Skip to content

Varnhems klosterkyrka Virtual Cache

Hidden : 08/07/2019
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Just nu är området avspärrat och gör cachen mer svårloggad än normalt. 

 

Varnhem är ett bevis på att här har människor bott under lång tid.

Ett trä- och en stenkyrka uppfördes båda på platsen innan klostret byggdes. Stenkyrkan uppfördes senast 1040-talet och är den äldsta kända stenkyrkan i Sverige (exklusive Skåne). Enligt C14 -datering dog den äldsta kristna mannen som begravdes där under perioden 780-970. Från andra bevis med C14 tycks de kristna begravningarna ha börjat under 900-talet.

Fru Sigrid av den Erikska ätten,  donerade sin stora gård Varnhem till cistercienserorden, men drottningen försökte återkalla donationen och istället beslagta fastigheten själv. Drottningens försök misslyckades och munkarna etablerade klostret 1150.  Klostret i Varnhem blev gravplats åt den Erikska ätten. Tre kungar ligger begravda i klosterkyrkan: Knut Eriksson (†1196), Erik Knutsson (†1216), Erik den läspe och halte Eriksson (†1250) som gynnade klostret med rika gåvor i mark och pengar som ersättning för de förnämliga gravplatserna.

1234 förstördes klostret av eld. Katastrofen ledde till en blomstrande period, eftersom Birger jarl och andra medeltida finansiärer återuppbyggde klostret, denna gång vackrare och mer imponerande än tidigare. Klosterkyrkan, som till en början hade byggts i romansk stil, färdigställdes i gotisk stil efter branden. År 1260 var det en öppningsceremoni för kyrkan, som då var den största i Sverige.

Klostrets egendom konfiskerades 1527 i enlighet med reduktionen av Sveriges Gustav I, och klosterbyggnaderna brändes av danska styrkor 1566 under nordiska sjuårskriget. I mitten av 1600-talet fick Magnus Gabriel De la Gardie klostret som en gåva från den svenska drottningen Kristina.  De la Gardie återställde kyrkan och etablerade entt familjemausoleum i den, medan de återstående klosterbyggnaderna lämnades att förfalla. Kyrkan restaurerades grundligt 1911–1923. Arkeologiska utgrävningar av den centrala delen av klostret gjordes 1921–1929, och igen 1976 och 1977. I maj 2002 öppnades Birger jarls grav. Den vetenskapliga analysen som följde förstärkte tron ​​på att de tre skeletten i graven är resterna av Birger jarl, hans son hertig Eric Birgersson och Birgers fru Mechtild av Holstein.

 

Idag är det bara klosterkyrkan som står kvar, omgiven av ruiner. Antalet turister som besöker Varnhem har vuxit många gånger på grund av Jan Guillous böcker om Arn.

Besök koordinaterna och ta ett foto från platsen där kyrktornet ryms innanför det gamla klostervalvet där valfri kroppsdel är med. Detta ska bifogas loggen. Loggar utan bild kan raderas utan förvarning.

För att få logga cachen ska ni även svara på dessa tre frågor:

1. Besök klosterområdet och hitta föremålet på bilden nedan.

*Vad står det för något under smileyn?

 

2. Hitta fängelset. Där hittar du en skylt med en karta.

*Vilket nummer har fängelset på kartan?

 

3. Besök klosterkyrkan och gå in genom dörren med Sveriges lilla riksvapen över till höger om altaret. Är kyrkan stängd kan man göra detta virtuellt här: Länk varnhems klosterkyrka

*Nämn ett av föremålen i det första rummet på höger sida.

 

 

 

Skicka svaret på frågorna i mail till bojip Ni behöver inte invänta svar, är något fel kontaktar jag er.

 

 

Eng.

A wooden and a stone church were both erected on the site before the abbey was built. The stone church was erected in the 1040s at the latest, and is the oldest known stone church in Sweden (excluding Skåne). According to radiocarbon dating, the oldest Christian man buried there died in the period 780-970. From other radiocarbon evidence, the Christian burials seem to have begun during the 10th century.

 

A rich lady named Sigrid, probably a widow, donated the property to the cistercian monks, but the queen tried to revoke the donation and instead seize the property herself. The queen's attempts failed and the monks established the abbey in 1150. The Varnhem Abbey was sponsored by the House of Eric which in turn was granted burial privileges there. Three kings from the House of Eric lie buried in the abbey church: Canute I of Sweden, Eric X of Sweden and Eric XI of Sweden.

 

In 1234, the abbey was ruined by fire. The catastrophe led to a period of blooming, since Birger jarl and other mediaeval financiers rebuilt the abbey, this time more beautiful and imposing. The abbey church, which at first had been built in Romanesque style, was completed in Gothic style after the fire. In 1260 there was an opening ceremony for the church, which was the largest in Sweden at the time.

 

The abbey's property was confiscated in 1527 in accordance with the Reduction of Gustav I of Sweden, and the abbey buildings were burned by Danish forces 1566 during the Northern Seven Years' War. In the middle of the 17th century, Magnus Gabriel De la Gardie received the abbey as a gift from the Swedish queen Christina. De la Gardie restored the church and established a family mausoleum in it, while the remaining abbey buildings were left to decay. The church was thoroughly restored 1911–1923. Archeological excavations of the central part of the abbey were made 1921–1929, and again 1976 and 1977. In May 2002, the grave of Birger jarl was opened. The scientific analysis that followed, strengthened the belief that the three skeletons in the grave are the remains of Birger jarl, his son duke Eric Birgersson and Birger's wife Mechtild of Holstein.

 

Today, only the abbey church remains standing, surrounded by ruins. The number of tourists visiting Varnhem has grown manyfold due to Jan Guillou's books about Arn.

 

 

Visit the coordinates and take a photo from the spot where any body part is visible. This should be attached to the log. Preferably a photo where the church tower is inside the old monastery arch. Logs without a photo may be deleted.
You must also answer these three questions:

1. Visit the monastery area and find the object in the picture.

*What's the word under the smiley?

 

2. Find the prison. 

*What number does it have on the map?


3. Visit the monastery church and enter through the door with Sweden's small national arms to the right of the altar. If the church is closed you can do this virtually here: link
*Name one of the objects in the first room on the right.

 

 

Send the answer to the questions in the mail to bojip. You do not have to wait for answers, if anything is wrong I will contact you.

 

 

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)