Skip to content

Barcin Virtual Cache

Hidden : 02/26/2020
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


BARCIN

Barcin to miasto leżące w północnej Polsce nad Notecią o około 20 km na wschód od Żnina. Znajduje się w obrębie regionu historyczno-etnograficznego zwanego Pałukami (niewielki teren na pograniczu Wielkopolski, Kujaw i Krajny).

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z lat 1215-1233. W połowie XV w. W 1541 r. Barcin uzyskał prawa miejskie. W 1919 r. w wyniku powstania wielkopolskiego Barcin powrócił do Polski.

W okolicach Barcina znajdują się pokłady wapienia, który od XIX w. wydobywano, a następnie wypalano w piecach.

Lata powojenne to przede wszystkim utworzenie Kombinatu Cementowo-Wapienniczego w Bielawach w 1969 r., który w znaczący sposób przyczynił się do rozbudowy i rozwoju miasta. Powstało wiele nowych budynków użyteczności publicznej, do miasta napływali nowi mieszkańcy, miasto się dynamicznie rozwijało, powstały osiedla mieszkaniowe. W 1995 r. właścicielem KCW Kujawy został francuski koncern cementowy Lafarge. W 2008 r. w Gminie Barcin powstała Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Na prawym brzegu Noteci znajduje się Góra Świętego Wojciecha, gdzie według legendy, zatrzymał się on w drodze do Prus. Pierwszy kościół parafialny powstał już w XII w. Obecny zbudowano w latach 1901-1903 w stylu neoromańskim. Układ architektoniczny Starego Miasta w Barcinie znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków i obejmuje obiekty i domy zlokalizowane przy ulicach: Wyzwolenia, Kościelnej, 4 Stycznia, św. Wojciecha, Pałuckiej i Żnińskiej oraz placu 1 Maja.

Barcin to prężnie rozwijające się miasteczko z bogatą ofertą kulturalną, turystyczną i rekreacyjną.

Zapraszamy do zwiedzania.

 

Aby zalogować znalezienie proszę o umieszczenie w logu zdjęcia siebie lub jakiegoś rozpoznawalnego atrybutu (np. pieczątka, kartka z Nickiem. PWG) lub twojego urządzenia GPS na tle panoramy Barcina. Skrytkę możesz zalogować od razu, nie musisz czekać na potwierdzenie.

UWAGA: dla logujących Virtuala w skrytce multi "Góra św Wojciecha"(GC7T23G) znajdują się pamiątkowe PWG, ilość ograniczona.

Barcin is a city located in northern Poland on the Noteć River about 20 km east of Znin. It is located within the historical and ethnographic region called Pałuki (a small area on the border of Wielkopolska, Kujawy and Krajna).

The first mention of the town comes from 1215-1233. In the mid-15th century, in 1541 Barcin obtained city rights. In 1919, as a result of the Greater Poland Uprising, Barcin returned to Poland.

Near Barcin there are deposits of limestone, which have been mined since the 19th century and then fired in kilns.

The post-war years were primarily the creation of a Cement-Lime Combine in Bielawy in 1969, which significantly contributed to the expansion and development of the city. A lot of new public buildings were built, new residents were coming in, the city was developing dynamically, housing estates were created. In 1995, the French cement concern Lafarge became the owner of KCW Kujawy. In 2008, the Pomeranian Special Economic Zone was established in the Barcin commune.

On the right bank of the Noteć is St. Adalbert's Mountain, where according to legend, it stopped on its way to Prussia. The first parish church was built in the 12th century. The current one was built in 1901-1903 in the Neo-Roman style. The architectural layout of the Old Town in Barcin is protected by monuments conservator and includes buildings and houses located at ul. Wyzwolenia, Kościelna, 4 Stycznia, św. Wojciech, Pałucka and Żnińska and 1 Maja Square.

Barcin is a dynamically developing town with a rich cultural, tourist and recreational offer.

We invite you to explore.

 To log a find, please put in the log a photo of yourself or some recognizable attribute (e.g. stamp, nickname, PWG) or your GPS device on the background of the Barcin panorama. You can log in to the box immediately, you don't have to wait for confirmation.

ATTENTION: for Virtual loggers in the multi box "Mount St. Adalbert" (GC7T23G) there are commemorative PWG, limited quantity

 

=====================================================================

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)