱniɿɘʞɿɒq mo ɈɈoϱ ƨnniʇ ɈɘႧ .Ɉƨγm ɒnnɘb ɒƨöl ɈɈɒ ɿöʇ ƨvöʜɘd mɘʇ ɿöʇ mɘʇ ɿɘmmυn ɿä nɒm ɈɈɒ åq ƨɒqqoʜ υį nɒm nɒʞ åƨ Ɉƨɿöʇ ɿä ɘɈni in mO .Ɉƨɒlq vɒ låmɘɿöʇ ɈɘɈil ɈɈɘ ƨɒɈɈiʜ låʜvυɿϱ ɒɿγʇ ɒƨƨɘb ɒllɒ vɒ ɈɈɘ biV

ɿäʜ qäɿʞƨ ɿɒɈƨɒʞ åƨʞɔo in ɘɈni ƨɒqqoH .ϱninqäɿʞƨbɘn vɒ qγɈ ɒnnɘb Ɉom ƨnɒɿɘloɈllon ɒɿɒv ɘbɿod ɈɘႧ .qäɿʞƨ ɿɒƨåq ɒɿγʇ ɘɿɒϱilɿɘɈɈγ υb ɿɒɈɈiʜ ɿɘϱöʜ Ɉå ϱɘɈƨ υįƨ ɿɒɈ υb mO .nɘϱäv nåɿʇ ɿɘɈɘm ɒɿγʇ Ɉƨɒbnɘ ɿɘϱϱil ɒįlo ɿɒʞnυb oin ʜɔo ƨįɒd ɿonnυɈ mɘᆿ .nγƨ ϱiʞåɿɈ nɘ vɒ ƨɒɈöm ɈɈɒ in ɿɘmmoʞ ɿäH


Kontrollera din lösning

Additional Hints (No hints available.)