Skip to content

<

Hotel Latvia

A cache by jukis&prusak Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/04/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LAT]

VĒSTURE

Augstceltnes būvniecība sākta 1967.gadā, būvniecība ieilga un tika pabeigta 1976.gadā, bet ekspluatācijā ēka nodota tikai 1979.gadā.

Pirmās idejas par jaunas viesnīcas būvi parādījās jau 1960.gadu sākumā, kad arhitekts I.Strautmanis 1962.gadā prezentēja skici "Intūrista" 10 stāvus augstai viesnīcai Brīvības (tolaik Ļeņina) un Elizabetes (tolaik Kirova) ielu stūrī. Laika gaitā projekts tika pārstrādāts un ēkas augstums sasniedza 23 stāvus.

Lai atbrīvotu vietu būvniecībai 1968.gadā tika nojaukta praktiski visa vēsturiskā apbūve, kas atradās kvartālā starp Brīvības, Elizabetes, Baznīcas un Dzirnavu ielām, saglabāta tika vienīgi ēka Baznīcas ielā 4. Debesskrāpja "iedēstīšana" pašā Rīgas centrā daudziem tolaik šķita neiederīga, jo disonēja ar apkārtējo 19./20.gadsimta mijas apbūvi. Kad augstceltni apšuva zilām dekoratīvām plātnēm, sarunvalodā to sāka saukt arī par "zilo spoku".

Augstceltnes arhitekti ir Arturs Reinfelds, Aija Grīna, Valters Maike, kā arī konstruktors Henrijs Lācis un inženieris Edmunds Valeinis. Oriģinālā dizaina ēka bija 26 stāvus augsta, kuru aptvēra divstāvu piebūve ar ieejas vestibilu, kafejnīcu, restorānu, veikalu, kā arī izstāžu zāli "Latvija". Interjeru veidoja mākslinieku kolektīvs Ojāra Ābola vadībā. Ēkas fasādei tika izmantots arī kinētisks objekts "Sakta", kura mākslinieks bija Artūrs Riņķis.

Tā bija Padomju Savienības visaugstākā viesnīcas celtne ar 26 stāviem, kurā bija 680 numuri. Viesnīcā bija paredzēts apkalpot organizētas ārzemju un padomju tūristu grupas ar tūristu ceļazīmēm. Viesnīcā atradās sanāksmju zāle ar 80 vietām un sinhronās tulkošanas kabīnēm, radioaparātu un videoaparatūru. Augstceltnē bija arī restorānu komplekss ar 876 vietām, suvenīru un avīžu kioski, pasta nodaļa, sadzīves pakalpojumu komplekss, kā arī Valsts bankas valūtas maiņas punkts. Viesnīcas augšstāvos bijis ierīkots VDK telefonsarunu noklausīšanās mezgls.

Pēc 20 gadu ilgas ekspluatācijas ēka bija gan fiziski, gan morāli novecojusi, tādēļ 1998.gadā tika pieņemts lēmums augstceltni rekonstruēt. Rekonstrukcija notika 2 kārtās, pirmā kārta notika no 2000.gada līdz 2001.gadam, savukārt otrā kārta - no 2004.gada līdz 2006.gadam. Rekonstrukcijas otrās kārtas rezultātā tika uzbūvēts pilnīgi jauns, 6 stāvus augsts viesnīcas bloks ar 200 jauniem viesnīcas numuriem, vienstāvu stikla veikalu pasāža, kā arī izveidota liela un daudzfunkcionāla konferenču zāle ar 1000 vietām. Pēc rekonstrukcijas abu kārtu pabeigšanas ēkas kopējā platība sasniedza 24000 m², tādējādi padarot to par lielāko viesnīcu Latvijā ar 27 stāviem.

Viesnīcas sākotnējais nosaukums bija "Intūrists". Vēlāk pēc īpašnieku maiņas viesnīca tika pārdēvēta par "Reval Hotel Latvija", savukārt 2010.gadā nosaukums tika mainīts uz "Radisson Blu Hotel Latvija". Taču tautā šī ēka joprojām tiek dēvēta par "Viesnīcu Latvija".


UZDEVUMS

Lai reģistrētu šo slēpni kā atrastu, dodieties uz viesnīcas 26.stāvu, kur priekštelpā pirms ieejas restorānā "Skyline Bar" ir neliels logs, no kura paveras jauka Rīgas panorāma, un atbildiet uz sekojošiem jautājumiem:

1) Vai no šī loga var redzēt Brīvības pieminekli?

2) Vai no šī loga var redzēt Rīgas radio un televīzijas torni?

3) Vai no šī loga var redzēt Centrālas stacijas pulksteni?

4) Cik baznīcu torņus var redzēt no šī loga?

Pirms reģistrēt šo slēpni kā atrastu, nosūtiet savas atbildes slēpņa autoram caur "Saziņas Centru". Atbildi no slēpņa autora sagaidīt nav nepieciešams, ja kaut kas nebūs pareizi, slēpņa autors ar Jums sazināsies.

P.S.
Lai arī restorānam ir savs noteikts darba laiks, priekštelpa pie liftiem ir pieejama 24/7.
Šī ir viena no nedaudzām vietām Rīgā, kur ir iespējams vērot pilsētas panorāmu bez maksas.
Baudiet skatu!
Un neaizmirstiet uzņemt daudz bildes; autors noteikti priecāsies, ja Jūs pievienosiet dažas bildes arī savam ierakstam šajā mājas lapā.


[ENG]

HISTORY

Construction of the “skyscraper” began in 1967 and was completed in 1976, but the building was commissioned only in 1979.

First ideas for the construction of a new hotel appeared already in the early 1960s, when in 1962 architect I.Strautmanis presented a sketch of the "Inturist", a 10-storey hotel on the corner of Brivibas (back then Lenina) and Elizabetes (back then Kirova). Over time, the project was redesigned and the building reached 23 floors.

In order to make room for construction in 1968, almost all the historic buildings in the block between Brivibas, Elizabetes, Baznicas and Dzirnavu Streets were demolished, only one building at Baznicas Street 4 was preserved. "Planting" of the skyscraper in the very center of Riga, dissonant with the surrounding historic buildings, at that time seemed unreasonable to many. When the building was covered with blue decorative panels, people began referring to it as "blue ghost".

Architects of the building are Arturs Reinfelds, Aija Grina, Valters Maike, as well as the designer Henrijs Lacis and the engineer Edmunds Valeinis. The original design building was 26 storeys high, surrounded by a two-storey annex with entrance hall, cafe, restaurant, shop, as well as the exhibition hall "Latvija". The interior was created by a collective of artists led by Ojars Abols. The facade of the building was decorated by a kinetic object "Sakta" (artist Arturs Rinkis).

It was the tallest hotel building in the Soviet Union, with 26 floors and 680 rooms. The hotel was to serve organized groups of foreign and Soviet tourists. The hotel had a conference room with 80 seats and simultaneous interpreting booths, a radio and video equipment. The building also had a restaurant complex with 876 seats, souvenir and newspaper stands, a post office, a utility service complex, and a currency exchange office. On the upper floors of the hotel, there was a KGB eavesdropping hub.

After operation for 20 years the building was both physically and morally obsolete, so in 1998 a decision was made to have a reconstruction of the building. The reconstruction was done in two phases, the first phase was done from 2000 to 2001, and the second phase - from 2004 to 2006. The second phase of the reconstruction resulted in the construction of a brand new 6-storey hotel block with 200 new hotel rooms, a one-storey glass shop arcade, and a large and multifunctional conference room with 1000 seats. After completion of the reconstruction, the total area of the building reached 24000 m², making it the largest hotel in Latvia with 27 floors.

The original name of the hotel was "Inturist". Later, after the change of ownership, the hotel was renamed "Reval Hotel Latvija" and in 2010 the name was changed to "Radisson Blu Hotel Latvija". However, this building is still known as the "Hotel Latvia".


TASK

In order to log this cache as found you need to visit the 26th floor of the hotel, where you will find a small window in the lobby just before the entrance to the "Skyline Bar", which offers a nice panorama of Riga, and answer the following questions:

1) Can you see The Freedom Monument from this window?

2) Can you see the Riga Radio and TV Tower from this window?

3) Can you see the Central Station Clock Tower from this window?

4) How many church towers can you see from this window?

Before logging this cache as found you need to send your answers to the cache owner via "Massage Center". You do not need to wait for answer from cache owner, cache owner will contact you if something is wrong.

P.S.
Although the restaurant has its own opening hours, the lobby in front of it is accessible 24/7.
This is one of the few places in Riga where you can observe the city skyline for free.
Enjoy the view!
And don't forget to take lots of pictures; the author will appreciate if you add some pictures to your log as well.Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.