Skip to content

<

Jakub Wojciechowski

A cache by PrezesBarcin Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/04/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski urodził się 3 lipca 1884 r. w Nówcu, w dawnym powiecie śremskim. Jego rodzice - Maciej, który pracował jako parobek i matka Agnieszka z Michalaków - byli ludźmi niepiśmiennymi. Jakub miał dwie siostry Marię i Jadwigę oraz brata Stanisława.

    W latach 1891-1896 chodził do szkoły w Kunowie nad Odrą. Mając kilkanaście lat wyjechał do Niemiec i pracował w cegielni Oppenheima w Rudesdorf pod Berlinem, obsługiwał wędrowną karuzelę, pracował w kopalniach węgla w Westfalii i na Łużycach.
    Wcielony podczas I wojny światowej do armii niemieckiej walczył pod Brukselą i Antwerpią, gdzie w 1914 roku został ranny w głowę. Po wyjściu ze szpitala został zdemobilizowany i do końca 1918 roku pracował w kopalni w Gelzenkirchen. Był członkiem Związku Polaków w Niemczech i przewodniczącym Towarzystwa św. Jana - Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. Podejmował działania na rzecz przyłączenia Górnego Śląska do Polski.
    W Magdeburgu dowiedział się o ogłoszonym przez Polski Instytut Socjologiczny w Poznaniu konkursie na pamiętnik robotniczy. Jesienią 1921 r. zaczął pisać swój pamiętnik.  
    W 1923 r. został zwolniony z pracy. Do kraju powrócił z żoną w roku 1924. Osiedlili się w Łabiszynie, stąd rowerem dojeżdżał do zakładów wapienniczych w Wapnie. Po pewnym czasie przeniósł się do Barcina, skąd miał bliżej do pracy. W 1929 r. wybudował dom przy ul. Kościelnej 16. W Barcinie należał do Związku Powstańców Wielkopolskich i PPS.
    Jakub Wojciechowski sławę zdobył w okresie międzywojennym. 22 lutego 1923 jego życiorys otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie autobiografii robotniczych, który został ogłoszony przez Instytut Socjologiczny w Poznaniu. W 1930 r. pamiętnik ten został ogłoszony drukiem w opracowaniu Józefa Chałasińskiego pt. "Życiorys własny robotnika".  
    W tym samym roku Wojciechowski poznał Tadeusza Żeleńskiego-Boya, z którym prowadził ożywioną korespondencję. Boy odwiedził Wojciechowskiego w Barcinie. Uczynił to także Witold Gombrowicz, Jerzy Andrzejewski, Paweł Zdziechowski, Stanisław Helszyński i wielu innych. Autorem "Życiorysu własnego robotnika" interesowali się literaci, socjologowie. Zachwycał ich wielkopolski język gwarowy, niepospolita pamięć Wojciechowskiego, jego naiwna szczerość i bezpośredniość w przedstawianiu życia kulturalnego, towarzyskiego i obyczajowego polskiego środowiska emigracyjnego.
    Żaden z później napisanych utworów nie dorównał "Życiorysowi".  
    8 listopada 1935 r. Polska Akademia Literatury za wybitne zasługi dla literatury polskiej przyznała Jakubowi Wojciechowskiemu Złoty Wawrzyn Akademicki, najwyższe tego rodzaju odznaczenie w Polsce międzywojennej.
    Ostatnie lata życia Wojciechowskiego były wyjątkowo trudne.  
    "W 1950 r. barciński pisarz przeszedł na emeryturę. Kilka lat pracował jako dozorca w punkcie skupu zwierząt rzeźnych w miejscowej Gminnej Spółdzielni.
    Jakub Wojciechowski zmarł 17 czerwca 1958 r. Pochowany został na cmentarzu w Barcinie. W pogrzebie uczestniczyło niewiele osób. "Pogrzeb był tak skromny, jak skromne było życie pisarza w robotniczej bluzie". Nie wzięli w nim udziału przedstawiciele miejscowych władz.
    Z czasem stosunek do Jakuba Wojciechowskiego zmienił się. W 1972 ukazał się drugi tom "Życiorysu", w którym autor opisuje okres od powrotu z emigracji do ostatnich dni życia. Jego imię nosi Biblioteka Publiczna oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie. Powstaje izba pamięci Jakuba Wojciechowskiego.
 

Ryszard Nowicki
Pałuki nr 193 (441995)


 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie od lat cieszy się dużym uznaniem wśród mieszkańców gminy, w środowisku spełnia bardzo ważną rolę w dziedzinie upowszechniania kultury. W 2007 roku minie 60 lat odkąd barcińska biblioteka służy społeczności miasta.
Biblioteka w Barcinie sięga swoimi tradycjami do I połowy XX wieku, kiedy to na terenie miasta Jakub Wojciechowski rozpoczął „pożyczanie” swoich książek mieszkańcom Barcina. Po wojnie w 1947 roku, po otrzymaniu od ówczesnego burmistrza szafy, Wojciechowski przekazał miastu swoich 220 książek i został pierwszym bibliotekarzem.
21 maja 1969 roku Zarządzeniem Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy barcińska biblioteka zyskała patrona - Jakuba Wojciechowskiego.
Biblioteka w Barcinie najlepsza w kraju według rankingu Rzeczpospolitej"
Od 2012 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin znajduje się w czołowej dziesiątce Rankingu bibliotek. W latach 2014, 2015, 2016 i 2019 zajmowała pierwsze miejsce.

A o to zadania:

1. Fotozadanie.
Na tle Jakuba Wojciechowskiego siedzącego na ławeczce proszę abyś zrobił zdjęcie np. kartki ze swoim nickiem, datą i godziną. Pamiętaj zdjęcie musi zawierać: nick datę i godzinę. Zdjęcie załącz do logu. Oczywiście może to być też Twoja ulubiona książka.

2. W dłoni na kolanie p. Wojciechowski trzyma książkę - jaki napis na niej widnieje?

Tekst przyślij na e-maila nie wklejaj do logu!!!
Znalezienie możesz zalogować od razu po wysłaniu odpowiedzi.
UWAGA: logi bez fotozadania i bez przesłanych odpowiedzi do mnie będą usuwane bez ostrzeżenia

 

 

  Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski was born on July 3, 1884 in Nówiec, in the former Śremski poviat. His parents - Maciej, who worked as a farmhand and mother Agnieszka from Michalaków - were illiterate people. Jakub had two sisters, Maria and Jadwiga, and a brother, Stanisław.

 

    In the years 1891-1896 he went to school in Kunów nad Odrą. At the age of a dozen he went to Germany and worked in the Oppenheim brick factory in Rudesdorf near Berlin, operated a traveling carousel, worked in coal mines in Westphalia and in Lusatia.

    He was drafted into the German army during World War I near Brussels and Antwerp, where in 1914 he was wounded in the head. After leaving the hospital, he was demobilized and until the end of 1918 he worked in the mine in Gelzenkirchen. He was a member of the Union of Poles in Germany and the chairman of the Society of Saint. John - Polish Professional Union. He undertook actions to connect Upper Silesia to Poland.

    In Magdeburg he learned about the competition for a workers' diary announced by the Polish Sociological Institute in Poznań. In the autumn of 1921, he began to write his diary.

    In 1923 he was dismissed from work. He returned to the country with his wife in 1924. They settled in Łabiszyn, hence by bicycle he traveled to the lime works in Wapno. After some time, he moved to Barcin, from where he was closer to work. In 1929 he built a house at ul. Kościelna 16. In Barcin he belonged to the Union of Greater Poland Insurgents and the PPS.

    Jakub Wojciechowski gained fame in the interwar period. On February 22, 1923, his biography received the first prize in a workers' autobiography competition, which was announced by the Sociological Institute in Poznań. In 1930, this diary was published in the study of Józef Chałasiński entitled "Worker's own biography".

    In the same year, Wojciechowski met Tadeusz Żeleński-Boy, with whom he had lively correspondence. Boy visited Wojciechowski in Barcin. Witold Gombrowicz, Jerzy Andrzejewski, Paweł Zdziechowski, Stanisław Helszyński and many others did so. Writers and sociologists were interested in the author of the biography of his own worker. They were delighted with the dialect of Greater Poland, Wojciechowski's uncommon memory, his naive honesty and directness in presenting the cultural, social and moral life of the Polish émigré community.

    None of the later written compositions matched "Biography".

    On November 8, 1935, the Polish Academy of Literature awarded Jakub Wojciechowski the Golden Academic Laurel, the highest distinction of its kind in interwar Poland, for outstanding service to Polish literature.

    Wojciechowski's last years were extremely difficult.

    "In 1950, the Barcius writer retired. He worked as a caretaker at a collection point for slaughter animals at the local Commune Cooperative for several years.

    Jakub Wojciechowski died on June 17, 1958. He was buried in the cemetery in Barcin. Not many people attended the funeral. "The funeral was as modest as the life of the writer in a workers' blouse was modest." Representatives of the local authorities did not participate in it.

    Over time, the attitude towards Jakub Wojciechowski changed. In 1972 the second volume of "Biography" appeared, in which the author describes the period from returning from emigration to the last days of his life. His name is given to the Public Library and Primary School No. 2 in Barcin. A chamber of memory for Jakub Wojciechowski is created.

Ryszard Nowicki

Pałuki No. 193 (441995)

 

The Public Library of the City and Commune in Barcin has been widely recognized among the inhabitants of the commune for years, in the environment it plays a very important role in the field of disseminating culture. In 2007 it will be 60 years since Barcińsk library serves the city's community.

The library in Barcin dates back to its traditions until the first half of the 20th century, when Jakub Wojciechowski began "lending" his books to the residents of Barcin in the city. After the war in 1947, after receiving a wardrobe from the then mayor, Wojciechowski gave the city his 220 books and became the first librarian.

On May 21, 1969, the Ordinance of the President of the Presidium of the Voivodship National Council in Bydgoszcz, the Barciński library gained the patron - Jakub Wojciechowski.

The best library in Barcin in the country according to Rzeczpospolita ranking "

Since 2012, the Public Library of the City and Commune of Barcin is in the top ten of the Library Ranking. In 2014, 2015, 2016 and 2019 it took first place.

And here are the tasks:
1. Photo task.
Against the background of Jakub Wojciechowski sitting on a bench, please take a picture, e.g. a card with your nickname, date and time. Remember the picture must contain: nickname date and time. Picture attached to the log. Of course, this can also be your favorite book.
2. In his hand on his knee Mr. Wojciechowski holds the book - what inscription appears on it?
Send text to e-mail do not paste into the log !!!
Finding can be logged in immediately after sending the reply.
ATTENTION: logs without photo requests and without any answers sent to me will be deleted without warning

 

 

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (Decrypt)

xfvnmxn/obbx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.